Sanskrit & Trika Shaivism (English-Home)

O Javascript está desativado! Cheque este link!


 O Paramārthasāra (Paramarthasara) de Abhinavagupta: Estrofes 79 a 82 - Shaivismo Não-dual da Caxemira

Tradução normal


 Introdução

O Paramārthasāra continua, com mais quatro estrofes. Este é o vigésimo conjunto de estrofes, composto de 4 de um total de 105 estrofes que constituem a obra inteira.

Obviamente, também incluirei as estrofes originais sobre as quais Yogarāja está comentando. Escreverei muitas notas para tornar esse livro tão compreensível quanto possível para o leitor comum.

O Sânscrito de Yogarāja estará em verde escuro, enquanto que as estrofes originais de Abhinavagupta serão exibidas em vermelho escuro. Por sua vez, dentro da transliteração, as estrofes originais estarão em marrom, enquanto que os comentários de Yogarāja serão mostrados em preto. Além disso, dentro da tradução, as estrofes originais de Abhinavagupta, isto é, o Paramārthasāra, estarão nas cores verde e preto, enquanto que o comentário de Yogarāja conterá palavras tanto em preto quanto em vermelho.

Leia o Paramārthasāra e experimente Supremo Ānanda ou Divina Alegria, querido Śiva.

Importante: Tudo o que está entre parênteses e em itálico dentro da tradução foi agregado por mim para completar o sentido de uma determinada frase ou oração. Por sua vez, tudo o que está dentro de um duplo hífen (--...--) constitui informação esclarecedora adicional também agregada por mim.


Obrigado a Paulo & Claudio que traduziram este documento do inglês/espanhol para o português brasileiro.


Ao início


 Estrofes 79-80

इदं व्रतमस्य — इत्याह


सर्वं समया दृष्ट्या यत्पश्यति यच्च संविदं मनुते।
विश्वश्मशाननिरतां विग्रहखट्वाङ्गकल्पनाकलिताम्॥७९॥

विश्वरसासवपूर्णं निजकरगं वेद्यखण्डककपालम्।
रसयति च यत्तदेतद्व्रतमस्य सुदुर्लभं च सुलभं च॥८०॥


एवं यद् वक्ष्यमाणमेतदेवास्य ज्ञानिनो व्रतं स्वात्मदेवतासमाराधनाय नियमः। कीदृशं तदाह सुदुर्लभं च सुलभं च इति। सुष्ठु कृत्वा दुःखेनाख्यातिपरिक्षयादन्योपायपरिहाररुपेण परमेश्वरानुग्रहेण लभ्यते — इत्यतः सुदुर्लभं तथा सुखेन बाह्यास्थिभस्माद्याभरणाहारनियमादिस्वीकारकदर्थनां च विना लभ्यते — इत्यतः सुलभं च। किं तद्व्रतम् — इत्याह सर्वमित्यादि। यत्सर्वमिदं प्रातीतिकं भेदावभासरूपं युक्त्यागमानुभवपरिशीलनेनाभेददृशा सर्वमिदमेकः स्फुरामीति समीक्षते। यथा श्रीभगवद्गीतासु

