Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Śivasūtravimarśinī (Shiva Sutra Vimarshini) 1. Fejezet (aforizmák 11-22) - Nem-duális kashmiri Shaivizmus

Normál fordítás


 Bevezetés

A Śivasūtravimarśinī folytatódik: Kṣemarāja tovább kommentálja az aforizmákat.

Ez a második és egyben utolsó 12 aforizma csoport a 22-ből, ami az első Fejezetet alkotja (ami Śāmbhavopāya-val foglalkozik). Amint azt tudod, a teljes szöveg a Śivasūtra-k 77 aforizmájából, valamint a hozzájuk tartozó kommentárból áll.

Természetesen mellékelem Śiva aforizmáit, amiket Kṣemarāja kommentál. Nem fogom én magam is kommentálni az eredeti aforizmákat és Kṣemarāja kommentárját sem. Néhány megjegyzésben kifejtem a szükséges jelentéseket, amennyiben szükséges. Ha részletes kifejtést szeretnél a szöveg rejtett jelentéséről, akkor menj a "Scriptures (study)/Śivasūtravimarśinī"dokumentumhoz, a Trika szekcióban.

Kṣemarāja Szanszkritja sötétzöld színnel jelenik meg, míg az eredeti Śivasūtra-k aforizmái sötétvörössel. A transzliterációban az eredeti aforizmák színe barna, míg Kṣemarāja kommentárja fekete színnel szedett. A fordításon belül Śiva aforizmái, azaz a Śivasūtra-k, zöld és fekete színnel, valamint Kṣemarāja kommentárja vörös és fekete színnel szerepel.

Olvasd a Śivasūtravimarśinī-t és tapasztald meg a Legmagasabb Fényt, kedves Śiva.

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--) hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

fel


 11. Aforizma


Így a Yogī, akiben a Negyedik Állapot fénye és élvezete jelen van, mely a non-dualitásba--a különbségek hiánya-- való behatolásból áll, ragyog az univerzum eltűnésén keresztül, az erők csoportjával való egyesülés útján az ébrenlét, stb. három állapotában, melyek részletesen ki lettek fejtve (mind) a Yogī (tapasztalata), mind a hétköznapi ember 1 tekintetében, belép a Turyātīta-ba   --azaz a Turya-n (Negyedik Állapot) túl--, amit korábban, a minden tudás és aktivitás tekintetében Abszolút Szabad Tudatosságként írtunk le. (Belép a Turyātīta-ba), (úgymond) a (fény és élvezet) folyamának meglovaglása által —


Ő Az érzékszerveinek mestere, aki az (említett Ābhoga vagy isteni ragyogás) élvezője (az ébrenlét, álom és mély-alvás) hármasában ||11||


Az Aki látja ezen ébrenlét, stb. hármasát, úgy, mint ami a Negyedik Állapot Gyönyörével telt, az erők csoportjával való egyesülésen keresztül, a Gyönyör nedvének szakadatlan folyásaként, amiben a kettősség --dualitás-- minden fennmaradó lenyomata eltűnt, a (Negyedik Állapotba) való belépés tapasztalásának és emlékezésének intenzitásán keresztül…(az ilyen személy) e hármas (és a) Camatkāra --a Legmagasabb Én-tudatosság Gyönyöre-- élvezője. (Más szavakkal, élvezi az Én-tudatosság Gyönyörét az állapotok hármasában)|

Ezért :

"Az, aki biztosan   ismeri e kettőst, azaz mindkettőt, ami úgymond az élvezet tárgya --a megismerhető-- és az élvező --a megismerő-- a (tudatosság) három állapotában, az nem szennyezett (ezek által) (még akkor sem ha) élvezője --tapasztalója-- (ezeknek)"||

Az (imént) kifejtett tanítás szerint, ez a (nagy létező) csordultig tele van a Legmagasabb Gyönyörrel ,s (elnyeri) a páratlan Szuverenitást (és) urává (és) mesterévé válik (saját) érzékeinek, amik (immáron) Vīra-k vagy hősök 2 , melyek célja, hogy elnyeljék a különbségeket, amik (jelen vannak) a világi létezésben. A nagy szent szövegekben --Āmnāya-k--3 (az ilyen személyről) úgy tartják belépett a tiszteletreméltó Manthānabhairava létébe 4 |

Habár, az, aki nem ilyen --aki nem felszabadult--, csupán hétköznapi korlátolt individuum, akit az állapotok, mint ébrenlét, stb. élveznek |

Még egy Yogī is, aki nem lovagolja (mintha) e (fény és élvezet--Ābhoga--) sodrát, (az nem válhat) az érzékei urává, csupán csak megtévesztett létező marad. Ezt lehet róla elmondani |

És ez (a tény) a szövegekben említésre kerül, mint (például) a tiszteletreméltó Svacchandatantra-ban stb., miután részletesen kifejtette (a következő aforizmában):

"Az a Yogī, aki a Svacchandayoga-n keresztül--a Svacchandatantra-ban tanított Yoga típusa-- egy független létező állapotában él --felszabadult létező--, eggyé válik Svacchanda állapotával 5 , s eléri az azonosságot Svacchanda-val "||
(Lásd VII, 260 a Svacchandatantra-ban)

A Spandakārikā-kban is összefoglalásra kerül ez (a konkrét) tanítás, a kārikā --aforizma-- (következő részében):

""(A tökéletesen felébredett számára, mindig és) állandóan jelen van Annak --az Én-nek-- tapasztalása, (és ez a tapasztalás) megmarad (a tudatosság) három állapotában…"|
(Lásd Spandakārikā-k I, 17)

||11||

1 Olvasd el a 8., 9. és 10. aforizmák kommentárját ebben a konkrét fejezetben.Return 

2 Mint a valódi hősök, úgy egy felébredett személy isteni érzékei is mindig azon munkálkodnak, hogy elérjék az élet legmagasabb célját és mindenki jólétét. Ezek már nem merő "indriya-k" vagy "érzékek" többé, amik egész idő alatt kínozzák a korlátolt individuumot, hanem fenséges erők, melyek szolgálják ezt a nagy-lelkű személyt.Return 

3 A nagy szent szövegek száma 64 és szerzőjük nem ember. A kinyilvánított szövegek e csoportja úgy is ismert, mint a Bhairavashāstra-k (Bhairava szövegei). Bhairava természetesen, a Legmagasabb Én.Return 

4 A Legmagasabb Én jelzőjének szó szerinti jelentése "Bhairava, aki köpüli, rázza és mozgatja (az univerzumot)", abban az értelemben, hogy Ő megnyilvánítja, fenntartja és visszavonja az univerzumot Saját Énjébe újra és újra.Return 

5 A "Svacchanda" kifejezés szó szerint jelenti azt is, hogy "valakinek saját szabad akarata" és a "függetlenséget" is. Ebben a kontextusban, Svacchanda nem más, mint egy felszabadult létező, azaz Śiva Maga, de ezzel egy időben, az Ő mindentudó és mindenható Abszolút Szabad Akarata. A szóban forgó Taddhita toldalék használatával (Lásd Toldalékok), a "Svācchandya" szót kapjuk eredményként. Aminek jelentése "szabadság". Röviden, ez a Svacchanda vagy felszabadult létező állapota. És igen, Svācchandya a Svātantrya (A Legmagasabb Én Abszolút Szabadsága) szinonimája.Return 

fel


 12. Aforizma


Van bármi olyan állapot, mely e nagy Yogī Legmagasabb Princípiumba való emelkedésével közvetlenül kapcsolatos, s mi(k) által --az állapotok által-- egy felébredett (spirituális) pozíció jele tételezhető ?|

