Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 1. Rész

Bevezetés és a stanzák 1-60


 Fontos

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett. Kevés kifejtő megjegyzést fogok írni, mert a Gurugītā kommentárjában ez a szöveg részletesen elemezve lesz.

fel


 Bevezető szöveg

श्रीगुरुगीता

अथ श्रीगुरुगीता प्रारम्भः।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः।

ॐ अस्य श्रीगुरुगीतास्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सदाशिव ऋषिः। नानाविधानि छन्दांसि। श्रीगुरुपरमात्मा
देवता। हं बीजम्। सः शक्तिः। क्रों कीलकम्। श्रीगुरुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः॥

अथ ध्यानम्।

हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणैर्विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया।
तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम्॥

मम चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।

अथ श्रीगुरुगीता।

Śrīgurugītā

Atha śrīgurugītā prārambhaḥ|
Śrīgaṇeśāya namaḥ| Śrīsarasvatyai namaḥ| Śrīgurubhyo namaḥ|

Om̐ asya śrīgurugītāstotramantrasya bhagavān sadāśiva ṛsiḥ| Nānāvidhāni chandāṁsi| Śrīguruparamātmā devatā| Haṁ bījam| Saḥ śaktiḥ| Kroṁ kīlakam|
Śrīguruprasādasiddhyarthe jape viniyogaḥ||

Atha dhyānam|

Haṁsābhyāṁ parivṛttapatrakamalairdivyairjagatkāraṇairviśvotkīrṇamanekadehanilayaiḥ
svacchandamātmecchayā|
Tadyotaṁ padaśāmbhavaṁ tu caraṇaṁ dīpāṅkuragrāhiṇaṁ pratyakṣākṣaravigrahaṁ gurupadaṁ dhyāyedvibhuṁ śāśvatam||

Mama caturvidhapuruṣārthasiddhyarthe jape viniyogaḥ|

Atha śrīgurugītā|

A Guru magasztos Éneke

És most (atha) kezdődik (prārambhaḥ) a Guru (guru) magasztos (śrī) Éneke (gītā)|
Hódolat (namas) a tiszteletreméltó (śrī) Gaṇeśa-nak (gaṇeśāya)|
Hódolat (namas) a tiszteletreméló (śrī) Sarasvatī-nak (sarasvatyai)|
Hódolat (namas) a tiszteletreméltó (śrī) Guru-knak (gurubhyaḥ)|

Om̐ (Om̐), az Úr (bhagavān) Sadāśiva (sadāśivaḥ) a Látója (ṛṣiḥ) eme (asya) Mantra-nak (mantrasya) egy himnusz (formájában, melynek neve) (stotra) "A Guru (guru) magasztos (śrī) Éneke (gītā)"|
A versmérték (chandāṁsi) változatos (nānā-vidhāni)|
Az istenség (devatā) a magasztos (śrī)
Guru (guru) Legmagasabb (parama) Énje (ātmā)|
A "Haṁ" (hang) (haṁ) a mag-szótag (bījam)|
A "Sa" (saḥ) (hang) az Erő (śaktiḥ)|
A " Kroṁ" (kroṁ) (hang) az apró szeg (kīlakam)|
(A Gurugītā) azért recitálandó (jape viniyogaḥ), hogy elnyeressen (siddhi-arthe) a magasztos (śrī) Guru (guru) áldása (prasāda)|

És most (atha), a meditáció (dhyānam)|

A Független Létező (svacchandam), Saját Akarata szerint (ātma-icchayā), szétterjed (utkīrṇam) az univerzum (formájában) (viśva) a világ (jagat) okain keresztül (kāraṇaiḥ), amik számtalan (aneka) testben (deha) honolnak (nilayaiḥ), (más szavakkal,) az isteni (divyaiḥ) lótusz-leveleken keresztül (patra-kamalaiḥ), (melyeket) Haṁ és Sa (haṁsābhyām) ölel (parivṛtta)|
Mindenkinek meditálnia kell (dhyayet) eme (tad) Fényen (yotam), ami (tu) valójában Śambhu --Śiva-- (śāmbhavam) állapota (pada). (Szintén meditálni kell) (az említett) Fény (dīpa) lángját (aṅkura) tartó (grāhiṇam) oszlopon (caraṇam), ami (minden) szótag (akṣara) egy látható (pratyakṣa) formája (vigraham). (Röviden, mindenkinek meditálnia kell) a Guru (guru) mindent-átható (vibhum) (és) örök (śāśvatam) állapotán (padam)||

Azért recitálom a (Gurugītā-t) (mama... jape viniyogaḥ), hogy elérjem (siddhi-arthe) a négyrétű (caturvidha) célját az emberi létezésnek (puruṣa-artha)|

És most (atha), a Guru (guru) magasztos Éneke (gītā)|

fel


 Stanzák 1-10

सूत उवाच

कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकम्।
प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छत॥१॥

Sūta uvāca

Kailāsaśikhare ramye bhaktisandhānanāyakam|
Praṇamya pārvatī bhaktyā śaṅkaraṁ paryapṛcchata||1||

Sūta (sūtaḥ) szólt (uvāca):

A Kailāsa (hegy) (kailāsa) gyönyörű (ramye) csúcsán (śikhare), Pārvatī (pārvatī), hódolatát téve (praṇamya) mélységes szeretettel (bhaktyā) Śaṅkara-nak --Śiva-- (śaṅkaram), aki elvezeti (az embereket) (nāyakam) a (Legmagasabb Énnel való) Egyesüléshez (sandhāna) az odaadáson keresztül (bhakti), feltette (paryapṛcchata) (Neki a következő kérdést)||1||


श्रीदेव्युवाच

ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो।
सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे॥२॥

Śrīdevyuvāca

Om̐ namo devadeveśa parātpara jagadguro|
Sadāśiva mahādeva gurudīkṣāṁ pradehi me||2||

A tiszteletreméltó (śrī) Úrnő (devī) szólt (uvāca):

Om̐ (Om̐), hódolat (Neked) (namas), óh Ura (īśa) az istenek (deva) legjobbjainak (deva), óh Te (, Aki) magasabb vagy (para) a legmagasabbnál (parāt), óh világ (jagat) Guru-ja (guru). Óh Te (, Aki) mindig (sadā) kegyelmes vagy (śiva), óh nagy (mahā) Isten (deva), add (pradehi) nekem (me) a Guru (guru) beavatását (dīkṣām)||2||


केन मार्गेण भो स्वामिन् देही ब्रह्ममयो भवेत्।
त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव॥३॥