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥

इत्यादि। एवमभेदबुद्धिदार्ढ्यमेव व्रतम्। अन्यच्च यद् विश्वश्मशाननिरतां संविदं मनुते तदपि व्रतम्। यथा विश्वं ग्राह्यग्राहकस्वभावं घटदेहादिजडलक्षणपदार्थशवशतसमाक्रान्तम् — इति कृत्वा तदेव श्मशानं पितृवनं — यतः संविदेका भगवत्यजडातोऽन्यत्तदुल्लासितं सर्वमिदं शवस्थानीयं जडमतो विश्वस्य श्मशानेन सादृश्यम्। तस्मिन् विश्वश्मशाने निःशेषेण रतां संविदं समुत्पत्तिनिधनतया महाभीषणे मध्यवर्तिनीं मनुते अवबुध्यते। व्रती किल श्मशाने वसत्ययं पुनरलौकिको व्रती सर्वत्राहमेवैकचित्तत्त्वपरमार्थ इति मत्वा जडैः पशुप्रमातृभिर्घटादिभिः प्रमेयैश्च परेतस्थानीयैः सहोन्मत्तवत्क्रीडां कुर्वाणः संसारभुवमिमां सर्वप्रमातृप्रमेयनिधनतया भीषणं श्मशानस्वभावामध्यास्ते। अन्यच्च यद् विग्रहखट्वाङ्गकल्पनाकलितां संविदं मनुते इति। विग्रहः शरीरं स एव खट्वाङ्गकल्पना कङ्कालविधिर्योगिनः किल स्वशरीरप्रमातृताभिमानदुर्ग्रहसङ्क्षयाच्छरीरातीतं स्वात्मानं मन्यमानस्य संस्कारशेषीभूतो विग्रहः शवप्रायमेवेत्यवधारयतः स्वशरीरमेव कङ्कालमुद्राकल्पना तया कलितां भोग्याधारत्वेन मुद्रिताम्। वीरव्रतिनो हि श्मशानस्थस्य खट्वाङ्गमुद्रया भाव्यमतोऽस्य स्वसंविद्वपुषः स्वशरीरमपि वेद्यतया भिन्नमवधारयतः सैव खट्वाङ्गमुद्रा — इत्येतदप्यस्य व्रतम्। तथा वेद्यखण्डककपालं रसयति चर्वयति यच्च शब्दादिविषयपञ्चकलक्षणं सर्वभोग्यरूपमिदं वेद्यं ज्ञेयत्वकार्यत्वाभ्यां परिच्छिन्नम् — इति खण्डकं कर्परप्रायं तदेव कपालं शिरोऽस्थिशकलं यद्रसयति साराहरणक्रमेण पूर्णाहन्ताविश्रान्त्या चमत्कुरुते — इत्येतदपि व्रतम्। व्रतिना किल कपालस्थं वीरपानं रस्यते — इत्याह विश्वरस इति। विश्वस्मिन् वेद्यशब्दादिविषयपञ्चकरूपे कपालखण्डे योऽसौ सारभागश्चर्वणामृतमयोंऽशः स एव परमानन्ददायित्वाद्रसासव उत्तमं पानं तेन पूर्णं निर्भरम्। एतदुक्तं स्यात् — विश्वस्य यः शल्कस्थानीयः कठिनोंऽशः पात्रकल्पः स एव कपालं तद्गतः सारभागश्चमत्कारक्षम आह्लाददायित्वात्पानम् — इति। कपालं तु व्रतिनः करगतं भवति — इत्याह निजकरगमिति। निजाः स्वात्मीया ये कराश्चक्षुरादिकरणदेवीस्वभावाश्चिन्मरीचयस्तेषु भोग्यतया तद्वेद्यखण्डकं विषयत्वं गच्छति — इति निजकरगं यथा पाणिस्थेन कपालेन पानं पीयते तथैव वेद्यखण्डककपालेन विश्वरसासवश्चक्षुरादिसंवित्करैर्योगिना समाहृत्यास्वाद्यते। अयमाशयः — योगी सर्वदैव यथोपनतं विषयपञ्चकं करणदेवीभिराहृत्य युक्त्या स्वचैतन्यभैरवविश्रान्तिमव्युच्छिन्नां भजमानश्चरमक्षणपर्यन्तं यथोपदिष्टमद्वयदृशा निर्वाहयति — इत्येतदेवास्य परिशीलितसद्गुरुचरणपङ्कजस्य व्रतमतोऽन्यच्छरीरशोषणमात्रम् — इति॥८०॥

Idaṁ vratamasya — Ityāha


Sarvaṁ samayā dṛṣṭyā yatpaśyati yacca saṁvidaṁ manute|
Viśvaśmaśānaniratāṁ vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitām||79||

Viśvarasāsavapūrṇaṁ nijakaragaṁ vedyakhaṇḍakakapālam|
Rasayati ca yattadetadvratamasya sudurlabhaṁ ca sulabhaṁ ca||80||