(Az Úr Śiva, ezen aforizmák szerzője) azt mondja : "Van "—


A Yoga állapotai lenyűgöző csodák ||12||


Miképp lenyűgöző csodálat (tapasztalása) van jelen, amikor valaki lát egy fenséges valóságot, úgy (lenyűgöző csodálat tapasztalható) mindig e nagy Yogī számára, aki nyugodt marad, mosolyog (és) virágzik, (mert) az érzékeinek egész csoportja (immáron) kiterjedt, (s) élvezi a ragyogást --Ābhoga--, mely a különböző megismerhetők --objektumok-- megnyilvánulásának tapasztalásával kapcsolatos. (Az érzékeinek csoportja kiterjedt) a saját Énjébe való behatolás által, ami a Tudatosság masszív egysége, (mely) csordultig tele van az Én-Tudatosság Gyönyörével, (ami) mindig új és kimagasló (és) rendkívüli  . Ez a lenyűgöző csodálat egy állapot, mely újra és újra csodaszép. (Ez az állapot tapasztalt a Yogī által) saját Énjében, mely szakadatlan Gyönyörből áll, a teljes kielégülés hiánya miatt --a Yogī sohasem teljesen elégedett e csoda állapotával, ezért egyre többet és többet akar belőle--. Ezek az állapotok a Legmagasabb Princípium --A Legmagasabb Én -- Yoga-jával vagy egységével kapcsolatosak. (Az ilyen) konkrét állapotok vagy állomások (a Yogī) Ebbe (A Legmagasabb Princípiumba) való emelkedésében lévő megnyugvását jelzik és nem azokat a kondíciókat, melyek a Kanda, Bindu, stb. tapasztalásaihoz (tartoznak)1 |

Ez a tiszteletreméltó Kulayukti-ban is említve van :

"És amikor az Én   (végül) megismerésre kerül a Yogī számára, az Én által, akkor   valójában az Én egy lenyűgöző csodát lát Önmagában"||

Ugyanez (az igazság) van összefoglalva a (Spandakārikā-k) (következő) aforizmájában :

"Hogyan (lehetne) ez a hitvány újjászületés azé, aki ámulattal áll úgymond e (Spanda vagy) esszenciális természet láttán, ami az (egész univerzum) felett honol? ?"||
(Lásd Spandakārikā-k I, 11)

||12||

1 Habár a Kanda és Bindu fogalmak általános jelentése "tojásforma forrása minden Nāḍī-nak vagy a szubtilis test csatornáinak" és "A Legmagasabb Megismerő Pontja--azaz Śiva--" rendre, de ebben a kontextusban, ez a két kifejezés a Mūlādhāra-ra és az ājñā-ra (a jól ismert cakra-k a szubtilis testben) vonatkozik.Return 

fel


 13. Aforizma


Ennek a Yogī-nak, aki a Yoga ilyen állapotát elérte —


Az Akarat Ereje (a felébredett Yogī-nak) "Śiva Ragyogása" (ami) Kumārī ||13||


A Yogī-nak, aki elérte a Legmagasabb Bhairava para-bhairavatāṁ) állapotát ez az  Akarat Ereje, Umā --Śiva Ragyogása--. (Ez az Umā) csupán A Legmagasabb Úr legmagasabb Úrnője, kinek --Umā-nak-- természete a Svātantrya vagy az Abszolút Szabadság. És, az interpretáció szerint "kumāra krīḍāyām" 1 Őt (úgy hívják) Kumārī (mert) az Ő szándéka, az univerzum megnyilvánításának és visszavonásának játéka --Kṣemarāja az aforizma jelentését "abheda" azaz nem-duális nézőpontból fejti ki--|

Valamint, (Kumārī az, aki) Māyā (vagy) ku állapotának halálát okozza. (Māyā) terjeszti ki a bheda-t vagy dualitást. (Az állítás: "aki Māyā vagy ku halálát okozza" azt jelenti), Ő visszatartja (Māyā-t) a kiterjedéstől. (Tehát, Kumārī az, akinek) ez a természete vagy helyzete 2 . Emellett, Kumārī (a Śakti vagy Erő, aki) egységben ragyog a Bhoktā-val vagy Élvezővel --azaz Śiva-val-- (és) akit sohasem élvez más --Kṣemarāja "bheda-abheda" nézőpontból fejti ki az aforizma jelentését, ami egy keveréke a dualizmusnak és a nem-dualizmusnak--|

Vagy, miképp a szűz Umā, aki megtagad minden ragaszkodást, s szüntelen elfoglalt az imádattal, mely közvetlenül a nagy Úrral való egyesüléshez vezet, ez kétségkívül e (Yogī) 3 . Akarata. Ez az olvasat látott 4 és részletes kifejtésre került a Guru-ink --spirituális vezetők-- által --Kṣemarāja "bheda" vagy duális nézőpontból fejti ki az aforizma jelentését--|

Bár, (ez az aforizma) mások (más szerzők) által úgy is értelmezett (mint) "Śaktitamā" --a legmagasabb Erő-- (az ő meglátásuk szerint) eme Akarat Erő fensége és kiemelkedősége a tudás (és) aktivitás felett van részletesen kifejtve (jelen sūtra-n keresztül)5 |

Így e Yogī Akarat ereje nem durva, mint a hétköznapi, világi embereké, hanem (olyan, mint) a Legmagasabb Erő Maga, azaz zavartalan mindenhol |

Ez a tiszteletreméltó Svacchandatantra-ban is deklarálva lett :

"Az Istennő maga áll minden istennő neve és formájaként, s megmarad Yogamāyā által fedve --a Yoga-ból vagy az Úrral való azonosulásból feltáruló elfedő erő--, szűzként, aki minden ember jólétét segíti "||
(Lásd Svacchandatantra X, 727)

(És) ugyancsak a nagyon mély tiszteletreméltó Mṛtyuñjayatantra :

"A legmagasabb Śakti, ami osztatlan --azaz nem különbözik az Úrtól-- (és) természetes, (az) Én  Akarat (erőm). Úgy tudd őt (Hozzám hasonlítva), mint hőjét a tűznek (és) sugarát a napnak. Valójában ez a Śakti az oka az egész univerzumnak! !"|
(Lásd I, 25-26 a Mṛtyuñjayatantra-ban)

Ez az (igazság) közvetett módon tételezve van a (Spandakārikā-k) egyik aforizmájában :

"Ez (a korlátolt individuum) nem képes a vágyak pórázának irányítására. De amint megérinti (őt) az Én Ereje, (ez) a személy eggyé válik Azzal "||
(Lásd Spandakārikā-k I, 8)

||13||

1 Kṣemarāja első interpretációja Abheda vagy Nem-duális nézőpontról szól. A kifejezés "kumāra krīḍāyām" arra utal, tömören, hogy a "Kumārī" szó a "Kumār" gyökből ered, aminek jelentése "játszani, mint egy gyerek". A "Krīḍāyām" kifejezés (játszani szerető) arra utal, hogy Ő szeret játszani (mint egy gyerek), és az Ő játéka az univerzum megnyilvánításából és önmagába való visszavonásából áll, újra és újra. Nos, most csak egy rövid kifejtés, mert ha mélyebben belemegyünk a tárgykörbe, az oda vezet, hogy ki kell fejtenem a "Kumār" gyök formázását és toldalékolását…ami fejlett Szanszkrit tudást igényel, melyről az olvasók nagy része csupán csak álmodhat. Elég is ebből most, hogy ne zavarjuk össze még jobban az elméjüket!Return 

2 A bölcs akrosztikusan interpretálja a "Kumārī" szót: ku + mārī. Szerinte, a "ku" Māyā szimbóluma, az erőé, ami dualitást produkál (a szubjektumok és objektumok sokasága közti különbséget), míg "mārī" nem más, mint "mārayati"--"(Ő) halált okoz". Ezért, a legfőbb Akarata a Yogī-nak Kumārī, aki elpusztítja Māyā-t. Más szavakkal, Ő nem engedi Māyā-t kiterjedni. A szerző úgy teszi érthetővé ezt a részt, hogy mellékeli az "anudbhinnaprasarāṃ karoti" (részt) --"Ő visszatartja (Māyā-t) a kiterjedéstől", mert semmiféle pusztítás nem lehetséges itt. Miképp az univerzum esszenciálisan Śakti, valaminek "pusztulásáról" beszélni, csupán egyfajta egyszerű magyarázási módja annak, ami valójában "visszavonódik" saját Forrásába, azaz Belé (Śakti-ba).Return 

3 A szerző úgy interpretálja a "Kumārī"-t, mint "szűz". Ebben az esetben, Umā Śiva jól ismert felesége a puranikus történetből, azaz Pārvatī. A Yogī Akarat ereje nem más, mint Pārvatī (a fiatal szűz lány, aki szüntelenül, Férjének imádatával van elfoglalva, mert nincs gyermeke. Más szavakkal: "Ő sohasem adott életet semmiféle univerzumnak!" Az univerzum megnyilvánulása, fenntartása és visszavonása, csupán csak módjai a folyamatok kifejtésének, melyek a Valóságban történnek, ami paradox módon, mozdulatlan. Tehát, semmiféle univerzum nem terjed ki Belőle, következésképpen, nem lehetséges megnyilvánulás/visszavonás sem. Ez a misztérium csak azok számára érthető meg, akik áldva vannak Isten Kegyelmével. Azért beszélek duálisan, mert a szóban forgó bekezdésben a kommentátor "bheda" azaz duális nézőpontból fejti ki az aforizma lényegét.Return 

