Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 ŚIVASŪTRAVIMARŚINĪ (Shiva Sutra Vimarshini)1. Fejezet (aforizmák 1-10) - Nem-duális kashmiri Shaivizmus

Normál fordítás


 Bevezetés

Kezdődjön a Śivasūtravimarśinī. Először is, Kṣemarāja egy hódoló versszakkal indít, mely Śaṅkara-nak (Śiva) szól. Másodszor, kifejti az okot, ami nyomást gyakorolt rá, hogy megírja a kommentárját. Harmadszor, elmeséli, hogy a Śivasūtra-k felfedezése hogyan történt. Korábban már mondtam, hogy három lehetséges felfedezési történet létezik. Most Kṣemarāja kifejti a saját verzióját. Végül, elkezdi kommentálni az aforizmákat.

Ez itt az első fejezet 22 aforizmájának első 10 aforizmája (mely a Śāmbhavopāya-val foglalkozik). Amint azt tudod, a teljes szöveg a Śivasūtra-k 77 aforizmájából, valamint a hozzájuk tartozó kommentárból áll.

Természetesen mellékelem Śiva aforizmáit, amiket Kṣemarāja kommentál. Nem fogom én magam is kommentálni az eredeti aforizmákat és Kṣemarāja kommentárját sem. Néhány megjegyzésben kifejtem a szükséges jelentéseket, amennyiben szükséges. Ha részletes kifejtést szeretnél a szöveg rejtett jelentéséről, akkor menj a "Scriptures (study)/Śivasūtravimarśinī"dokumentumhoz, a Trika szekcióban.

Kṣemarāja Szanszkritja sötétzöld színnel jelenik meg, míg az eredeti Śivasūtra-k aforizmái sötétvörössel. A transzliterációban az eredeti aforizmák színe barna, míg Kṣemarāja kommentárja fekete színnel szedett. A fordításon belül Śiva aforizmái, azaz a Śivasūtra-k, zöld és fekete színnel, valamint Kṣemarāja kommentárja vörös és fekete színnel szerepel.

Olvasd a Śivasūtravimarśinī-t és tapasztald meg a Legmagasabb Fényt, kedves Śiva.

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

fel


 Hódolati ima Śaṅkara-nak


Śaṅkara e Tudatossága uralkodik--azaz győz--, mely teljes mértékben nem-duális  (de) van egy duális megnyilvánulása, s ez az a Valóság, melyből a Rudra-k és Kṣetrajña-k csoportja vagy osztálya  kiárad, s ahová az visszatér, kinek univerzumát egy villanás alkotja --alternatív fordításban "kinek univerzuma ebből tör ki a láthatóba"--, kinek hatalmassága maga az univerzum, mely csordultig tele van Vele --a fent említett Tudatossággal--. (Röviden, Śaṅkara Tudatossága) Anuttara Elsődleges Vibrációjának princípiuma --azaz Śiva, a Legmagasabb Létező-- Elsődleges Vibrációja, mely a Szabadság és Gyönyör egységéből kiáradó Nektárból áll .

 

fel


 E kommentár megírásának oka


Asāmañjasyamālocya vṛttīnāmiha tattvataḥ|
Śivasūtraṁ vyākaromi gurvāmnāyavigānataḥ||


Mivel felismertem, hogy a jelenlegi kommentárokban sok eltérő vélemény van, hiszen nem konzisztensek a Guru-k vagy Mesterek Szent Tradíciójával, ezért kifejtem a Śivasūtra-k valódi lényegét .

 

fel


 A Śivasūtra-k felfedezése

Ebben a világban, a szent Mahādeva hegyen, élt egy tiszteletreméltó ember. Kinek szíve megtisztult a különböző Realizált Létezők és Yoginī-k, Nemes Tradíciója által, mely a Legmagasabb Úrhoz tartozik. Ő elhivatottan imádta a Szerencsés Úrat. Hogy kifejezze imádatát a Nagy Úr felé, amit benne az Erejének Alászállása gyújtott meg, olyan tanítást adott, mely nem értett egyet az olyan Realizált Létezőkkel, mint Nāgabhodi és a többiek, akik korlátolt látásmóddal megáldottak. Ő az Úr nagy imádója volt és egy Guru. Az ő neve Vasugupta .

És egy napon, a Legfőbb Śiva úgy döntött, hogy adományt ad, azzal a szándékkal, hogy "A Titkos Tradíció, ne szakadjon meg az élőlények világában, amit leginkább a duális nézőpontok illata leng be !", s kitárta Vasugupta tudatosságát álmában, Isteni Kegyelme által. És (azt mondta neki) :

"Ezen a hegyen, van egy Titkos, Ezoterikus Tanítás, egy nagy kő alatt  . Keresd meg és tárd fel azoknak, akik alkalmasak az Isteni Kegyelem fogadására ".

Miután felébredt, (ő) elkezdte keresni a nagy követ. (S miután megtalálta), megfordította kezének egyetlen érintésével, s látta saját szemével, hogy az álom megerősítést nyert. Így hozzájutott ezekhez a ’ Śiva Aforizmáihoz’, amik Śiva Ezoterikus Doktrínájának összefoglalása .

S miután teljesen végigtanulmányozta, feltárta azt, a nemes tanítványoknak, mint a Tiszteletreméltó Kallaṭa és mások és összegyűjtötte azt a Spandakārikā-k formájában. Az Elsődleges Vibrációval foglalkozó aforizmákat –azaz a Spandakārikā-k vagy Spandasūtra-k-, mely a szakadatlan tanítványi láncból származik, maradéktalanul kifejtettük a Spandanirṇaya-ban. Most pedig következzen a Śivasūtra-k kifejtése :

Bennük –-azaz a Śivasūtra-kban--, az ember és Isten közötti különbséget tételezők doktrínájával teljes ellentétben, először az van kifejtve, hogy "Śiva egyedül, a Tudatosság legmagasabb értelmében, az Univerzum Énje ."

fel


 1. Aforizma


A Tudatosság, ami mindentudó és mindenható (az) Én vagy a Valóság igazi Természete ||1||


Itt, a Tudatosság aktivitása mindenki számára azonos --azaz univerzális--, hiszen nem létezik semmi, mely nem tapasztalt--azaz ami kívül lenne a Tudatosságon--. A cetana egy olyan létező, aki tudatos és képes az elméjében egy ideát formálni, és ki az Abszolút Szabadsággal felvértezett, minden tudás és aktivitás tekintetében. "Caitanya" ennek (a tudatos létezőnek vagy cetana-nak) az állapota vagy kondíciója. (A Caitanya szó) tartalmaz (egy toldalékot, mely) kapcsolatot (jelent)1 .(Ezért a Caitanya) úgymond teljes és tökéletes Szabadság (minden tudás és aktivitás tekintetében)|

És e Szabadság kizárólag az Úr Paramaśiva-hoz --a Legfőbb Śiva-- tartozik. (A többi létező, a Sakala-tól vagy korlátolt individuumtól Anāśritaśiva-ig --ami egy állapot a Śakti és a Sadāśiva tattva-k közt) --nem birtokolja e Szabadságot, mert létük Tőle függ |