Evaṁ yad vakṣyamāṇametadevāsya jñānino vrataṁ svātmadevatāsamārādhanāya niyamaḥ| Kīdṛśaṁ tadāha sudurlabhaṁ ca sulabhaṁ ca iti| Suṣṭhu kṛtvā duḥkhenākhyātiparikṣayādanyopāyaparihārarūpeṇa parameśvarānugraheṇa labhyate — Ityataḥ sudurlabhaṁ tathā sukhena bāhyāsthibhasmādyābharaṇāhāraniyamādisvīkārakadarthanāṁ ca vinā labhyate — Ityataḥ sulabhaṁ ca| Kiṁ tadvratam — Ityāha sarvamityādi| Yatsarvamidaṁ prātītikaṁ bhedāvabhāsarūpaṁ yuktyāgamānubhavapariśīlanenābhedadṛśā sarvamidamekaḥ sphurāmīti samīkṣate| Yathā śrībhagavadgītāsu

Sarvabhūtasthamātmānaṁ sarvabhūtāni cātmani|
Īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ||

Ityādi| Evamabhedabuddhidārḍhyameva vratam| Anyacca yad viśvaśmaśānaniratāṁ saṁvidaṁ manute tadapi vratam| Yathā viśvaṁ grāhyagrāhakasvabhāvaṁ ghaṭadehādijaḍalakṣaṇapadārthaśavaśatasamākrāntam — Iti kṛtvā tadeva śmaśānaṁ pitṛvanaṁ — Yataḥ saṁvidekā bhagavatyajaḍāto'nyattadullāsitaṁ sarvamidaṁ śavasthānīyaṁ jaḍamato viśvasya śmaśānena sādṛśyam| Tasmin viśvaśmaśāne niḥśeṣeṇa ratāṁ saṁvidaṁ samutpattinidhanatayā mahābhīṣaṇe madhyavartinīṁ manute avabudhyate| Vratī kila śmaśāne vasatyayaṁ punaralaukiko vratī sarvatrāhamevaikacittattvaparamārtha iti matvā jaḍaiḥ paśupramātṛbhirghaṭādibhiḥ prameyaiśca paretasthānīyaiḥ sahonmattavatkrīḍāṁ kurvāṇaḥ saṁsārabhuvamimāṁ sarvapramātṛprameyanidhanatayā bhīṣaṇaṁ śmaśānasvabhāvāmadhyāste| Anyacca yad vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitāṁ saṁvidaṁ manute iti| Vigrahaḥ śarīraṁ sa eva khaṭvāṅgakalpanā kaṅkālavidhiryoginaḥ kila svaśarīrapramātṛtābhimānadurgrahasaṅkṣayāccharīrātītaṁ svātmānaṁ manyamānasya saṁskāraśeṣībhūto vigrahaḥ śavaprāyamevetyavadhārayataḥ svaśarīrameva kaṅkālamudrākalpanā tayā kalitāṁ bhogyādhāratvena mudritām| Vīravratino hi śmaśānasthasya khaṭvāṅgamudrayā bhāvyamato'sya svasaṁvidvapuṣaḥ svaśarīramapi vedyatayā bhinnamavadhārayataḥ saiva khaṭvāṅgamudrā — Ityetadapyasya vratam| Tathā vedyakhaṇḍakakapālaṁ rasayati carvayati yacca śabdādiviṣayapañcakalakṣaṇaṁ sarvabhogyarūpamidaṁ vedyaṁ jñeyatvakāryatvābhyāṁ paricchinnam — Iti khaṇḍakaṁ karparaprāyaṁ tadeva kapālaṁ śiro'sthiśakalaṁ yadrasayati sārāharaṇakrameṇa pūrṇāhantāviśrāntyā camatkurute — Ityetadapi vratam| Vratinā kila kapālasthaṁ vīrapānaṁ rasyate — Ityāha viśvarasa iti| Viśvasmin vedyaśabdādiviṣayapañcakarūpe kapālakhaṇḍe yo'sau sārabhāgaścarvaṇāmṛtamayo'ṁśaḥ sa eva paramānandadāyitvādrasāsava uttamaṁ pānaṁ tena pūrṇaṁ nirbharam| Etaduktaṁ syāt — Viśvasya yaḥ śalkasthānīyaḥ kaṭhino'ṁśaḥ pātrakalpaḥ sa eva kapālaṁ tadgataḥ sārabhāgaścamatkārakṣama āhlādadāyitvātpānam — Iti| Kapālaṁ tu vratinaḥ karagataṁ bhavati — Ityāha nijakaragamiti| Nijāḥ svātmīyā ye karāścakṣurādikaraṇadevīsvabhāvāścinmarīcayasteṣu bhogyatayā tadvedyakhaṇḍakaṁ viṣayatvaṁ gacchati — Iti nijakaragaṁ yathā pāṇisthena kapālena pānaṁ pīyate tathaiva vedyakhaṇḍakakapālena viśvarasāsavaścakṣurādisaṁvitkarairyoginā samāhṛtyāsvādyate| Ayamāśayaḥ — Yogī sarvadaiva yathopanataṁ viṣayapañcakaṁ karaṇadevībhirāhṛtya yuktyā svacaitanyabhairavaviśrāntimavyucchinnāṁ bhajamānaścaramakṣaṇaparyantaṁ yathopadiṣṭamadvayadṛśā nirvāhayati — Ityetadevāsya pariśīlitasadgurucaraṇapaṅkajasya vratamato'nyaccharīraśoṣaṇamātram — Iti||80||

