Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 2. Rész

Stanzák 61-120


 Fontos

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt(--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Kevés kifejtő megjegyzést fogok írni, mert a Gurugītā kommentárjában ez a szöveg részletesen elemezve lesz.

fel


 Stanzas 61-70

अग्निशुद्धसमं तात ज्वालापरिचकाधिया।
मन्त्रराजमिमं मन्येऽहर्निशं पातु मृत्युतः॥६१॥

Agniśuddhasamaṁ tāta jvālāparicakādhiyā|
Mantrarājamimaṁ manye'harniśaṁ pātu mṛtyutaḥ||61||

Óh kedves (tāta), intellektusom által (dhiyā), mely ragyog (paricakā), mint egy láng (jvālā), eme (imam) Mantra-k (mantra) Királyát (rājam)1(teljesen megtisztultnak) tartom (manye), miképp (samam) (az arany) megtisztult (śuddha) a tűzben (agni). Védjen (mindkettőnket) (pātu) éjjel és nappal (ahar-niśam) a haláltól (mṛtyutaḥ)!2||61||

1 Ebben az esetben a "Gurugītā"-ra gondol. Mindenesetre, később kifejti, hogy a "Guru" szó a Mantra-k Királya.
2Más szavakkal, "Védjen eme Mantra-k Királya szüntelen minket a haláltól!". Ez a jelentés.


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्समीपके।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः॥६२॥

Tadejati tannaijati taddūre tatsamīpake|
Tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bāhyataḥ||62||

Eme (Guru) (tad...tad) mozog (ejati) (és) nem (na) mozog (ejati); eme (Guru) (tad... tad) messze van (dūre) (és) közel (samīpake).
Eme (Guru) (tad... tad) belül van (antarasya) mindenen (sarvasya) (és) valójában (u), mindenen (sarvasya) kívül (bāhyataḥ)||62||


अजोऽहमजरोऽहं चानादिनिधनः स्वयम्।
अविकारश्चिदानन्दा अणीयान्महतो महान्॥६३॥

Ajo'hamajaro'haṁ cānādinidhanaḥ svayam|
Avikāraścidānandā aṇīyānmahato mahān||63||

(A Guru tapasztalja) : "Én (aham... aham) születetlen (ajaḥ) (vagyok) és (ca) nem öregszem (ajaraḥ). Én magam (svayam) híján (vagyok) (an) a kezdetnek (ādi) (és) a végnek (nidhanaḥ). Változatlan (vagyok) (avikāraḥ), Tudatosság (cit) (és) Gyönyör  --ānanda-- (ānandāḥ). Kisebb vagyok (mint a legkisebb) (aṇīyān) (és) nagyobb (mahān), mint a legnagyobb (mahataḥ)"||63||


अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयञ्ज्योतिर्निरामयम्।
विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम्॥६४॥

Apūrvāṇāṁ paraṁ nityaṁ svayañjyotirnirāmayam|
Virajaṁ paramākāśaṁ dhruvamānandamavyayam||64||

"(Én) túl vagyok (param) a tettek beláthatatlan következményein (apūrvāṇām). (Én) örök (vagyok) (nityam), önfényű (svayam-jyotis), szennyezetlen és mentes a betegségektől (nirāmayam). Tiszta (vagyok) (virajam) (és) a Legmagasabb (parama) Éter (ākāśam). Mozdulatlan (vagyok) (dhruvam), elpusztíthatatlan (avyayam) (és) (Én vagyok Maga) a Gyönyör (ānandam)"||64||


श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानश्चतुष्टयम्।
यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरन्॥६५॥

Śrutiḥ pratyakṣamaitihyamanumānaścatuṣṭayam|
Yasya cātmatapo veda deśikaṁ ca sadā smaran||65||

És (ca) (egy létező), aki szüntelen (ca sadā) a Guru-ra (deśikam) emlékezik (smaran), az ismeri (veda) az Ő --a Guru-- (yasya) spirituális (ātma) Tüzét --Erejét-- (tapas) (a tudás elérésének) négy (catuṣṭayam) (módján keresztül), (mint) Śruti (śrutiḥ)1, közvetlen tapasztalás (pratyakṣam), tradicionális instrukció (aitihyam) (és) következtetés (anumānaḥ)||65||

1Bár a Śruti általában a Veda-k egy jelzője, valójában a Veda-k Mantra és Brāhmaṇa részeiből áll. Olvasd el ezt az "Első Lépések (2) dokumentumban, további információkért.


मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते।
साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम्॥६६॥

Mananaṁ yadbhavaṁ kāryaṁ tadvadāmi mahāmate|
Sādhutvaṁ ca mayā dṛṣṭvā tvayi tiṣṭhati sāmpratam||66||

(Ami) a Vele (yad) kapcsolatosan (bhavam) végzett (kāryam) kontemplációt (mananam) illeti, óh Te, ki rendkívül (mahā) intelligens (mate), beszélek (vadāmi) erről (tad) (most, mert) látom, hogy a jóság (sādhutvam) valóban (ca) benned Van (mayi-tiṣṭhati) e pillanatban (sāmpratam)||66||


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥६७॥

Akhaṇḍamaṇḍalākāraṁ vyāptaṁ yena carācaram|
Tatpadaṁ darśitaṁ yena tasmai śrīgurave namaḥ||67||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), ki által (yena) fel lett tárva (darśitam) az (tad) Állapot (padam),
mely (yena) áthatja (vyāptam) a mozgó (cara) (és) mozdulatlan (acaram) (entitásokból) (álló) kör (maṇḍala) teljes (akhaṇḍa) formáját
--az egész univerzum-- (ākāram)||67||


सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः।
वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः॥६८॥

Sarvaśrutiśiroratnavirājitapadāmbujaḥ|
Vedāntāmbujasūryo yastasmai śrīgurave namaḥ||68||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki (yaḥ) a Vedānta (nevű) (vedānta) lótusz (ambuja) napja (sūryaḥ) (és) kinek ragyogó (virājita) lótusz-lábai (pada-ambujaḥ) minden (sarva) Śruti (śruti)1 (Tudásának) (ratna) legszebb (śiras) ékszerei||68||

1A "Śruti" kifejezés itt mind a négy Veda-t jelöli. Mindenesetre, technikailag, a Śruti a Veda-k Mantra és Brāhmaṇa részét takarja
(Lásd a 65. stanza megjegyzését). A kommentárban kifejtem, hogy mik azok a legszebb ragyogó ékszerek.


यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्।
य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरवे नमः॥६९॥

Yasya smaraṇamātreṇa jñānamutpadyate svayam|
Ya eva sarvasamprāptistasmai śrīgurave namaḥ||69||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki (yaḥ) kétségtelenül (eva) minden (sarva) eredmény (samprāptiḥ) (megtestesülése), (és), akinek (yasya) csupán (mātreṇa) emléke (smaraṇa) által a Tudás (jñānam) spontán (svayam) felébred (utpadyate)||69||


चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्।
नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७०॥

Caitanyaṁ śāśvataṁ śāntaṁ vyomātītaṁ nirañjanam|
Nādabindukalātītaṁ tasmai śrīgurave namaḥ||70||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), (aki) az Abszolút Tudatosság (caitanyam), ami örök (śāśvatam), békés (śāntam), makulátlan (nirañjanam) (és) túl van (atītam... atītam) a mennyen (vyoma), Nāda-n (nāda), Bindu-n (bindu) (és) Kalā-n (kalā)||70||

fel


 Stanzák 71-80

स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरम्।
व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७१॥

Sthāvaraṁ jaṅgamaṁ caiva tathā caiva carācaram|
Vyāptaṁ yena jagatsarvaṁ tasmai śrīgurave namaḥ||71||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki (yena) áthatja (vyāptam) az egész (sarvam) világot (jagat),
(ami) mozdulatlan (sthāvaram) és (ca eva) mozgó (jaṅgamam) (entitásokból áll), és (ca eva) ebből kifolyólag (tathā) (azok) élettelenek (acaram) és élettel telik (cara)1||71||

1Más szavakkal, ezek az entitások mozdulatlanok/élettelenek és mozgók/élettel telik.


ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमालाविभूषितः।
भुक्तिमुक्तिप्रदाता यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७२॥

Jñānaśaktisamārūḍhastattvamālāvibhūṣitaḥ|
Bhuktimuktipradātā yastasmai śrīgurave namaḥ||72||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki a (világi) élvezeteket (bhukti) (és) a Felszabadulást (mukti) adja (pradātā). (Dicsőség eme tiszteletreméltó Guru-nak, aki) tökéletesen stabil (samārūḍhaḥ) a Tudás (jñāna) Erejében (śakti) (és) (ki) fel van ruházva (vibhūṣitaḥ) a Teremtés (tattva) kategóriáinak vagy princípiumainak fűzérével (mālā)||72||


अनेकजन्मसम्प्राप्तसर्वकर्मविदाहिने।
स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७३॥

Anekajanmasamprāptasarvakarmavidāhine|
Svātmajñānaprabhāveṇa tasmai śrīgurave namaḥ||73||

Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), (aki), az egyén saját (sva) Énjének (ātma) Tudása (jñāna) által (prabhāveṇa) eléget (vidāhine) minden (sarva) karma-t (karma), ami felgyülemlett (samprāpta) a sok (aneka) születés közben (janma)||73||


न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः।
तत्त्वं ज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७४॥

Na guroradhikaṁ tattvaṁ na guroradhikaṁ tapaḥ|
Tattvaṁ jñānātparaṁ nāsti tasmai śrīgurave namaḥ||74||

Nincs (na) Princípium vagy Realitás (tattvam), mely magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ); nincs (na) Hő --spirituális erő-- (tapas), mely magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ)1; nincs (na asti) Igazság (tattvam), ami magasabb (param), mint a Tudás (jñānāt). Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave)||74||

11Ha a "tapas", "megszorítás" értelmében használnánk, (ami a közismert interpretáció), a kifejezés értelmetlenné válna ("nincs magasabb megszorítás, mint a Guru", kivéve, ha hozzáadjuk a "sevāyāḥ"-t (a "sevā" vagy szolgálat Ablatív esete), azaz "na gurusevāyā adhikaṁ tapaḥ" "Nincs (na) megszorítás (tapas), mely magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ) szolgálata (sevāyāḥ). Természetesen a "sevāyāḥ"-val együtt a versmérték tönkremegy. De talán a szerző ezt akarta mondani, ám egyszerűsítenie kellett a szöveget, hogy beleférjen a versmérték követelménybe. Nos, ezt a bonyolult témakört tanulmányozni fogom mélyen, a kommentárban. Addig is, azt kell fordítanom, amit a szerző "szó szerint" írt, tudod..


मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्त्रिजगद्गुरुः।
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७५॥

Mannāthaḥ śrījagannātho madgurustrijagadguruḥ|
Mamātmā sarvabhūtātmā tasmai śrīgurave namaḥ||75||

Az én (mat) Uram (nāthaḥ), az univerzum (jagat) szent (śrī) Ura (nāthaḥ); Az én (mat) Guru-m (guruḥ) a három (tri) világ --menny, föld és pokol-- (jagat) Guru-ja (guruḥ); az Énem (mama-ātmā) az Énje (ātmā) minden (sarva) létezőnek (bhūta). Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave)||75||


ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्।
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा॥७६॥

Dhyānamūlaṁ gurormūrtiḥ pūjāmūlaṁ guroḥ padam|
Mantramūlaṁ gurorvākyaṁ mokṣamūlaṁ guroḥ kṛpā||76||

A meditáció (dhyāna) gyökere (mūlam) a Guru (guru) formája (mūrtiḥ); az imádat (pūjā) gyökere (mūlam) a Guru (guroḥ) lába (padam), a Mantra (mantra) gyökere (mūlam) a Guru (guroḥ) szava (vākyam); (és) a Felszabadulás (mokṣa) gyökere (mūlam) a Guru (guroḥ) kegyelme (kṛpā)||76||


गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम्।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः॥७७॥

Gururādiranādiśca guruḥ paramadaivatam|
Guroḥ parataraṁ nāsti tasmai śrīgurave namaḥ||77||