Habár Neki --az Úrnak-- végtelen tulajdonságai vannak, mint örökkévalóság, mindent áthatóság, formátlanság, stb, mégis lehetséges, hogy ez az örökkévalóság, stb, valahol máshol nyilvánul meg (és ez) csupán a Svātantrya  vagy Abszolút Szabadság dominanciáját mutatja, (hiszen e Svātantrya) nem lehetséges más létezőben, (csak az Úrban)|

Így az (Ő fő dharma-ja vagy tulajdonsága) a semleges főnév, "Caitanya" által jelzett  , mely kizár minden más tulajdonságot |

Ez okból kifolyólag, ez a (Caitanya) (az) Én (és) soha semmi egyéb dolog, mely változó természettel bír, amit a különbözőség (az Én és a sok én között, és a sok én között önmagában) doktrínáját követők fogadnak el |

(Egyrészt) ha létezne tudatlanság ebben (Ātmā vagy Én), (Ő) halott anyag (lenne), mert Ő nem lenne az ÉN. (Másrészt) ha (az Ātmā-t) úgy tekintjük, mint ami esszenciálisan Tudatosság, akkor probléma merülne fel a különbözőség (doktrínájának) érvényesítésében. Lehetetlen érvényesíteni vagy tételezni a különbözőség (doktrínáját) a Cit vagy Tudatosság tekintetében téren és időn vagy formán keresztül, (mert ha) azok tapasztalhatók --azaz ha tér, idő és forma a Tudatosság hatókörében létezik--,   (akkor) azok esszenciálisan Cit vagy Tudatosság, de ha nem tapasztalhatók--azaz nem a Tudatosság hatókörében vannak--, Tudatosság hiányában léteznek, akkor azok nem létezők, nem valósak. Ezért a különbözőség a létezők természetében nem tételezhető. Még a mala-val vagy tisztátalansággal való érintkezésen keresztül (mely Āṇava, Kārma és Māyīya formájában nyilvánul meg)2 ) is problémás lenne a különbözőség (doktrínáját) érvényesíteni, (hiszen e mala) nem (valami olyan), mely elkülönül (a Tudatosságtól). Ez később lesz kifejtve. Még ha (a Felszabadulás) előtt létezik is mala vagy tisztátalanság, lehetetlen tételezni a sok létező doktrínáját, hiszen a Végső Felszabadulásban vagy Mukti állapotában, e (mala) feloldódása következik be. Ha létezne a jelenléte e mala lenyomatának (a Felszabadulás után) vagy   (egy felszabadult létezőben) valahogy, Anādiśiva--a kezdetlen Śiva-- alatt lenne, (akkor e látszólagos) felszabadult Śiva-k valójában nem lennének mások, mint Saṃsārī-k vagy újjászülető létezők 3 |

Ahogy azt tételeztük : "Caitanya vagy a Tudatosság mely Abszolút Szabadsággal bír minden tudás és aktivitás tekintetében" kizárólag egy Én. (Ezen alapelven keresztül) a több létező doktrínájának érvénytelensége bizonyított. |

És most, hogy választ adjunk (a kérdésre) "Mi az Én? " a tanítványnak, aki vágyik arra, hogy tudja, (Śiva --a Śivasūtra-k-- szerzője azt mondja) az Én nem a test, az életerő, a Buddhi vagy intellektus vagy az üresség --Śūnya--, mint amit a közönséges világi emberek és a Cārvāka rendszer, a Védikus tradíció, a Yogācāra Buddhizmus  , a Mādhyamika Buddhizmus, stb (rendre) gondolnak 4 hanem, ahogy azt már mondtuk, (az Én) egyedül Caitanya vagy a Tudatosság mely Abszolút Szabadsággal vagy Svātantrya -val teljes. |

Még abban a kondícióban is, ahol tapasztalónak vagy a szubjektumnak tűnik a test, stb (ugyancsak jelen van) az igazi vagy valódi Tapasztaló állapota, mely természetes, nem-képzelt Én-tudatosság-ból áll  , a Caitanya ragyogása miatt|

Ahogy azt a tiszteletreméltó Mṛtyujidbhaṭṭāraka--a Netratantra egy jelzője-- is mondja :

"Minden szöveg említi, hogy az Én természete Caitanya, melyből hiányzik mindenféle korlátozó kondíció (és) ami esszenciálisan a Legfőbb Létező valójában "|

A Vijñānabhairava szintén tételezi :

"(Az Én) aminek karaktere a tudatosság, jelen van minden testben --deha--. Nincs különbség sehol. Ezért az a személy, aki mindenen úgy kontemplál, hogy az azonos az Én-el, legyőzi az újjászületést ||"

Összefoglalva ez a koncepció két aforizma formájában, a tiszteletreméltó Spandakārikā-ban így jelenik meg:

"E szervek csoportjával --intellektus, egó, elme, a tapasztalás erői és az cselekvés erői--"|

(Lásd a Spandakārikā-k I, 6-7-ben)

(ezt --az előző koncepciót--) tanítja a tanítványnak a bizonyítékként szolgáló tényekkel együtt a guru-- ez Vasugupta, a Spandakārikā-k szerzője Kṣemarāja szerint-- |

Emellett, ez a Caitanya, ami ki lett fejtve  , csupán az Én (vagy) a világ   természete, (azaz) az (egész) univerzum, mely létező   (és) nem-létező --képzelt--   objektumokból áll. (Ez a konklúzió azért lehetséges,) mert (az aforizma) nem az individuális ént tételezi (minden egyes létező) esszenciájaként |

Kétségtelenül nincs semmi, mely nem tapasztalt (a Cit vagy Tudatosság által) --azaz ami kívül esik a Tudatosság körén--. Ha nem tapasztalt (a Cit által) --ha nem világítja meg a Tudatosság-- akkor soha   nem lehet semminek ) a természete vagy léte az |

S (ha) tapasztalt (a Cit által) --ha a Tudatosság körén belül van -- akkor az csupán a Tudatosság természete, hiszen azonos --egy-- az Ön-fényű Cit vagy Tudatossággal |

Ez (az interpretáció) említve van a tiszteletreméltó Ucchuṣmabhairava-ban :

"Óh kedves, amíg ezek a megismerők (nincsenek jelen), hogyan létezhetnek a megismerhetők   az idő forgása közben ? A megismerő és a megismerhető valójában csupán egy princípium. Ezért   nincs semmi  , mi tisztátalan lenne ."||

Ez az (interpretáció) két aforizmában van összefoglalva   (a Spandakārikā-kban):

"Mert az individuális én azonos mindennel "|

(Lásd Spandakārikā-k II, 3-4)

Mert Caitanya az esszenciális természete az univerzumnak, ezért, Pramāṇa --a valódi vagy helyes tudás módszere--, stb. nyomorúságos és érvénytelen Ennek bizonyításában --azaz a  Caitanya vagy a Tudatosság, mely Abszolút Szabadsággal teljes--, mert még annak (Pramāṇa-nak) a bizonyítéka is az Ön-ragyogó Caitanya-tól függ. És a fent említettek szerint, lehetetlen, hogy bármi elfedje vagy betakarja a Caitanya-t, mert az mindig fényt áraszt --a Caitanya mindig fénylik-- |