Kena mārgeṇa bho svāmin dehī brahmamayo bhavet|
Tvaṁ kṛpāṁ kuru me svāmin namāmi caraṇau tava||3||

Milyen (kena) úton --mārga-- (mārgeṇa), óh Mester (bhoḥ svāmin), válhat (bhavet) azonossá (mayaḥ) Brahma-val --az Abszolút-- (brahma) a testet öltött (dehī)? Légy irgalmas (tvam kṛpām kuru) hozzám (me), óh Mester (svāmin)! Meghajlok (namāmi) a Te (tava) lábaid előtt (caraṇau)||3||


ईश्वर उवाच

मम रूपासि देवि त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहम्।
लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा॥४॥

Īśvara uvāca

Mama rūpāsi devi tvaṁ tvatprītyarthaṁ vadāmyaham|
Lokopakārakaḥ praśno na kenāpi kṛtaḥ purā||4||

Az Úr (īśvaraḥ) szólt (uvāca):

Óh Úrnő (devi), Te (tvam) vagy (asi) az én (mama) Formám (rūpā).
Én (aham) mondom (vadāmi) (ezt), mert (artham) szeretlek (prīti) Téged (tvat). A kérdést (praśnaḥ) (amit feltettél nekem), ami a világ (loka) javára válik (upakārakaḥ), még sohasem (na) tette fel (kṛtaḥ) formálisan (purā) senki (kena api)||4||


दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम्।
गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने॥५॥

Durlabhaṁ triṣu lokeṣu tacchṛṇuṣva vadāmyaham|
Guruṁ vinā brahma nānyat satyaṁ satyaṁ varānane||5||

Figyelj (śṛṇuṣva) arra (tad), amit nehéz elérni (durlabham) a három (triṣu) világban (lokeṣu). Én (aham) mondom (vadāmi) (Neked, hogy) Brahma --az Abszolút-- (brahma) nem (na) egyéb (anyat), mint (vinā) a Guru (gurum). (Ez az) igazság (satyam), (ez az) igazság (satyam), óh szép-arcú Kedves (vara-ānane)!||5||


वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च।
मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकम्॥६॥

शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च।
अपभ्रंशकराणीह जीवानां भ्रान्तचेतसाम्॥७॥

Vedaśāstrapurāṇāni itihāsādikāni ca|
Mantrayantrādividyāśca smṛtiruccāṭanādikam||6||

Śaivaśāktāgamādīni anyāni vividhāni ca|
Apabhraṁśakarāṇīha jīvānāṁ bhrāntacetasām||7||

Veda-k (veda), Śastra-k (śāstra), Purāṇa-k (purāṇāni) valamint (ca) az Itihāsa-k (itihāsa) stb. (ādikāni); a Mantra (mantra), Yantra (yantra), stb. (ādi) tudományai (vidyāḥ), a Smṛti-kkel (smṛtiḥ) együtt (ca), a varázsszavak (uccāṭana) stb. (ādikam); a Śiva-hoz (śaiva) és Śakti-hoz (śākta) stb. (ādīni) tartozó kinyilvánított szövegek (āgama); és (ca) más (anyāni) egyéb (szövegek) (vividhāni) a zavart (bhrānta) elméjű (cetasām) létezőket (jīvānām) ide --azaz ebbe a világba-- (iha) taszítják (karāṇi) le (apabhraṁśa)||6-7||


यज्ञो व्रतं तपो दानं जपस्तीर्थं तथैव च।
गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते चरन्तो जनाः॥८॥

Yajño vrataṁ tapo dānaṁ japastīrthaṁ tathaiva ca|
Gurutattvamavijñāya mūḍhāste caranto janāḥ||8||

Azok (te) az emberek (janāḥ), akik yajña-kat --rituális imádat-- (yajñaḥ), vrata-t --fogadalmak betartása-- (vratam), tapas-t --lemondás-- (tapas), dāna-t --jótékonyság-- (dāna), japa-t --recitálás-- (japaḥ), valamint (tathā eva ca) tīrtha-t --zarándoklat-- (tīrtham) gyakorolnak (carantaḥ), zavartak és káprázatban vannak (mūḍhāḥ), a Guru (guru) princípiumának (tattvam) realizáció nélkül (avijñāya)||8||


गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः।
तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः॥९॥

Gururbuddhyātmano nānyat satyaṁ satyaṁ na saṁśayaḥ|
Tallābhārthaṁ prayatnastu kartavyo hi manīṣibhiḥ||9||

A Guru (guruḥ) nem (na) egyéb (anyat), mint a tudatos (buddhi) Én --ātmā-- (ātmanaḥ). (Ez az) igazság (satyam), (ez az ) igazság (satyam), nincs (na) kétség (efelől) (saṁśayaḥ). Azért hogy (artham) Az --vagyis a tudatos Én-- (tad) elnyeressen (lābha), a bölcsnek (manīṣibhiḥ) erőfeszítést ((prayatnaḥ)) kell tennie (tu kartavyaḥ), ez kétségtelen (hi) --röviden, egy bölcs embernek erőfeszítést kell tennie, hogy elérje a tudatos Én-t--||9||


गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा।
उदयः स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते॥१०॥

Gūḍhavidyā jaganmāyā dehe cājñānasambhavā|
Udayaḥ svaprakāśena guruśabdena kathyate||10||

A világ (jagat) Illúziója vagy Māyā (māyā) a testben (lakozik) (dehe), (mely) eltakart (gūḍha) tudásból (áll) (vidyā) és (ca) a tudatlanságból (ajñāna) tárul fel (sambhavā). Úgy mondják (kathyate), (hogy) felvillan (az igazi Tudás) (udayaḥ) a Guru-ként (guru) ismert (śabdena) (Létező) saját (sva) Fényén --prakāśa-- keresztül (prakāśena)||10||

fel


 Stanzák 11-20

सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्।
देही ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते॥११॥

Sarvapāpaviśuddhātmā śrīguroḥ pādasevanāt|
Dehī brahma bhavedyasmāt tvatkṛpārthaṁ vadāmi te||11||

A testet öltött (dehī), aki (ātmā) teljesen megtisztult (viśuddha) minden (sarva) bűntől (pāpa) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guroḥ) lábának (pāda) szolgálatán keresztül (sevanāt), következésképpen (yasmāt) Brahma-vá --az Abszolút-- (brahma) válik (bhavet). Feléd való (tvat) együttérzésem (kṛpā) miatt (artham) mondom (ezt) (vadāmi) Neked (te)||11||


गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत्।
सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः॥१२॥

Gurupādāmbujaṁ smṛtvā jalaṁ śirasi dhārayet|
Sarvatīrthāvagāhasya samprāpnoti phalaṁ naraḥ||12||

Egy férfinak (naraḥ) vizet kell öntenie (jalam... dhārayet) (saját) fejére (śirasi), miközben emlékezik (smṛtvā) a Guru (guru) lótuszlábára --vagyis láb, ami olyan szép, mint egy lótusz-- (pāda-ambujam). (Így, ő) leszüreteli (samprāpnoti) minden (sarva) zarándokhelyen (tīrtha) való fürdés (avagāhasya) gyümölcsét (phalam)||12||


शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम्।
गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्॥१३॥

Śoṣaṇaṁ pāpapaṅkasya dīpanaṁ jñānatejasām|
Gurupādodakaṁ samyak saṁsārārṇavatārakam||13||

A Guru (guru) lábának (pāda) vize (udakam) felszárítja (śoṣaṇam) a bűnök (pāpa) sarát (paṅkasya), meggyújtja (dīpanam) a Tudás (jñāna) tüzét (tejasām) (és) az Újjászületés (saṁsāra) óceánján (arṇava) való sikeres (samyak) átkelést lehetővé teszi (tārakam)||13||


अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणम्।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्॥१४॥

Ajñānamūlaharaṇaṁ janmakarmanivāraṇam|
Jñānavairāgyasiddhyarthaṁ gurupādodakaṁ pibet||14||

Mindenkinek a Guru (guru) lábának vizét (udakam) kell innia (pibet), hogy elnyerje (siddhi-artham) a tudást (jñāna) (és) lemondást (vairāgya).
(Eme víz) elpusztítja (haraṇam) a tudatlanság (ajñāna) gyökerét (mūla) (és) elfojtja (nivāraṇam) a karma-kat (karma) (amik okozzák a) születést (janma)||14||


गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनम्।
गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्॥१५॥

Guroḥ pādodakaṁ pītvā gurorucchiṣṭabhojanam|
Gurumūrteḥ sadā dhyānaṁ gurumantraṁ sadā japet||15||

A Guru (guroḥ) lába (pāda) vizének (udakam) megivása után (pītvā), (meg kell) enni (bhojanam) a Guru által (guroḥ) (hagyott) étel maradékát (ucchiṣṭa). Mindig (sadā) meditálni kell (dhyānam) a Guru (guru) formáján (mūrteḥ), (és) folyamatosan (sadā) recitálni (japet) kell a Guru (guru) mantra-ját (mantram)||15||


काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम्।
गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम्॥१६॥

Kāśīkṣetraṁ tannivāso jāhnavī caraṇodakam|
Gururviśveśvaraḥ sākṣāt tārakaṁ brahma niścitam||16||

Az Ő (tad) Lakhelye (nivāsaḥ) a zarándoklat helye (kṣetram) (, mint) Benares (kāśī), (míg) az (Ő) lábának (caraṇa) vize (udakam) Jahnu
--a Gangesz folyó egy jelzője-- lánya (jāhnavī). A Guru (guruḥ) Viśveśvara --az univerzum Ura-- (viśva-īśvaraḥ) személyesen (sākṣāt).
(Ő) valójában (niścitam) a felszabadító (tārakam) ima (brahma)||16||


गुरोः पादोदकं यत्तु गयाऽसौ सोऽक्षयो वटः।
तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः॥१७॥

Guroḥ pādodakaṁ yattu gayā'sau so'kṣayo vaṭaḥ|
Tīrtharājaḥ prayāgaśca gurumūrtyai namo namaḥ||17||

A Guru (guroḥ) lábának (pāda) vize (udakam) valójában (tu) mindez (ami korábban említve lett) (yad). Eme (Guru) (asau) nem más, mint Gayā --egy híres zarándokhely Behar-ban-- (gayā). Ő (saḥ) a banyan fa (vaṭaḥ), (aminek neve) Akṣaya vagy Elpusztíthatatlan (akṣaya). (Ő) a királya (rājaḥ) (minden) zarándokhelynek (tīrtha) és a (ca) Prayāga-nak --egy híres zarándokhely a Gaṅgā (Gangesz), a Yamunā és a Sarasvatī folyók találkozásánál-- (prayāgaḥ). Hódolat újra és újra (namas namas) a Guru (guru) formájának (mūrtyai)||17||


गुरुमूर्तिं स्मरेन्नित्यं गुरुनाम सदा जपेत्।
गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावयेत्॥१८॥

Gurumūrtiṁ smarennityaṁ gurunāma sadā japet|
Gurorājñāṁ prakurvīta guroranyanna bhāvayet||18||

Mindenkinek szüntelen (nityam) a Guru (guru) formájára (mūrtim) kell emlékeznie (smaret) (és) mindig (sadā) recitálnia kell (japet) a Guru (guru) nevét (nāma). Végre kell hajtania (prakurvīta) a Guru (guroḥ) utasításait (ājñām) (és) ne (na) gondoljon (bhāvayet) egyébre (anyat), mint a Guru (guroḥ)||18||


गुरुवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः।
गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा॥१९॥

Guruvaktrasthitaṁ brahma prāpyate tatprasādataḥ|
Gurordhyānaṁ sadā kuryāt kulastrī svapateryathā||19||

Az Abszolút Tudás (brahma), ami a Guru (guru) szájában (vaktra) lakozik (sthitam), elnyeretik (prāpyate) az Ő (tad) Áldásán --Prasāda-- keresztül (prasādataḥ). Meditálni kell (dhyānam... kuryāt) mindig (sadā) a Guru-n (guroḥ), miképp (yathā) egy erényes nő (kula-strī) (szüntelen meditál) saját (sva) férjén (pateḥ)||19||


स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धनम्।
एतत्सर्वं परित्यज्य गुरोरन्यन्न भावयेत्॥२०॥

Svāśramaṁ ca svajātiṁ ca svakīrtipuṣṭivardhanam|
Etatsarvaṁ parityajya guroranyanna bhāvayet||20||

Teljesen feladva (parityajya) mindezt (etad-sarvam): az egyén saját (sva... sva) "āśrama-ja --az élet egy szintje-- (āśramam), kasztja (jātim) és (ca... ca) saját (sva) hírnevének (kīrti) (és) jólétének (puṣṭi) növelése (vardhanam); ne (na) gondoljon (bhāvayet) másra (anyat), mint a Guru (guroḥ)||20||

fel


Stanzák 21-30

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदम्।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु॥२१॥

