Sanskrit & Trika Shaivism (Español-Home)

¡Javascript está deshabilitado! ¡Revisa este enlace!


 El Paramārthasāra (Paramarthasara) de Abhinavagupta: Estrofas 79 a 82 - Shaivismo No dual de Cachemira

Traducción normal


 Introducción

El Paramārthasāra continúa con cuatro estrofas más. Éste es el vigésimo grupo de estrofas, el cual se compone de 4 de las 105 que constituyen la obra entera.

Por supuesto, también insertaré las estrofas originales sobre las cuales Yogarāja esté comentando. Escribiré muchas notas para hacer que este libro sea tan entendible para el lector promedio como me sea posible.

El Sánscrito de Yogarāja estará en color verde oscuro en tanto que las estrofas originales de Abhinavagupta se exhibirán en color rojo oscuro. A su vez, dentro de la transliteración, las estrofas originales estarán en color marrón, mientras que los comentarios de Yogarāja aparecerán en negro. Asimismo, dentro de la traducción, las estrofas originales de Abhinavagupta, es decir, el Paramārthasāra, estarán en colores verde y negro, en tanto que el comentario de Yogarāja contendrá palabras tanto en color negro como en rojo.

Lee el Paramārthasāra y experimenta Supremo Ānanda o Divina Bienaventuranza, querido Śiva.

Importante: Todo lo que está entre paréntesis y en cursiva dentro de la traducción ha sido agregado por mí para completar el sentido de una determinada frase u oración. A su vez, todo lo que está entre doble guión (--...--) constituye adicional información aclaratoria también agregada por mí.

al inicio


 Estrofas 79-80

इदं व्रतमस्य — इत्याह


सर्वं समया दृष्ट्या यत्पश्यति यच्च संविदं मनुते।
विश्वश्मशाननिरतां विग्रहखट्वाङ्गकल्पनाकलिताम्॥७९॥

विश्वरसासवपूर्णं निजकरगं वेद्यखण्डककपालम्।
रसयति च यत्तदेतद्व्रतमस्य सुदुर्लभं च सुलभं च॥८०॥


एवं यद् वक्ष्यमाणमेतदेवास्य ज्ञानिनो व्रतं स्वात्मदेवतासमाराधनाय नियमः। कीदृशं तदाह सुदुर्लभं च सुलभं च इति। सुष्ठु कृत्वा दुःखेनाख्यातिपरिक्षयादन्योपायपरिहाररुपेण परमेश्वरानुग्रहेण लभ्यते — इत्यतः सुदुर्लभं तथा सुखेन बाह्यास्थिभस्माद्याभरणाहारनियमादिस्वीकारकदर्थनां च विना लभ्यते — इत्यतः सुलभं च। किं तद्व्रतम् — इत्याह सर्वमित्यादि। यत्सर्वमिदं प्रातीतिकं भेदावभासरूपं युक्त्यागमानुभवपरिशीलनेनाभेददृशा सर्वमिदमेकः स्फुरामीति समीक्षते। यथा श्रीभगवद्गीतासु

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥

इत्यादि। एवमभेदबुद्धिदार्ढ्यमेव व्रतम्। अन्यच्च यद् विश्वश्मशाननिरतां संविदं मनुते तदपि व्रतम्। यथा विश्वं ग्राह्यग्राहकस्वभावं घटदेहादिजडलक्षणपदार्थशवशतसमाक्रान्तम् — इति कृत्वा तदेव श्मशानं पितृवनं — यतः संविदेका भगवत्यजडातोऽन्यत्तदुल्लासितं सर्वमिदं शवस्थानीयं जडमतो विश्वस्य श्मशानेन सादृश्यम्। तस्मिन् विश्वश्मशाने निःशेषेण रतां संविदं समुत्पत्तिनिधनतया महाभीषणे मध्यवर्तिनीं मनुते अवबुध्यते। व्रती किल श्मशाने वसत्ययं पुनरलौकिको व्रती सर्वत्राहमेवैकचित्तत्त्वपरमार्थ इति मत्वा जडैः पशुप्रमातृभिर्घटादिभिः प्रमेयैश्च परेतस्थानीयैः सहोन्मत्तवत्क्रीडां कुर्वाणः संसारभुवमिमां सर्वप्रमातृप्रमेयनिधनतया भीषणं श्मशानस्वभावामध्यास्ते। अन्यच्च यद् विग्रहखट्वाङ्गकल्पनाकलितां संविदं मनुते इति। विग्रहः शरीरं स एव खट्वाङ्गकल्पना कङ्कालविधिर्योगिनः किल स्वशरीरप्रमातृताभिमानदुर्ग्रहसङ्क्षयाच्छरीरातीतं स्वात्मानं मन्यमानस्य संस्कारशेषीभूतो विग्रहः शवप्रायमेवेत्यवधारयतः स्वशरीरमेव कङ्कालमुद्राकल्पना तया कलितां भोग्याधारत्वेन मुद्रिताम्। वीरव्रतिनो हि श्मशानस्थस्य खट्वाङ्गमुद्रया भाव्यमतोऽस्य स्वसंविद्वपुषः स्वशरीरमपि वेद्यतया भिन्नमवधारयतः सैव खट्वाङ्गमुद्रा — इत्येतदप्यस्य व्रतम्। तथा वेद्यखण्डककपालं रसयति चर्वयति यच्च शब्दादिविषयपञ्चकलक्षणं सर्वभोग्यरूपमिदं वेद्यं ज्ञेयत्वकार्यत्वाभ्यां परिच्छिन्नम् — इति खण्डकं कर्परप्रायं तदेव कपालं शिरोऽस्थिशकलं यद्रसयति साराहरणक्रमेण पूर्णाहन्ताविश्रान्त्या चमत्कुरुते — इत्येतदपि व्रतम्। व्रतिना किल कपालस्थं वीरपानं रस्यते — इत्याह विश्वरस इति। विश्वस्मिन् वेद्यशब्दादिविषयपञ्चकरूपे कपालखण्डे योऽसौ सारभागश्चर्वणामृतमयोंऽशः स एव परमानन्ददायित्वाद्रसासव उत्तमं पानं तेन पूर्णं निर्भरम्। एतदुक्तं स्यात् — विश्वस्य यः शल्कस्थानीयः कठिनोंऽशः पात्रकल्पः स एव कपालं तद्गतः सारभागश्चमत्कारक्षम आह्लाददायित्वात्पानम् — इति। कपालं तु व्रतिनः करगतं भवति — इत्याह निजकरगमिति। निजाः स्वात्मीया ये कराश्चक्षुरादिकरणदेवीस्वभावाश्चिन्मरीचयस्तेषु भोग्यतया तद्वेद्यखण्डकं विषयत्वं गच्छति — इति निजकरगं यथा पाणिस्थेन कपालेन पानं पीयते तथैव वेद्यखण्डककपालेन विश्वरसासवश्चक्षुरादिसंवित्करैर्योगिना समाहृत्यास्वाद्यते। अयमाशयः — योगी सर्वदैव यथोपनतं विषयपञ्चकं करणदेवीभिराहृत्य युक्त्या स्वचैतन्यभैरवविश्रान्तिमव्युच्छिन्नां भजमानश्चरमक्षणपर्यन्तं यथोपदिष्टमद्वयदृशा निर्वाहयति — इत्येतदेवास्य परिशीलितसद्गुरुचरणपङ्कजस्य व्रतमतोऽन्यच्छरीरशोषणमात्रम् — इति॥८०॥