A Guru (guruḥ) a kezdet (ādiḥ), de (ca) Neki nincs kezdete (anādiḥ).
A Guru (guruḥ) a lemagasabb (parama) Isten (daivatam). Nincs semmi (na asti) magasabb (parataram) a Guru-nál (guroḥ). Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave)||77||


सप्तसागरपर्यन्ततीर्थस्नानादिकं फलम्।
गुरोरङ्घ्रिपयोबिन्दुसहस्रांशे न दुर्लभम्॥७८॥

Saptasāgaraparyantatīrthasnānādikaṁ phalam|
Guroraṅghripayobindusahasrāṁśe na durlabham||78||

A zarándokhelyeken (tīrtha) való fürdés (snāna) (vagy) akár (paryanta) a hét (sapta) tengerben (sāgara), stb. (ādikam) (való fürdés), gyümölcsének (phalam) elérése nem nehéz (na-durlabham), (ha valaki megfürdik) a Guru (guroḥ) lába (aṅghri) vize (payaḥ) egyetlen cseppjének (bindu) ezredrészében (sahasra-aṁśe)||78||


हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्॥७९॥

Harau ruṣṭe gurustrātā gurau ruṣṭe na kaścana|
Tasmātsarvaprayatnena śrīguruṁ śaraṇaṁ vrajet||79||

Amikor Hari --az Úr Viṣṇu egy jelzője-- (harau) haragos (ruṣṭe),
a Guru (guruḥ) a védelmező (trātā). (Ám,) amikor a Guru (gurau) haragos (ruṣṭe), senki sem (védelmező) (na kaścana). Ezért (tasmāt), mindenkinek (minden) (sarva) erőfeszítésével (prayatnena), menedéket (śaraṇam) kell vennie (vrajet) a tiszteletreméltó (śrī) Guru-ban (gurum)||79||


गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्सम्पूजयेद्गुरुम्॥८०॥

Gurureva jagatsarvaṁ brahmaviṣṇuśivātmakam|
Guroḥ parataraṁ nāsti tasmātsampūjayedgurum||80||

A Guru (guruḥ) valójában (eva) az egész (sarvam) univerzum (jagat), melyet az (istenek) Brahmā (brahma), Viṣṇu (viṣṇu) (és) Śiva (śiva) formál (ātmakam). Nincs (na asti) magasabb (parataram), mint a Guru (guroḥ). Ezért (tasmāt) a Guru-t (gurum) kell imádnia (sampūjayet) mindenkinek||80||

fel


 Stanzák 81-90

ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः।
गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः॥८१॥

Jñānaṁ vijñānasahitaṁ labhyate gurubhaktitaḥ|
Guroḥ parataraṁ nāsti dhyeyo'sau gurumārgibhiḥ||81||

A Guru iránti (guru) odaadáson keresztül (bhaktitaḥ), a Jñāna vagy Tudás (jñānam) eléretik (labhyate), a Vijñāna-val vagy Megértéssel (vijñānam) együtt (sahitam). Nincs (na asti) magasabb (parataram), mint a Guru (guroḥ). Ő (asau) a meditáció tárgya (dhyeyaḥ) annak, aki a Guru (guru) ösvényén halad (mārgibhiḥ)||81||


यस्मात्परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः।
मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेद्गुरुम्॥८२॥

Yasmātparataraṁ nāsti neti netīti vai śrutiḥ|
Manasā vacasā caiva nityamārādhayedgurum||82||

Nincs (na asti) magasabb (parataram), mint Ő (yasmāt). A Śruti szerint --lásd a 65. stanza alatti megjegyzést-- (iti... śrutiḥ) valójában (vai), (A Guru így van meghatározva) "nem (na) igazán (iti), nem (na) igazán (iti)". (Így,) mindenkinek mindig hódolnia kell (nityam ārādhayet) a Guru-nak (gurum) elmével (manasā) és (ca eva) beszéddel (vacasā)||82||


गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुसदाशिवाः।
समर्थाः प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया॥८३॥

Guroḥ kṛpāprasādena brahmaviṣṇusadāśivāḥ|
Samarthāḥ prabhavādau ca kevalaṁ gurusevayā||83||

A Guru (guroḥ) áldásának (prasādena) kegyelme (kṛpā) által képes (samarthāḥ) Brahmā (brahma), Viṣṇu (viṣṇu) (és) Sadāśiva (sadāśivāḥ) teremteni (prabhava), stb. (ādau), kizárólag (ca kevalam) a Guru (guru) iránti szolgálaton keresztül (sevayā)||83||


देवकिन्नरगन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः।
मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्॥८४॥

Devakinnaragandharvāḥ pitaro yakṣacāraṇāḥ|
Munayo'api na jānanti guruśuśrūṣaṇe vidhim||84||

Istenek (deva), Kinnara-k (kinnara) (és) Gandharva-k (gandharvāḥ) --két fajta mennyei zenész--, Elődök (pitaraḥ), Yakṣa-k (yakṣa) (és) Cāraṇa-k --két másik természetfeletti létező-- (cāraṇāḥ), (és) még (api) a Muni-k --bölcsek-- (munayaḥ) sem (na) tudják (jānanti) a Guru-nak való (guru) engedelmesség és szolgálat (śuśrūṣaṇe) módszerét (vidhim)||84||


महाहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलान्विताः।
संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः॥८५॥

Mahāhaṅkāragarveṇa tapovidyābalānvitāḥ|
Saṁsārakuharāvarte ghaṭayantre yathā ghaṭāḥ||85||

Hatalmas (mahā) egoizmusuk (ahaṅkāra) (és) büszkeségük miatt (anvitāḥ) azok, akik fel vannak ruházva (anvitāḥ) a mértékletesség (tapas) erejével (bala) (és) tudással (vidyā), (tovább forognak) a Saṁsāra vagy Újjászületés (saṁsāra) örvényének (āvarte) lyukában (kuhara), mint ahogy (yathā) az edények (ghaṭāḥ) (tovább forognak) a fazekas korongján (ghaṭayantre)||85||


न मुक्ता देवगन्धर्वाः पितरो यक्षकिन्नराः।
ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः॥८६॥

Na muktā devagandharvāḥ pitaro yakṣakinnarāḥ|
Ṛṣayaḥ sarvasiddhāśca gurusevāparāṅmukhāḥ||86||