Ananyāścintayanto māṁ sulabhaṁ paramaṁ padam|
Tasmātsarvaprayatnena gurorārādhanaṁ kuru||21||

A Legmagasabb (paramam) Állapot (padam) könnyen elérhető (sulabham) annak, aki Rám (mām) gondol (cintayantaḥ) kizárólag (ananyāḥ). Ezért (tasmāt) minden erőddel (sarva-prayatnena) hódolj (kuru-ārādhanam) a Guru-nak (guru)||21||


त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः।
गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते॥२२॥

Trailokye sphuṭavaktāro devādyasurapannagāḥ|
Guruvaktrasthitā vidyā gurubhaktyā tu labhyate||22||

A három világban --menny, pokol és föld-- (trailokye), az istenek (deva) és egyéb (hasonló isteni létezők) (ādi), (valamint) démonok (asura) (és) kígyó-démonok (pannagāḥ), tisztán (sphuṭa) kimondják (vaktāraḥ), (hogy) a Tudás (vidyā), mely a Guru (guru) szájában (vaktra) lakozik (sthitā), valójában (tu) a Guru (guru) iránti odaadással (bhaktyā) nyeretik el (labhyate)||22||


गुकारस्त्वन्धकारश्च रुकारस्तेज उच्यते।
अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः॥२३॥

Gukārastvandhakāraśca rukārasteja ucyate|
Ajñānagrāsakaṁ brahma gurureva na saṁśayaḥ||23||

A "gu" (gu) hang (kāraḥ) valójában (tu) a sötétség (andhakāraḥ) és (ca) a "ru" (ru) hang (kāraḥ) úgymond (ucyate) a fény (tejas). A Guru (guruḥ) valójában (eva) Abszolút Tudás (brahma), ami lenyeli (grāsakam) a tudatlanságot (ajñāna), nincs (na) kétség (efelől) (saṁśayaḥ)||23||


गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः।
रुकारः द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम्॥२४॥

Gukāraḥ prathamo varṇo māyādiguṇabhāsakaḥ|
Rukāraḥ dvitīyo brahma māyābhrāntivināśanam||24||

Az első (prathamaḥ) szótag (varṇaḥ), vagyis a "gu" (gu) hang (kāraḥ), megnyilvánítja (bhāsakaḥ) a minőségeket (guṇa) (, mint) Māyā (māyā), stb. (ādi); (míg) a második (szótag) (dvitīyaḥ) , vagyis a "ru" (ru) hang (kāraḥ), (az) Abszolút Tudás (brahma) (, mely) elpusztítja (vināśanam) a zavarodottságot (bhrānti) (, amit) Māyā (teremt) (māyā)||24||


एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम्।
हाहाहूहूगणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते॥२५॥

Evaṁ gurupadaṁ śreṣṭhaṁ devānāmapi durlabham|
Hāhāhūhūgaṇaiścaiva gandharvaiśca prapūjyate||25||

Így (evam) a Guru (guru) állapota (padam) a legjobb (śreṣṭham), (de) azt nehéz elérni (durlabham) még (api) az isteneknek is (devānām).
(Ez az állapot) tisztelt (prapūjyate) Hāhā (hāhā) (és) Hūhū (hūhū), valamint (ca eva... ca) (egyéb) Gandharva-k --mennyei zenészek-- (gandharvaiḥ) követői (gaṇaiḥ) által||25||


ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।
आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकम्॥२६॥

साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम्।
गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत्॥२७॥

Dhruvaṁ teṣāṁ ca sarveṣāṁ nāsti tattvaṁ guroḥ param|
Āsanaṁ śayanaṁ vastraṁ bhūṣaṇaṁ vāhanādikam||26||

Sādhakena pradātavyaṁ gurusantoṣakārakam|
Gurorārādhanaṁ kāryaṁ svajīvitvaṁ nivedayet||27||

És (ca) egyikőjük számára (teṣām-sarveṣām) sem kérdéses (dhruvam), hogy nincs (na) magasabb (param) princípium (tattvam), mint a Guru (guroḥ). Szék (āsanam), ágy (śayanam), ruhák (vastram), díszek (bhūṣaṇam), járművek (vāhana), stb. (ādikam), mind arra valók (pradātavyam), hogy a törekvő (sādhakena) (felajánlja Neki és ez) örömmel és elégedettséggel tölti el (santoṣa-kārakam) a Guru-t (guru). (Emellett, ) a Guru (guroḥ) imádatát (ārādhanam) kell megtennie (egy ilyen aspiránsnak) (kāryam). (Tény, hogy) fel kell ajánlania (nivedayet) saját (sva) életét (jīvitvam) (a Guru-nak)||26-27||


कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेद्गुरुम्।
दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ॥२८॥

Karmaṇā manasā vācā nityamārādhayedgurum|
Dīrghadaṇḍaṁ namaskṛtya nirlajjo gurusannidhau||28||

Miután végrehajtotta (kṛtya) nyíltan és őszintén (nirlajjaḥ) az üdvözlést (namas) (, melynek neve) Dīrghadaṇḍa --szó szerint "hosszú pálca"-- (dīrgha-daṇḍam) a Guru (guru) jelenlétében (sannidhau), szüntelen (nityam) hódolnia kell (ārādhayet) a Guru-nak (gurum) tettekkel (karmaṇā), elmével (manasā) (és) beszéddel (vācā)||28||


शरीरमिन्द्रियं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्।
आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्॥२९॥

Śarīramindriyaṁ prāṇaṁ sadgurubhyo nivedayet|
Ātmadārādikaṁ sarvaṁ sadgurubhyo nivedayet||29||

Fel kell ajánlania (nivedayet) testét (śarīram), érzékeit (indriyam) (és) életerejét (prāṇam) a valódi (sat) Guru-knak (gurubhyaḥ). Fel kell ajánlania (nivedayet) saját (ātmā) feleségét (dārā), stb. (ādikam) (Nekik). (Röviden, fel kell ajánlania) mindent (sarvam) a valódi (sat) Guru-knak (gurubhyaḥ)||29||


कृमिकीटभस्मविष्ठादुर्गन्धिमलमूत्रकम्।
श्लेष्मरक्तं त्वचा मांसं वञ्च्येन्न वरानने॥३०॥

Kṛmikīṭabhasmaviṣṭhādurgandhimalamūtrakam|
Śleṣmaraktaṁ tvacā māṁsaṁ vañcayenna varānane||30||