Idaṁ vratamasya — Ityāha


Sarvaṁ samayā dṛṣṭyā yatpaśyati yacca saṁvidaṁ manute|
Viśvaśmaśānaniratāṁ vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitām||79||

Viśvarasāsavapūrṇaṁ nijakaragaṁ vedyakhaṇḍakakapālam|
Rasayati ca yattadetadvratamasya sudurlabhaṁ ca sulabhaṁ ca||80||


Evaṁ yad vakṣyamāṇametadevāsya jñānino vrataṁ svātmadevatāsamārādhanāya niyamaḥ| Kīdṛśaṁ tadāha sudurlabhaṁ ca sulabhaṁ ca iti| Suṣṭhu kṛtvā duḥkhenākhyātiparikṣayādanyopāyaparihārarūpeṇa parameśvarānugraheṇa labhyate — Ityataḥ sudurlabhaṁ tathā sukhena bāhyāsthibhasmādyābharaṇāhāraniyamādisvīkārakadarthanāṁ ca vinā labhyate — Ityataḥ sulabhaṁ ca| Kiṁ tadvratam — Ityāha sarvamityādi| Yatsarvamidaṁ prātītikaṁ bhedāvabhāsarūpaṁ yuktyāgamānubhavapariśīlanenābhedadṛśā sarvamidamekaḥ sphurāmīti samīkṣate| Yathā śrībhagavadgītāsu

Sarvabhūtasthamātmānaṁ sarvabhūtāni cātmani|
Īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ||

Ityādi| Evamabhedabuddhidārḍhyameva vratam| Anyacca yad viśvaśmaśānaniratāṁ saṁvidaṁ manute tadapi vratam| Yathā viśvaṁ grāhyagrāhakasvabhāvaṁ ghaṭadehādijaḍalakṣaṇapadārthaśavaśatasamākrāntam — Iti kṛtvā tadeva śmaśānaṁ pitṛvanaṁ — Yataḥ saṁvidekā bhagavatyajaḍāto'nyattadullāsitaṁ sarvamidaṁ śavasthānīyaṁ jaḍamato viśvasya śmaśānena sādṛśyam| Tasmin viśvaśmaśāne niḥśeṣeṇa ratāṁ saṁvidaṁ samutpattinidhanatayā mahābhīṣaṇe madhyavartinīṁ manute avabudhyate| Vratī kila śmaśāne vasatyayaṁ punaralaukiko vratī sarvatrāhamevaikacittattvaparamārtha iti matvā jaḍaiḥ paśupramātṛbhirghaṭādibhiḥ prameyaiśca paretasthānīyaiḥ sahonmattavatkrīḍāṁ kurvāṇaḥ saṁsārabhuvamimāṁ sarvapramātṛprameyanidhanatayā bhīṣaṇaṁ śmaśānasvabhāvāmadhyāste| Anyacca yad vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitāṁ saṁvidaṁ manute iti| Vigrahaḥ śarīraṁ sa eva khaṭvāṅgakalpanā kaṅkālavidhiryoginaḥ kila svaśarīrapramātṛtābhimānadurgrahasaṅkṣayāccharīrātītaṁ svātmānaṁ manyamānasya saṁskāraśeṣībhūto vigrahaḥ śavaprāyamevetyavadhārayataḥ svaśarīrameva kaṅkālamudrākalpanā tayā kalitāṁ bhogyādhāratvena mudritām| Vīravratino hi śmaśānasthasya khaṭvāṅgamudrayā bhāvyamato'sya svasaṁvidvapuṣaḥ svaśarīramapi vedyatayā bhinnamavadhārayataḥ saiva khaṭvāṅgamudrā — Ityetadapyasya vratam| Tathā vedyakhaṇḍakakapālaṁ rasayati carvayati yacca śabdādiviṣayapañcakalakṣaṇaṁ sarvabhogyarūpamidaṁ vedyaṁ jñeyatvakāryatvābhyāṁ paricchinnam — Iti khaṇḍakaṁ karparaprāyaṁ tadeva kapālaṁ śiro'sthiśakalaṁ yadrasayati sārāharaṇakrameṇa pūrṇāhantāviśrāntyā camatkurute — Ityetadapi vratam| Vratinā kila kapālasthaṁ vīrapānaṁ rasyate — Ityāha viśvarasa iti| Viśvasmin vedyaśabdādiviṣayapañcakarūpe kapālakhaṇḍe yo'sau sārabhāgaścarvaṇāmṛtamayo'ṁśaḥ sa eva paramānandadāyitvādrasāsava uttamaṁ pānaṁ tena pūrṇaṁ nirbharam| Etaduktaṁ syāt — Viśvasya yaḥ śalkasthānīyaḥ kaṭhino'ṁśaḥ pātrakalpaḥ sa eva kapālaṁ tadgataḥ sārabhāgaścamatkārakṣama āhlādadāyitvātpānam — Iti| Kapālaṁ tu vratinaḥ karagataṁ bhavati — Ityāha nijakaragamiti| Nijāḥ svātmīyā ye karāścakṣurādikaraṇadevīsvabhāvāścinmarīcayasteṣu bhogyatayā tadvedyakhaṇḍakaṁ viṣayatvaṁ gacchati — Iti nijakaragaṁ yathā pāṇisthena kapālena pānaṁ pīyate tathaiva vedyakhaṇḍakakapālena viśvarasāsavaścakṣurādisaṁvitkarairyoginā samāhṛtyāsvādyate| Ayamāśayaḥ — Yogī sarvadaiva yathopanataṁ viṣayapañcakaṁ karaṇadevībhirāhṛtya yuktyā svacaitanyabhairavaviśrāntimavyucchinnāṁ bhajamānaścaramakṣaṇaparyantaṁ yathopadiṣṭamadvayadṛśā nirvāhayati — Ityetadevāsya pariśīlitasadgurucaraṇapaṅkajasya vratamato'nyaccharīraśoṣaṇamātram — Iti||80||