4 Nem csupán "olvasatok", de teljes szövegek nyilvánulnak meg a fenséges Yogī előtt, aki "látja" azokat, úgymond. Bár a legtöbb ember számára ez nagyon furcsa, hogy az új olvasatok, szövegek, mantra-k, stb "látottak" és nem "hallottak" a nagy Yogī számára.Return 

5 Kṣemarāja említi a 13. aforizmának Bhāskara által adott értelmezését is, aki a híres Śivasūtravārttika szerzője (egy másik fontos kommentár a Śivasūtra-khoz):"" - "Icchā śaktitamā kumārī"(röviden fordítva "Az Erő, ami a legmagasabb, (az) Kumārī". Mindent összevetve, a Śivasūtravārttika-ban azt találod jelen aforizmánál: "Icchā śaktitamā kumārī", az "Icchāśaktirumā kumārī" helyett. Mindenesetre, Kṣemarāja kommentárja (azaz a Śivasūtravimarśinī) a leghitelesebbnek tartott darab, ezért én azt a verzióját fordítottam le a Śivasūtra-knak amit Kṣemarāja használt (és nem azt, amit Bhāskara és más szerzők).Return 

fel


 14. Aforizma


Az olyan Yogī-nak, aki elérte (e) nagy Akarat erőt —


Minden jelenség (külső vagy belső) (a) teste (a felébredett Yogī-nak)||14||


Bármi, ami tapasztalható, (akár) külső vagy belső, (a Yogī által), számára minden úgy látszik, mint az ő saját  teste és nem úgy, mint ami különbözik (tőle), ragyogó realizációjának köszönhetően, ami az "Én vagyok Az " (formájában tárul fel) --azaz Én vagyok az univerzum--, mint Sadāśiva számára 1 --Kṣemarāja az aforizma általános olvasatát kommentálta most, azaz "Dṛśyaṁ śarīram"; azonban a kommentár további részében a "Śarīraṁ dṛśyaṁ" olvasat magyarázatával folytatja.--|

Továbbá (az ilyen Yogī-nak) a Śarīra vagy test, (akár) fizikai test formája, gondolat, életerő   (vagy) üresség (ébrenlétben, álomban, stb.)(mindez) tapasztalhatóként jelenik meg --azaz valamiféle objektumként--, mint (a) kék (szín), stb., és nem tapasztalóként, mint a korlátolt létező esetében 2 |

Így a testben, kívül és mindenhol, az ő tapasztalása mindenképpen osztatlan, mint a páva tojásának plazmája (belső tartalma) --azaz az ő tapasztalása teljesen homogén, mint a plazma--|

Ahogy a tiszteletreméltó Vijñānabhairava-ban is tételezve van :

"(Miképp) a hullámok a víz egy módosulása, a lángok, a tűz módosulása és a fény a nap módosulása, (úgy) az univerzum ezen módosulásai --hullámokként-- is Belőlem valók --azaz Bhairava-ból--"||

Ez a (Spandakārikā-k aforizmájának egy részében) is összefoglalásra került :

"... A tapasztaló maga, mindig (és) mindenhol megmarad a tapasztalható formájában "||
(Lásd Spandakārikā-k II, 4)

||14||

1 Sadāśiva a harmadik tattva az univerzális megnyilvánulás folyamatában. Amikor az Úr Legmagasabb Ereje, kivonja Magából az univerzumot (Idam vagy Az), az Idam nem konkrét (ködös) formában jelenik meg. Ahogy az első két tattva, az Úr és az Ő Ereje (Śiva és Śakti), (úgy) Sadāśiva valójában az univerzum megnyilvánulását jelzi. Sadāśiva előtt, az Úr azt érzi "Én Vagyok", de amint Sadāśiva megnyilvánul, az Úr azt érzi: "Én vagyok Az", mert az Idam vagy Az (az univerzum) elkezd megjelenni az Ő isteni Ereje által. Tehát, a Legmagasabb Én  való azonosítással, a Yogī-nak ugyanaz a tapasztalata van az univerzum tekintetében, mint a Legmagasabb Én-nek. További információként, olvasd el a Trika 3 tanulmányt.Return 

2 Kṣemarāja azt mondja, hogy a Śarīra jelentése "test, de nem csupán "fizikai test". Rámutat, hogy ez a "test" képes a gondolatok formáját ölteni (álomban), az életerőét (mély-alvásban) vagy még az ürességét is (Māyā-ban). Emellett, a bölcs tisztán rámutat a tényre, hogy a korlátolt létező, tapasztalónak tartja a testet, míg a felébredett létező nem. A nagy-lelkű (felébredett) valami más objektumként tapasztalja a testet és sohasem szubjektumként vagy tapasztalóként. És miért tapasztalja a korlátolt létező tapasztalóként a Śarīra-t? Mert azonosítja magát a Śarīra-val, azaz akár a fizikai testtel, akár a gondolatokkal, életerővel vagy ürességgel. A Śarīra-val való önazonosítás egy halálos hiba, mindazonáltal a kondíciójának óriási súlya készteti arra, hogy ezt a hibát elkövesse. Mi ebből a kiút? "Önazonosítás a saját esszenciális természetével, azaz az Úrral". Habár ez kizárólag eme Úr kedvéből történhet meg, ami paradox módon, ő maga.Return 

fel


 15. Aforizma


Ahogy azt ) elmondtuk (a nagy Yogī-ról), azaz, hogy megnyilvánul minden jelenség (külső és belső), (egyszerűen) jelenségként, még az is, ami eléri az üresség (állapotát), (s) az (ő saját) testeként, egynemű formában --egy formában-- (mely) nem nehezen megvalósítható, hanem 1 


Az elme, Tudatosság magjával való egyesülésén keresztül, minden jelenség, (még) az üresség is megjelenik   (esszenciális valóságában)||15||


(Itt) Hṛdaya --mag vagy szív-- a Tudatosság Fénye, mivel ez az univerzum alapja. Ebben (a Hṛdaya-ban), az elmével való egyesülésen keresztül -azaz a nyughatatlan elme, Azon --a Tudatosság Fényén-- való koncentrációjának gyakorlásával-, minden jelenség (külső vagy belső) -pl.: kék, fizikai test, életerő  (vagy) intellektus - Darśana-ja avagy megjelenése történik minden (belső vagy külső)  jelenségnek, (még) a svāpa (vagy) üresség (tekintetében is) --azaz aminek természete, ennek hiánya --azaz külső és belső jelenségek hiánya-- az egyén saját testeként --azaz (minden jelenség és az üresség (is) megjelenik, látszik)-- esszenciális (formájában), (vagyis) a szubjektum (és) objektum közti különbségtétel nélkül —2 |

Kétségtelen, hogy a Tudatosság Fényébe belépő elme az univerzumot (Fénytől) átitatottan látja |

Ez a tiszteletreméltó Vijñānabhairava-ban (is) említve van :

"Kinek érzékei a szív éterén vagy terén nyugszanak --azaz a szív-lótusz-ban--, ki (e) lótusz két gömbölyű táljának közepén marad --azaz, ahol az Én honol--, kinek elméje osztatlan -- azaz kinek elméje koncentrált és az univerzumot a Tudatosság Fényétől átitatottan látja--, eléri a legnagyobb szerencsét, óh Csodaszép (Śakti)" "||

Itt a legmagasabb szerencse kétségkívül az univerzum uradalmának elérése |

A nagy Yogī tekintetében, aki elérte a Legmagasabb Princípium állapotát, a tiszteletreméltó Svacchandatantra is (deklarálja):

"Az (aki elérte az önazonosítást Bhairava-val --azaz az Úrral--), áthatolt mind a (hat) folyamaton 3 , mely az érzéketlen entitásokban (vagy) élettelenekben és az érzőkben vagy élőkben van jelen --azaz mindenben, ami mozog és ami mozdulatlan az univerzumban-- megmarad azonosnak Bhairava-val minden létezőben, objektumban, az univerzális megnyilvánulás tattva-iban és az érzékekben --a Tapasztalás és Cselekvés tíz Ereje--4 "|
(Lásd IV, 310 a Svacchandatantra-ban)