Óh szép-arcú Kedves (vara-ānane), nem szabad (na) megtagadnia (felajánlását) (vañcayet) (eme testnek, mely) férgekből (kṛmi), baktériumokból (kīṭa), hamuból --mivel a testből ezek lesznek a végén-- (bhasma), székletből (viṣṭhā), bűzös (durgandhi) tisztátalanságokból (mala), vizeletből (mūtra), váladékból (śleṣma), vérből (raktam), bőrből (tvacā) (és) húsból (māṁsam) áll (kam)||30||

fel


 Stanzák 31-40

संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे।
येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३१॥

Saṁsāravṛkṣamārūḍhāḥ patanto narakārṇave|
Yena caivoddhṛtāḥ sarve tasmai śrīgurave namaḥ||31||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), ki által (yena) valóban (ca eva) megmenekül (uddhṛtāḥ) minden (sarve) (létező), aki lezuhant (patantaḥ) a pokol (naraka) óceánjába (arṇave), miután megmászta (ārūḍhāḥ) a fát (vṛkṣam) (, melynek neve) Saṁsāra vagy Újjászületés (saṁsāra)||31||


गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३२॥

Gururbrahmā gururviṣṇurgururdevo maheśvaraḥ|
Gurureva parabrahma tasmai śrīgurave namaḥ||32||

A Guru (guruḥ) Brahmā (brahmā), a Guru (guruḥ) Viṣṇu (viṣṇuḥ), a Guru (guruḥ) az Isten (devaḥ) (nevezett) Nagy (mahā) Úr (īśvaraḥ) --Śiva--;
a Guru (guruḥ) valójában (eva) a Legmagasabb (para) Brahma --az Abszolút-- (brahma). Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave)||32||


हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे।
प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः॥३३॥

Hetave jagatāmeva saṁsārārṇavasetave|
Prabhave sarvavidyānāṁ śambhave gurave namaḥ||33||

Hódolat (namas) a Guru-nak (gurave) (, aki) Śambhu --az Úr Śiva egy jelzője-- (śambhave), Oka (hetave) a világoknak (jagatām eva), híd (setave) (az átkeléshez) az Újjászületés (saṁsāra) óceánján (arṇava), (és) Mestere (prabhave) minden (sarva) tudásnak (vidyānām)||33||


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३४॥

Ajñānatimirāndhasya jñānāñjanaśalākayā|
Cakṣurunmīlitam yena tasmai śrīgurave namaḥ||34||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), ki által (yena), az ecseten keresztül (śalākayā) (, mely) a Tudás (jñāna) gyógyszerét (keni fel) (añjana), a (Bölcsesség) Szeme (cakṣus) kinyílik (unmīlitam) (abban,) aki vak (andhasya) a tudatlanság (ajñāna) sötétsége miatt (timira)||34||


त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता।
संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३५॥

Tvaṁ pitā tvaṁ ca me mātā tvaṁ bandhustvaṁ ca devatā|
Saṁsārapratibodhārthaṁ tasmai śrīgurave namaḥ||35||

Te (tvam... tvam... tvam... tvam) (lettél) az én (me) apám (pitā) és (ca) az én (me) anyám (mātā), rokonom (bandhuḥ) és (ca) az Istenem (devatā), hogy (artham) (megadhasd) útmutatásaidat (pratibodha) a Saṁsāra-ról vagy Újjászületésről (saṁsāra). Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave)||35||


यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्।
यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३६॥

Yatsatyena jagatsatyam yatprakāśena bhāti tat|
Yadānandena nandanti tasmai śrīgurave namaḥ||36||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), kinek Igazsága és Valósága --satya-- (satyena) által (yad) a világ (jagat) igazsága és valóság (satyam) (létezik), kinek (yad) Fénye --prakāśa-- (prakāśena) által ez (a világ) (tad) megjelenik (bhāti), (és) kinek (yad) Gyönyöre --ānanda-- (ānandena) által (a létezők) örömöt éreznek (nandanti)||36||


यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः।
प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३७॥

Yasya sthityā satyamidaṁ yadbhāti bhānurūpataḥ|
Priyaṁ putrādi yatprītyā tasmai śrīgurave namaḥ||37||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), kinek Léte és Állandósága (sthityā) által (yasya), ez (az univerzum) (idam) igaz és valós (satyam). (Hódolat a tiszteletreméltó Guru-nak,) aki (yad) ragyog (bhāti) a nap (bhānu) formájában (rūpataḥ), (és) kinek (yad) Szeretete --prīti-- által (prītyā), a gyerekek (putra), stb. (ādi) szeretve vannak (priyam) (általunk)||37||


येन चेतयते हीदं चित्तं चेतयते न यम्।
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३८॥

Yena cetayate hīdaṁ cittaṁ cetayate na yam|
Jāgratsvapnasuṣuptyādi tasmai śrīgurave namaḥ||38||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki (yena) kétségtelenül (hi) tapasztalja (cetayate) ezt (az univerzumot) (idam) (, de) kinek (yam) elméje (cittam) nem (na) tapasztal (cetayate). (Hódolat eme tiszteletreméltó Guru-nak, aki szintén tapasztalja) az ébrenlét (jāgrat), álom (svapna) és mély-alvás (suṣupti), stb. (állapotait) (ādi)||38||


यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः।
सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः॥३९॥

Yasya jñānādidaṁ viśvaṁ na dṛśyaṁ bhinnabhedataḥ|
Sadekarūparūpāya tasmai śrīgurave namaḥ||39||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), kinek (yasya) Tudása által (jñānāt) ez (idam) az univerzum (viśvam) nem úgy látszik (na dṛśyam), mint amit felosztanak (bhinna) a különbségek (bhedataḥ). (Hódolat a tiszteletreméltó Guru-nak,) kinek formája (rūpāya) ugyanaz (ekarūpa), mint az Igazságé (sat)||39||


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।
अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः॥४०॥

Yasyāmataṁ tasya mataṁ mataṁ yasya na veda saḥ|
Ananyabhāvabhāvāya tasmai śrīgurave namaḥ||40||

A Tudás (matam) ahhoz tartozik (tasya), aki (yasya) nem gondolja (, hogy ő tud) (amatam), (míg) az (saḥ), aki (yasya) azt gondolja (, hogy ő tud,) (matam) az nem (na) tud (veda). Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki a gondolkodás (bhāva) azon állapotával felvértezett (bhāvāya) (, mely) az Egyre --a Legmagasabb Énre-- (fókuszál) (ananya)||40||

fel


 Stanzák 41-50

यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत्।
कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः॥४१॥