(Abhinavagupta) dijo (āha) que éste (idam) (es) su --del Conocedor del Ser-- (asya) voto (vratam... iti):


(El Conocedor del Ser) ve (paśyati) todo lo cual (sarvam... yad) con ecuanimidad e imparcialidad (samayā dṛṣṭyā), es decir (yad ca), considera (manute) que la Conciencia Pura (saṁvidam) descansa y se deleita en (niratām) el cementerio (śmaśāna) (llamado) el universo (viśva) (y) está marcada (kalitām) por la figura --como un emblema-- (kalpanā) del esqueleto (khaṭvāṅga) en la forma de (su propio) cuerpo físico (vigraha). Y él saborea (rasayati ca yad) (la mejor bebida) contenida en la calavera (kapālam) —que (simboliza) un fragmento (khaṇḍaka) de "vedya" o el lado objetivo de la manifestación universal (vedya)— yaciendo (gam) en sus (nija) manos (kara) --en las diosas de sus sentidos--, la cual está llena de (pūrṇam) (ese) Néctar --la mejor bebida-- (rasa-āsava) que reside en el universo (viśva). Eso mismo (tad etad) (es) su (asya) voto (vratam), (el cual es) tanto (ca) muy difícil (su-durlabham) como (ca) fácil (sulabham) (de observar)||79-80||


De esta forma (evam), este (etad eva) voto (vratam) suyo (asya) —del Conocedor del Ser (jñāninaḥ)— del que (yad) se hablará más adelante (vakṣyamāṇam) (consiste en) un niyama u observancia (niyamaḥ) para propiciar (samārādhanāya) a la deidad (devatā) (llamada) el propio (sva) Ser (ātma). ¿De qué clase (kīdṛśam) (es) eso (tad)? --¿Cómo es (su) voto?--. (Abhinavagupta) dijo (āha) "sudurlabhaṁ ca sulabhaṁ ca" (su-durlabham ca sulabham ca iti). (Es) "sudurlabha" o "muy difícil de observar" (su-durlabham) por esta razón (atas): "Porque la aniquilación (parikṣayāt) de la ignorancia primordial --Āṇavamala-- (akhyāti) se efectúa (kṛtvā) con excesiva (suṣṭhu) dificultad (duḥkhena) (y) se la alcanza (labhyate) a través de la Gracia (anugraheṇa) del Señor (īśvara) Supremo (parama), la cual aparece como (rūpeṇa) el acto de evitar o excluir (parihāra) (cualquier) otro (anya) medio (upāya... iti)". Y (ca) similarmente (tathā) (es) "sulabham" o "fácil de observar" (sulabham ca) a causa de esto (atas): "(Porque) se la logra fácilmente (sukhena... labhyate) sin (vinā) el problema (kadarthanām) de tener que hacer (svī-kāra) restricciones en la comida (āhāra-niyama), etc. (ādi) (y) de usar (bharaṇa) externamente (bāhya) huesos (asthi), cenizas (bhasma) y cosas por el estilo (ādi... iti)".

"¿Qué (kim) (es) ese (tad) voto (vratam... iti)?". (Abhinavagupta) dijo (āha) "Sarvaṁ" (sarvam), etc. (iti-ādi).

Él percibe --se da cuenta, se vuelve consciente de-- (samīkṣate) todo (sarvam) esto (idam) --a saber, el universo--, cuya naturaleza (yad... rūpam) parece ser (avabhāsa) dual (bheda) (solamente) en la propia mente (prātītikam), por medio del punto de vista no dual (abheda-dṛśā) basado en (pariśīlanena) razonamiento (yukti), escritura revelada (āgama) (y) experiencia (anubhava), (y siente:) "Sólo yo aparezco destellantemente (ekaḥ sphurāmi) como todo (sarvam) esto (idam... iti)".

Como (se ha establecido) (yathā) en los versos de la venerable Bhagavadgītā (śrī-bhagavadgītāsu):

"Aquél cuya mente (ātmā) está perfectamente concentrada (yukta) por (la práctica del) Yoga (yoga) (y) considera todo con igual visión --en suma, está dotado de ecuanimidad-- (sama-darśanaḥ) en todas partes (sarvatra), ve (īkṣate) al Ser (ātmānam) que existe (stham) en todos (sarva) los seres (bhūta) y (ca) a todos (sarva) los seres (bhūtāni) en el Ser (ātmani... iti-ādi)".

