Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Śivasūtra-k (Shiva Sutrak) Tiszta - Nem duális kashmiri Shaivizmus

Az elsőszámú Trika szöveg, melyet Maga Śiva tárt fel - Tiszta fordítás

 


 Bevezetés a Śivasūtra-khoz

Üdv, ez itt Gabriel Pradīpaka --rosszul írva Pradipaka-- újra. Ez az első dokumentuma, egy remélem hosszú sorozatnak, melyet a Szanszkrit nyelvű szent szövegeknek dedikálok. A Pronunciation 3,4 és 5 oldalakon megtanítottam, hogyan kell kiejteni a Śivasūtra-k 77 aforizmáját --rosszul írva Shiva Sutras-- (A Trika vagy Nem-duális Kashmiri Shaivizmus legfontosabb szövege). Habár, az eredeti szöveget itt három részre osztottam itt. Most átadom a teljes Śivasūtra-kat zavartalan formában. Nincsenek hangok, természetesen, csak a fordítás. Ha szeretnéd hallani az aforizmákat, menj a Pronunciation 3 - Pronunciation 4 és Pronunciation 5 oldalakra. Tehát, olvasd a Śivasūtra-kat és légy boldog.

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

fel


 Első Fejezet: Śāmbhavopāya

(a Śiva nézőpontját használó út)

 

A Tudatosság, ami mindentudó és mindenható az Én vagy a Valóság igazi Természete ||1||


 

A (korlátolt vagy limitált) tudás kötelék ||2||


 

A forrás   (és annak) szaporulata, (azzal együtt), aminek formája az aktivitás (szintén kötelék)||3||


 

A (korlátolt és limitált) tudás alapja a félreértett Anya ||4||


 

Bhairava --a Legmagasabb Létező-- az Isteni Tudatosság egy spontán felvillanása vagy feltárulása ||5||


 

Az erők csoportjával való egyesülésen keresztül, az univerzum megszűnése (következik be)||6||


 

(Még) az ébrenlét, álom és mély-alvás különböző állapotai közt is, a Negyedik Állapot fényének élvezete van jelen ||7||


 

A tudás a tudatosság ébrenléti állapota ||8||


 

A tudatosság álom állapota (a) gondolatok és képzelgések ||9||


A nem-megkülönböztetés vagy az éberség hiánya avivekaḥ) (a) Māyā --káprázat-- mély-alvása ||10||


 

Ő Az érzékszerveinek mestere 1aki az (említett "Ābhoga"2 vagy isteni ragyogás) élvezője (az ébrenlét, álom és mély-alvás) hármasában ||11||

1 Habár "vīra" szó szerint azt jelenti "hős", itt úgy kell értelmezni, mint "érzék". Ezt később kifejtem a "Śivasūtra-k" oldalon.
2 Lásd a 7. Aforizmát.


 

A Yoga állapotai lenyűgöző csodák ||12||


 

Az Akarat Ereje (a felébredett Yogī-nak) „Śiva Ragyogása” (ami) Kumārī ||13||


 

Minden jelenség (külső vagy belső) a teste (a felébredett Yogī-nak)||14||


Az elme, Tudatosság magjával való egyesülésén keresztül, minden jelenség, (még) az üresség is megjelenik   (esszenciális valóságában)||15||


 

Vagy a Tiszta Princípiummal való egyesülés útján (a Yogī olyanná válik, mint akiben) hiányzik (a megkötő) erő (ami egy) korlátolt vagy kondicionált létezőben (jelen van)||16||


 

(A) szilárd és megingathatatlan éberség (hogy Én vagy Śiva, a) az Én tudása ||17||


 

A világ (--mely szubjektumokból és objektumokból áll--) Gyönyöre (amit a Yogī érez, amikor a Megismerő vagy Tapasztaló állapotában nyugszik) az (ő) Samādhi-jának élvezete ||18||


 

Az (Akarat) Erővel való egyesülés útján, a testek megnyilvánulása (történik) (a Yogī vágyai szerint)||19||


 

(A felébredett Yogī további természetfeletti erői a:) a létező entitások összekapcsolása ; szétválasztásuk --azaz a létező entitásoké--  (és) mindennek egyesítése (amit tér is idő elválaszt)||20||


 

Az erők csoportja feletti teljes uralom elérése (eléretik a Yogī által) a Śuddhavidyā feltárulása révén ||21||


A Nagy Tóval való egyesülés útján (a Yogī) eléri (minden) mantra teremtő forrásának --potencialitás, férfiasság-- tapasztalatát ||22||

fel


 Második Fejezet: Śāktopāya

(a Śakti nézőpontját használó út)

 

Az elme (azé, aki szüntelen a Legmagasabb Valóságot fürkészi) (a) Mantra ||1||


 

(A buzgó és spontán) erőfeszítés hatékony a megvalósításban ||2||


 

A (ragyogó) Létezés vagy Létező (a Tökéletes Én-tudatosságé), (ami a szavak sokaságából áll), kinek esszenciája a tudás (a legmagasabb non-dualitásé), a Mantra titka ||3||