Yasya kāraṇarūpasya kāryarūpeṇa bhāti yat|
Kāryakāraṇarūpāya tasmai śrīgurave namaḥ||41||

Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave), aki (yad) megjelenik (bhāti) az okozat --az univerzum-- (kārya) formájában (rūpeṇa) (és) aki (rūpasya) annak --az említett okozatnak-- (yasya) Oka (kāraṇa). (Hódolat a tiszteletreméltó Guru-nak,) kinek formája vagy természete (rūpāya) az ok (kāraṇa) (és) okozat (kārya)||41||


नानारूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता।
कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः॥४२॥

Nānārūpamidaṁ sarvaṁ na kenāpyasti bhinnatā|
Kāryakāraṇatā caiva tasmai śrīgurave namaḥ||42||

Ez az egész (sarvam) (univerzum) (idam) sokrétű (nānā-rūpam), (de benne) nincs (na... asti) különbség (bhinnatā), amit bárki létrehozna (kenāpi) --azaz senki sem hoz létre különbséget ebben a világban--. (Ez csupán) valójában (ca eva) egy állapota vagy kapcsolata (tā) az oknak (kāraṇa) (és) okozatnak (kārya). Hódolat (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī) Guru-nak (gurave)||42||


यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकम्।
तारकं सर्वदापद्भ्यः श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्॥४३॥

Yadaṅghrikamaladvandvaṁ dvandvatāpanivārakam|
Tārakaṁ sarvadāpadbhyaḥ śrīguruṁ praṇamāmyaham||43||

Meghajlok (aham-praṇamāmi) a tiszteletreméltó (śrī) Guru előtt (gurum), kinek (yad) két (dvandva) lótusz-lába --azaz lábak, amik olyan szépek, mint egy lótusz-- (aṅghri-kamala) elnyomja (nivārakam) az ellentétpárok (által létrehozott) (dvandva) fájdalmat (tāpa). (Meghajlok a Létező előtt, aki) minden pillanatban (sarvadā) megmenti (a létezőket) (tārakam) a balsorstól (āpadbhyaḥ)||43||


शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवो न हि।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्॥४४॥

Śive kruddhe gurustrātā gurau kruddhe śivo na hi|
Tasmātsarvaprayatnena śrīguruṁ śaraṇaṁ vrajet||44||

(Amikor) Śiva (śive) mérges (kruddhe), a Guru (guruḥ) a Védelmező (trātā), (de amikor) a Guru (gurau) mérges (kruddhe), Śiva (śivaḥ) nem
(a Védelmező) (na), ez kétségtelen (hi). Ezért (tasmāt), minden (sarva) erővel (prayatnena) menedéket (śaraṇam) kell venni (vrajet) a tiszteletreméltó (śrī) Guru-ban (gurum)||44||


वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरम्।
श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकम् परम्॥४५॥

Vande gurupadadvandvaṁ vāṅmanaścittagocaram|
Śvetaraktaprabhābhinnaṁ śivaśaktyātmakaṁ param||45||

Hódolatom (vande) a Guru (guru) két (dvandvam) lábának (pada), amiknek hatásköre a cselekvésre (gocaram) a beszéd (vāk), elme (manas) (és) az intellektus (citta)1. (Hódolatom a Guru két lábának), miknek különböző (bhinnam) ragyogásai vannak (prabhā), [fehér (śveta) (és) vörös (rakta)], amik (ātmakam) Śiva (śiva) (és) Śakti (śakti)(más szavakkal,) a Legmagasabb (Valóság) (param)||45||

1A "citta" kifejezésnek szintén van több jelentése is, amiket nem tudok beilleszteni a fordításba. Olvasd el a kommentárt további információért.


गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितम्।
गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात्स गुरुः स्मृतः॥४६॥

Gukāraṁ ca guṇātītaṁ rukāraṁ rūpavarjitam|
Guṇātītasvarūpaṁ ca yo dadyātsa guruḥ smṛtaḥ||46||

És (ca) a "gu" (gu) hang (kāram) túl van (atītam) minőségeken vagy jellemzőkön (guṇa), (míg) a "ru" (ru) hang (kāram) híján van (varjitam) a formának (rūpa). Úgymond (smṛtaḥ) a Guru (guruḥ) bizonyosan (ca) Az (saḥ), aki (yaḥ) adományozza (dadyāt) az Esszenciális Természetet (sva-rūpam), (ami) túl van (atīta) jellemzőkön vagy minőségeken (guṇa)||46||


अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः।
अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये॥४७॥

Atrinetraḥ sarvasākṣī acaturbāhuracyutaḥ|
Acaturvadano brahmā śrīguruḥ kathitaḥ priye||47||

Óh szeretett Kedves (priye), úgy mondják (kathitaḥ), hogy a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guruḥ) a Szemlélője (sākṣī) mindennek (sarva)
--az Úr Śiva egy jelzője--, (annak ellenére, hogy Ő) híján van (a) a három (tri) szemnek (netraḥ); a Csalhatatlan --az Úr Viṣṇu egy jelzője-- (acyutaḥ) (annak ellenére, hogy Neki) nincs (a) négy (catur) karja (bāhuḥ); (és az Úr) Brahmā (brahmā) (habár) nincs (a) négy (catur) arca (vadanaḥ)||47||


अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये।
यदनुग्रहतो जन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाक्॥४८॥

Ayaṁ mayāñjalirbaddho dayāsāgaravṛddhaye|
Yadanugrahato jantuścitrasaṁsāramuktibhāk||48||

Ez (ayam) az üdvözlés, (melynek neve) Añjali --amiben a nyitott kezek egymás mellett vannak és üreget alkotnak --1(añjaliḥ) általam (mayā) elfogadott (baddhaḥ), így az képes növelni (vṛddhaye) az együttérzés (dayā) óceánját (sāgara), minek Kegyelme (yad-anugrahataḥ) által egy létező (jantuḥ) élvezi (bhāk) a Felszabadulást (mukti) a Saṁsāra vagy Újjászületés (saṁsāra) sokaságából (citra)||48||

1Amikor ezek az üreget alkotó kezek a fej felé vannak emelve, az üdvözlés neve Añjalibandhana.