De esta manera (evam), la firmeza intelectual (buddhi-dārḍhyam) con relación al no dualismo (abheda) (es) ciertamente (eva) el voto (vratam) (entonces).

Además (anyat ca), que (yad) (el Conocedor del Ser) considere (manute) que la Conciencia Pura (saṁvidam) descansa y se deleita en (niratām) el cementerio (śmaśāna) (llamado) el universo (viśva) (es) también (tad api) (parte de su) voto (vratam).

Después de considerar (iti kṛtvā) que (yathā) el universo (viśvam) formado a partir de (sva-bhāvam) sujetos (grāhaka) (y) objetos (grāhya) (está) plagado de (samākrāntam) cientos (śata) de cadáveres (śava) (denominados) cosas (padārtha) caracterizadas por (lakṣaṇa) (ser) inertes --sin vida-- (jaḍa) (tales como) vasijas (ghaṭa), cuerpos (deha), etc. (ādi), él --el universo-- (tad) (es) por cierto (eva) un "śmaśāna" (śmaśānam) (o) cementerio --lit. bosquecillo para los ancestros-- (pitṛvanam). (¿Por qué?) Porque (yatas) sólo (ekā) la Conciencia Pura (saṁvid) (también conocida como) la Señora del Afortunado --o sea, la Śakti-- (bhagavatī) no es inerte --Ella está viva-- (ajaḍā). Por este motivo (atas), todo (sarvam) este (idam) otro (material) (anyat) que ha aparecido brillantemente (ullāsitam) desde Ella (tad) (es) inerte (jaḍam) (y) representa (sthānīyam) cadáveres (śava), (y es) a causa de esto (también) (atas) que hay similitud (sādṛśyam) con un cementerio (śmaśānena) en el caso del universo (viśvasya).

(Consiguientemente, la frase "saṁvidaṁ manute| Viśvaśmaśānaniratāṁ" que aparece en la estrofa 79 debe ser interpretada así:) Él --el Conocedor del Ser-- considera (manute) se da cuenta (avabudhyate)— que la Conciencia Pura (saṁvidam), la cual existe (vartinīm) en medio de (madhya) un gran terror --este mundo-- (mahā-bhīṣaṇe) donde existen nacimiento y muerte (samutpatti-nidhanatayā), descansa y se deleita completamente en (niḥśeṣeṇa ratām) el cementerio (tasmin... śmaśāne) (conocido como) el universo (viśva).

(En definitiva,) el que observa (tal) voto --el Conocedor del Ser-- (vratī) vive (vasati) en un cementerio (śmaśāne) realmente (kila). Asimismo (punar), este "alaukika" --no relativo al mundo-- (Conocedor del Ser) que observa (tal) voto (ayam... alaukikaḥ vratī), dándose cuenta de que (iti matvā) "Yo mismo (aham eva) realmente (paramārthaḥ) (soy) en todas partes (sarvatra) un único (eka) Principio (tattva) (denominado) Conciencia (cit... iti)", juega (krīḍām kurvāṇaḥ) como (vat) un demente (unmatta) junto con (saha) materia inerte (jaḍaiḥ) (que aparece como) individuos limitados (paśu-pramātṛbhiḥ) y (ca) objetos (prameyaiḥ) (tales como) vasijas, etc. (ghaṭa-ādibhiḥ), los cualen representan (sthānīyaiḥ) a los muertos (pareta) mientras él mora (adhyāste) en esta (imām) residencia (bhuvam) del Saṁsāra --Trasmigración repleta de miseria-- (saṁsāra) que es un cementerio espantoso (bhīṣaṇam śmaśāna-sva-bhāvām) (ya que) hay muerte o cesación (nidhanatayā) de todos (sarva) los sujetos (pramātṛ) (y) objetos (prameya).

Además (anyat ca), (Abhinavagupta dijo) que (yad) (el Conocedor del Ser) considera (manute) que la Conciencia Pura (saṁvidam) es "vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitām" (vigraha-khaṭvāṅga-kalpanā-kalitām... iti).

"Vigraha" (vigrahaḥ) (quiere decir) "el cuerpo físico" (śarīram), (y) ese --vigraha o cuerpo físico-- (saḥ) (es) verdaderamente (eva) "khaṭvāṅga-kalpanā" (khaṭvāṅga-kalpanā) (o) la figura o forma (vidhiḥ) de un esqueleto (kaṅkāla). Al ser un residuo (śeṣī-bhūtaḥ) de impresiones acumuladas (saṁskāra), el vigraha --cuerpo físico-- (vigrahaḥ) de un Yogī (yoginaḥ kila) que considera (manyamānasya) que su propio Ser (sva-ātmānam) existe más allá del (atītam) cuerpo físico (śarīra) debido a la total aniquilación (saṅkṣayāt) de la percepción errónea (durgraha) (que surge como) la falsa concepción (abhimāna) de que la subjetividad (pramātṛtā) es su cuerpo (sva-śarīra) --la falsa concepción de que el verdadero sujeto es su cuerpo físico--, (es) prácticamente (prāyam eva) un cadáver (śava) (para él). En el caso de (ese Yogī) que piensa así (iti avadhārayataḥ), su propio (sva) cuerpo físico (śarīram eva) (se torna) una forma o imagen (kalpanā) que exhibe la "kaṅkālamudrā" o "emblema del esqueleto" (kaṅkāla-mudrā). (Finalmente, la palabra) "kalitām" (en la expresión "vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitām") (kalitām) (significa que él --el Conocedor del Ser que observa este voto-- considera que la Conciencia Pura) está marcada (mudritām) por ese (emblema del esqueleto) (tayā) como soporte (ādhāratvena) para (el disfrute de) objetos (bhogya).