 

Mentális kielégülés a (korlátolt) mayikus erőkben, (csupán) egy álom, (mely) alacsony tudáson (alapszik)||4||


 

A (Legmagasabb) Tudás spontán feltárulásával, a Tudatosság végtelen terében való mozgás (történik), (mely úgy ismert, mint) Śiva  állapota ||5||


 

A Guru a módszer ||6||


 

(Egy megelégedett Guru-tól) a betűk csoportjával kapcsolatos megvilágosodás (jön létre)||7||


 

A teste (annak a személynek, akibe a fent említett megvilágosodás bele lett öntve) áldozattá (válik) ||8||


 

A (korlátolt) tudás az étel ||9||


 

A (Tiszta) Tudás csökkenésekor , megjelenik a mentális módosulás (mint egy álomban) felemelkedése emiatt , (azaz "felemelkedik az előzőleg csökkenő Tiszta Tudás miatt")||10||

fel


 Harmadik Fejezet: Āṇavopāya

(az Aṇu nézőpontját használó út --az Aṇu a "korlátolt létező"--)

 

Az individuális Én az elme ||1||


 

Az (elme-szülte) tudás kötelék ||2||


 

A princípiumok, mint Kalā, stb. nem-megkülönböztetése, Māyā ||3||


 

--A megnyilvánulás princípiumainak vagy a tattva-k-- részeinek eltűnését a testben --fizikai, finom és okozati-- (a kreatív kontempláció vagy Bhāvanā útján kell megvalósítani)||4||


 

(A Yogī-nak elő kell idéznie) az (élet-energia) feloldódását a finom csatornákban, meghódítania a durva elemeket, visszavonnia (az elméjét) a durva elemekről (és) elkülönülnie --pṛthaktva-- a durva elemektől (szintén a kreatív kontempláció vagy Bhāvanā útján)||5||


 

A természetfeletti erők, Māyā vagy Tudatlanság (által okozott) elfedés miatt (jelennek meg)||6||


 

(A Yogī eléri) a Természetes Tudás uralmát, Māyā vagy Tudatlanság mindent átható meghódításán keresztül||7||


 

(A Yogī, aki elérte a Sahajavidyā-t vagy Természetes Tudást) éber és figyelmes (míg) a második (azaz "a világ"), (saját) ragyogása vagy fényeként (jelenik meg)||8||


 

(Ez a Yogī) egy Én, (ami csupán) egy táncoló színész ||9||


 

(A Nartaka vagy táncoló színész számára, hogy játszhasson) a színpad (az ő) belső énje (mely okozati és finom testekből áll)||10||


 

(A Nartaka vagy táncoló színész) érzék(szervei) (az ő játékának) nézői ||11||


 

A kimagasló spirituális intelligencia (dhī) által (vaśāt), az Én-tudatosság felvillanó, finom és belső vibrációjának (sattva) realizációja (siddhiḥ) (nyilvánul meg)||12||


A Független és Szabad létezés állapota eléretett ||13||


 

Miképp ott, úgy máshol is, (azaz "miképp a független Yogī képes kinyilvánítani a Szabadságot saját testében, képes ezt megtenni bármilyen más helyen is"; ez a jelentés)||14||


 

(E Yogī-nak) a figyelmet a Magra (kell fordítania), (más szavakkal, "a Legmagasabb Śakti-ra vagy a tökéletes Én-tudatosságra, ami az egész megnyilvánulás forrása") ||15||


 

Megszilárdulva a Legmagasabb Śakti (vagy a tökéletes Én-tudatosság, ami egy "trón" a számára) erejében, (a felébredett Yogī) könnyedén elmerül (az isteni és halhatatlan Tudatosság) Tavában ||16||


 

(Ez a felszabadult Yogī képes) létrehozni (bármilyen formát) a kreatív Tudatosság (ami az ő" āsana -ja" vagy "trónja") mértéke vagy aspektusa (szerint) ||17||


 

Amíg a Sahajavidyā vagy Śuddhavidyā (a Természetes vagy Tiszta Tudás), nem tűnik el, (egy másik) születés (lehetősége) eltűnik (e fenséges Yogī számára) ||18||


 

Māheśvarī és más istennők (kiknek megvan a hatókörük) a "ka" csoportban, stb., (és amik a) korlátolt létezők anyái, (válnak az uralkodó isteneivé)||19||


 

A tudatosság negyedik állapotát, (ami egy Szemlélő), bele kell önteni, mint (szakadatlan folyó) olajat, a (másik) háromba, (azaz az ébrenlétbe, az álomba és a mély-alvásba)||20||


 

Be kell lépnie (a tudatosság negyedik állapotába) saját elméjének (a negyedikbe való) bemerítésével (ami természetesen minden gondolattól mentes)||21||


 

Amikor (a Yogī) élet-energiájának lassú, de szilárd kiterjedése (megtörténik), (akkor) az egyenlőség látása (nyilvánul meg) (azaz a Yogī realizálja, a minden mögött nyugvó egységet)||22||


 