Ahogy a tiszteletreméltó Trikahṛdaya is mondja :

"Miképp, amikor valaki megpróbál saját lábával a fejének árnyékára ugrani, az árnyék sohasem lesz ott, ahová a láb lép, úgy ez a helyzet a Vaindavī Kalā-val is--ez a Bindu Ereje5 -- "||

"Miképp valaki fejének az árnyéka, aki rá akar ugrani, nincs a lába alatt, úgy ez a helyzet " ez itt a kapcsolat |

Ezzel a tanítással bizonyított, a Spandakārikā több stanzájában, hogy Caitanya vagy a Tudatosság, mely teljes Szabadsággal telt minden tudás és aktivitás tekintetében, mindig az ön-fényű Abszolút Igazság   (és) a Spanda princípium természete --a Legmagasbb Vibrációé--, ami esszenciálisan Śaṇkara --azaz Śiva -- (a stanzában mely), így kezdődik :

"Akiben minden nyugszik… 6 "|
(See Spandakārikā-k I, 2)

(és) így végződik :

"…az a legmagasabb értelemben  (a Spanda princípium)|
(Lásd Spandakārikā-k I, 5)

||1||

1 A jól ismert Taddhita toldalék vagy másodlagos toldalék "yañ" tartozik ide. OK, lássuk: vedd a "cetana" (tudatos létező) szót, dobd el a végső "a"-t és add hozzá a "yañ"-t a kapott ’cetan’-hoz. Így megkapod a "cetanyañ"-t. Most, változtasd az "e"-t a Vṛddhi (nyújtott) alakjára, ez pedig "ai". Ekkor megkapod a "caitanyañ" szót eredményként. Most eldobod a végső "ñ"-t. Kész!: "caitanya" (a tudatos létező állapota, azaz: Tudatosság). Ennek ellenére a Tudatosság szó nem elég, hogy definiálja a Caitanya-t…Abszolút Tudatosság jobb szó lenne, de ez hosszú. Ezért általában csupán "Tudatosság"-nak fordítjuk. Nos, a "yañ" toldalék "kapcsolatot" eredményez a létező és annak állapota közt, érted? Szeretnél több információt a Taddhita toldalékokról?...menj és olvasd el a Toldalékok dokumentumot.Return

2 Āṇavamala a Legfőbb Śiva Akarata, mely által Śiva úgy érzi, hogy Ő nem teljes és tökéletes. A Māyīyamala egy korlátja a legfőbb Śiva Tudásának, amin keresztül Śiva úgy érzi, hogy Ő különbözik az objektumoktól (létezőktől, dolgoktól, stb) és azok egymástól is különbözőek. Végül a "Kārmamala" egy köteléke a legfőbb Śiva Aktivitásának, mely által Śiva úgy érzi, hogy Ő egy korlátolt cselekvője a korlátolt cselekvéseknek.Return

3 Az "Anādiśiva" (kezdettelen Śiva) és a felszabadult Śiva-k teóriája ennek a szövegnek a tanulmányában van kifejtve [Nézd meg a "Szövegek (tanulmányok)/Śivasūtravimarshinī-t a Trika szekcióban].Return

4 Egyrészt a hétköznapi, világi emberek, valamint a Cārvāka rendszer úgy gondolja, hogy az Én a test. Másrészt a védikus tradíció az Énnek a Prāṇa-t vagy életerőt tartja. A Yogācāra Buddhizmus szerint Ő a Buddhi vagy intellektus. Végül a Mādhyamika Buddhizmus szerint az Én az üresség vagy Śūnya. Ez részletesen ki van elemezve a tanulmányomban [Lásd "Szövegek (tanulmány)/Śivasūtravimarshinī" a Trika szekcióban].Return

5 Vaindavī (vagy Baindavī) Kalā a Bindu vagy Vindu Ereje (Kalā). Bindu vagy Vindu nem más, mint Śakti egy rendkívül kompakt formában. Nos, a lényeg itt annyi, hogy e Śakti vagy Én-tudatosság Ereje mindig a Megismerő formájában van jelen. Kifejtettem a Baindavī Kalā témakörét részletesen e szövegről szóló tanulmányomban. [Lásd "Szövegek (tanulmány)/ Śivasūtravimarshinī" a Trika szekcióban].Return

6 Azért írtam pontokat, hogy reprezentáljam az "Iti ādi", stb kifejezéseket.Return

fel


 2. Aforizma


"Ha az univerzum, mely korlátolt létezőkből és halott anyagból   áll, esszenciális természete csupán Caitanya --mindentudó és mindenható Tudatosság--, kinek formája Paramaśiva --a legfőbb Śiva--, akkor hogyan létezhet ez a kötelék ? Hogy ezt a problémát feloldjuk, (Az Úr Śiva) deklarálta a második aforizmát, de egy kettős olvasattal : az "a" betű összekötésével és nem-összekötésével. (Más szóval, Śiva úgy fejti ki), hogy alkalmazza a Sandhi szabályokat az összekapcsolásra és ennek ellenkezőjét is --Sandhi szabály vagy összekapcsolás nélkül-- —


A (korlátolt vagy limitált) tudás kötelék ||2||


Itt, a korábban említett összekapcsolással, (bizonyítva van, hogy) "semmi sem létezhet a Tudatosság Fényétől elkülönülve " Hogyan lehetséges akkor ,hogy létezik az (elkülönült) mala --tisztátalanság-- és (szó szerint "vagy") miféle elfedése ez Annak --a Legfőbb Énnek-- ? -- más szavakkal, "Mi fedi el Azt?--Ezért a duális doktrína által tételezett folyamat cáfolására 1 :

"(A nagy bölcsek) úgy tartják, hogy ez a mala vagy tisztátalanság nem más, mint tudatlanság (ajñānam (és) a Saṃsāra --újjászületés-- megnyilvánulásának oka ||

"A világ tudatlanság által kötött, (és) ezért megnyilvánulásnak és megszűnésnek van kitéve "||

Ahogy az a tiszteletreméltó Mālinīvijaya és Sarvācāra (szövegekben) (a két előző stanzában, rendre.) szilárdan ki van mondva, Létezik egy korlát  --limitáció--, melyet a Legfőbb Úr --īśvara-- nyilvánít meg, Mahāmāyā erején keresztül2 kinek formája, az individuum esszenciális természetének elfedéséből áll. (Ez a Mahāmāyā) az Ő Abszolút Szabad Ereje folytán nyilvánul meg. (Ilyen korlát vagy kötelék látszik) az Ő Én-jében, ami olyan, mint az ég, Anāśritaśiva-tól3 ,, stb le a Māyāpramātā-ig --a Pralayākalā és a sakala tapasztalói-- 4 . Ez (a korlát) egyedül a kötelék, minek természete a tudatlanságban (gyökerezik), mely az egyén Śiva-val való azonosságának "nem-realizációjából" áll, s minek esszenciája a korlátolt tudás az Āṇavamala formájában, ami --az Āṇavamala-- nem más, mint amiben az individuum önmagát tökéletlennek tartja. |

