Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Összevonások (magyar)

Összevont mássalhangzók

Nagyon sok Összevonás létezik. Az itt feltüntetett Összevonások a leggyakoribbak. A Szanszkrit ABC sorrendje szerint sorakoznak fel, ezért jó ha kéznél van a Szanszkrit ABC. Azok az Összevonások, melyek itt nem szerepelnek, könnyedén kikövetkeztethetők.

TOROKHANGOK SZÁJDAPLÁSHANGOK KAKUMINÁLISOK FOGHANGOK
AJAKHANGOK FÉLMAGÁNHANGZÓK SZISZEGŐK ZÖNGÉSHANGZÓ
NÉHÁNY EGYÉB ÖSSZEVONÁS

 TOROKHANGOK

क्क kka क्क्ण kkṇa क्क्य kkya क्ख kkha क्च kca
क्त kta kt kt क्त्य ktya क्त्र ktra क्त्व ktva
क्थ ktha क्थ्न kthna क्न kna क्न्य knya क्म kma
क्य kya क्र kra क्ल kla क्ष kṣa क्ष्ण kṣṇa
क्ष्म kṣma क्ष्य kṣya क्ष्व kṣva ख्न khna ख्य khya
ख्र khra ग्ध gdha ग्न gna ग्य gya ग्र gra
ग्ल gla ग्व gva घ्न ghna घ्न्य ghnya घ्म ghma
घ्य ghya घ्र ghra घ्व ghva ङ्क ṅka ङ्क्त ṅkta
ङ्ख ṅkha ङ्ग ṅga ङ्घ ṅgha        

fel


 SZÁJDAPLÁSHANGOK

च्च cca च्छ ccha च्छ्र cchra च्ञ् च्म cma
च्य cya छ्य chya छ्र chra ज्ज jja ज्झ jjha
ज्ञ jña ज्म jma ज्य jya ज्र jra ज्व jva
ञ्च ñca ञ्छ ñcha ञ्ज ñja        

fel


 KAKUMINÁLISOK

ट्ट ṭṭa ट्य ṭya ठ्ठ ṭhṭha ठ्य ṭhya ठ्र ṭhra
ड्य ḍya ढ्य ḍhya ढ्र ḍhra ण्ट ṇṭa ण्ठ ṇṭha
ण्ड ṇḍa ण्ढ ṇḍha ण्ण ṇṇa ण्म ṇma ण्य ṇya
ण्व ṇva                

fel


 FOGHANGOK

त्क tka त्क्र tkra त्त tta त्त्य ttya त्त्र ttra
त्त्व ttva त्थ ttha त्न tna त्न्य tnya त्प tpa
त्म tma त्म्य tmya त्य tya त्र tra त्र्य trya
त्व tva त्स tsa त्स्न tsna त्स्न्य tsnya त्स्य tsya
थ्न thna थ्य thya थ्व thva द्ग dga द्ग्र dgra
द्घ dgha द्द dda द्ध ddha द्ध्य ddhya द्न dna
द्ब dba द्भ dbha द्भ्य dbhya द्म dma द्य dya
द्र dra द्र्य drya द्व dva द्व्य dvya ध्न dhna
ध्न्य dhnya ध्म dhma ध्य dhya ध्र dhra ध्व dhva
न्त nta न्त्य ntya न्त्र ntra न्द nda न्द्र ndra
न्ध ndha न्ध्य ndhya न्ध्र ndhra न्न nna न्प्र npra
न्म nma न्य nya न्र nra न्स nsa    

fel


 AJAKHANGOK

प्त pta प्त्य ptya प्न pna प्प ppa प्म pma
प्य pya प्र pra प्ल pla प्व pva प्स psa
प्स्व psva ब्ज bja ब्द bda ब्ध bdha ब्न bna
ब्ब bba ब्भ bbha ब्य bya ब्र bra ब्व bva
भ्न bhna भ्य bhya भ्र bhra भ्व bhva म्न mna
म्प mpa म्प्र mpra म्ब mba म्भ mbha म्य mya
म्र mra म्ल mla म्व mva        

fel


 FÉLMAGÁNHANGZÓK

य्य yya य्व yva र्क rka र्ख rkha र्ग rga
र्क्ष rkṣa र्ग्य rgya र्घ्य rghya र्त्य rtya र्क्ष्य rkṣya
र्त्त्य rttya र्त्स्य rtsya ल्क lka ल्प lpa ल्म lma
ल्य lya ल्ल lla ल्व lva व्न vna व्य vya
व्र vra व्व vva            

fel


 SZISZEGŐK

श्च śca श्न śna श्य śya श्र śra श्ल śla
श्व śva श्व्य śvya श्श śśa ष्ट ṣṭa ष्ट्य ṣṭya
ष्ट्र ṣṭra ष्ट्र्य ṣṭrya ष्ठ ṣṭha ष्ठ्य ṣṭhya ष्ठ्र ṣṭhra
ष्ण ṣṇa ष्ण्य ṣṇya ष्प ṣpa ष्प्र ṣpra ष्म ṣma
ष्य ṣya ष्व ṣva स्क ska स्ख skha स्त sta
स्त्य stya स्त्र stra स्त्व stva स्थ stha स्न sna
स्न्य snya स्प spa स्फ spha स्म sma स्य sya
स्र sra स्व sva स्स ssa        

fel


 ZÖNGÉSHANGZÓ

ह्ण hṇa ह्न hna ह्म hma ह्य hya ह्र hra
ह्ल hla ह्व hva            

fel


 NÉHÁNY EGYÉB ÖSSZEVONÁS

ङ्क्ष ṅkṣa ड्ड ḍḍa ड्ढ ḍḍha ड्ढ्व ḍḍhva ड्ध ḍdha
ढ्ढ ḍhḍha                

fel