A közbenső szinten, (azaz nem az ébrenlét, álom és mély-alvás kezdeti és végső fázisaiban) alantas (mentális állapotok)
jönnek létre ||23||


 

Amikor a valódi Én-Tudatosság és az objektumok közt egyesülés jön léte , (akkor) újra megjelenik (a tudatosság negyedik állapotának Gyönyöre, ami) eltűnt (az előzőleg említett alantas mentális állapotok feléledése miatt)||24||


 

(A kimagasló Yogī, aki elérte a negyedik állapotot) egyenlővé válik Śiva-val ||25||


 

Testben maradása az (ő) fogadalma, (azaz, fenntart egy fizikai formát az emberiség felé gyakorolt óriási könyörületessége végett; ez egy jámbor tett részéről)||26||


 

Beszéde (egy ima vagy Mantra) mormolása ||27||


 

Az Én Tudása (az ő) ajándéka (mindannyiunknak)||28||


 

Az, aki megszilárdult (a Śakticakra-ban vagy az erők csoportjában), az valójában a bölcsesség módszere ||29||


 

Az univerzum az ő saját Erejének kiterjedése vagy kibontakoztatása ||30||


 

(Az univerzum) fenntartása (és) visszavonása (szintén az ő Erejének kibontakoztatása)||31||


 

Még akkor is amikor megjelennek azok (a három korábbi folyamat, azaz megnyilvánulása, fenntartása és visszavonása az univerzumnak), nincs törés (a nagy Yogī belső állapotában) mert az (ő) kondíciója a (Legmagasabb) Ismerő ||32||


 

(A fenséges Yogī) az örömöt és bánatot valami külsőnek tartja ||33||


 

(A nemes Yogī) teljesen szabad attól --örömtől és bánattól--, (ő) egyedül van ekkor, (röviden, elérte saját Énjét, aki "csak" egy Ismerő, "csak" egy tiszta Tudatosság Egysége)||34||


 

Habár, az, aki a káprázat összetett tömege, az (csupán) tettekbe bonyolódik ||35||


 

Amikor a különbség eltűnik , egy másik Teremtés létrehozásának kapacitása (megjelenik a felébredett Yogī-ban)||36||


 

(Bárki képes realizálni saját) kreatív erejét saját tapasztalása (által) ||37||


 

Élénkíteni (kell) a három állapotot --megnyilvánulás, fenntartás és visszavonás-- a legfőbb által (azaz, "a tudatosság negyedik állapota által, ami egy Szemlélője a másik háromnak és csordultig tele van transzcendentális Gyönyörrel")||38||


 

Ahogy a mentális állapotok (esetében), (úgy a) test  , az érzékszervek és külső objektumok --bāhya-- (esetében is), ("élénkíteni vagy feléleszteni" kell azokat a tudatosság negyedik, Gyönyör teli állapotának beoltásával"||39||


Az akarás vágya miatt, a kifelé fordulása következik be a korlátolt létezőnek (aki ilyen módon alanya a Saṁsāra vagy egyik létformából a másikba való Újjászületés kerekének)||40||


 

(Mindazonáltal, a nagy Yogī) esetében, akinek ébersége stabil Benne --a negyedik állapotban vagy Turya-ban--, e (vágy) --lásd 40. aforizma-- megszűntetésével, a korlátolt létező (kondíciójának) teljes megszűnése (következik be)||41||


 

Ekkor, (amikor a vágy teljesen eltűnik), (e Yogī) burokként (használja a testet, ami) durva elemekből (áll); (és) tökéletesen felszabadult, (hiszen) végérvényesen egyenlő az Úrral (Śiva), (ő) tökéletes és teljes ||42||


Az életerő kapcsolata vagy összetartozása (a testtel), természetes ||43||


(Életerő --prāṇaśakti vagy prāṇa-- van) a baloldali finom csatornában --Iḍā--, a jobboldali finom csatornában --Piṅgalā-- (és) a Suṣumnā-ban --a középső-- .

Az (említett) prāṇaśakti belső aspektusa középpontjának --azaz a tökéletes Én-tudatosságnak-- konstans és intenzív ébersége által, (a Yogī  a legmagasabb és tökéletes Én-tudatosság szüntelen éberségében nyugszik mindörökre).

Mi egyebet (mondhatna bárki is) ezzel kapcsolatban ?||44||


(A felébredett Yogī számára), újra és újra jelen van a Legmagasabb Én ébersége kívül és belül egyaránt ||45||

fel


 Összefoglaló szavak

Ez egy remek és felemelő dokumentum lett valóban. A szent szövegek tanulmányozásának gyakorlása, mint pl.: a Śivasūtra-k, úgy ismert, mint Svādhyāya. Nagyon fontos praxis, mert ekkor minden érzékszervek és az elméd is teljesen elmerül a szövegben. Úgy olvasod az aforizmákat figyelmesen, hogy közben yogikus pózban ülsz. Ez az elmédet csendessé és nyugodttá teszi. Svādhyāya önmagában egy Yoga. Remélem, boldoggá tesz ez a dokumentum.

fel


 További Információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.