A Spandakārikā-k egyik aforizmájának részében, ez (a tanítás) össze van foglalva :

"... tehát a saját Én-ben való megszilárduláson keresztül s, így (mindentudás) van jelen mindenhol "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 7)

||15||

1 Úgy tűnik, mintha Kṣemarāja viccelődne, de valójában komolyan beszél. A Legmagasabb Állapotot elérni nem nehéz, hiszen "az individuum mindig az Úr", és e felől semmi kétség. Mindenesetre, a korlátolt individuum szemszögéből nézve, ez a feladat, a súlyos korlátok terhe miatt, kvázi lehetetlennek tűnik. Természetesen ez csak egyfajta megfogalmazás, hiszen a korlátolt létező egész egyszerűen Maga az Úr, aki azt hiszi, hogy "Māyā által kötött", és hasonlók. Miután az Úr Abszolút, képes "abszolút" tudatlan is lenni. Ezért nincs túlzás vagy ellentmondás abban, amit a bölcs mondott. Ez csupán az Úr, amikor megtéveszti saját magát és a minden jelenséget saját testeként való tapasztalást lehetetlen küldetésnek látja. Úgyhogy, hagyd abba az ön-megtévesztést, kedves Úr és ébredj fel! Mindent egybevéve, ha az olvasó azt "hiszi", hogy amit a bölcs az Úrral, a felébredett Yogī-val kapcsolatban ír, az tőle (az olvasótól) különbözik, akkor még semmit nem értett meg ebből a szövegből. Ha ez a helyzet, akkor az olvasó semmilyen tekintetben nem érte el a kívánt kondíciót. Óh, igen, csak emlékeztetőül az olvasónak, hogy teljesen általános, ha valaki elfelejti saját természetét, miközben ilyen szövegeket olvas, és azt kezdi gondolni, hogy az Úr Valami olyan, ami "máshol" vagy "mélyen belül" létezik, (milyen mélyen, amikor a test annyira vékony?..csodálkozom) és hasonló őrültségek.Return 

2 Ha úgy érzed, hogy éppen szívrohamot kapsz, ne aggódj, mert jövök és megmentelek! Először is, had magyarázzam el, hogy mit csináltam: Mivel ez a site Szanszkritot is tanít, ezért "szó szerinti" fordítást választottam a kommentárhoz, hogy a tanulók lássák, miképp íródik egy valódi Szanszkrit szöveg. A másik lehetőség a szakaszonkénti fordítás [pl.: (az aforizmában) "a citta-saṅghaṭṭāt" (azt jelenti) "a nyughatatlan (elme) Azon --a Tudatosság Fényén--való koncentrációja által"]. Biztos lehetsz benne, hogy ezt valóban könnyebb olvasni. Mégis, "ez nem egészen az, amit a bölcs írt". Kṣemarāja az aforizma minden részét folyamatos módon fejti ki és nem szakaszonként. Ezért, mivel Szanszkritot is tanítok, a szövegfordítások mellett, mindig a szó szerinti fordítást választom, minden esetben, amennyire csak lehetséges.

Nos, ma könyörületességet érzek, következésképpen a szakaszok jelentését további kifejtéseken keresztül bontom ki, amiket hosszú kötőjelek között találsz (--...--):

"(Itt) Hṛdaya --mag vagy szív- a Tudatosság Fénye, mivel ez az univerzum alapja. Ebben (a Hṛdaya-ban), az elmével való egyesülésen keresztül Darśana avagy megjelenése történik minden (belső vagy külső) jelenségnek (még) a svāpa (vagy) üresség (te
kintetében is), az egyén saját testeként."

Nos, a részlet most már tiszta, ugye? A végső értelmezése nem más, mint hogy amikor valaki koncentrálja az elméjét a Tudatosság Fényén (a Valóság magjában vagy szívében), minden jelenség, beleértve az ürességet is, saját magától nem-különbözőként jelenik meg (azaz saját testeként). Más szavakkal, minden tapasztalás egységben van a Tudatosság Fényével. A bölcs kifejti ezt az igazságot a következő szakaszban. Tekintsd (és használd) a hosszú kötőjelek közti szöveget további, hozzáadott információként a szakasz minden részében.

A tény mellett, hogy nem tudom mindig ezt tenni, ne felejtsd el, hogy Szanszkritot is tanítok ezen a website-on és a tanulónak "szükséges", hogy úgy tapasztalják ezeket,"mint középkori szövegeket", azaz "borzasztó nehéznek". A Szanszkrit egyik része, amit a nyelvtankönyvből tanulsz meg, egy másik pedig, amit valódi szövegekben olvashatsz, ahol is a szerző "általában" nem úgy ír, ahogy arra számítasz. Még a magas szintű nyelvtankönyvek sem képesek minden lehetséges módon bemutatni egy-egy témakör kifejtési lehetőségeit Szanszkritul, egyszerűen helyhiány miatt (több kötet lenne egy könyv), hiszen a stílus kontextustól és időtől függően változik. Egy Trika-val foglalkozó középkori szöveg fordításakor feltáruló nehézség nem egészen ugyanaz, mint amikor például egy korábbi, de más filozófiai rendszerrel foglalkozó szöveget fordítasz. Ezért, egy "valódi" Szanszkrit szöveg, mint a jelenlegi, fordítása egy olyan feladat, ami "valódi" nehézségeket rejt, amivel a szent nyelv minden komoly tanulójának előbb, vagy utóbb de szembe kell néznie. Olvass tovább, kérlek.Return 

3 Ez a témakör ki lett fejtve a Trika: The Six Courses tanulmányban.Return 

4 Nem tudok sokat hozzátenni ehhez a komplex témakörhöz, mert az oldal nagyon hosszú lenne, de a bölcs Kṣemarāja írt egy igen terjedelmes kommentárt a Svacchandatantra-hoz, melyben maradéktalanul kifejti ennek az aforizmának a titkos jelentését. Így fejezi be a 4. paTala (fejezet) 310. stanzájának kommentárját:"" - "Eṣaiva ca nirvyutthānasamādhyātmā mahārahasyabhūtā||"vagy "Ez a (meghatározhatatlan beolvadás a Legmagasabb Bhairava-ba) a nagy titok mely a Vyutthāna (bármilyen állapot, mely nem Samādhi (Tökéletes Koncentráció) mentes Nirvyutthānasamādhi vagy Tökéletes Koncentráció-ból áll." Összefoglalva: Amint a nagy Yogī eléri ezt a fajta beolvadást az Úrba, "soha többé" nem tér vissza a tudatosság hétköznapi állapotába!Return 

fel


 16. Aforizma


Itt, Ő --Śiva, a Śivasūtra-k szerzője-- említ egy másik utat (a legmagasabb Bhairava-val való önazonosítás realizálására)


Vagy a Tiszta Princípiummal való egyesülés útján (a Yogī olyanná válik, mint akiben) hiányzik (a megkötő) erő (ami egy) korlátolt vagy kondicionált létezőben (jelen van)||16||


A Tiszta Princípium neve Paramaśiva --A Legfőbb Śiva--. Amikor (a Yogī) ebben (a Paramaśiva-ban) van --azaz amikor a Yogī realizálja Őt--, éberré válik az univerzumról, (ilyen formában): "Ez   (az univerzum) csupán ebből (a Valóságból) áll " majd, ezen a módon, ez a (Yogī) az egész világ urává válik, mint Sadāśiva, akiben hiányzik a megkötő erő, mely Paśu-ként ismert 1 |

Ez az (igazság) ki lett fejtve a tiszteletreméltó Lakṣmīkaulārṇava-ban (is):

"Azok a pratyaya-k (amikhez) a beavatási szertartáson mondott dicsőítő felkiáltások tartoznak, tizenhatod részét  (sem) érik a Sandhāna-nak, óh Istennő"2 ||

(És) a tiszteletreméltó Vijñānabhairava-ban :

"A (Yogī-nak) úgy kell tekintenie az egész testére vagy a világra szimultán (fokozat nélkül - egyidejűleg), gondolatoktól szabad elmével, mint ami a Tudatosságból áll ; (ha így tesz, akkor) felvillan a Legmagasabb (Valóság) (számára)"3 |

Ez a (konkrét) tanítás a (Spandakārikā-kban) is össze lett foglalva egy aforizma által :