És miképp nem bizonyítható, hogy a mala vagy tisztátalanság különbözik (a Tudatosságtól), ugyanúgy (ez a tény) hosszasan ki lett fejtve általunk, amikor tárgyaltuk a Dīkṣā --beavatás-- témakörét a tiszteletreméltó Svacchandatantra, Uddyota (kommentárjában), az ötödik fejezet végén |

Az aforizmának ugyanezen lényege össze van foglalva a Spandakārikā-k egy részében :

"…annak (a korlátolt individuumnak), aki tehetetlen saját tisztátalansága --aśuddhi--miatt …"|
(Lásd Spandakārikā-k I,9)

Így nem csupán ez a kötelék (ez a korlátolt) tudás, mely tudatlanságból áll, s minek karaktere az Én-t nem Én-nek tudó "nem-realizációként" látszik  , de olyan   (korlátolt) tudás is --a tudatlanság gyökere --, mely a nem-én, pl.: test, stb, Én-ként látásából áll, ez  szintén kötelék valójában |

Ez a (koncepció) szintén ki lett jelentve röviden, a Spandakārikā következő aforizmájában :

"…(azt jelenti, hogy) eltűnt a Legfőbb Nektár vagy Halhatatlanság íze ..:"|
(Lásd Spandakārikā-k III, 14)

Így bármi, aminek természete a Svātantrya -ból --Én-Tudatosság, azaz Szabadsága minden tudásnak és cselekvésnek -- áll, azt a Caitanya szóval írtuk le   (ahogy azt a Śivasūtra-k első aforizmája tételezi). Ezért még ha (kizárólag) Cit is ragyog --azaz Śiva vagy prakāśa --, mint a Vijñānākala esetében, aki nem éri el az Én-tudatosságot vagy Szabadságot --azaz Kartṛtvasvātantrya  vagy a tevés szabadsága 5 --, (Āṇavamala van jelen) csupán önmaga tökéletlennek tartása formájában ; (vagy) még ha az Én-tudatosság --a tevés szabadsága-- el is éretik, (de) tudatlansággal, mely a nem-én, mint a test, stb, Én-nek látásának formájában (jelenik meg), (akkor ugyancsak Āṇavamala van jelen)6 . ezért ahogy azt jelen aforizma meghatározza, ez az Āṇavamala kétrétű |

Ahogy azt a tiszteletreméltó īśvarapratyabhijñā mondja :

"Ez az Āṇavamala két módon nyilvánul meg : (1) A tudás állapota szabadság nélkül, (vagy) (2) mint a tudás hiányának állapota, de szabadsággal telítve. (Mind két eset) az individuum saját esszenciális természetével kapcsolatos (éberség) csökkenése miatt van "||
(Lásd Īśvarapratyabhijñā III, 2, 4)

||2||

1 A doktrína, mely Isten és ember közti különbség létezését tételezi.Return

2 Mahāmāyā (szó szerint: a nagy Māyā) az 5. (Sadvidyā) és a 6. (Māyā) tattva-k közti régióban működik.Return

3 A 2. (Śakti) és a 3. (Sadāśiva) tattva-k közti állapot.Return

4 Māyā (Tudatlanság, 6. tattva) tapasztalója (Pramātā), mely két tapasztalóból áll: Pralayākala és sakala. Előbbi mélyen alszik konkrétan Māyā-ban, utóbbi álom és ébrenléti tudatállapotot tapasztal.Return

5 Egy Vijñānākala a Mahāmāyā alsó rétegében pihen (ami az 5. és 6. tattva közti régióban működik), úgymond az Āṇavamala (a primordiális tisztátalanság) és a Māyā (hatodik tattva) közt. A Vijñānākala tapasztalója realizálja, hogy ő Śiva, de Śakti (Én-tudatosság) nélkül, képtelen bármit is tenni. Más szóval, nem birtokolja a "tevés, aktivitás szabadságát".Return

6 A szerző a Sakala tapasztalójáról beszél (lásd az előző megjegyzést), akinek van Én-tudatossága és következésképpen tevési szabadsága…korlátolt mértékben természetesen…de esszenciális természete valódi tudásának, ismeretének hiányában van. Röviden, csordultig van "abodha"-val vagy "tudatlansággal" és így nem realizálja azonosságát a Legfőbb Úrral.Return

fel


 3. Aforizma


Csak az Āṇavamala a kötelék, melynek ilyen jellemzői vannak ? (A Śivasūtra-k szerzője, azaz Śiva) azt mondja "Nem" (ezt a következő aforizma bizonyítja)


A forrás (és annak) szaporulata, (azzal együtt), aminek formája az aktivitás (szintén kötelék)||3||


A "bandha" (kifejezés) --kötelék-- (az előző aforizmából) jön. Varga az, ami kapcsolatban van a Yoni-val, azaz Māyā-val --a hatodik tattva--, az univerzum okával --Kāraṇa--, közvetlenül és (vagy) zavartalan lépésekben. Ez a az az ágens, mely testeket, világokat hoz létre, stb (és ami), tattva-k --princípiumok-- csoportjából áll, mely a Kalā-val (vagy) korlátolt cselekvéssel kezdődik, stb (és) a földdel végződik 1 . A forma, amit ez (felölt)--röviden a "Yonivarga" avagy Māyā és szaporulata, azaz varga vagy a Māyā-val kapcsolódó tattva-k köre--nem más, mint Māyīyamala vagy Mayikus tisztátalanság. Hasonlóképen (a kifejezés) Kalā aktivitás(t) (jelent). (Ez az), ami késztet és felosztja (a valóságot) (különböző) dolgokra (mint) ez vagy az, azáltal, hogy belép esszenciális természetébe --más szavakkal, "azáltal, hogy belép az esszenciális természetébe egy ilyen valóságnak"--. (A "Kalāśarīram" kifejezés jelen aforizmában azt jelenti), hogy kinek śarīra-ja (vagy) formája/természete (Kalā vagy aktivitás. Ezért "Kalāśarīra" nem egyéb, mint a Kārmamala --a Karma-ból származó tisztátalanság-- természetesen, és ez a) Kārmamala szintén kötelék. Ez a jelentés 2 |

Ez (a koncepció) össze van foglalva a (Spandakārikā-k) ezen (aforizmájában) :

"…ez a (korlátolt individuum) aki tehetetlen saját tisztátalansága –aśuddhi-- miatt   (és) aki tetteket akar --Abhilāṣī-- végrehajtani --cselekedni akar--|
(Lásd Spandakārikā-k I, 9)

És ez megérthető és tanulható a mi Spandanirṇaya-nkból is --egy rendkívül érvényes kommentár a Spandakārikā-khoz--|

Ezen (megnyilvánulások, azaz) Kalā, stb. esszenciája, a korlátolt cselekvőképesség, stb.  karakterét hordozza   (és) az Āṇavamala-hoz kapcsolódik, mint annak alapja--azaz ennek az esszenciának az alapja az Āṇavamala--. (És mivel egy ilyen esszencia) elfedi vagy betakarja az individuum --Puruṣa-- (valódi természetét), (tökéletesen) bizonyított, hogy ez a mala vagy tisztátalanság állapota |

Ahogy a tiszteletreméltó   Svacchandatantra tételezi :