(Abhinavagupta) disse (āha) que isto (idam) (é) seu --do Conhecedor do Ser-- (asya) voto (vratam... iti):


(O Conhecedor do Ser)(paśyati) todo o qual (sarvam... yad) com equanimidade e imparcialidade (samayā dṛṣṭyā), ou seja (yad ca), ele considera (manute) que a Consciência Pura (saṁvidam) descansa e deleita-se (niratām) no cemitério (śmaśāna) (chamado de) universo (viśva) (e) está marcada (kalitām) pela figura --como um emblema-- (kalpanā) do esqueleto (khaṭvāṅga) na forma de (seu próprio) corpo físico (vigraha). E ele saboreia (rasayati ca yad) (a melhor bebida) contida no crânio (kapālam) —que (simboliza) um fragmento (khaṇḍaka) de "vedya" ou o lado objetivo da manifestação universal (vedya)— que jaz (gam) em suas (nija) mãos (kara) --nas deusas de seus sentidos--, a qual está cheia (pūrṇam) (desse) Néctar --a melhor bebida-- (rasa-āsava) que reside no universo (viśva). Essa exata coisa (tad etad) (é) seu (asya) voto (vratam), (o qual é) ao mesmo tempo (ca) muito difícil (su-durlabham) e (ca) fácil (sulabham) (de observar)||79-80||


Desta forma (evam), este (etad eva) voto (vratam) dele (asya) —do Conhecedor do Ser (jñāninaḥ)— que (yad) será discutido mais adiante (vakṣyamāṇam) (consiste em) niyama ou observância (niyamaḥ) para propiciar (samārādhanāya) a deidade (devatā) (chamada de) seu próprio (sva) Ser (ātma). De que tipo (kīdṛśam) (é) isso (tad)? --Como é (seu) voto?--. (Abhinavagupta) disse (āha) "sudurlabhaṁ ca sulabhaṁ ca" (su-durlabham ca sulabham ca iti). (É) "sudurlabha" ou "muito difícil de observar" (su-durlabham), pelo seguinte motivo (atas): "Porque a aniquilação (parikṣayāt) da ignorância primordial --Āṇavamala-- (akhyāti) é efetuada (kṛtvā) com excessiva (suṣṭhu) dificuldade (duḥkhena) (e) é alcançada (labhyate) por meio da Graça (anugraheṇa) do Senhor (īśvara) Supremo (parama), o qual aparece como (rūpeṇa) o ato de evitar ou excluir (parihāra) (qualquer) outro (anya) meio (upāya... iti)". E (ca), similarmente (tathā) (, é) "sulabham" ou "fácil de observar" (sulabham ca) por causa disto (atas): "(Porque) é facilmente alcançado (sukhena... labhyate) sem (vinā) o problema (kadarthanām) de ter que fazer (svī-kāra) restrições na alimentação (āhāra-niyama), etc. (ādi) (e) de vestir (bharaṇa) externamente (bāhya) ossos (asthi), cinzas (bhasma) e coisas do tipo (ādi... iti)".