Un valiente asceta (vīra-vratinaḥ) que permanezca (sthasya) en un cementerio (śmaśāna) debería estar (bhāvyam) (marcado) con el emblema del esqueleto (khaṭvāṅga-mudrayā) en verdad (hi). De ahí que (atas), en el caso del (Conocedor del Ser) (asya) cuya forma (sva... vapuṣaḥ) es Conciencia Pura (saṁvid), su acto de considerar (avadhārayataḥ) incluso (api) a su propio (sva) cuerpo físico (śarīram) como un fragmento (bhinnam) dotado con el estado de "vedya" u "objeto conocible" (vedyatayā) (es) su (asya) emblema del esqueleto --khaṭvāṅgamudrā o kaṅkālamudrā-- (sā eva khaṭvāṅga-mudrā). De esta manera (iti), esto (etad) (es) también (api) (parte de) su (asya) voto (vratam).

De igual modo (tathā), (Abhinavagupta dijo:) "vedyakhaṇḍakakapālaṁ rasayati" (vedya-khaṇḍaka-kapālam rasayati), (a saber,) él saborea (el Néctar contenido en "vedyakhaṇḍakakapālam") (carvayati), es decir (yad ca): (1) "vedya" (vedyam) (es) esto (idam) que consiste en (rūpam) todos (sarva) los objetos (bhogya), que está caracterizado por (lakṣaṇam) el grupo de cinco (pañcaka) cosas (viṣaya) (tales como) sonido (śabda), etc. (ādi) (y) que está dividido (paricchinnam) por los estados de ser un objeto conocible y un efecto (jñeyatva-kāryatvābhyām); (2) de este modo (iti), "khaṇḍaka" --lit. fragmento-- (khaṇḍakam) se asemeja (prāyam) a una copa o a un tazón (karpara); (y) (3) "kapālam" (kapālam) (es) eso mismo --la copa o tazón-- (tad eva), (a saber,) un fragmento (śakalam) óseo (asthi) en la cabeza (śiras) --en suma, "una calavera"--. (La frase "rasayati ca yad" en la estrofa 80 significa) "él saborea (rasayati) lo cual --la porción de Néctar universal que está contenida en esa calavera que actúa como una copa o tazón-- (yad)", (o sea,) experimenta un asombroso Deleite (camatkurute) mediante el método (krameṇa) de extraer (āharaṇa) la Esencia --porción de Néctar que reside en el universo-- (sāra), lo que (implica) un reposo (viśrāntyā) en la Plena y Perfecta (pūrṇa) conciencia del Yo (ahantā). De esta manera (iti), esto (etad) (es) también (api) (parte de su) voto (vratam).

(Como) la bebida (pāna) de los valientes (vīra) que está (stham) en el "kapāla" o calavera (kapāla) (es) saboreada verdaderamente (kila... rasyate) por la persona que observa (tal) voto (vratinā), (por lo tanto Abhinavagupta) dijo así (iti āha) (en la estrofa 80): "viśvarasa" (viśvarasa iti).

Ese (asau) "bhāga" (bhāgaḥ) de la Esencia (sāra) que (yaḥ) (reside) en el universo (viśvasmin) compuesto del (rūpe) grupo de cinco (pañcaka) cosas (viṣaya) que forman "vedya" o el lado objetivo de la manifestación universal (vedya) (tales como) sonido (śabda), etc. (ādi), todo lo cual es (simbolizado por) el fragmento (khaṇḍe) (denominado) "la calavera" (kapāla), (es) la porción (aṁśaḥ) llena de (mayaḥ) Néctar (amṛta) que es saboreada (por el Conocedor del Ser) (carvaṇa). (Y) eso mismo (saḥ eva) (es) "rasāsava" (rasa-āsavaḥ) (o) la mejor (uttamam) bebida (pānam) puesto que concede (dāyitvāt) Suprema (parama) Bienaventuranza (ānanda). (La calavera) está "pūrṇa" (pūrṇa) (o) llena de (nirbharam) ese (Néctar) (tena).

Se podría (syāt) decir (uktam) esto (etad) (entonces:) La parte (aṁśaḥ) sólida (kaṭhinaḥ) semejante a una copa (pātra-kalpaḥ) que (yaḥ) representa (sthānīyaḥ) un fragmento (śalka) del universo (viśvasya) (es) la calavera (saḥ eva kapālam). La porción (bhāgaḥ) de Esencia (sāra) contenida en (gataḥ) ella --en la calavera-- (tad) (es) capaz de (producir) (kṣamaḥ) Deleite (Supremo) (camatkāra). Como concede (dāyitvāt) (tal) Dicha (āhlāda) (se la conoce como la mejor) bebida (pānam... iti).

La calavera (kapālam) está (gatam bhavati) ciertamente (tu) en las manos (kara) de un asceta (vratinaḥ... iti). (Por eso es que Abhinavagupta) dijo (āha) (en la estrofa 80) : "nijakaragam" (nijakaragam iti).

Las manos (karāḥ) que (ye) (son) "nija" (nijāḥ) (o) suyas (svātmīyāḥ) (constituyen) rayos (marīcayaḥ) de Conciencia (cit) cuya naturaleza esencial (sva-bhāvāḥ) es las diosas (devī) de los sentidos (karaṇa) (tales como) el poder visual (cakṣus) y así sucesivamente (ādi). En ellas (teṣu), ese (tad) fragmento (khaṇḍakam) de "vedya" ---el lado objetivo de la manifestación universal-- (vedya) se vuelve una cosa (viṣayatvam gacchati) (que aparece) como un objeto de disfrute (bhogyatayā). De esta forma (iti), (tal fragmento de "vedya" simbolizado por la calavera,) está (gam) en sus propias (nija) manos (kara). Al igual que (yathā) la bebida (pānam) es saboreada (pīyate) (por el mero asceta) a través de la calavera (kapālena) que está (sthena) en (sus) manos (pāṇi), así también (tathā eva) el Néctar (rasa-āsavaḥ) que reside en el universo (viśva) (es) saboreado (āsvādyate) por el (gran) Yogī (yoginā) a través de la calavera (kapālena) que es un fragmento (khaṇḍaka) de "vedya" o el lado objetivo de la manifestación universal (vedya) tras haberse apropiado de (él) (samāhṛtya) con las manos (karaiḥ) de la Conciencia Pura (saṁvid) (que aparecen como las diosas de los sentidos tales como) el poder visual (cakṣus), etc. (ādi).