Istenek (deva), Gandharva-k (gandharvāḥ), Elődök (pitaraḥ), Yakṣa-k (yakṣa), Kinnara-k (kinnarāḥ), Látók (ṛṣayaḥ) és (ca) egyetlen (sarva) Siddha (siddhāḥ) sem  (na) éri el a Felszabadulást --szó szerint "nem válik Felszabadulttá"-- (muktāḥ), (ha ők) ellenségesek (parāṅmukhāḥ) a Gurusevā-val --A Guru szolgálata-- szemben (guru-sevā)||86||


ध्यानं शृणु महादेवि सर्वानन्दप्रदायकम्।
सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकम्॥८७॥

Dhyānaṁ śṛṇu mahādevi sarvānandapradāyakam|
Sarvasaukhyakaraṁ nityaṁ bhuktimuktividhāyakam||87||

Óh Nagy (mahā) Úrnő (devi), figyelj (śṛṇu) a meditációra (dhyānam), ami minden (sarva) gyönyört (ānanda) adományoz (pradāyakam),
ami elhoz (karam) minden (sarva) boldogságot (saukhya) (és) mindig (nityam) megadja (vidhāyakam) a (világi) élvezeteket (bhukti) (és) a Felszabadulást (mukti)||87||


श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रिमत्परब्रह्म गुरुं वदामि।
श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि॥८८॥

Śrīmatparabrahma guruṁ smarāmi śrimatparabrahma guruṁ vadāmi|
Śrīmatparabrahma guruṁ namāmi śrīmatparabrahma guruṁ bhajāmi||88||

Emlékezek (smarāmi) a Guru-ra (gurum), aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma --a Legmagasabb Valóság-- (para-brahma), beszélek (vadāmi) a Guru-ról (gurum), aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma (para-brahma), meghajlok (namāmi) a Guru (gurum) előtt, aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma (para-brahma), imádom (bhajāmi) a Guru-t (gurum), aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma (para-brahma)Emlékezek (smarāmi) a Guru-ra (gurum), aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma --a Legmagasabb Valóság-- (para-brahma), beszélek (vadāmi) a Guru-ról (gurum), aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma (para-brahma), meghajlok (namāmi) a Guru (gurum) előtt, aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma (para-brahma), imádom (bhajāmi) a Guru-t (gurum), aki a tiszteletreméltó (śrīmat) Parabrahma (para-brahma)||88||


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि॥८९॥

Brahmānandaṁ paramasukhadaṁ kevalaṁ jñānamūrtiṁ
dvandvātītaṁ gaganasadṛśaṁ tattvamasyādilakṣyam|
Ekaṁ nityaṁ vimalamacalaṁ sarvadhīsākṣibhūtaṁ
bhāvātītaṁ triguṇarahitaṁ sadguruṁ taṁ namāmi||89||

Meghajlok (namāmi) eme (tam) valódi (sat) Guru (gurum) előtt, (aki) az Abszolút (brahma) Gyönyöre (ānandam), (aki) megadja (dam) a legmagasabb (parama) Élvezetet (sukha), (aki) az Egyetlen (Létező) (kevalam) (és) a Tudás (jñāna) (valódi) formája (mūrtim). (Meghajlok eme valódi Guru előtt,) aki túl van (atītam) az ellentétek párosán (dvandva) (és) olyan, mint (sadṛśam) az ég (gagana), (és aki) Az, amit jelez (lakṣyam) (a Mahāvākya vagy az Upaniṣad-ok Nagy Mondása, mint) "Te (tvam) vagy (asi) Az (tad)", stb. (ādi). (Meghajlok a valódi Guru előtt, aki) az Egy (ekam), örök (nityam), makulátlan (vimalam), mozdulatlan (acalam), (és) aki (bhūtam) minden (sarva) gondolat (dhī) Szemlélője (sākṣi). (Meghajlok a valódi Guru előtt, aki) túl van (atītam) az elme és a test állapotain (bhāva), (és) mentes (rahitam) a három (tri) Guṇa-tól --a Prakṛti minőségei-- (guṇa)||89||


नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम्।
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्॥९०॥

Nityaṁ śuddhaṁ nirābhāsaṁ nirākāraṁ nirañjanam|
Nityabodhaṁ cidānandaṁ guruṁ brahma namāmyaham||90||

Én (aham) meghajlok (namāmi) a Guru (gurum) előtt (,aki) Brahma (brahma) --az Abszolút--, örök (nityam), tiszta (śuddham),
híján van (nis) az ābhāsa-knak vagy a villanó megnyilvánulásnak (ābhāsam)1, formátlan (nis-ākāram), makulátlan (nirañjanam), végtelen (nityam) Tudás (bodham), (és aki) Tudatosság (cit) (és) Gyönyör (ānandam)||90||

1Az ābhāsa-k azok a villanó megnyilvánulások, amik láthatóvá teszik az univerzumot. Tény, hogy az egész univerzum gyakran úgy van meghatározva, mint egy kreatív villanás, mely az Úrból származik. Mivel a "nirābhāsa" jelenti még azt is, hogy "csalóka megnyilvánulás híján", ez a fordítás szintén érvényes.

fel


 Stanzák 91-100

हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिम्।
ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधानम्॥९१॥

Hṛdambuje karṇikamadhyasaṁsthe siṁhāsane saṁsthitadivyamūrtim|
Dhyāyedguruṁ candrakalāprakāśaṁ citpustakābhīṣṭavaraṁ dadhānam||91||

Mindenkinek meditálnia kell (dhyāyet) a Guru-n (guru) (akinek) isteni (divya) formája (mūrtim) a (saṁsthita) trónon ül (simha-āsane),
ami a szív (hṛt) lótusz --ambuja-- (ambuje) kamrájának (karṇika) közepén (madhya) található (saṁsthe); kinek megjelenése (prakāśam) félhold (candra-kalā), (aki) a Tudatosság (cit) könyvét (pustaka) tartja (dadhānam) (és) felölti (dadhānam) (a mudrā-t vagy pecsétet, ami adományozza) a vágyott (abhīṣṭa) áldást (varam)||91||