"Vagy aki számára ez a tudás vagy realizáció birtokolt 4 (és) szüntelen egyesülve van (a Legmagasabb Énnel), úgy látja az egész világot, mint (isteni) játékot. Ő élőként felszabadult, nincs kétség (efelől) "||
(Lásd Spandakārikā-k II, 5)

||16||

1 "Paramaśiva-ról" és "Sadāśiva-ról" több információt találsz a Trika 2 és Trika 3 dokumentumokban.Return 

2 A "pratyaya" szónak temérdek jelentése létezik: "idea, vallásos meditáció, stb", de ebben a kontextusban az jelenti: "" - "deśādivyavahitaviprakṛṣṭavastujñānāni"vagy "Az egyéntől, tér, stb által elkülönült távoli valóságok (azaz távoli világok) tapasztalása". A beavatási rítus közben, a beavatandó tudatossá válik ezekről a valóságokról az Úr Kegyelme által, mely maga a rítus formájában jelenik meg. Nagyon gyakori, hogy bizonyos dicsőítő kiáltásokat (indulatszavak kántálása) tesznek a beavatás közben. Viszont, az Úr Śiva azt mondja az Istennőnek, hogy ezek tizenhatodát nem érik a Sandhāna-nak. És mi a Sandhāna? A Sandhāna nem más, mint "" - "śuddhatattvavimarśa"avagy "a Tiszta Princípium ébersége". Ezért, az Úr megerősíti, hogy mindezek teljesen lényegtelenek a Tiszta Princípiumról való éberséggel összehasonlítva. Miután az Istennő maga ez a "Vimarśa" vagy éberség, a Sandhāna kizárólag Rajta keresztül érhető el. Ez okból kifolyólag Ő (az Istennő) maga a híd a Tiszta Princípiumhoz (Paramaśiva). Persze, ez a kifejtés csupán csak megérinti a témakört!Return 

3 A Kṣemarāja által kommentált Vijñānabhairava verzióban, a "paramodbhavaḥ" (parama-udbhavaḥ) megváltozik "" - "paramodayaḥ" (parama-udayaḥ), de a jelentés ugyanaz, mert "udbhavaḥ" és "udayaḥ" szinonimák ebben a kontextusban.Return 

4 Tudás miről? Ennek megértéséhez, el kell olvasni a Spandakārikā-k előző aforizmájának utolsó részét. Ennek végén (II.4) a szerző azt mondja: "A tapasztaló maga, mindig (és) mindenhol megmarad a tapaszalt formájában". Ezért ez a tudás az, amiről a Spandakārikā-k szerzője beszél a II,5-ben (azaz a második fejezet, ötödik aforizmájában). A jelentés most már teljesen tiszta!Return 

fel


 17. Aforizma


Ennek a Yogī-nak, kinek természete az ilyen tudás 1 


(A) szilárd és megingathatatlan éberség (hogy Én vagy Śiva, a) az Én tudása ||17||


Ez a vitarka (vagy) szilárd és megingathatatlan éberség, hogy "Én vagyok Śiva, az univerzum Én-je " az ő --a Yogī-é-- tudása az Énről |

Ez a tiszteletreméltó Vijñānabhairava-ban is ki lett mondva :

"'’A Legmagasabb Úr mindentudó, mindenható és mindenütt jelenlévő. Ő Én vagyok, (hiszen) az én karakterisztikám Śiva-é ’. Ezzel a szilárd (meggyőződéssel) (a Yogī) Śiva-vá válik "||

A Spandakārikā-kan is említve van ez a (konkrét tanítás) eme (aforizma részében) :

"... kizárólag ez az Én tapasztalása "||
(Lásd Spandakārikā-k II, 7)

 

Ebben (az aforizma részben) az Én e fajta tapasztalása (vagy) megragadása (van meghatározva) kizárólag az Én tudásaként (Az én ismereteként). Azaz, hogy nincs különbség csak önazonosítás Śiva tekintetében --az univerzum esszenciája -- …(nos) ezt a (plusz) jelentést szintén kifejteni szándékozza (a Spandakārikā-knak jelen állítása)2 ||17||

1 Olvasd el az előző aforizmához tartozó kommentár utolsó részét, hogy jobban megérthesd a 17.-hez írt bevezető jelentését.Return 

2 Ami kötőjelek között van, az természetesen Śiva-ra vonatkozik. A plusz jelentés, miszerint senki sem különbözik az úrtól, rejtve van a "kizárólag az az Én tapasztalása" részben, Kṣemarāja szerint.Return 

fel


 18. Aforizma


Továbbá, ennek a (Yogī-nak)


A világ (--mely szubjektumokból és objektumokból áll--) Gyönyöre (amit a Yogī érez, amikor a Megismerő vagy Tapasztaló állapotában nyugszik) az (ő) Samādhi-jának élvezete ||18||


A loka vagy világ (mind) "az, ami tapasztalt " --azaz az objektumok sokasága -- és "aki tapasztal " --azaz a szubjektumok csoportja --. Bár ez evidens 1 (mindenki számára), a tiszteletreméltó Vijñānabhairava-ban tételezett tanítás szerint :

"Az objektumok (és) szubjektumok tudatossága közös minden testet öltött számára ; de a Yogī esetében ez a különbség : a kapcsolatra (szubjektum és objektum kapcsolatára) való éberség "||

(és) ez a gyönyör, ami Camatkāra-ból --a tiszta Én-tudatosság gyönyöre-- áll, mert a Megismerő vagy Tapasztaló állapotában lévő megnyugvására való éberség a Samādhi-jának élvezete 2 |

Ez (ugyancsak) ki van mondva ebben a (könyvben) --azaz a Vijñānabhairava-ban --:

"Úgy kell emlékeznie az egész világra vagy saját testére, mint ami csordultig tele van saját gyönyörével. Ezzel egyidejűleg --azaz, amikor valaki képes így emlékezni-- kitölti őt a Legmagasabb Gyönyör, saját Nektárja miatt "||

Ez az (igazság) össze van foglalva a (Spandakārikā-k) ezen (aforizmájában) :

"Kizárólag ez (a) Halhatatlansághoz vezető Nektár megszerzése…"
(Lásd Spandakārikā-k II, 7)

Továbbá, e Samādhi --azaz az Ismerő állapotának szakadatlan fenntartása-- élvezete ami ahhoz tartozik, aki hatalmas gyönyört lel  saját Én-jében, mely az őt --szó szerint egy ilyen személyt--, ott --azon a helyen és ebben az állapotban-- figyelő emberek közötti saját gyönyörének megnyilvánulásában végződik. Ez a gyönyör átadásának (aktusán) keresztül (történik)|

Ez ugyancsak tökéletes összhangban van az első fejezet, hetedik aforizmájának (kommentárjában) (1-7) korábban idézett tiszteletreméltó  Candrajñāna stanzájával ||18||

1 Nem tudom e szavakat egyenként fordítani, mert az egész semmit nem jelentene magyarul: "ebben (tasmin) ebben, amiben evidens (sphurati) ebben, ami (sati). Ez a mondat abszolút helyhatározós szerkezet, (a Szanszkrit egy speciális konstrukciója), ezért hozzá kell adnom a "mikor, amíg, bár, stb" szavakat és mindent alanyesetben kell fordítanom, hogy magyarul is érthető mondatot kapjak. Ebben az esetben a "bár" szót kell használnom. Azért kellett tisztáznom ezt a részt, mert egyesek azt gondolhatják, hogy csalok, és nem veszem figyelembe a három szó egyenkénti jelentését. Miképp a legtöbb alkalommal nem tudom kifejteni ezeket a nyelvtani fortélyokat, hiszen túl sok jegyzetet kívánna, kérlek, bízz bennem.Return 

2 Ebben a kontextusban a "Samādhi" szó nem "Tökéletes Koncentrációt" jelent (mint egyfajta mély meditáció csukott szemmel). Nem, itt ez egy állapot, amikor a személy kizárólag saját állapotáról tudatos, mint a Legmagasabb Megismerő vagy Tapasztaló. Ez Śiva állapota és nem érhető el semmiféle törekvéssel! Csak és kizárólag az isteni Kegyelem által. Ez az Ő szabad Akaratától függ.Return 

fel


 19. Aforizma


Most (a következő aforizma) kifejti egy ilyen Yogī Vibhūtiyoga-ját --a természetfeletti erők Yoga-ja—