Éste (ayam) (es) el significado (āśayaḥ) (entonces:) "El Yogī (yogī), después de asir (āhṛtya) al grupo de cinco (pañcakam) cosas --sonido, etc.-- (viṣaya) —el cual fue generado de esa manera (yathā-upanatam)— por medio de las diosas (devībhiḥ) de los sentidos (karaṇa), alcanza (bhajamānaḥ) debidamente (yuktyā) un ininterrumpido (avyucchinnā) reposo (viśrānti) en Bhairava --el Señor Śiva-- (bhairava) que es su propia (sva) Conciencia en Libertad Absoluta (caitanya) (y) pasa (nirvāhayati) hasta (paryantam) el último (carama) instante de (su) tiempo (kṣaṇa) (en este Estado) aferrándose al punto de vista no dualista (advaya-dṛśā) tal como le fue enseñado (yathā-upadiṣṭam... iti)". Éste (etad eva) (es) el voto (vratam) del que aprecia los pies de loto de (su) genuino Guru (asya pariśīlita-sat-guru-caraṇa-paṅkajasya) ciertamente (eva). De allí que (atas), los otros (tipos de austeridades externas) (anyat) sólo (mātram) sequen al cuerpo por completo (śarīra-śoṣaṇa... iti)||80||


Aún sin notas explicativas

al inicio


 Estrofa 81

प्राक्प्रतिपादितं सङ्कलयन्नस्योपदेशस्योत्कृष्टत्वमाह


इति जन्मनाशहीनं परमार्थमहेश्वराख्यमुपलभ्य।
उपलब्धृताप्रकाशात्कृतकृत्यस्तिष्ठति यथेष्टम्॥८१॥


इति समनन्तरोक्तेन प्रकारेण यत्प्रतिपादितं रहस्यं परमार्थमहेश्वराख्यं तात्त्विकं महेश्वरमुपलभ्य स्वात्मनि दृढप्रतिपत्त्या सम्यगनुभूय। कीदृगाह जन्मनाशहीनमिति येनाधिगतेनोत्पत्तिमरणे न स्याताम् — इति यावत्। कृतकृत्यस्तिष्ठति यथेष्टमिति योग्येतत्प्राप्य कर्तव्यतान्तरस्याभावान्निष्पन्नपरपुरुषार्थो यथेष्टं स्वेच्छातिक्रमं विना स्वातन्त्र्येण चक्रभ्रमवद्धृतशरीरस्तिष्ठति कालमतिवाहयन्नास्ते। कथमाह उपलब्धृताप्रकाशादिति। एतद्रहस्यपरिशीलनेन सर्वासु दशास्वनुभवितृतया प्रकाशः परिस्फुरणं तस्मात् — इति शरीरस्थोऽपि पूर्णानन्दमयः — इति यावत्॥८१॥

Prākpratipāditaṁ saṅkalayannasyopadeśasyotkṛṣṭatvamāha


Iti janmanāśahīnaṁ paramārthamaheśvarākhyamupalabhya|
Upalabdhṛtāprakāśātkṛtakṛtyastiṣṭhati yatheṣṭam||81||


Iti samanantaroktena prakāreṇa yatpratipāditaṁ rahasyaṁ paramārthamaheśvarākhyaṁ tāttvikaṁ maheśvaramupalabhya svātmani dṛḍhapratipattyā samyaganubhūya| Kīdṛgāha janmanāśahīnamiti yenādhigatenotpattimaraṇe na syātām — Iti yāvat| Kṛtakṛtyastiṣṭhati yatheṣṭamiti yogyetatprāpya kartavyatāntarasyābhāvānniṣpannaparapuruṣārtho yatheṣṭaṁ svecchātikramaṁ vinā svātantryeṇa cakrabhramavaddhṛtaśarīrastiṣṭhati kālamativāhayannāste| Kathamāha upalabdhṛtāprakāśāditi| Etadrahasyapariśīlanena sarvāsu daśāsvanubhavitṛtayā prakāśaḥ parisphuraṇaṁ tasmāt — Iti śarīrastho'pi pūrṇānandamayaḥ — Iti yāvat||81||

Acumulando (saṅkalayan) (todo lo que) ha sido explicado (pratipāditam) antes (prāk), (Abhinavagupta) expresó (āha) (en la estrofa 81) la superioridad (utkṛṣṭatvam) de su enseñanza (asya upadeśasya):


Después de darse cuenta (upalabhya) así (iti) del que es conocido como (ākhyam) el Verdadero (paramārtha) Gran (mahā) Señor (īśvara) desprovisto de (hīnam) nacimiento (janma) (y) muerte (nāśa), (el Yogī --el Conocedor del Ser--) que ha alcanzado la Meta Suprema de la existencia (kṛta-kṛtyaḥ) permanece (en un cuerpo físico) (tiṣṭhati) como él desee (yathā-iṣṭam), a causa del despliegue o manifestación (prakāśāt) (de este Gran Señor) como el Estado del Perceptor (upalabdhṛtā)||81||


(La frase "iti... paramārthamaheśvarākhyamupalabhya" significa lo siguiente:) "Upalabhya" (upalabhya) (o) después de experimentar completamente (samyak anubhūya) mediante un firme darse cuenta (dṛḍha-pratipattyā) en sí mismo (sva-ātmani). (¿A quién? A "Paramārthamaheśvarākhyam" o) el Misterioso Secreto (rahasyam) que (yad) (ya) ha sido explicado (pratipāditam) (y) cuyo nombre (ākhyam) (es) "Paramārthamaheśvara" (paramārtha-mahā-īśvara) (o) el Verdadero (tāttvikam) Gran Señor (mahā-īśvaram). (¿Cómo? "Iti" o) de la manera (prakāreṇa) descripta (uktena) antes (samanantara). ¿Cómo es (este Gran Señor) (kīdṛk)? (Abhinavagupta) dijo (āha): "janmanāśahīnam" (janma-nāśa-hīnam iti), (o) habiendo obtenido a quien (yena adhigatena) no hay (ya más) (na... syātām) nacimiento y muerte (utpatti-maraṇe). Éste es el sentido (iti yāvat).