"Ahogy a létezőt elfedi a mala vagy tisztátalanság --azaz Āṇavamala, együtt a másik két utódjával: Māyīyamala és Kārmamala--, Caitanya vagy az Abszolút Szabad tudással és cselekvéssel bíró Tudatosság-- Kalā-val (és) Vidyā-val telt. Így, Ez --azaz Caitanya-- színezve van Rāga-val (és) felosztja azt a Kāla. Elfolytja azt a Niyati   (és) felnagyított a Puruṣa-nak --individuális létező-- levés érzete által. (Caitanya) befedődik a Prakṛti hajlama által így kapcsolódik a három Guṇa-val --a Prakṛti minőségei--. Benne áll, az intellektus princípiumában, és körülveszi az egó. (Végül Caitanya burkolt) az elme által, a tapasztalás és cselekvés erői által, a finom elemekkel és a durva elemekkel. 3 "||
(Lásd Svacchandatantra I, 39-41)

Az elfedés aktivitása, amit a Kārmamala (tesz), a tiszteletreméltó Mālinīvijayatantra-ban is megjelenik :

"Dharmikus --szó szerint: jámbor, előírásnak megfelelő, stb-- és adharmikus --a dharmikus ellentéte-- tettek karaktere az öröm, fájdalom, stb "|
(Lásd Mālinīvijayatantra I, 24)

Ugyanez a dolog van említve a tiszteletreméltó Īśvarapratyabhijñā-ban, azaz (hogy) Māyīya és Kārma mala-k alapja az Āṇavamala (és) speciális hordozói a korlátolt tudásnak :

"(Az Āṇavamala már jelen van, és megnyilvánul a) Māyīyamala, (ami elhozza) itt az individuumtól különböző objektumok kiterjedését. És ha jelen van a cselekvővel kapcsolatos tudatlanság, (akkor kiterjed a) Kārmamala, ami születést adományoz   (valamint) az öröm és fájdalom tapasztalatát. Ez a hármas (mala) csoport valójában (Śiva) Māyāśakti-ja  4 által  (nyilvánul meg)"||
(Lásd Īśvarapratyabhijñā III, 2, 5)

||3||

1 A 7.-től a 36.-ig terjedő tattva-k. Nézd meg a Tattva Táblázatot további információkért.Return

2 Lásd a második megjegyzést az első aforizma kommentárjánál.Return

3 A 7.-től a 36.-ig terjedő megnyilvánulás teljes folyamatát írja le a Svacchandatantra ezen passzusa. Teljes megértésért olvasd el a Trika 4 (English), Trika 5 (English) és Trika 6 (English) tanulmányokat.Return

4  Māyāśakti az Ő isteni Ereje, ami különböző formákat produkál. Nem szabad összetéveszteni a Māyātattva-val (a hatodik tattva, melyet Ő terjeszt ki, Māyāśakti-n keresztül).Return

fel


 4. Aforizma


"Most, hogyan lehet az, (hogy) ez a hármas mala vagy tisztátalanság, kinek formája a tudás, mely Ajñāna-ból vagy tudatlanságból áll --korlátolt tudás--, Yonivarga --Māyā és az ő szaporulata, azaz Māyīyamala-- (és) Kalāśarīra --aminek formája az aktivitás, azaz Kārmamala --béklyóvá válik (az individuum számára). A Śivasūtra-k szerzője, azaz Śiva) azt mondja —


A (korlátolt és limitált) tudás alapja a félreértett Anya ||4||


Ez, ami (korábban) ki lett fejtve, változatos formája a (korlátolt) tudásnak, aminek természete egy háromrétű mala --tisztátalanság--, mely (1) az Én elfedésének aktivitásából, mint tökéletlenség --azaz Āṇavamala, (2) a különbözőség érzetének kiterjedéséből -- azaz Māyīyamala--, (3) (valamint)(és) rossz lenyomatok azaz Vāsanā-kból 1 melyek az okozati testben akkumulálódnak (ami arra készteti az individuumot, hogy jó és rossz tetteket hajtson végre) --azaz Kārmamala--áll. Ez a (háromrétű korlátolt tudás), Mātṛkā, az Őse az univerzumnak, az ismeretlen Anya (és) az Ő formája "a"-val kezdődik és "Kṣa"-val végződik. (Ő a) tudás (Anyja), kinek természete a változatos, korlátolt tapasztalások villanása. (Ezek a korlátolt tapasztalások, a következő formákban nyilvánulnak meg) "tökéletlen vagyok ", "vékony vagyok " vagy "kövér vagyok ", "én vagyok az Agniṣṭoma áldozat bemutatója " és így tovább. (Ezt a tudást) változatos megfontolások alkotják, (melyek közül egyesek) mentális módosulás nélkül jelennek meg --benyomások a hétköznapi elmén túlról--, (mások pedig) mentális módosulás által --azaz konkrétan megfogalmazódott gondolatok formájában--s, (és) a különböző hangok és szavak megjelenése által (annak az elméjében, aki ezeket hallja), ami káprázatot generál, szomorúság, arrogancia, öröm, szenvedély, stb. formájában. A tiszteletreméltó Timirodghāṭa-ban tételezett tanítás szerint:

"A Mahāghorā-k --szó szerint "nagyon félelmetes"-- (a Śakti-k vagy erők) akik a Tudatosság közepén a Karandhra-ban --azaz a Brahmarandhra-ban-- 2 vannak, s kik Brahma hurkán lógnak (és) kik a Pīṭha-k vagy trónok --az érzékszervek-- Istennői, megtévesztenek újra és újra "||

(Mātṛkā) ragyog az erők sokaságában, mint Brāhmī, stb ., s a betűk csoportja, Kalā-k --az öt primordiális erő--3 , stb felett honol. Ő tartja életben (az élőlényeket), a betűk fokozatos sorával, amik híresek az Āgama-kban --kinyilvánított szövegek, (mint) a tiszteletreméltó Sarvavīra, stb. Ő szorosan hozzátartozik az erők csoportjához, miknek neve ambaa, Jyeṣṭā, Raudrī (és) Vāmā. (Egyszóval, Mātṛkā) a trónoló Śakti vagy Erő. Miután valójában az alapja e (korlátolt) tudásnak, (és) mert, (ugyanezen okból), kétségkívül hiányzik belőle a belső egység felderítése, a (korlátolt) tapasztalások nem találnak megnyugvást egy pillanatra sem (és) kizárólag külső dolgok felé irányulnak --szó szerint kifelé fordulnak--. Így azt állítani, hogy ezek (a tapasztalások) béklyók, teljesen érvényes |

Ez a (koncepció)   össze van foglalva a (Spandakārikā-k) (következő) aforizmájában :

"…a szavak sokaságából származnak …"|
(Lásd Spandakārikā-k III, 13)

és (ebben a másik) aforizmában (ugyanazon szövegből) :