Az (Akarat) Erővel való egyesülés útján, a testek megnyilvánulása (történik) (a Yogī vágyai szerint)||19||


Az első fejezet 13. aforizmája által (azaz) "Az Akarat (icchā) Ereje (śaktiḥ) (a felébredett Yogī-nak) "Śiva Ragyogása" (umā) (ami) Kumārī (kumārī)" az ő Ereje vagy Śakti definiálva lett. Amikor ő (intenzív éberség útján) eggyé válik vele --az Icchāśakti-val vagy az Akarat erővel--; (röviden, amikor) ő szilárdan beleolvad (az Akarat erőbe), akkor ezen (erőn) keresztül az ő teste megnyilvánul --létezővé válik-- saját akaratából (szó szerint: ’vágya szerint’) |

Ez a mélyen tisztelt Mṛtyuñjaya-ban--ez a Netratantra-   is deklarálva lett, ezzel kezdve (a 7. adhikāra vagy fejezet 36. stanzájában) :

"Onnan --azaz Paramaśiva állapotából, amit a Yogī elnyert1 -- származik az Erő, melyből hiányzik a tapasztalhatóság (és) betegség 2 . Ez az (Erő) úgymond Icchā --Akarat-- valójában, mely (ezután) Jñāna --Tudás-- (és) Kriyā --Cselekvés-- formájában jelenik meg 3 "||4 

(és e fejezet vagy adhikāra 40. stanzájával ér véget:)

"Ő --azaz a Legmagasabb Śakti--, számtalan módon, minden isten forrása, s a Śakti-ké vagy erőké is. Az Ő természete a tűz és a hold 5 . Minden belőle származik "||

A Śakti-val, intenzív egyhegyűség útján való egyesülés emelkedett állapota tételezve lett a Lakṣmīkaulārṇava-ban (a következő és) további más (stanzákban) :

"A (Śakti-val) való intenzív, egyhegyű egyesülés nélkül nincs beavatás, sem a természetfeletti erők elérése, sem mantra, sem a mantra titka, sem győzelem 6 a Yoga-ban "||

Ez a tanítás össze van foglalva ebben (az aforizmában) :

"Miképp a (világ) Fenntartója, vággyal teli kérésre, megnyilvánít (minden) dolgot, mi az éber testet öltött szívében nyugszik, miután   a hold (és) a nap feltámadt 7 "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 1)

A Teremtő --azaz a Nagy Úr--Śiva jelzője-- a testet öltött, s testében maradásáról (maradásának vágyáról) nem lemondott Yogī szívében lévő összes változatos és teljesen új teremtéseket, stb. adományozza. (A Legmagasabb Én először) a holdból --Apāna, a belégzés életereje--   (és) napból --Prāṇa, a kilégzés életereje-- álló csatorna kinyitásával Prakāśa-n --feltáró fény-- és Ānanda-n --gyönyör-- keresztül, és (ezután) a Śakti vagy erő --azaz Samāna- megnyilvánításával, mely a hold vagy Apāna és a nap vagy Prāṇa   egyensúlyából áll 8 .(Majd miután) e Śakti-t (azaz Samāna-t) leengedte --azaz újra stabilizálta az Apāna és Prāṇa normális működését-- (az Úr létrehozza) kívül (e Yogī vágyait). Ez a jelentése (a Spandakārikā-k eme) aforizmájának valójában 9 .

"Álomban éppúgy [a központi csatornában, (Ő) konkrétan megnyilvánít mindent (és) még tisztábban] (az ő) vágyott dolgait " [annak, aki nem hagyja abba a könyörgést]10 
(Lásd Spandakārikā-k III, 2)

Ahogy arra én magam rámutattam a Spandanirṇaya-ban (a témakör, mely) a (Yogī) szabadságához tartozik (még) álomban is, ahogy az ki lett fejtve a stanzában, ami ellenpéldaként szolgál ||19||

1 Azért tudom ezt, mert olvastam az ezt megelőző stanzát a Netratantra-ban. A bölcs, aki jelen Śivasūtra-kat kommentálja --azaz Kṣemarāja--, írt egy igen terjedelmes kommentárt a Netratantra-hoz is. Paramaśiva egyszerűen a Legmagasabb Valóság. Olvasd el a Trika 2 tanulmányt további információkért.Return 

2 Ez azt jelenti, hogy az Akarat ereje nem látható vagy tapasztalható egyáltalán. Emellett nincs rá befolyással a betegség, amit Māyā-nak (tattva 6 az univerzális megnyilvánulás folyamatában). Māyā a tudatlanság fátyla, mely befedi az egyén esszenciális természetét.Return 

3 Ez a témakört ki lett fejtve a Trika 3 dokumentumban.Return 

4 Ennek a stanzának van egy másik olvasata is (csak egy kis változással):

Tataḥ pravartate śaktirlakṣyahīnā nirāmayā|
Icchāmātravinirdiṣṭā jñānarūpā kriyātmikā||

"Onnan --azaz Paramaśiva állapotából, amit a Yogī elnyert1-- (tatas) származik (pravartate) az Erő (śaktiḥ), melyből hiányzik (hīnā... nis) a tapasztalhatóság (lakṣya) (és) betegség (āmayā)2. Ez az (Erő) (sā) úgymond (vinirdiṣṭā) nem egyéb, mint (mātra) Icchā --Akarat-- (icchā).
Mely (ezután) Jñāna --Tudás-- (jñāna) (és) Kriyā --Cselekvés-- (kriyā... iti) formájában jelenik meg (rūpā... ātmikā)"||

OK, most már meg van mind a két verzió.Return 

5 Itt a tűz és a hold a Prāṇa-t (a rendszeredből, a kilégzéssel kiáradó életerő) és Apāna-t (a rendszeredbe, a belégzéssel befolyó életerő) jelképezi.Return 

6 Ha megnézed egy szótárban, azt találod, hogy "Ākarṣaṇa" általában azt jelenti "húzni, közel vonni, vonzani, stb.". Itt azonban úgy fordítottam "győzelem", mert az eredeti gyök nem "ākṛṣ", természetesen, hanem "kṛṣ" (mivel az "ā" egy hozzáadott prefixuma, előtagja a gyöknek"); és a "kṛṣ" egyik jelentése "bevonzani a saját erőbe, ura lenni valaminek". Most már tiszta! [Magyarul erre a "győzelem" szó egy lehetséges fordítás, mert az "uralkodni" kifejezést félrevezetőnek találtam (a ford.)]!Return 

7  A hold és a nap kifejezések a törekvő szintjétől függnek. Az Āṇavopāya-ban a hold és a nap az Apāna és a Prāṇa reprezentánsa, rendre (olvasd el az 5. megjegyzést). A Śāktopāya-ban a Jñānaśakti (a Tudás Ereje) és Kriyāśakti (a Cselekvés Ereje) reprezentánsa. Végül a Śāmbhavopāya-ban Vimarśa (Śakti) és Prakāśa (Śiva) szimbóluma. Olvasd el a Meditation 1 dokumentumot, további információkért.Return 

8  Olvasd el a Uccāra in Meditation 4dokumentumot, hogy jobban megértsd, miről beszél a bölcs.Return 

9 A Legmagasabb Úr, inspirálja a Yogī-t a feltárt fénnyel és gyönyörrel, kinyitja az Apāna és a Prāṇa csatornáit --azaz tudatossá teszi a személyt saját kilégzéséről és belégzéséről). Majd emelni kezdi a Samāna-t, az Apāna és a Prāṇa kiegyensúlyozásával a köldök területén (a légzési folyamat itt ér véget). Végül, amikor a Legmagasabb Létező elnyomja vagy visszaengedi a Samāna-t, a ki és belégzés természetes folyamata visszatér.  Ebben a pillanatban minden, a Yogī által vágyott dolog megnyilvánul kint, a Yogī előtt. Senki sem képes elérni ezt az erőt az Ő Kegyelme nélkül.Return 

10 Muszáj voltam szögletes zárójelben hozzáadni a stanza további részét, mert e nélkül az egésznek nem lett volna értelme. Máskor hozzá tudom adni a rövid fordításokat a pontok közzé, de ebben az esetben erre nem volt lehetőség.Return 

fel


 20. Aforizma


Ennek fenségén keresztül --azaz az Icchāśakti vagy Akarat erővel való egyesülésen keresztül--, a (Yogī által) vágyott más természetfeletti erők is megnyilvánulnak számára. Ez az, amit (Śiva) elmond (a következő aforizmában)