"O que (kim) (é) esse (tad) voto (vratam... iti)?". (Abhinavagupta) disse (āha) "Sarvaṁ" (sarvam), etc. (iti-ādi).

Ele percebe --dá-se conta, torna-se consciente de-- (samīkṣate) tudo (sarvam) isto (idam) --ou seja, o universo--, cuja natureza (yad... rūpam) parece ser (avabhāsa) dual (bheda) (apenas) na própria mente (prātītikam), por meio do ponto de vista não dual (abheda-dṛśā) baseado em (pariśīlanena) razão (yukti), escritura revelada (āgama) (e) experiência (anubhava), (e sente:) "Eu sozinho brilho (ekaḥ sphurāmi) como tudo (sarvam) isto (idam... iti)".

Conforme (foi estabelecido) (yathā) nos versos da venerável Bhagavadgītā (śrī-bhagavadgītāsu):

"Aquele cuja mente (ātmā) está perfeitamente concentrada (yukta) pela (prática do) Yoga (yoga) (e) considera tudo com igual visão --isto é. está dotado de equanimidade-- (sama-darśanaḥ) em todo lugar (sarvatra), vê (īkṣate) o Ser (ātmānam) que existe (stham) em todos (sarva) os seres (bhūta) e (ca) (vê) todos (sarva) os seres (bhūtāni) no Ser (ātmani... iti-ādi)".

Desta maneira (evam), a firmeza intelectual (buddhi-dārḍhyam) relativa ao não dualismo (abheda) (é) certamente (eva) o voto (vratam) (, então).

Além disso (anyat ca), considerar --lit. que (o Conhecedor do Ser) considere-- (yad... manute) que a Consciência Pura (saṁvidam) descansa e deleita-se (niratām) no cemitério (śmaśāna) (chamado de) universo (viśva) (é) também (tad api) (parte do) voto (do Conhecedor do Ser) (vratam).

Depois de considerar (iti kṛtvā) que (yathā) o universo (viśvam) formado a partir de (sva-bhāvam) sujeitos (grāhaka) (e) objetos (grāhya) (está) infestado com (samākrāntam) centenas (śata) de cadáveres (śava) (denominados) coisas (padārtha), caracterizadas por (lakṣaṇa) (serem) inertes --sem vida-- (jaḍa) (, tais como) vasilhas (ghaṭa), corpos (deha), etc. (ādi), ele --o universo-- (tad) (é) certamente (eva) um "śmaśāna" (śmaśānam) (ou) cemitério --lit. bosque ancestral-- (pitṛvanam). (Por quê?) Porque (yatas) a Consciência Pura (saṁvid) (também conhecida como) a Senhora do Afortunado --ou seja, a Śakti-- (bhagavatī) sozinha (ekā) não é inerte --Ela é viva-- (ajaḍā). Por esse motivo (atas), todo (sarvam) este (idam) outro (material) (anyat) que apareceu brilhando (ullāsitam) a partir Dela (tad) (é) inerte (jaḍam) (e) representa (sthānīyam) cadáveres (śava), (e é também) por causa disso (atas) que há semelhança (sādṛśyam) a um cemitério (śmaśānena) no caso do universo (viśvasya).

(Portanto, a frase "saṁvidaṁ manute| Viśvaśmaśānaniratāṁ" que ocorre na estrofe 79 deve ser interpretada da seguinte forma:) Ele --o Conhecedor do Ser-- considera (manute) isto é, dá-se conta (avabudhyate)— que a Consciência Pura (saṁvidam), a qual existe (vartinīm) no meio de (madhya) um grande terror --este mundo-- (mahā-bhīṣaṇe) no qual existem nascimento e morte (samutpatti-nidhanatayā), descansa e deleita-se completamente no (niḥśeṣeṇa ratām) cemitério (tasmin... śmaśāne) (conhecido como) o universo (viśva).