(La expresión) "kṛtakṛtyastiṣṭhati yatheṣṭam" (kṛta-kṛtyaḥ tiṣṭhati yathā-iṣṭam iti) (quiere decir que) después de lograr (prāpya) este (acto de darse cuenta del Gran Señor) (etad), el Yogī (yogī), en ausencia de (abhāvāt) otra obligación (kartavyatā) (puesto que) ha alcanzado la Meta Suprema de la existencia (niṣpanna-para-puruṣa-arthaḥ), sigue (tiṣṭhati) reteniendo un cuerpo físico (dhṛta-śarīraḥ). (En otras palabras,) continúa pasando (ativāhayan āste) el tiempo (kālam) como él desee (yathā-iṣṭam)(es decir,) libremente (svātantryeṇa), sin (vinā) ir más allá de (atikramam) sus propios (sva) deseos (icchā), como (vat) el giro o rotación (bhrama) del torno (de un alfarero) (cakra), (que gira y gira libremente pero nunca abandona su eje)—.

¿Cómo (puede él hacer eso) (katham)? (Abhinavagupta) dijo (āha) "upalabdhṛtāprakāśāt" (upalabdhṛtā-prakāśāt iti). Por el acto de entrar constantemente en contacto (pariśīlanena) con este (etad) Misterioso Secreto (rahasya) --con el Gran Señor--, (se produce) en consecuencia (tasmāt) un despliegue (prakāśaḥ) (o) manifestación (parisphuraṇam) (de este Gran Señor) como el Estado del Perceptor (anubhavitṛtayā) en todos los (otros) estados --en vigilia, sueño y sueño profundo-- (sarvāsu daśāsu... iti). (Después de esa Revelación,) aunque (api) (un Yogī así de grande) permanezca (sthaḥ) en un cuerpo físico (śarīra), él está lleno de (mayaḥ) Perfecta (pūrṇa) Bienaventuranza (ānanda) (de todos modos). Éste es el significado (iti yāvat)||81||


Aún sin notas explicativas

al inicio


 Estrofa 82

इत्थं स्वात्मानं यः कश्चिज्जीवतां मध्याज्जानानः स सर्वस्तद्रूपः स्यात् — इत्यधिकारिनियमाभावमाह


व्यापिनमभिहितमित्थं सर्वात्मानं विधूतनानात्वम्।
निरुपमपरमानन्दं यो वेत्ति स तन्मयो भवति॥८२॥


इत्थमित्युक्तेन प्रकारेण व्यापिनमनवच्छिन्नचिदानन्दैकघनं शिवमभिहितं युक्त्यागमानुभवपरिशीलनक्रमेणावेदितं यो वेत्ति यः कश्चिदेव प्राणिप्रायो जानाति स सर्वस्त्यक्तसङ्कोचस्तन्मयः शिव एव स्यात् — इति। अत्र स्वात्मज्ञाने नाधिकारिनियमो यतो ये केचन जन्ममरणादिदोषाघ्रातास्तिर्यञ्चोऽपि वा ते सर्वे स्वात्ममहेश्वरप्रत्यभिज्ञानात्तन्मया भवन्ति — इति यच्छब्दस्य परामर्शः। कीदृशं च सर्वात्मानमिति। सर्वेषां प्रमातृप्रमेयाणामात्मा सर्वाणि वा प्रमातृप्रमेयाणि यस्यात्मा तं सर्वोत्तीर्णं सर्वमयमिति यावत्। अत एव विधूतं न्यक्कृतं सर्वदा सर्वत्र चिद्रूपतया स्फुरणान्नानात्वं भेदानन्त्यं येन तमेवमाकाङ्क्षाविरहान्निरुपमो विशेषणरहितः प्रकृष्ट आनन्दो यस्य तमेवंविधम् — इति स्वात्मानं जानानः सर्वः शिवरूपी स्यात् — इति॥८२॥

Itthaṁ svātmānaṁ yaḥ kaścijjīvatāṁ madhyājjānānaḥ sa sarvastadrūpaḥ syāt — Ityadhikāriniyamābhāvamāha


Vyāpinamabhihitamitthaṁ sarvātmānaṁ vidhūtanānātvam|
Nirupamaparamānandaṁ yo vetti sa tanmayo bhavati||82||


Itthamityuktena prakāreṇa vyāpinamanavacchinnacidānandaikaghanaṁ śivamabhihitaṁ yuktyāgamānubhavapariśīlanakrameṇāveditaṁ yo vetti yaḥ kaścideva prāṇiprāyo jānāti sa sarvastyaktasaṅkocastanmayaḥ śiva eva syāt — Iti| Atra svātmajñāne nādhikāriniyamo yato ye kecana janmamaraṇādidoṣāghrātāstiryañco'pi vā te sarve svātmamaheśvarapratyabhijñānāttanmayā bhavanti — Iti yacchabdasya parāmarśaḥ| Kīdṛśaṁ ca sarvātmānamiti| Sarveṣāṁ pramātṛprameyāṇāmātmā sarvāṇi vā pramātṛprameyāṇi yasyātmā taṁ sarvottīrṇaṁ sarvamayamiti yāvat| Ata eva vidhūtaṁ nyakkṛtaṁ sarvadā sarvatra cidrūpatayā sphuraṇānnānātvaṁ bhedānantyaṁ yena tamevamākāṅkṣāvirahānnirupamo viśeṣaṇarahitaḥ prakṛṣṭa ānando yasya tamevaṁvidham — Iti svātmānaṁ jānānaḥ sarvaḥ śivarūpī syāt — Iti||82||