श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतम्।
मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धाः सूर्योदयं यथा॥४९॥

Śrīguroḥ paramaṁ rūpaṁ vivekacakṣuṣo'mṛtam|
Mandabhāgyā na paśyanti andhāḥ sūryodayaṁ yathā||49||

Kinek van szeme (cakṣuṣaḥ) a tisztánlátásra (viveka), annak a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guruḥ) Legmagasabb (paramam) Formája (rūpam) Nektár (amṛtam). A szerencsétlenek (mandabhāgyāḥ) nem (na) látnak (paśyanti), miképp (yathā) a vakok (andhāḥ) (nem látják) a napfelkeltét (sūrya-udayam)||49||


श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते।
तस्यै दिशे नमस्कुर्याद्भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये॥५०॥

Śrīnāthacaraṇadvandvaṁ yasyāṁ diśi virājate|
Tasyai diśe namaskuryādbhaktyā pratidinaṁ priye||50||

Óh szeretett Kedves (priye), arra felé (tasyai) kell meghajolnia (namaskuryāt) (mindenkinek) minden nap (prati-dinam), odaadással (bhaktyā), amilyen (yasyām diśi) irányban (diśe) a tiszteletreméltó (śrī) Úr (nātha) két (dvandvam) lába (caraṇa) ragyog (virājate)||50||

fel


 Stanzák 51-60

तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्बुद्धैश्च।
जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी॥५१॥

Tasyai diśe satatamañjalireṣa ārye prakṣipyate mukharito madhupairbuddhaiśca|
Jāgarti yatra bhagavān gurucakravartī viśvodayapralayanāṭakanityasākṣī||51||

Óh nemes hölgy (ārye), ez (eṣaḥ) a (speciális) Añjali üdvözlet --amiben a nyitott kezek egymás mellé vannak téve egy kis üreget formálva-- (añjaliḥ), ami rezonál (mukharitaḥ) a méhek miatt (amik a kézben tartott virág körül repkednek) (madhupaiḥ), bizonyosan (ca) a bölcsek által van (buddhaiḥ) ajánljva (prakṣipyate). (Ez) szüntelen (satatam) (ajánlva van) ebbe (tasyai) az irányba --diś-- (diśe), mely felé (yatra) a Szerencsés (bhagavān) éber (jāgarti). (A Bhagavān vagy Szerencsés), az uralkodó (cakravartī) Guru (guru), az örök (nitya) Szemlélője (sākṣī) a drámának (nāṭaka) (mely nem egyéb, mint az) univerzum (viśva) megnyilvánulása (udaya) és visszahúzódása (pralaya)||51||


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीत्रयं शाम्भवम्।
वीरेशाष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्॥५२॥

Śrīnāthādigurutrayaṁ gaṇapatiṁ pīṭhatrayaṁ bhairavaṁ
siddhaughaṁ baṭukatrayaṁ padayugaṁ dūtītrayaṁ śāmbhavam|
Vīreśāṣṭhacatuṣkaṣaṣṭinavakaṁ vīrāvalīpañcakaṁ
śrīmanmālinīmantrarājasahitaṁ vande gurormaṇḍalam||52||

Tiszteletemet fejezem ki (vande) a Guru (guroḥ) gyülekezetének (maṇḍalam), mely (áll) a három (trayam) Guru-ból (guru) (, mint) Śrīnātha (śrīnātha), stb. (ādi), Gaṇapati --Gaṇeśa egy jelzője-- (gaṇapatim), a három (trayam) Trón (pīṭha), Bhairava (bhairava), Siddha-k (siddha) csoportja (ogham), a három (trayam) Baṭuka (baṭuka), a két (yugam)  Láb
--Śiva és Śakti-- (pada), Śambhu --Śiva egy jelzője--  (śāmbhavam) három (trayam) Dūtī-ja (dūtī), a Vīra-k (vīra) nyolc (aṣṭa) legjobbja (īśa), a hatvannégyek (catuṣka-ṣaṣṭhi), (valamint) a kilencek csoportja (navakam)1, a Vīra-k (vīra) ötös (pañcakam) csoportja (āvalī), a tiszteletreméltó (śrīmat) Mālinī-vel (mālinī) (és) (minden)
Mantra (mantra) királyával (rāja) együtt (sahitam)||52||

1Hatvannégy mi? Kilenc mi? Miképp Vyāsa nem határozta meg ezeket itt, így én is az ő példáját fogom követni most, hogy ne essünk a spekuláció csapdájába. Mindenesetre a kommentárban megpróbálom kifejteni ezt a komplex témakört. Azaz, kifejtem, hogy mi az a "Trón", "Baṭuka-k", stb.


अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैर्व्याधिप्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः।
यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुम्॥५३॥

Abhyastaiḥ sakalaiḥ sudīrghamanilairvyādhipradairduṣkaraiḥ
prāṇāyāmaśatairanekakaraṇairduḥkhātmakairdurjayaiḥ|
Yasminnabhyudite vinaśyati balī vāyuḥ svayaṁ tatkṣaṇāt
prāptuṁ tatsahajaṁ svabhāvamaniśaṁ sevadhvamekaṁ gurum||53||

(Mi haszna) gyakorolni (abhyastaiḥ) olyan hosszú ideig (sudīrgham) mind (sakalaiḥ) (azt a) száz és száz (śataiḥ) prāṇāyāma-t (prāṇāyāma), a fáradságos (duṣkaraiḥ) légzőgyakorlatok (formájában) (anilaiḥ), amik betegségeket (pradaiḥ) okoznak (vyādhi)? (Mi haszna továbbá gyakorolni) a sok (aneka) (yogikus) gyakorlatot (karanaiḥ), amik fájdalmasak (duḥkha-ātmakaiḥ) (és) rendkívül nehéz őket teljesíteni (durjayaiḥ)? Hogy elérjétek (prāptum) eme (tad) természetes és spontán (sahajam) Esszenciális Természetet, --azaz a Legmagasabb Én-t-- (sva-bhāvam), szolgáljatok (sevadhvam) szüntelen (aniśam) egyetlen (eka) Guru-t (gurum)! (Amikor) az említett (Esszenciális Természet) (yasmin) feltárul (abhyudite), az erőteljes (balī) élet-energia (vāyuḥ) azonnal (tad-kṣaṇāt) megszűnik --azaz megáll-- (vinaśyati) magától (svayam)||53||


स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्।
स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्॥५४॥

Svadeśikasyaiva śarīracintanaṁ bhavedanantasya śivasya cintanam|
Svadeśikasyaiva ca nāmakīrtanaṁ bhavedanantasya śivasya kīrtanam||54||

Gondolni (cintanam) a saját (sva) Guru-d (deśikasya eva) testére (śarīra) az (bhavet), (mint) gondolni (cintanam) a végtelen (anantasya) Śiva-ra (śivasya)! És (ca) említeni (kīrtanam) a saját (sva) Guru-d (deśikasya eva) nevét (nāma) az (bhavet), (mint) említeni (kīrtanam) a végtelen (anantasya) Śiva-t (śivasya)!||54||