(Em suma,) aquele que observa (tal) voto --isto é, o Conhecedor do Ser-- (vratī) vive (vasati) realmente (kila) em um cemitério (śmaśāne). Além disso (punar), este "alaukika" --não relativo ao mundo-- (Conhecedor do Ser) que observa (tal) voto (ayam... alaukikaḥ vratī), ao dar-se conta de que (iti matvā) "Eu mesmo (aham eva) realmente (paramārthaḥ) (sou) em todo lugar (sarvatra) um único (eka) Princípio (tattva) (conhecido como) Consciência (cit... iti)", brinca (krīḍām kurvāṇaḥ) feito (vat) um louco (unmatta) junto com (saha) matéria inerte (jaḍaiḥ) (que aparece como) indivíduos limitados (paśu-pramātṛbhiḥ) e (ca) objetos (prameyaiḥ) (tais como) vasilhas, etc. (ghaṭa-ādibhiḥ), os quais representam (sthānīyaiḥ) os mortos (pareta) enquanto ele mora (adhyāste) nesta (imām) residência (bhuvam) do Saṁsāra --Transmigração repleta de miséria-- (saṁsāra), que é um cemitério espantoso (bhīṣaṇam śmaśāna-sva-bhāvām) (, já que) há morte ou cessação (nidhanatayā) de todos (sarva) os sujeitos (pramātṛ) (e) objetos (prameya).

Além disso (anyat ca), (Abhinavagupta disse) que (yad) (o Conhecedor do Ser) considera (manute) que a Consciência Pura (saṁvidam) é "vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitām" (vigraha-khaṭvāṅga-kalpanā-kalitām... iti).

"Vigraha" (vigrahaḥ) (significa) "o corpo físico" (śarīram), (e) esse --vigraha ou corpo físico-- (saḥ) (é) verdadeiramente (eva) "khaṭvāṅga-kalpanā" (khaṭvāṅga-kalpanā) (ou) a figura ou forma (vidhiḥ) de um esqueleto (kaṅkāla). Sendo um resíduo (śeṣī-bhūtaḥ) de impressões acumuladas (saṁskāra), o vigraha --corpo físico-- (vigrahaḥ) de um Yogī (yoginaḥ kila) que considera (manyamānasya) que seu próprio Ser (sva-ātmānam) existe além (atītam) do corpo físico (śarīra) devido à completa aniquilação (saṅkṣayāt) da percepção errônea (durgraha) (que surge como) a falsa concepção (abhimāna) de que a subjetividade (pramātṛtā) é seu corpo (sva-śarīra) --a falsa concepção de que o verdadeiro sujeito é seu corpo físico-- (é) praticamente (prāyam eva) um cadáver (śava) (para ele). No caso (desse Yogī) que assim pensa (iti avadhārayataḥ), seu próprio (sva) corpo físico (śarīram eva) (torna-se) uma forma ou imagem (kalpanā) que exibe a "kaṅkālamudrā" ou "emblema do esqueleto" (kaṅkāla-mudrā). (Finalmente, a palavra) "kalitām" (na expressão "vigrahakhaṭvāṅgakalpanākalitām") (kalitām) (significa que ele --o Conhecedor do Ser que observa esse voto-- considera que a Consciência Pura) é marcada (mudritām) por esse (emblema do esqueleto) (tayā) como suporte (ādhāratvena) para (o desfrute de) objetos (bhogya).

Um bravo asceta (vīra-vratinaḥ) que permanecer (sthasya) em em um cemitério (śmaśāna) deveria estar (bhāvyam) (marcado) com o emblema do esqueleto (khaṭvāṅga-mudrayā), certamente (hi). Consequentemente (atas), no caso do (Conhecedor do Ser) (asya) cuja forma (sva... vapuṣaḥ) é Consciência Pura (saṁvid), seu ato de considerar (avadhārayataḥ) até mesmo (api) seu próprio (sva) corpo físico (śarīram) como um fragmento (bhinnam) dotado do estado de "vedya" ou "objeto conhecível" (vedyatayā) (é) seu (asya) emblema do esqueleto --khaṭvāṅgamudrā ou kaṅkālamudrā-- (sā eva khaṭvāṅga-mudrā). Desta maneira (iti), isso (etad) (é) também (api) (parte de) seu (asya) voto (vratam).