"Az erők állandóan készek, hogy elfedjék a (korlátolt létező) esszenciális természetét …"|
(Lásd Spandakārikā-k III, 15)

||4||

1 Az ember négy testet birtokol (1) durva vagy fizikai test, (2) finom, (3) okozati és (4) szuper-okozati. Az első mindenkinek ismerős, ugye? A második tartalmazza az életerőket, elmét, egót és az intellektust. Az okozati test túl van a finom testen és az akkumulálódott benyomásokat tartalmazza. A "lenyomatok", amikről a kommentár beszél, csupán arra valók, hogy jó és rossz karmával legyenek feltöltve…óh igen, ez egy hosszú témakör valójában. Csak hogy megértsd: Ezek a lenyomatok gyűlnek fel az egyén okozati testében és arra késztetik őt, hogy jó és rossz tetteket vigyenek véghez. Ez a jelentés. Óh, majd elfelejtettem…a szuper-okozati test a híres Bindu vagy a megismerő Pont…egy másik hosszú és bonyolult témakör, nem kétséges. Természetesen semmi szükség rá, hogy ilyen komplex és finom témakörökbe menjek bele egy egyszerű megjegyzésben.Return

2 Ezek az erők tartják káprázatban az embert és késztetik világi létre. Ők a Karandhra-ban vannak, amit Brahmarandhra-nak is neveznek (szó szerint: Brahmā lyuka). Habár általában összekeverik a Brahmarandhra-t a Sahasrāra-cakra-val, gyakorlatilag ez a Sahasrāra közepe, a fejtető feletti részben. A saját tapasztalatom szerint, ez úgymond egy lyuk, tele Isteni Tudatossággal. Amikor valaki belép ide, valójában nincs itt semmi, mégis amit tapasztal, az egyfajta membrán jelenléte. Ezen a membránon egy feszültség van jelen. Nos, Śiva a membrán maga, míg az Ő Śakti-ja, vagy Isteni Ereje az említett feszültség. Ezek a misztériumok teljesen ki vannak fejtve a "Szövegek (tanulmány)/Śivasūtravimarśinī" tanulmányban a Trika szekció alatt.Return

3 Olvasd el a kifejtésemet ezzel a témakörrel kapcsolatban a Trika: The six courses tanulmányban. Return

fel


 5. Aforizma


Most, (a következő aforizma) e kötelék feloldódásának módját tanítja, ami az elérni kívánt cél valódi természetében való megnyugvás --A Cél, azaz A Legmagasabb Én vagy más néven Bhairava vagy Śiva--—


Bhairava --a Legmagasabb Létező-- (az) Isteni Tudatosság egy spontán felvillanása ||5||


Ez az udyama, ami a legmagasabb Pratibhā --Parāvāk, --szó szerint Legmagasabb Beszéd -- felvillanása 1 . (Ez a Pratibhā) Saṃvid --A Legmagasabb Tudatosság--, egy hirtelen feltörésből áll ami Vimarśa-ból --Śakti vagy Én-tudatosság --való (és) az (univerzum formájának) kiterjedése a karakterisztikája. Ez az (udyama) Bhairava --más néven Śiva--, mert (Bhairava) csordultig tele van az egész univerzummal, úgy, hogy minden Śakti-val egységben marad és birtokolja a képességet arra, hogy felfalja az elképzelések teljes tárházát (amik dualitást szülnek). (Ez az udyama Bhairava), mert ez az oka az egyén saját esszenciális természete megnyilvánulásának, ami (mindent) Bhairava-nak tart. (Ez az udyama) azokban tárul fel, akikben odaadás van (és) e belső Princípiumra --azaz Bhairava, az Isten --való figyelem kincsét birtokolják. Ezt   tanítja (ez az aforizma)|

Ahogy azt a tiszteletreméltó Mālinīvijayatantra mondja :

"Úgy mondják, hogy a Śāmbhava-samāveśa vagy beolvadás Śiva-ba az, ami kizárólag abban történik meg, aki nem gondol semmire, a Guru által adományozott felébredés (eredményeképpen)"||
(Lásd Mālinīvijayatantra II, 23)

Ebben a tekintetben (a kifejezés) "guruṇā pratibodhataḥ" (úgy interpretálható) itt, mint "az egyén saját nagy ébredése által "2 . Az (alternatív) jelentését ennek a (kifejezésnek) a Guru-k tanították |

(Ez a) tiszteletreméltó Svacchandatantra-ban is   említve van :

"Óh szépséges 3 , valójában az az ember, aki realizálja vagy megragadja azt, hogy esszenciális természete Bhairava, eggyé válik az Öröklétűvel, (s) a Mantra-k gyümölcsöt teremnek (neki)"||

Kétségkívül, (a szó) bhāvana --ami megbújik a "bhāvayet" szóban, a Svacchandatantra stanzájában-- itt a belső felemelkedés állapotának megragadását (jelenti)|

Ez (a koncepció) össze van foglalva a (Spandakārikā eme stanzájában) :

"Ezt valójában úgy tudd, mint Unmeṣa, ahonnan a másik (éberség --Kṣemarāja szerint--vagy gondolat--mások szerint--) 4 felemelkedése történik meg abban a (személyben) aki (immáron) ki van töltve egy gondolattal. Mindenkinek saját magának kell ezt az (Unmeṣa-t) megtapasztalnia "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 9)

||5||

1 A Legmagasabb Beszéd az a szint, ahol a szavak és az objektumok, melyeket jelölnek, teljes egységben vannak. Tény, hogy meg sem nyilvánulnak szavakként és objektumokként ezen a szinten. Így a Legmagasabb Beszéd egy szinonimája a Legmagasabb Tudatosságnak, ahonnan az egész univerzum megnyilvánul.Return

2 Mert a "guru" szó, a "spirituális vezető" mellett "nagyot" is jelent. Meg kell jegyezni, hogy a "spirituális vezető" egy jó és rövid fordítása a guru szónak, nem teljesen pontos ebben a tekintetben, szerény véleményem szerint, mert a szöveg a Guru-ról azaz egy nagy-lelkű személyről beszél, aki képes kiemelni egy hétköznapi embert a kötelékből a végső Felszabadulásba. Ezért szeretem "általában" fordítatlanul hagyni a "guru" szót.Return

3 A Tantra-k általában az Úr Śiva és Pārvatī (Śakti), az Ő Felesége közti párbeszéd formáját öltik.Return

4  Kṣemarāja a bölcs, aki éppen most kommentál, természetesen. Ő írt egy kommentárt a Spandakārikā-hkoz is.Return

fel


 6. Aforizma


Így elmondtuk, hogy a tudatlanság feloldódásának egyetlen oka a tökéletes beolvadás Bhairava-ba, ami --a tökéletes beolvadás-- a legmagasabb Pratibhā --Parāvāk, szó szerint: a Legmagasabb Beszéd -- hirtelen Unmeṣa-ján1  alapszik, (az Úr Śiva, a Śivasūtra-k szerzője) azt mondta   (hogy) "e (Pratibhā) tökéletes megragadása nyomán, minden különbségnek megszűnése praśānta-bheda) következik be, még a Vyutthāna-ban is --minden állapot, ami nem Samādhi vagy tökéletes koncentráció2-- "—


Az erők csoportjával való egyesülésen keresztül, az univerzum megszűnése (következik be)||6||