(A felébredett Yogī további természetfeletti erői a:) a létező entitások összekapcsolása ; szétválasztásuk --azaz a létező entitásoké--  (és) mindennek egyesítése (amit tér is idő elválaszt)||20||


A Bhūta-k testből, életerőből, objektumokból, stb. álló --létező entitások--. Sandhāna-ja --összekapcsolása-- ezeknek a (létező entitásoknak) --azaz Bhūtasandhāna-- (ugyanaz, mint) a jólét növelésének   előmozdítása, stb. konkrét esetekben 1 . Pṛthaktva a test, stb.   szétválasztása, betegségek gyógyítása céljából, stb. és hasonlók 2 . Mindennek egyesítése, amit tér és idő, stb. szétválaszt, nem más, mint mindezeket a dolgokat tudásának tárgyává tenni, és így tovább 3 .(Ezen erők hármas csoportja) elérhető   számára, amikor egyesül az (Akarat) erővel, ahogy az korábban kifejtésre került |

Ez minden Āgama-ban --kinyilvánított szövegek-- a sādhana --módszerek az célok eléréséhez, tökéletesítéshez, stb.-- fejezeteiben jelennek meg |

Ez a konkrét (tanítás), bizonyító érvelésekkel, a Spandakārikā-k Vibhūtispanda --a Spanda-ból feltáruló természetfeletti erők-- (fejezetében) jelenik meg, a (következő) és más (stanzákban) |

"Még egy gyenge ember is, megragadván ezt   (Spanda-t vagy Kozmikus Erőt), elkötelezett lesz (megtenni azt), amit szükséges (és sikerrel is jár) ezen a Princípiumon keresztül. Hasonlóképp, aki nagyon éhes, el tudja fedni vágyát az evésre "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 6)

"A lehangoltság   (olyan), mint egy tolvaj a testben. A tudatlanságból származik. Ha azt elpusztítja az Unmeṣa --lásd a következő aforizmát--, hogyan létezhetne (ez a lehangoltság), (annak) oka nélkül? ?"||
(Lásd Spandakārikā-k III, 8)

"Kétségtelen, mint ahogy egy dolog (először) homályosan tapasztalt, még egy nagyon figyelmes elme esetén is (ami nagyon belemerül a tapasztalás folyamatába), később sokkal tisztábban látszik, ahogy élénk figyelemének erejét koncentrálja, úgy e (Kozmikus) Erő megragadásával, bármilyen dolog, ami valamilyen formában valóban létezik, bárhol, bármilyen állapotban, az (ez a konkrét dolog) azonnal megnyilvánul ilyen módon "||
(Lásd Spandakārikā-k III, 4-5)

||20||

1 Például, egy test, ami éppen haldoklik az éhségtől, meggyógyítható e nagy Yogī által, egyszerűen úgy, hogy azt kívánja (a Yogī), hogy kerüljön étellel kapcsolatba (a haldokló).Return 

2 Például, le tud választani egy tumort a testéről, hogy meggyógyítsa azt (a testet.)Return 

3 Például, képes pontosan tudni, hogy mi történik egy adott pillanatban a múltban vagy a jövőben. Vagy tudja, mi történik a föld másik szegletében, ebben a pillanatban. Ezeket akarattal képes megtenni, bár leggyakrabban spontán történik, a tudatosságának elképesztő állapota miatt.

Bár az Én mindenben nyugszik, a jelen aforizmában tárgyalt természetfeletti erők nagyon messze vannak a hétköznapi emberek kondíciójától, ezért "látszólag" felesleges ezekről a fenséges képességekről írni, hiszen a legtöbb ember nem képes felfogni ezekből semmit (a legtöbb spirituális embert is beleértve, természetesen…az egyetlen különbség, hogy nekik van spirituális egójuk, ami azt hiszi, hogy megértették ezt teljesen", miközben a legtöbb hétköznapi egó egyszerűen nem is érdekelt ezekben a témakörökben…mindenesetre, ez ugyanaz a kupac, csak más színezetben.) Tehát, ők egyáltalán NEM különlegesek. Tény, hogy "látszólag" nevetséges ezekről a nagyszerű dolgokról beszélni, látva a teljesen elveszett korlátolt individuumok állapotát, akik folyamatosan szorongó koldusként viselkednek. Nos, le kell fordítanom a szöveget, annak teljességében, bár az olyan kvalitású nagy Yogī-k száma, akikről Kṣemarāja beszél, kétségtelenül megszámlálható egyetlen kézen.

Összességében, az én feladatom, miszerint lefordítom ezt a bonyolult szöveget, egész egyszerűen viccnek tűnik és időpocsékolásnak, ha számításba vesszük egy átlagos Yoga törekvő állapotát. Sok szilárd érv támasztja alá az erőfeszítésemet: Miután a Śivasūtra-k első fejezete a Śāmbhavopāya-val (az út mely Śiva-hoz tartozik) foglalkozik, mindezek a tanítások és eredmények csak az ezen úton járó nagy személyiségeknek szólnak (nagyon kevesek, valójában). A többi törekvő, akik leginkább az Āṇavopāya útjához vannak kötve (a korlátolt individuum-hoz tartozó út), csak annyit fog megérteni ezekből, amennyit a tudatossági szintje enged. Tudni ezekről az állapotokról, amiket elérhetnek, mégis emelő lehet. Úgyhogy, annak ellenére, hogy első látásra abszurd több órát foglalkozni a nagy Yogīkus eredmények kifejtésének fordításával, miközben a "gyakorlatban" a törekvők 99%-a alig képes napi tizenöt percet folyamatosan meditálni az Én-en, végül mégis értelmet nyer valahogy, ha valaki figyelembe veszi, hogy ez a fejezet a magasabb Śāmbhavopāya -val foglalkozik.

Emellett, van még egy mélyebb oka annak, hogy veszem a fáradságot és mindezt megteszem…nos, ez az én felajánlásom az univerzum Tulajdonosának, aki az egyetlen Cselekvője minden tettnek és valódi Szerzője minden szent szövegnek. Legyen ez az Úr örökkön dicsőítve! Csak egy kis kiegészítés, ami abban a különleges állapotban tör fel bennem, amikor fordítok. Nagyon jó, olvasd tovább a tanításokat.Return 

fel


 21. Aforizma


Viszont, amikor (egy ilyen nagy Yogī) nem sóvárog korlátolt természetfeletti erőkért, (csak) arra vágyik hogy kitárja (magát) --szó szerint: kiterjedés-- az univerzum Én-jeként, akkor számára (megtörténik)


Az erők csoportja feletti teljes uralom elérése (eléretik a Yogī által) a Śuddhavidyā feltárulása révén ||21||


Amikor (a Yogī) azzal a vággyal, hogy kiterjessze --szó szerint: kiterjedés--(önmagát) az univerzum Én-jeként, eggyé válik (Akarat) erejével intenzív éberségen keresztül, majd a Śuddhavidyā feltárulása által (mely annak az érzésnek a formájában jelenik meg, hogy:) "Én (vagyok) minden ", sikeresen eléri saját állapotát, mint Maheśvara, a Nagy Úr --Śiva jelzője-- önmaga univerzális erőcsoportja felett uralom formájában |1 

Ez (ugyancsak) ki van jelentve a Svacchandatantra-ban :

"Mindazonáltal, mivel nincs másik, Ő (Śakti) kétségkívül a Legmagasabb Tudás --isteni Tudás--. Itt --amikor a Legmagasbb Tudás feltárul-- (a Yogī) valójában eléri a legmagasabb szintű tulajdonságokat (mint) mindentudás, stb, egyidejűleg. (1) Ő megadja (Śiva) kezdettelen jellegének felismerését --azaz az Ő Abszolút Szabadság vagy Svātantrya -- ; (2) feltámasztja a Legmagasabb Én állapotának megértését ; (és) (3) kizárja azt, ami nem a Legmagasbb Én állapota ; mindezek miatt, Őt (Śakti-t) úgy nevezzünk Vidyā. Megszilárdulva ebben --az elmétől megszabadult állapotban (Unmanā), azaz a Legmagasabb Én-ben--, megnyilvánítja a Legmagasabb Fényt --az Úr Fényét--, a Legmagasabb Okot. Aki megszilárdul ebben a megnyilvánult --vyakta-- Legmagasabb --para-- Fényben--tejas--, eléri Śiva állapotát"||2 
(Lásd IV, 396-397 a Svacchandatantra-ban)