यत्पादरेणुकणिका कापि संसारवारिधेः।
सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे॥५५॥

Yatpādareṇukaṇikā kāpi saṁsāravāridheḥ|
Setubandhāyate nāthaṁ deśikaṁ tamupāsmahe||55||

Bármilyen (kā api) pici (kaṇikā) porszem (reṇu) az Ő (yad) Lábáról (pāda) hidat képez (setubandhāyate), (átkeléshez) az Újjászületés (saṁsāra) Óceánján (vāridheḥ). (Ezért) szolgáljuk és imádjuk (upāsmahe) ama (tam) Urat (nātham), (kinek neve) Guru (deśikam)||55||


यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजेत्।
तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये॥५६॥

Yasmādanugrahaṁ labdhvā mahadajñānamutsṛjet|
Tasmai śrīdeśikendrāya namaścābhīṣṭasiddhaye||56||

A Kegyelem (anugraham) Tőle (yasmāt) való fogadása után (labdhvā) a tudatlanság (ajñānam) tetemes részének (mahat) elillanása kell, hogy megtörténjen (utsṛjet). Dicsőség (namas) eme (tasmai) tiszteletreméltó (śrī), Guru-k (deśika) urának (indrāya), (aki) bizonyosan (ca) (megtestesülése) a vágyott (abhīṣṭa) Tökéletességnek (siddhaye)||56||


पादाब्जं सर्वसंसारदावानलविनाशकम्।
ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोजमध्यस्थं चन्द्रमण्डले॥५७॥

Pādābjaṁ sarvasaṁsāradāvānalavināśakam|
Brahmarandhre sitāmbhojamadhyasthaṁ candramaṇḍale||57||

A (Guru) lótusz-lába (pāda-abjam), ami eloltja (vināśakam) minden (sarva) Újjászületés (saṁsāra) erdőtüzét (dāva-anala), a fehér (sita) lótusz (ambhoja) közepén (madhya) található (stham), a hold-körben (candra-maṇḍale), a Brahmarandhra-ban (brahmarandhre)||57||


अकथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले।
हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुम्॥५८॥

Akathāditrirekhābje sahasradalamaṇḍale|
Haṁsapārśvatrikoṇe ca smarettanmadhyagaṁ gurum||58||

Az (lótusz) körében (maṇḍale), melynek ezer (sahasra) szirma (dala) van, (van) egy lótusz --abja-- (abje), mely három (tri) vonalból (rekha vagy rekhā) (áll), mely kezdődik (ādi) az "a" (a), "kha" (kha) (és) "tha" (tha) (betűkkel), (rendre). És (ca) (eme) háromszög --trikoṇa-- (tri-koṇe) tartalmazza a "Haṁ"-ot és "Sa"-t (haṁsa), mindkét oldalon (pārśva). Mindenkinek a Guru-ra (gurum) kell emlékeznie (smaret), aki (gam) eme (tad) (háromszög) közepén (madhya) van||58||


सकलभुवनसृष्टिः कल्पिताशेषपुष्टिर्निखिलनिगमदृष्टिः सम्पदां व्यर्थदृष्टिः।
अवगुणपरिमार्ष्टिस्तत्पदार्थैकदृष्टिर्भवगुणपरमेष्ठिर्मोक्षमार्गैकदृष्टिः॥५९॥

सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिस्तत्त्वमालासमष्टिः।
सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिर्निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः॥६०॥

Sakalabhuvanasṛṣṭiḥ kalpitāśeṣapuṣṭirnikhilanigamadṛṣṭiḥ sampadāṁ vyarthadṛṣṭiḥ|
Avaguṇaparimārṣṭistatpadārthaikadṛṣṭirbhavaguṇaparameṣṭhirmokṣamārgaikadṛṣṭiḥ||59||

Sakalabhuvanaraṅgasthāpanāstambhayaṣṭiḥ sakaruṇarasavṛṣṭistattvamālāsamaṣṭiḥ|
Sakalasamayasṛṣṭiḥ saccidānandadṛṣṭirnivasatu mayi nityaṁ śrīgurordivyadṛṣṭiḥ||60||

Lakozzék (nivasatu) bennem (mayi) mindig (nityam) a tiszteletreméltó (śrī) Guru (guroḥ) isteni (divya) Szeme (dṛṣṭiḥ)!1(E Szem) nyilvánít meg (sṛṣṭiḥ) minden (sakala) világot (bhuvana), (testesít meg) minden (aśeṣa) elképzelhető (kalpita) jólétet (puṣṭiḥ), tartalmazza minden (nikhila) Nigama (nigama) nézőpontját (dṛṣṭiḥ) és a gazdagokat (sampadām) haszontalannak (vyartha) tartja (dṛṣṭiḥ). (Ez a Szem) egy tisztulás (parimārṣṭiḥ) azoknak, akik híján vannak a jó kvalitásoknak (avaguṇa).
(Ez) az "Az" (tad) szó (pada) jelentésére (artha) koncentrál (eka-dṛṣṭiḥ), (s) felsőbbrendűsége van (parameṣṭhiḥ) a Guṇa-kkal vagy a Prakṛti minőségeivel szemben (guṇa), (amik létrehozzák) a korlátolt létezést (bhava), (és) ez összpontosít (eka-dṛṣṭiḥ) a Felszabaduláshoz (vezető) (mokṣa) ösvényre (mārga). (Ez) az oszlop (stambhayaṣṭiḥ), mely tartja (sthāpanā) minden (sakala) világ (bhuvana) színpadát (raṅga). (Ez) az együttérző (sakaruṇa) zuhataga (vṛṣṭiḥ) a Rasa-nak vagy isteni Nektárnak (rasa), (ez) a princípiumok --a kreatív folyamat kategóriái-- (tattva) teljes (samaṣṭiḥ) fűzére (mālā) (és) az, aki megnyilvánítja (sṛṣṭiḥ) az Időt (samaya), annak teljességében (sakala). (Röviden,) Ez a Saccidānanda
--Lét-Tudatosság-Gyönyör (sat-cit-ānanda), az Abszolút Valóság egy jelzője-- Szeme (dṛṣṭiḥ)||59-60||

1A "nézőpont" fordítás is érvényes.

fel


 További információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.Vissza Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió Fel  Folytatás Gurugītā (Gurugita) - Rövid verzió - 2. Rész