Ez a Bhairava, aki ki lett fejtve a Legmagasabb Pratibhā feltámadásának vagy felvillanásának természete. Az Ő Legfőbb, Legmagasabb Śakti-ja vagy Ereje, (mely) Abszolút Szabadság minden tudás és cselekvés tekintetében, Egy, akinek esszenciája belül tapasztalható (Én-tudatosságként), kívül látható (univerzumként), Ő --azaz Śakti-- birtokolja az erők teljes csoportját (és megjelenik, mint) fokozatosság és nem-fokozatosság --szimultán--. Emellett Ő meghaladja a fokozatosságot és a nem-fokozatosságot, megjelenik rendkívül üresként (és) nem-üresként (vagy) mindkettőként --azaz teljesen üres és teljesen nem-üres--. (Tény), hogy annak ellenére, hogy ennyire leírtuk, Ő mégsem mindez |

Ez a Játék, aminek természete az erők csoportjának csillogó vibrációja, melynek formája, a gyönyörű kiáradás, stb, kezdve a föld --tattva 36 -- megnyilvánulásával (és) végül megnyugodva a legmagasabb Tapasztalóban --Śiva, tattva 1--, az Ő vásznán --hátterén-- látszik az Úr legmagasabb Ereje által --azaz Śakti-n, a szóban forgó Erőn--|

Ezen erők csoportjainak Sandhāna-ja vagy egyesülése --ami az aforizmában említve volt--, amit a (legmagasabb Erő) nyilvánít meg, az éberré válás momentuma, annak pontosan olyan módján, ahogy azt a Titkos Tradíció tanításai tartják. Amikor ez megtörténik --amikor a Sandhāna megtörténik --(akkor) történik meg az univerzum eltűnése, ami Kālāgni-val kezdődik és a végső Kalā-val3  végződik. (Még pontosabban), a külső létezés állapota, annak ellenére, hogy tovább fennmarad a test és más külsőségek formájában, teljesen megváltozik (azáltal, hogy belép) a Legmagasabb Tudatosság Tüzébe. Ez a jelentés |

Ez a tiszteletreméltó Bhargaśikhā-ban is megjelenik :

"Amikor (az univerzum megszűnése bekövetkezik), ő --a fenséges yogī --feléget mindent --eggyé válik mindennel -- (akár) halál az vagy idő --Kāla az istenség is, aki a halál felett trónol--, cselekvések sora, a változások, hálója, önazonosítás a tudás (tárgyával), a Legmagasabb Énnel való egységről szóló gondolatok sokasága   (vagy) változatosság ""||

Még a tiszteletreméltó Vīrāvalī (is tételezi):

"Látván azt a Tudatosságot, mely a testben nyugszik (és) kinek ragyogása olyan, (mint) Kālāgnirudra 4 .(Látván azt a Tudatosságot) melyben minden eltűnik (és) a princípiumok sokasága felég ||

A tiszteletreméló Mālinīvijayatantra is (kijelenti):

"Az, aki elméjével azon a Valóságon töpreng, ami túl van a kiejthetőn, eléri a beolvadást (a Legmagasabb Énbe). Ez a (beolvadás) itt úgymond Śākta --elérhető a Śāktopāya-n keresztül 5 "||
(Lásd Mālinīvijayatantra II, 22)

Ez a tételen keresztül ez (a) (Śakticakrasandhāna vagy az erők kollektív csoportjával való egyesülés) közvetett módon   van definiálva (a Mālinīvijayatantra-ban)|

És ez a valódi Guru lábának szolgálata révén valósul meg. Így semmi egyéb nem tételezett |

Ugyanez van összefoglalva (a Spandakārikā-k) két stanzájában, vagyis az (első fejezet) első stanzájában (és) a(z) (harmadik fejezet) utolsó stanzájában :

"... ki szemét kinyitván (és) becsukván…..."||
(Lásd Spandakārikā-k I, 1)

"De, amikor szilárdan gyökerezel egyetlen helyen --a Spanda princípiumban-- ..."||
(Lásd Spandakārikā-k III, 19)

||6||

1 Ez a kifejezés szó szerint azt jelenti: "A szem kinyitása, előretörés, láthatóvá válás, stb". Itt "felvillanásként" kell értelmezni.Return

2 A Vyutthāna bármilyen állapot, mely eltér a Samādhi-tól (ebben az értelemben a tökéletes koncentrációtól). Röviden, ez a hétköznapi állapota a tudatosságnak, amiben az emberek nagy része él.Return

3 Kālāgni a legalacsonyabb világ vagy bhuvana, míg a végső Kalā a Śāntyātīta. Olvasd el a Trika: The Six Courses tanulmányt további információkért.Return

4  Úgy is ismert, mint Kālāgnibhuvaneśa(a világ ura, akit Kālāgni-nak hívnak). Röviden, ő az istenség, aki ebben a világban vagy bhuvana-ban él. E bhuvana neve úgy fordítható, mint "az idő (végezetének) tüze). Ez a legalacsonyabb világ, ahogy azt az előző megjegyzésben mondtam.Return

5  Olvasd el a Meditation 3 dokumentumot további információkért.Return

fel


 7. Aforizma


Ezen a módon, annak, akiben az univerzum vissza van tartva és el van nyomva (úgymond) --azaz akinek az univerzum immáron isteni Tudatosságként látszik --, nincs különbség Samādhi (és) Vyutthāna -- bármilyen állapot, mely nem Samādhi-- között. Így (az Úr Śiva) azt mondta —


(Még) az ébrenlét, álom és mély-alvás különböző állapotai közt is, a Negyedik Állapot fényének élvezete van jelen ||7||


Annak, aki egyesült (a Legmagasabb Énnel), az imént kifejtett nagy Yoga által --azaz Śāmbhavopāya által--, a Negyedik Állapot Camatkāra-ja van jelen konstans 1 . Ez az Ābhoga --a fény és élvezet-- (melyet jelen aforizma említ) Camatkāra --A Legmagasabb Én-tudatosság Gyönyöre--. (Ez a) Negyedik Állapot vagy Turya (gyönyöre és élvezete), ami --a Negyedik Állapot-- közvetetten említve lett (a fejezet korábbi, ötödik aforizmájában:) Bhairava --Legmagasabb Létező-- egy hirtelen felvillanása az isteni Tudatosságnak. (Ez a Negyedik Állapot vagy Turya) Sphurattā-ból áll 2 (és) zavartalanul folyik (a tudatosság) minden állapotában. (Más szavakkal, a Negyedik Állapot megmarad a konstans Szemlélőként) a különbözőség megnyilvánulása közben is, mely a változatosság karakterével bír, ami rögtön ezután megmutatkozik az ébrenlét, álom (és) mély-alvás--Suṣupta-- formájában. (Összességében tehát, annak, aki egyesült a Legmagasabb Énnel a Śāmbhavopāya által) e (Camatkāra vagy Ābhoga) jön létre. Ez a jelentés |

Egyesek itt a "sambhava" (helyett) a "Saṃvid" (szót) értelmezik, melyből a jelentés tiszta 3 |

Ugyanezt tételezi a tiszteletreméltó Candrajñāna (következő stanzája), azaz e Negyedik Állapot fénye és élvezete (ugyancsak jelen van) a nagy Yogī-k számára az ébrenléti, stb. állapotokban:

"Miképp a hold, mely virágként jelenik meg, fénylik körös körül és azonnal frissíti és felvidítja a világot frissítő és boldogító (sugarainak) sokaságával, úgy, óh Istennő --Pārvatī, Śiva felesége--! a nagy Yogī, amikor jár kel a földön, frissíti és boldogítja Tudásának   minden holdsugarával mindenhol az egész színes világot, ami az Avīci-vel --a pokol egy típusa-- kezdődik (és) Śiva-val--A Legmagasabb Én-- végződik "|

A Spandakārikā-kban valójában (ugyanez) kerül összefoglalásra a (következő) aforizmában :

"Még a különböző állapotokban is, (mint) ébrenlét, stb… "|
(Lásd Spandakārikā-k I, 3)

||7||

1 A "Camatkāra" szó jelentése "csodálkozás". Habár, a Trika-ban a jelentése a következő "A Legmagasabb Én-tudatosság Gyönyöre". Muszáj voltam helyesen fordítani, hogy ne legyen felesleges. És a "Turya" (más néven "Turīya") a tudatosság negyedik állapota. Ez az állapot a másik három (ébrenlét, álom és mély-alvás) szemlélőjeként marad meg. A Legmagasabb Én, Turya-ban van (egy konstans állapot) állandóan, de amikor Ő (Te!) felölti a korlátolt tapasztaló állapotát, ébrenléten, álmon és mély-alváson megy keresztül (ez három múlandó állapot).Return

2 Sphurattā jelentése nagyon sok dolog (csillogás, az Én fénye, stb). Ebben a kontextusban, véleményem szerint a bölcs most Śakti egyik jelzőjeként használta (Az Úr Legmagasabb Ereje). Ebben az értelemben, Sphurattā nem más, mint Śiva lüktető fénye. Ez a fény Spanda néven is ismert, mert Śiva-t tudatossá teszi Saját létezéséről.Return

3 Tiszta egy Szanszkrit tudósnak, haha! Figyelj: A "Saṃvid" szó általában "Tudatosságot" jelent. Mindenesetre, ebben az értelemben úgy kell fordítani, hogy "tapasztalás". Tehát az egész aforizma szövege, melyet a bölcs kommentál, így nézne ki: "(Még) az ébrenlét, álom és mély-alvás különböző állapotai közt is, a Negyedik Állapot fényének és élvezetének tapasztalása (van jelen). Szerény véleményem szerint, úgy is lehetne fordítani, hogy "megszerzés", és így, a teljes szöveg így nézne ki: "(Még) az ébrenlét, álom és mély-alvás különböző állapotai közt is, a Negyedik Állapot fényének és élvezetének megszerzése (van jelen). Most már "legalább" tiszta, hehe. Ok ennyi csupán!Return

fel


 8. 9. és 10. Aforizmák


(Az Úr Śiva, a Śivasūtra-k szerzője, hogy kifejtse), definiálja a  (tudatosság) e hármas csoportját, mint ébrenlét, stb., három aforizmán keresztül —


A tudás (a) tudatosság ébrenléti állapota||8||
A tudatosság álom állapota (a) gondolatok és képzelgések ||9||
A nem-megkülönböztetés vagy az éberség hiánya (a) Māyā --káprázat-- mély-alvása ||10||


A Jāgrat a világ ébrenléti állapota mely tudásból (áll), s minek hatásköre azon objektumok aktivitása, melyek mindenki számára közösek (és) amik a külső érzékszervekből születnek |

De a svapna álom állapot, mely gondolatokból (áll), amik csupán az elméből tárulnak fel (és), aminek aktív hatásköre a nem-közös objektumok --azaz olyan objektumoké, amiket csak az álmodó tapasztal--. (Ezért úgy nevezzük svapna vagy álom), mert itt az ilyen --azaz nem-közös-- gondolatok dominanciája van jelen |

Valójában ez a Sauṣupta vagy mély-alvás   káprázatból áll (és) természete (a) Māyā --az univerzális megnyilvánulás 6. tattva-ja--, s a primordiális tudatlanságot (reprezentálja), ami aviveka (vagy) a megkülönböztetés és éberség hiánya |

A mély-alvás definíciójával együtt, Māyā esszenciális természete, ami legyőzendő, szintén említve lett mellékesen |

Továbbá, ezt folytatva, (a tudatosság állapotainak) hármas természete is megmutatkozik az ébrenlét, stb.   három kondíciójában, ezen a definíción keresztül |

Eszerint, itt bármilyen kezdeti tudás, ami nem részletes, ami átlagos vagy az álom-állapot jellegét hordozza ébrenlét |

A gondolatok és fantáziák, amik ezután (megjelennek), (alkotja) az álom állapotot |

A mély-alvás (mivel Māyā természete) a megkülönböztetés és éberség hiánya a tattva-k tekintetében --ez később lesz kifejtve a III-3-ban--1 |

Habár a gondolatokat nem tapasztalni a mély-alvás-ban --nincs semmiféle gondolat a mély-alvásban-- mindazonáltal amikor valaki éppen belép ide --a mély-alvásba-- egyfajta ébrenléti tudás   (jelenik meg), mintha ébrenléti lenne, ami ennek az állapotnak a jellemzője --a mély-alvásé--. Ezután megjelenik valójában az álom állapot, is gondolatok és fantáziák formájában, amik úgy látszanak, mint azok fennmaradó lenyomatai. (Természetesen, ahogy az ki lett fejtve), ez ennek karakterisztikája s --azaz a tudatosság álom állapotáé--2 |

Emellett, a Yogī számára, először az (ő) tudása, mely különböző Dhāraṇā-kból vagy koncentrációkból (egy objektumon) áll, (amiket ő gyakorol) az ébrenlét. Majd gondolatai, melyek erről (az objektumról) alkotott zavartalan ideák folyásának formájában jelennek meg --Dhyāna vagy Meditáció--, az (Ő) álom állapota. És Samādhi-ja vagy Tökéletes Koncentrációja, a tudó (gondolkodó) és a tudás (gondolat) --azaz objektum-- közötti különbség nem-tapasztalásaként jelentkezik, az (ő) mély-alvása. Ezt mutatja a szavak helyes használata |

Ez okból kifolyólag, a tiszteletreméltó Pūrvaśāstra-ban "a legfőbb szöveg", ami a Mālinīvijayatantra egy jelzője--, a Yogī tekintetében még, az ébrenlét, stb. különböző variációi vannak definiálva, mint egyik (tudatállapot), a másikba való behatolásának aktusa (a következő stanza-ban):

"...nem-felébredett, felébredett, nagyon-felébredett és teljesen felébredett ..."|
(Lásd Mālinīvijayatantra II, 43)

||8||9||10||

1 Egy másik lehetséges jelentés a következő:" (bármilyen) valóság megkülönböztetésének és éberségének hiánya". Itt, a "tattva" kifejezés "valódi dolog"-ként kerül értelmezésre, a "princípium" helyett.Return

2 Ez a komplex témakör, mely az állapotok keveredése (pl.: a szerző említette korábban az "ébrenlét a mély-alvásban" keveredését), nem kifejthető itt. Ki lett fejtve részletesen az ide tartozó résznél a Trika szekcióban, a "Szövegek (tanulmány)" alatt.Return

fel


 További információk

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.