Da mesma forma (tathā), (Abhinavagupta disse:) "vedyakhaṇḍakakapālaṁ rasayati" (vedya-khaṇḍaka-kapālam rasayati), (a saber,) ele saboreia (o Néctar contido no "vedyakhaṇḍakakapālam") (carvayati), isto é (yad ca): (1) "vedya" (vedyam) (é) isto (idam) que consiste de (rūpam) todos (sarva) os objetos (bhogya), que está caracterizado pelo (lakṣaṇam) grupo de cinco (pañcaka) coisas (viṣaya) (tais como) som (śabda), etc. (ādi) (e) que está dividido (paricchinnam) pelos estados de ser um objeto conhecível e um efeito (jñeyatva-kāryatvābhyām); (2) desse modo (iti), "khaṇḍaka" --lit. fragmento-- (khaṇḍakam) assemelha-se (prāyam) a um copo ou tigela (karpara); (e) (3) "kapālam" (kapālam) (é) a própria coisa --o copo ou tigela-- (tad eva), (isto é,) um fragmento (śakalam) ósseo (asthi) na cabeça (śiras) --em suma, "um crânio"--. (A frase "rasayati ca yad" na estrofe 80 significa) "ele saboreia (rasayati) o qual --a porção do Néctar universal que está contida nesse crânio que atua como um copo ou tigela-- (yad)", (ou seja,) experimenta um assombroso Deleite (camatkurute) por meio do método (krameṇa) de extrair (āharaṇa) a Essência --porção do Néctar que reside no universo-- (sāra), o que (implica) um repouso (viśrāntyā) na Plena e Perfeita (pūrṇa) consciência do Eu (ahantā). Dessa maneira (iti), isso (etad) (é) também (api) (parte de seu) voto (vratam).

(Como) a bebida (pāna) dos bravos (vīra) que está (stham) no "kapāla" ou crânio (kapāla) (é) saboreada verdadeiramente (kila... rasyate) pela pessoa que observa (tal) voto (vratinā), (portanto Abhinavagupta) disse assim (iti āha) (na estrofe 80): "viśvarasa" (viśvarasa iti).

Esse (asau) "bhāga" (bhāgaḥ) da Essência (sāra) que (yaḥ) (reside) no universo (viśvasmin) composto do (rūpe) grupo de cinco (pañcaka) coisas (viṣaya) que formam "vedya" ou o lado objetivo da manifestação universal (vedya) (, tais como) som (śabda), etc. (ādi), tudo o qual é (simbolizado pelo) fragmento (khaṇḍe) (denominado) "o crânio" (kapāla), (é) a porção (aṁśaḥ) cheia de (mayaḥ) Néctar (amṛta) que é saboreada (pelo Conhecedor do Ser) (carvaṇa). (E) isso mesmo (saḥ eva) (é) "rasāsava" (rasa-āsavaḥ) (ou) a melhor (uttamam) bebida (pānam), já que concede (dāyitvāt) Suprema (parama) Bem-Aventurança (ānanda). (O crânio) é "pūrṇa" (pūrṇa) (ou) cheio (nirbharam) desse (Néctar) (tena).

Poderia se (syāt) dizer (uktam) isto (etad) (, então:) A parte (aṁśaḥ) sólida (kaṭhinaḥ) semelhante a um copo (pātra-kalpaḥ) que (yaḥ) representa (sthānīyaḥ) um fragmento (śalka) do universo (viśvasya) (é) o crânio (saḥ eva kapālam). A porção (bhāgaḥ) da Essência (sāra) contida (gataḥ) nele --no crânio-- (tad) (é) capaz de (produzir) (kṣamaḥ) Deleite (Supremo) (camatkāra). Como concede (dāyitvāt) (tal) Alegria (āhlāda) (, é conhecida como a melhor) bebida (pānam... iti).

O crânio (kapālam) está (gatam bhavati) certamente (tu) nas mãos (kara) de um asceta (vratinaḥ... iti). (É por isso que Abhinavagupta) disse (āha) (na estrofe 80): "nijakaragam" (nijakaragam iti).