श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रम्।
वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम्॥९२॥

Śvetāmbaraṁ śvetavilepapuṣpaṁ muktāvibhūṣaṁ muditaṁ dvinetram|
Vāmāṅkapīṭhasthitadivyaśaktiṁ mandasmitaṁ sāndrakṛpānidhānam||92||

(Mindenkinek meditálnia kell) Azon, (aki) fehér (śveta) ruhába (ambaram) (öltözik), (és akinek) fehér (śveta) virága (puṣpam) (és) gyógyírja van (vilepa). (Mindenkinek meditálnia kell a) két-szemű (dvi-netram) gyönyörteli Létezőn (muditam), (ki) gyöngyökkel (muktā) felruházott (vibhūṣam). (Mindenkinek meditálnia kell az Egyetlenen, kinek) isteni (divya) Śakti-ja vagy Ereje (śaktim) az (Ő) testének (aṅka) balján (vāma) ül (pīṭha-sthita). (Mindenkinek meditálnia kell az Egyetlenen, akinek) mosolya (smitam) kedves (manda) (és) olyan kincs (nidhānam), ami csordultig tele van (sāndra) együttérzéssel (kṛpā)||92||


आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम्।
योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि॥९३॥

Ānandamānandakaraṁ prasannaṁ jñānasvarūpaṁ nijabodhayuktam|
Yogīndramīḍyaṁ bhavarogavaidyaṁ śrīmadguruṁ nityamahaṁ namāmi||93||

Meghajlok (aham-namāmi) az örök (nityam) (és) tiszteletreméltó (śrīmat) Guru (gurum) előtt, (aki) Gyönyör (ānandam) (és) aki a Gyönyör (ānanda) adományozója (karam), (aki) nyugodt és kedvező (prasannam), (kinek) természete (sva-rūpam) a Tudás (jñānam) (és ki) elmerült (yuktam) Saját (nija) Bölcsességében vagy Megértésében (bodha). (Meghajlok az örök és tiszteletreméltó Guru előtt, aki) a Yogī-k (yogi) legjobbja (indram), dícséretre méltó (īḍyam) (és) az újjászülető (bhava) létezés (nevű) betegség (roga) gyógyítója (vaidyam)||93||


यस्मिन्सृष्टिस्थितिध्वंसनिग्रहानुग्रहात्मकम्।
कृत्यं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहम्॥९४॥

Yasminsṛṣṭisthitidhvaṁsanigrahānugrahātmakam|
Kṛtyaṁ pañcavidhaṁ śaśvadbhāsate taṁ namāmyaham||94||

Meghajlok (aham-namāmi) Előtte (tam), akiben (yasmin) szüntelen (śaśvat) ragyog (bhāsate) az ötrétű (pañcavidham) aktus (kṛtyam), mely áll (ātmakam) megnyilvánulásból (sṛṣṭi), fenntartásból (sthiti), visszavonásból (dhvaṁsa), elfedésből (nigraha) (és) kegyelemből (anugraha)||94||


प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुम्।
वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकम्॥९५॥

Prātaḥ śirasi śuklābje dvinetraṁ dvibhujaṁ gurum|
Varābhayayutaṁ śāntaṁ smarettaṁ nāmapūrvakam||95||

Kora reggel (prātar), (az isteni) Név (nāma) (ismétlése) előtt (pūrvakam), mindenkinek emlékeznie kell (smaret) a (tam) két-szemű (dvi-netram), két-karú (dvi-bhujam) (és) békés (śāntam) Guru-ra (gurum), (aki) a fej (śirasi) fehér (śukla) lótuszában (abje) (nyugszik) (és aki) fel van ruházva (yutam) (a mudrā-val vagy pecséttel, ami adományozza az) áldást (vara) (valamint a) félelementességet (abhaya)||95||


न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम्।
शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः शिवशासनतः॥९६॥

Na guroradhikaṁ na guroradhikaṁ na guroradhikaṁ na guroradhikam|
Śivaśāsanataḥ śivaśāsanataḥ śivaśāsanataḥ śivaśāsanataḥ||96||

Nincs (na) magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ), Śiva (śiva) tanításai szerint (śāsanataḥ), nincs (na) magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ), Śiva (śiva) tanításai szerint (śāsanataḥ), nincs (na) magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ), Śiva (śiva) tanításai szerint (śāsanataḥ), nincs (na) magasabb (adhikam), mint a Guru (guroḥ), Śiva (śiva) tanításai szerint (śāsanataḥ)!||96||


इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवम्।
मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः॥९७॥

Idameva śivaṁ tvidameva śivaṁ tvidameva śivaṁ tvidameva śivam|
Mama śāsanato mama śāsanato mama śāsanato mama śāsanataḥ||97||

Ez (idam eva) Śiva (śivam), a Tanításom -- śāsana1-- szerint (mama -śāsanataḥ), ez valóban (tu-idam eva) Śiva (śivam), a Tanításom --śāsana-- szerint (mama -śāsanataḥ), ez valóban (tu-idam eva) Śiva (śivam), a Tanításom --śāsana-- szerint (mama -śāsanataḥ), ez valóban (tu-idam eva) Śiva (śivam), a Tanításom --śāsana-- szerint (mama -śāsanataḥ)||97||

1A "parancs" vagy "utasítás" fordítás szintén érvényes ebben a kontextusban. Emellett, amikor Śiva azt mondja "idam" (ez), Ő itt az univerzumról beszél.


एवंविधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयम्।
तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्॥९८॥

Evaṁvidhaṁ guruṁ dhyātvā jñānamutpadyate svayam|
Tatsadguruprasādena mukto'hamiti bhāvayet||98||

Meditálva (evam-vidham... dhyātvā) a Guru-n (gurum), a Tudás (jñānam) tárul fel (utpadyate) Magától (svayam). Ezért (tad), mindenkinek (így) kell gondolkodnia (bhāvayet): "Én (aham) felszabadulok (muktaḥ) az igazi (sat) Guru (guru) áldása által (prasādena)"||98||


गुरुदर्शितमार्गेण मनःशुद्धिं तु कारयेत्।
अनित्यं खण्डयेत्सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम्॥९९॥

Gurudarśitamārgeṇa manaḥśuddhiṁ tu kārayet|
Anityaṁ khaṇḍayetsarvaṁ yatkiñcidātmagocaram||99||

Mindenkinek el kell érnie (tu... kārayet) (saját) elméje (manas) megtisztulását (śuddhim) az ösvényen keresztül (mārgeṇa), amit a Guru (guru) mutat (darśita). Mindenkinek meg kell szüntetnie (khaṇḍayet)1minden (sarvam) halandó (dolgot) (anityam), akármit (yad-kiñcid), (ami) az Én (ātma) tapasztalási körén belül van (gocaram)2||99||

1Abban az értelemben, hogy "el kell határolódnia attól"
2Más szavakkal, "minden változó, halandó dolgot, akármit is tapasztaljon az Én".


ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते।
ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यान्नान्यः पन्था द्वितीयकः॥१००॥

Jñeyaṁ sarvasvarūpaṁ ca jñānaṁ ca mana ucyate|
Jñānaṁ jñeyasamaṁ kuryānnānyaḥ panthā dvitīyakaḥ||100||

Úgy mondják (ucyate), hogy (az univerzumban) mindennek (sarva) az esszenciális természetét (sva-rūpam) meg kell ismerni (jñeyam) és (ca) ez a tudás (jñānam) valójában (ca) az elme (manas). Mindenkinek úgy kell látni (kuryāt) a tudást (jñānam), mint ami egyenlő (samam) a tudhatóval (jñeya). (Ezen kívül,) nincs (na anyaḥ) más (dvitīyakaḥ) út vagy ösvény (panthāḥ) (a Felszabadulás eléréséhez)||100||

fel


 Stanzák 101-110

एवं श्रुत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोति यः।
स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥१०१॥

Evaṁ śrutvā mahādevi gurunindāṁ karoti yaḥ|
Sa yāti narakaṁ ghoraṁ yāvaccandradivākarau||101||

Hallva ezt (evam śrutvā), óh Nagy (mahā) Úrnő (devi), az, aki (yaḥ) bírálja és rágalmazza a (nindām karoti) Guru-t (guru), a rettenetes (ghoram) pokolba (narakam) kerül (yāti), (és ott is marad), amíg (yāvat) a hold (candra) (és) a nap --divākara-- (divākarau) (ragyog)||101||


यावत्कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं स्मरेत्।
गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्॥१०२॥

Yāvatkalpāntako dehastāvadeva guruṁ smaret|
Gurulopo na kartavyaḥ svacchando yadi vā bhavet||102||

Így (tāvat eva) mindenkinek emlékeznie kell (smaret) a Guru-ra (gurum), amíg (yāvat) (saját) teste (él) (dehaḥ), (sőt, amíg) egy Kalpa (kalpa) véget nem ér (antakaḥ), (amikor az univerzum eltűnik). Soha ne (na) legyen (kartavyaḥ) elmúlasztva (lopaḥ) a Guru (guru), még akkor sem (yadi vā), ha Ő örömtelien viselkedik --azaz furcsán-- (svacchandaḥ... bhavet)||102||


हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञैः शिष्यैः कथञ्चन।
गुरोरग्रे न वक्तव्यमसत्यं च कदाचन॥१०३॥

Huṁkāreṇa na vaktavyaṁ prājñaiḥ śiṣyaiḥ kathañcana|
Guroragre na vaktavyamasatyaṁ ca kadācana||103||

A bölcs --prajñāḥ-- (prājñaiḥ) tanítvány --śiṣyāḥ-- (śiṣyaiḥ) egyáltalán nem beszélhet (na vaktavyam... kathañcana) trágárul (huṁ-kāreṇa) a Guru (guroḥ) előtt (agre), és (ca) sohasem hazudhat (na vaktavyam... kadācana-asatyam) (az Ő jelenlétében)||103||


गुरुं त्वंकृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः।
अरण्ये निर्जले देशे स भवेद्ब्रह्मराक्षसः॥१०४॥

Guruṁ tvaṁkṛtya guruṁ nirjitya vādataḥ|
Araṇye nirjale deśe sa bhavedbrahmarākṣasaḥ||104||

Miután azt mondja (valaki) a Guru-nak, hogy "te" (tiszteletlenül) (gurum tvam-kṛtya), (és látszólag) legyőzi (nirjitya) a Guru-t (gurum) vitákban (vādataḥ), az ilyen létező --szó szerint "ő"-- (saḥ) egy Brahmarākṣasa-vá --egyfajta démon-- (brahma-rākṣasaḥ)1válik (bhavet), aki egy távoli erdőben (araṇye-deśe) él víz nélkül (nirjale)||104||

1A "Brahmarākṣasa" kifejezésnek két lehetséges fordítása is van: a) Rāksaṣa (egy démon típus), amit Brahmā isten lába teremtett, mivel minden "asura" vagy démon innen származik; vagy pedig b) egy brāhmaṇa (pap) szelleme, akinek élete szentségtelen volt.


मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि।
कालमृत्युभयाद्वापि गुरू रक्षति पार्वति॥१०५॥

Munibhiḥ pannagairvāpi surairvā śāpito yadi|
Kālamṛtyubhayādvāpi gurū rakṣati pārvati||105||

Óh Pārvatī (pārvati), a Guru (guruḥ)1védelmez (rakṣati), ha (yadi) valaki átkozott (śāpitaḥ) (akár) bölcsek (munibhiḥ) vagy (vā) kígyó-démonok (pannagaiḥ) vagy (vā) akár (api) istenek által (suraiḥ). Vagy (vā) szintén (api) (megvéd a Guru) az Idő (kāla) (és) a Halál (mṛtyu) félelmétől (bhayāt)||105||

1Észreveheted, hogy Śiva azt mondta "gurū". Ez a kifezejés látszólag azt jelenti "a két Guru", vagyis a "Guru" szó (férfi nem) alanyeseti ragozása, kettős számban. Bár a "rakṣ" (megvédeni) ige egyes számban van ragozva (rakṣati). Mi történik itt? A válasz nagyon egyszerű: az eredeti szó "guruḥ" (Alanyeset, egyes szám), de át kell alakítani "gurū"-ra a Visarga (vagyis ḥ) Sandhi 7. és 8. szabálya alapján, rendre, mivel a következő szó (rakṣati) "r"-el kezdődik. Nézd: "guruḥ rakṣati" »» "gurur rakṣati" »» "gurū rakṣati". Azért tisztáztam ezt a pontot, mert a Szanszkrit tanulókat megzavarhatja. Nézd meg a Kombinációkat és a 6.-at a Szanszkrit szekcióban, további információért.