De esta manera (ittham), alguien (kaścid) que (yaḥ) conozca (jānānaḥ) a su propio Ser (sva-ātmānam) en medio (madhyāt) de los seres limitados (jīvatām), es (saḥ... syāt) de la naturaleza (rūpaḥ) de ese (Gran Señor) (tad) en su totalidad (sarvaḥ) --él es completamente el Gran Señor--. De este modo (iti), (Abhinavagupta tácitamente) declaró (āha) (mediante la estrofa 82) la ausencia (abhāvam) de requisitos --lit. restricciones para ser un "adhikārin" o alguien que está calificado para recibir conocimiento espiritual-- (adhikāri-niyama) (en lo concerniente al Conocimiento del Ser):


El (saḥ) que (yaḥ) conoce (vetti) así (ittham) al Ser (ātmānam) de todo (sarva), llamado (abhihitam) el Todopenetrante (vyāpinam) que ha humillado a lo infinito del dualismo (vidhūta-nānātvam) (y) cuya Suprema (parama) Bienaventuranza (ānandam) es sin igual (nirupama), es (bhavati) idéntico (mayaḥ) a Él (tad)||82||


(El término) "Ittham" --lit. así, de esta manera-- (ittham iti) (significa) de la manera (prakāreṇa) mencionada (antes) (uktena). (La expresión) "Vyāpinamabhihitam" --lit. al llamado el Todopenetrante-- (vyāpinam... abhihitam) (implica) al que se da a conocer (āveditam) —mediante el método (krameṇa) basado en (pariśīlana) razonamiento (yukti), escritura revelada (āgama) (y) experiencia (anubhava)— como Śiva (śivam), una única (eka) masa compacta (ghanam) de uninterrumpidas (anavacchinna) Conciencia (cit) (y) Bienaventuranza (ānanda). (La frase) "yo vetti" --lit. el que conoce-- (yaḥ vetti) (indica) alguien (kaścid eva), dotado de vida (prāṇi-prāyaḥ), que (yaḥ) conoce (jānāti). (La expresión) "sa tanmayo (bhavati)" --lit. él es idéntico a Él-- (saḥ... tanmayaḥ) (señala el hecho de que tal persona,) tras abandonar (todas sus) limitaciones (tyakta-saṅkocaḥ), es (syāt) totalmente (sarvaḥ) Śiva (śivaḥ eva... iti).

No hay ningún (na) requisito (adhikāri-niyamaḥ) con referencia a este Conocimiento (atra... jñāne) acerca del propio (sva) Ser (ātma). Porque (yatas) todos (te sarve) —cualesquiera puedan ser (ye kecana)— los que están perfumados por (āghrātāḥ) la falta (doṣa) (conocida como) nacimiento (janma), muerte (maraṇa), etc. (ādi), o (vā) inclusive (api) los animales (tiryañcaḥ), se vuelven (bhavanti) idénticos a (mayāḥ) Él (tad) por medio de un reconocimiento (pratyabhijñānāt) de que su propio (sva) Ser (ātma) (es) el Gran Señor (mahā-īśvara). Esto es lo que se infiere a partir de la utilización de la palabra "yad" (en la estrofa) (iti yad-śabdasya parāmarśaḥ) --"yad" aparece como "yaḥ" (género masculino, singular) en "yo vetti" (el que conoce)--.

¿Y (ca) cómo es (el Gran Señor) (kīdṛśam)? (Abhinavagupta dijo) "sarvātmānaṁ" (sarvātmānam iti). Éste es el significado (de "sarvātmānaṁ") (iti yāvat): A Alguien (tam) (que,) por trascenderlo (uttīrṇam) todo (sarva) (y al mismo tiempo) por ser inmanente (mayam) en todo (sarva), (es) el Ser (ātmā) de todos (sarveṣām) los sujetos y objetos (pramātṛ-prameyāṇām) o (bien) (vā) a (Alguien) cuyo (yasya) Ser (ātmā) (consiste en) todos (sarvāṇi) los sujetos y objetos (pramātṛ-prameyāṇi).

Por esta misma razón (atas eva), (la frase "vidhūtanānātvam" significa) a Alguien (tam) por quien (yena) "nānātva" (nānātvam) —lo infinito (ānantyam) del dualismo (bheda)(es) siempre (sarvadā) (y) en todas partes (sarvatra) "vidhūta" (vidhūtam) (o) humillado (nyakkṛtam) debido a (Su) destellante aparición (sphuraṇāt) en la forma de (rūpatayā) Conciencia (cit). (Y) de este modo (evam), (la expresión restante "nirupamaparamānandaṁ" significaría lo siguiente:) A Alguien (tam) con tales cualidades (evaṁvidham) cuya (yasya) Bienaventuranza (ānandaḥ) superior (prakṛṣṭa) (es) "nirupama" (nirupamaḥ) (o) sin ningún (rahitaḥ) adjetivo (viśeṣaṇa) --o sea, imposible de ser calificada mediante adjetivos, sin par, sin igual, incomparable-- debido a la ausencia (virahāt) de deseos (ākāṅkṣā). Alguien que conozca (jānānaḥ) así (iti) a su propio Ser (sva-ātmānam) es (syāt) de la naturaleza (rūpī) de Śiva (śiva) en su totalidad (sarvaḥ... iti)||82||


Aún sin notas explicativas

al inicio


 Información adicional

Gabriel Pradīpaka

Este documento ha sido concebido por Gabriel Pradīpaka, uno de los dos fundadores de este sitio, y guru espiritual versado en idioma Sánscrito y filosofía Trika.

Para mayor información sobre Sánscrito, Yoga y Filosofía India; o si quieres hacerme algún comentario, preguntar algo o corregir algún error, siéntete libre de contactarnos: Ésta es nuestra dirección de correo.Regresa a Estrofas 75 a 78 Top  Sigue leyendo Estrofas 83 a 86