Ugyanez van összefoglalva a (Spandakārikā-k) eme (stanzájában):

"Amikor a (Yogī) úgymond arra vágyik, hogy minden objektumot lásson, melyeket mind áthat, akkor mi (haszna) többet mondani (erről)? Tapasztalni fogja (ezt) saját maga! !"||
(Lásd Spandakārikā-k III, 11)

||21||

1 A Śuddhavidyā fogalom nem az univerzális megnyilvánulás ötödik tattva-ja, ami sadvidyā néven is ismert. Itt azt jelenti "Tiszta Tudás", az isteni tudatosság, ami megadja az "Én vagyok minden" tapasztalatát. Ennek a realizációs állapotnak, amikor a Yogī mindenben Śiva-t tapasztalja, Śivayāpti a neve. E kondíció elérésével, a nagy Yogī eléri Śiva állapotát és következésképpen az univerzumként megnyilvánuló egész erőcsoport Urává válik.Return 

2 Ezen technikai kifejezések jelentése nagyrészt Kṣemarāja terjedelmes Svacchandatantra kommentárján alapszik. Például, azt mondja, hogy a "vedanā" jelentése ebben a kontextusban"" - "vicāraṇā"(elmélkedés, megértés, felismerés, stb.) Ezért a fordításom az volt, hogy "megadja a felismerését". Más kifejezések, mint "bodhanā" magában foglalják, mind a normális fordítást (amit a szótárakban találni) és a technikai fordítást is, amit a titkos tradíció bölcse ad. Tehát, csak bízz bennem barátom, mert tökéletesen tisztában vagyok azzal, amit csinálok. Nincs csalás, ebben biztos lehetsz.Return 

top


 22. Aforizma


De, amikor a (nagy Yogī) kizárólag arra vágyik, hogy saját Én-jében ragyogjon, akkor ő --szó szerint: "neki", vagy "számára" —


A Nagy Tóval való egyesülés útján (a Yogī) eléri (minden) mantra teremtő forrásának --potencialitás, férfiasság-- tapasztalatát ||22||


A legnagyobb-tiszteletreméltó Legmagasabb Tudatosság árasztja ki az univerzumot, ami az Akarat erővel kezdődik   (és) a durva objektumokban végződik 1 , (s ami) a Nagy Tó, mert hozzá tartozik a tulajdonság, (azaz) (1) minden folyamat (mint) a Khecarī, stb 2 , csoportok mozgásba hozása, (2) tökéletes tisztaság és átlátszóság, (3) hogy fedetlen, (4) hogy mély, stb. A (Nagy Tóval) való egyesülés, (más szavakkal), az egyén ezzel való önazonosításának szakadatlan belső éberségének (elérése), (révén) előretör minden mantra teremtő forrásának tapasztalata az egyén saját Én-jének formájában, ami --a teremtő forrás--csordultig tele van a Legmagasabb Én-tudatossággal, mely a szavak sokaságának (formájában) terjed ki |

Ez okból kifolyólag, a tiszteletreméltó Mālinīvijaya így kezdődik :

"Ő, aki a világ teremtőjének ereje…"||
(Lásd III, 5 a Mālinīvijaya-ban)

(és) megmutatja Śakti --az Úr isteni Ereje-- Mātṛkā (és) Mālinī formáját --ami az egész univerzumot alkotja --, ami 50 (betű) változatosságából áll, minek feje az Akarat (erő), stb., s amik megmutatták a mantra feltárulását --azaz ahaM vagy Legmagasabb Én-tudatosság-- ebből (a Śakti-ból) tatas eva)|3 

Ezen a módon, a Legmagasabb Śakti Maga a Nagy Tó. Ezért, ahogy az helyesen el lett mondva, a Vele való egyesülés által (a Yogī) eléri minden mantra, melyek természete Mātṛkā (és) Mālinī, teremtő forrásának --potencialitás vagy férfiasság-- tapasztalatát |

Ez közvetetten ki lett fejtve a (Spandakārikā-k következő aforizmájának) bevezető szakaszában :

"Ezen Erőt megragadván, a mantra-k… "||
(Lásd Spandakārikā-k II, 1)

Ezért, (ez a szöveg) így kezdődik: "A Tudatosság, ami mindentudó és mindenható (caitanyam) az Én vagy a Valóság igazi Természete (ātmā)"--első fejezet, 1. aforizma-- (1-1) Bhairava elérése --Én-realizáció--, aki egy hirtelen felvillanása az isteni Tudatosságnak, ahogy azt ki lett fejtve (az ötödik aforizmában), megszűntet minden köteléket, mely az Erről --Bhairava-ról-- való  tudatlanságából áll, s melyet az Ő Abszolút Szabadsága nyilvánított meg. (Bhairava ilyen módú elérése) az univerzumot csordultig teletölti Nektárral, saját Gyönyörén keresztül; és megadja az összes természetfeletti képességet és tökéletességet, amint (a Yogī) belép minden mantra teremtő forrásába --potencialitás vagy férfiasság-- |

Így, ez az első Fejezet, ami ki lett fejtve, a Śāmbhavopāya-t --Śambhu-hoz tartozó út-- mutatja be |

Mindazonáltal, itt Śakti esszenciális természete (is) említve lett közben. Ez azzal a céllal (történt), hogy rávilágítson a Śiva-hoz tartozó Erőre  . Jöjjön jólét minden (létező) számára! !||22||

1 Más szavakkal, az univerzum a harmadik tattva-val (Sadāśiva) kezdődik és a durva elemekkel vagy Mahābhūta-kkal ér véget (tattva 32-36).Return 

2 A Khecarī, Gocarī, Dikcarī és Bhūcarī azok az erőcsoportok, melyeket a kommentár említ. Az első csoport a korlátolt individuum-hoz tartozik, a második az intellektus-egó-elme hármashoz, a harmadik a külső érzékszervekhez és az utolsó a durva objektumokhoz (azaz a külső objektumokhoz).Return 

3  Muszáj kifejtenem ezt a részt bizonyos mértékben. A Szanszkrit ABC két módon jelenik meg: Mātṛkā (és) Mālinī. Az előbbi az általános sorrendet jeleníti meg (Lásd Szanszkrit ABC), míg utóbbi egy nem-szokványos, azaz kevert sorrendben tartalmazza a betűket (Lásd Tantricism). A szokványos ABC "a"-val kezdődik és "ha"-val ér véget, míg a nem-szokványos "na"-val kezdődik és "pha"-val ér véget. Aham (jelentése "Én") a Legmagasabb Én-tudatosság mantra-ja, mely arra mutat rá, hogy az egész univerzumot tartalmazza (mivel benne van az "a" és a "ha", azaz a teljes Szanszkrit ABC Mātṛkā formája). E két sorrend eredete két, a Trika számára nagyon fontos és szent szövegből származik: Svacchandatantra és Mālinīvijayatantra (nevezik Mālinīvijayottara-nak is). A Svacchandatantra csak a Mātṛkā formáját említi az ABC-nek, míg a Mālinīvijaya azt ajánlja a törekvőnek, hogy használja a Mālinī-t. Az a mód, melyben a betűk sorrendben vannak, nagyon fontos a Nyāsa rituálék során (Lásd Tantric Ritual 1), ahol a test minden része egy-egy Szanszkrit betűvel/hanggal kerül azonosításra.

A kifejezés, miszerint "--ami tartalmazza az egész univerzumot--"Mātṛkā és Mālinī formáira" vonatkozik. Muszáj voltam két hosszú kötőjelet használni az érthetőség kedvéért különben a mondat megértése még bonyolultabb lenne, mint amennyire már eredendően az.

Végül, még egy dolog: Mātṛkā másik neve Pūrvamālinī, míg Mālinī másik neve Uttaramālinī. Ok elég most ezeknek a misztériumoknak a feltárásából.Return 

fel


 Az Első Fejezet vége


Itt ér véget az első Fejezet, melynek neve Śāmbhavopāyaprakāśana --(a Fejezet), mely feltárja a Śambhu-hoz, --azaz Śiva-hoz-- tartozó utat, a Śiva sūtra vimarshinī-ben, melyet a tiszteletreméltó Kṣemarāja írt, aki a fenséges spirituális vezető Abhinavagupta lótuszlábától függ, aki a Nagy Úr --Śiva jelzője-- nagy imádója||1||

fel


 További Információk

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.