अशक्ता हि सुराद्याश्चाशक्ता मुनयस्तथा।
गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः॥१०६॥

Aśaktā hi surādyāścāśaktā munayastathā|
Guruśāpena te śrīghraṁ kṣayaṁ yānti na saṁśayaḥ||106||

Az istenek (sura), stb. (ādyāḥ) kétségtelenül (hi) erőtlenek (aśaktāḥ), és (ca) a bölcsek (munayaḥ) ugyanígy (tathā) erőtlenek (aśaktāḥ). A Guru (guru) átka (śāpena) által, ők (te) hamar (śrīghram) elpusztulnak (kṣayam yānti), nincs (na) kétség (e-felől) (saṁśayaḥ)||106||


मन्त्रराजमिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्वयम्।
स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात्परं पदम्॥१०७॥

Mantrarājamidaṁ devi gururityakṣaradvayam|
Smṛtivedārthavākyena guruḥ sākṣātparaṁ padam||107||

Óh Istennő (devi), eme (idam) két-szótagú (akṣara-dvayam) (szó, azaz) "Guru" (guruḥ iti), a Mantra-k (mantra) Királya (rājam). Az szerint, amit a Smṛti-k (smṛti) (és) a Veda-k (veda) állítanak (vākyena) (e kifejezés) jelentéséről (artha), a Guru (guruḥ) a Legmagasabb (param) Állapot (padam) személyesen (sākṣāt)||107||


श्रुतिस्मृती अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः।
ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः॥१०८॥

Śrutismṛtī avijñāya kevalaṁ gurusevakāḥ|
Te vai sannyāsinaḥ proktā itare veṣadhāriṇaḥ||108||

Kizárólag (kevalam) azok (te) nevezhetők (proktāḥ) sannyāsī-knak --lemondottak-- (sannyāsinaḥ), akik valóban (vai) szolgálják (sevakāḥ) a Guru-t (guru), (bár) nem ismerik (avijñāya) a Śruti-t (śruti) (és) a Smṛti-t (smṛtī). A többiek (itare) (csupán) (egy sannyāsī) ruháját (veṣa) viselik (dhāriṇaḥ)||108||


नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत्परम्।
सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा॥१०९॥

Nityaṁ brahma nirākāraṁ nirguṇaṁ bodhayetparam|
Sarvaṁ brahma nirābhāsaṁ dīpo dīpāntaraṁ yathā||109||

(A Guru) által realizálható (bodhayet) az örök (nityam) Parabrahma
--A Végső Valóság-- (brahma... param), aki formátlan (nirākāram) (és) minőségektől mentes (nirguṇam). (Ő olyan), mint (yathā) egy lámpás (dīpaḥ)1(mely meggyújt) egy másik (antaram) lámpást (dīpa), (s) átadja a tudást (bodhayet), miszerint minden (sarvam) az Abszolút (brahma), mely híján van a villanó megnyilvánulásnak (nirābhāsam)2||109||

1A "gyertya" is érvényes fordítás.
2 Lásd a 90. stanza alatti megjegyzést


गुरोः कृपाप्रसादेनात्मारामं निरीक्षयेत्।
अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते॥११०॥

Guroḥ kṛpāprasādenātmārāmaṁ nirīkṣayet|
Anena gurumārgeṇa svātmajñānaṁ pravartate||110||

A Guru (guroḥ) áldása --prasāda-- (prasādena) (és) együttérzése által (kṛpā), mindenkinek látnia kell (nirīkṣayet) az Egyetlent, aki Önmagában örvendez (ātma-ārāmam). Eme ösvény --mārga-- (mārgeṇa) által (anena), (amit megmutat) a Guru (guru), az egyén saját (sva) Énjének (ātma) tudása (jñānam) tárul fel (pravartate)||110||

fel


 Stanzák 111-120

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकम्।
स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्॥१११॥

Ābrahmastambaparyantaṁ paramātmasvarūpakam|
Sthāvaraṁ jaṅgamaṁ caiva praṇamāmi jaganmayam||111||

Meghajlok (praṇamāmi) az Egyetlen előtt (,aki kiterjed) (ā) Brahmā-tól (brahma) le (paryantam) egy fűcsomóig (stamba) (és) kinek esszenciális természete (sva-rūpakam) a Legmagasabb (parama) Én (ātma). (Meghajlok az Egyetlen előtt) aki azonos (mayam) a világgal (jagat), (ami) mozdulatlan (sthāvaram) és (ca eva) mozgó (jaṅgamam) (entitásokból) áll||111||


वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुम्।
नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितम्॥११२॥

परात्परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारकम्।
हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभम्॥११३॥

Vande'haṁ saccidānandaṁ bhedātītaṁ sadā gurum|
Nityaṁ pūrṇaṁ nirākāraṁ nirguṇaṁ svātmasaṁsthitam||112||

Parātparataraṁ dhyeyaṁ nityamānandakārakam|
Hṛdayākāśamadhyasthaṁ śuddhasphaṭikasannibham||113||

Hódolok szüntelen (aham-vande... sadā) a Guru-nak (gurum), aki Saccidānanda --Lét-Tudatosság-Gyönyör, az Abszolút Valóság egy jelzője-- (sat-cit-ānandam) (és) (aki) túl van (atītam) a különbségeken (bheda). (Hódolok szüntelen a Guru-nak), aki örök (nityam), tökéletes (pūrṇam), formátlan (nirākāram), minőségektől mentes (nirguṇam) (és) aki Saját (sva) Énjében (ātma) szilárd (saṁsthitam). (Hódolok szüntelen a Guru-nak), aki magasabb (parataram) a legmagasabbnál (parāt), az Egyetlen, akin meditálni (dhyeyam) (kell), (és) aki szüntelen (nityam) elhozza (kārakam) a Gyönyört (ānanda). (Hódolok szüntelen a Guru-nak) aki (stham) a szív (hṛdaya) terének (ākāśa) közepén van (madhya) (és) olyan (sannibham), mint egy tiszta (śuddha) kristály (sphaṭika)||112-113||


स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा।
तथात्मनि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युत॥११४॥

Sphaṭikapratimārūpaṁ dṛśyate darpaṇe yathā|
Tathātmani cidākāramānandaṁ so'hamityuta||114||

Miképp (yathā) egy kristály (sphaṭika) képe (pratimā-rūpam) látszik (dṛśyate) egy tükörben (darpaṇe), úgy (tathā) a Gyönyör (ānandam), minek formája (ākāram) Tudatosság (cit), (látszik) az Énben (ātmani), (és következésképpen) ténylegesen (uta) (feltárul az) "Én (aham) (vagyok) Ő (saḥ... iti) " (tapaszalata)||114||


अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायतश्चिन्मयं हृदि।
तत्र स्फुरति भावो यः शृणु तं कथयाम्यहम्॥११५॥

Aṅguṣṭhamātrapuruṣaṁ dhyāyataścinmayaṁ hṛdi|
Tatra sphurati bhavo yaḥ śṛṇu taṁ kathayāmyaham||115||

Figyelj (śṛṇu), beszélni fogok (aham-kathayāmi) arról (tam) az állapotról vagy kondícióról (bhāvaḥ), ami (yaḥ) megnyilvánul (sphurati) ott
--a szívben-- (tatra), abban, aki meditál (dhyāyataḥ) a hüvelyk-méretű (aṅguṣṭha-mātra) Személyen (puruṣam), aki Tudatosságból (cit) áll (mayam) (és) a szívben (nyugszik) (hṛt)||115||


अगोचरं तथागम्यं नामरूपविवर्जितम्।
निःशब्दं तद्विजानीयात्स्वभावं ब्रह्म पार्वति॥११६॥

Agocaraṁ tathāgamyaṁ nāmarūpavivarjitam|
Niḥśabdaṁ tadvijānīyātsvabhāvaṁ brahma pārvati||116||

Óh Pārvatī (pārvati), Brahma --az Abszolút-- (brahma), (azaz) az Esszenciális Természete (mindennek) (sva-bhāvam), túl van az érzékek körén (agocaram), (és) így (tathā) (Ő) elérhetetlen (agamyam), név (nāma) (és) forma (rūpa) nélküli (vivarjitam) (,valamint) hang nélküli (niḥśabdam). (Az, aki meditál a hüvelyk-méretű Személyen, aki a szívben nyugszik) teljesen megérti (vijānīyāt) azt (tad)||116||


यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु।
शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम्॥११७॥

Yathā gandhaḥ svabhāvena karpūrakusumādiṣu|
Śītoṣṇādisvabhāvena tathā brahma ca śāśvatam||117||

Miképp (yathā) az illat (gandhaḥ) természetes módon (sva-bhāvena) (létezik) a kámforban (karpūra), virágban (kusuma), stb. (ādiṣu),
(és miképp) a hideg (śīta), hő (uṣṇa), stb. (ādi) természetes módon (sva-bhāvena) (hozzátartozik a holdhoz, naphoz, stb.), úgy (tathā... ca) Brahma --az Abszolút-- (brahma) örök (śāśvatam)||117||


स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्रकुत्रचित्।
कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशम्॥११८॥

Svayaṁ tathāvidho bhūtvā sthātavyaṁ yatrakutracit|
Kīṭabhramaravattatra dhyānaṁ bhavati tādṛśam||118||

(Miután) eme létező (aki meditál a Guru-n, mint egy hüvelyk-méretű Személy, aki a szívben nyugszik) (svayam) elérte ezt az állapotot --azaz Brahma állapotát-- (tathā-vidhaḥ bhūtvā), (ő) maradhat (sthātavyam) bárhol (yatrakutracid). (És ennek eredményeképpen,) egy ilyen (tādṛśam) meditáció (dhyānam), (mely) ezen a helyen (tatra) történik (bhavati) (ahol ő éppen van), ugyanolyan (vat), mint (amikor) egy lárva (kīṭa) (teszi azt) a méhen (bhramara)||118||


गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्।
पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तोऽसौ नात्र संशयः॥११९॥

Gurudhyānaṁ tathā kṛtvā svayaṁ brahmamayo bhavet|
Piṇḍe pade tathā rūpe mukto'asau nātra saṁśayaḥ||119||

Miután végrehajtatott (tathā kṛtvā) a Guru-n (guru) való meditáció (dhyānam), ő maga (svayam) azonossá (mayaḥ) válik (bhavet) Brahma-val --az Abszolút-- (brahma). Eme (létező) (asau) felszabadulttá (válik) (muktaḥ) Piṇḍa-ban (piṇḍe), Pada-ban (pade), valamint (tathā) Rūpa-ban (rūpe), nincs (na) kétség (saṁśayaḥ) e-felől (atra)||119||


श्रीपार्वत्युवाच

पिण्डं किं तु महादेव पदं किं समुदाहृतम्।
रूपातीतं च रूपं किमेतदाख्याहि शङ्कर॥१२०॥

Śrīpārvatyuvāca

Piṇḍaṁ kiṁ tu mahādeva padaṁ kiṁ samudāhṛtam|
Rūpātītaṁ ca rūpaṁ kimetadākhyāhi śaṅkara||120||

A Tiszteletreméltó (śrī) Pārvatī (pārvatī) szólt (uvāca)

De (tu), Óh Nagy (mahā) Isten (deva), mi (kim) az a Piṇḍa (piṇḍam), (és) mi (kim) az (ami) Pada-ként (padam) ismert (samudāhṛtam)? (Továbbá,) mi (kim) a Rūpātīta (rūpātītam) és (ca) Rūpa (rūpam)? Óh Śaṅkara --Śiva egy jelzője-- (śaṅkara), fejtsd ki (ākhyāhi) ezt (etad) (nekem)!||120||

fel


 További információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.Vissza Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 1. Rész Fel  Folytatás Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 3. Rész