As mãos (karāḥ) que (ye) (são) "nija" (nijāḥ) (ou) suas (svātmīyāḥ) (constituem) raios (marīcayaḥ) de Consciência (cit) cuja natureza essencial (sva-bhāvāḥ) é as deusas (devī) dos sentidos (karaṇa) (tais como) o poder visual (cakṣus) e assim sucessivamente (ādi). Nelas (teṣu), esse (tad) fragmento (khaṇḍakam) de "vedya" ---o lado objetivo da manifestação universal-- (vedya) se torna uma coisa (viṣayatvam gacchati) (que aparece) como um objeto de desfrute (bhogyatayā). Dessa forma (iti), (tal fragmento de "vedya" simbolizado pelo crânio) está (gam) em suas próprias (nija) mãos (kara). Tal como (yathā) a bebida (pānam) é saboreada (pīyate) (pelo mero asceta) por meio do crânio (kapālena) que está (sthena) em (suas) mãos (pāṇi), assim também (tathā eva) o Néctar (rasa-āsavaḥ) que reside no universo (viśva) (é) saboreado (āsvādyate) pelo (grande) Yogī (yoginā) por meio do crânio (kapālena) que é um fragmento (khaṇḍaka) de "vedya" ou o lado objetivo da manifestação universal (vedya) após ter se apropriado (dele) (samāhṛtya) com as mãos (karaiḥ) da Consciência Pura (saṁvid) (, que aparecem como as deusas dos sentidos tais como) o poder da visão (cakṣus), etc. (ādi).

Esse (ayam) (é) o significado (āśayaḥ) (então:) "O Yogī (yogī), após agarrar (āhṛtya) o grupo de cinco (pañcakam) coisas --som, etc.-- (viṣaya) —o qual foi gerado dessa maneira (yathā-upanatam)— por meio das deusas (devībhiḥ) dos sentidos (karaṇa), alcança (bhajamānaḥ) devidamente (yuktyā) um ininterrupto (avyucchinnā) repouso (viśrānti) em Bhairava --o Senhor Śiva-- (bhairava), que é sua pŕopria (sva) Consciência em Liberdade Absoluta (caitanya) (, e) passa (nirvāhayati) até (paryantam) o último (carama) instante de (seu) tempo (kṣaṇa) (nesse Estado) aderindo ao ponto de vista não dualista (advaya-dṛśā) conforme lhe foi ensinado (yathā-upadiṣṭam... iti)". Esse (etad eva) (é) o voto (vratam) daquele que aprecia os pés de lótus de (seu) genuíno Guru (asya pariśīlita-sat-guru-caraṇa-paṅkajasya), certamente (eva). Daí que (atas) os outros (tipos de austeridades externas) (anyat)(mātram) sequem o corpo por completo (śarīra-śoṣaṇa... iti)||80||


Ainda sem notas explicativas

Ao início


 Estrofe 81

प्राक्प्रतिपादितं सङ्कलयन्नस्योपदेशस्योत्कृष्टत्वमाह


इति जन्मनाशहीनं परमार्थमहेश्वराख्यमुपलभ्य।
उपलब्धृताप्रकाशात्कृतकृत्यस्तिष्ठति यथेष्टम्॥८१॥


इति समनन्तरोक्तेन प्रकारेण यत्प्रतिपादितं रहस्यं परमार्थमहेश्वराख्यं तात्त्विकं महेश्वरमुपलभ्य स्वात्मनि दृढप्रतिपत्त्या सम्यगनुभूय। कीदृगाह जन्मनाशहीनमिति येनाधिगतेनोत्पत्तिमरणे न स्याताम् — इति यावत्। कृतकृत्यस्तिष्ठति यथेष्टमिति योग्येतत्प्राप्य कर्तव्यतान्तरस्याभावान्निष्पन्नपरपुरुषार्थो यथेष्टं स्वेच्छातिक्रमं विना स्वातन्त्र्येण चक्रभ्रमवद्धृतशरीरस्तिष्ठति कालमतिवाहयन्नास्ते। कथमाह उपलब्धृताप्रकाशादिति। एतद्रहस्यपरिशीलनेन सर्वासु दशास्वनुभवितृतया प्रकाशः परिस्फुरणं तस्मात् — इति शरीरस्थोऽपि पूर्णानन्दमयः — इति यावत्॥८१॥

Prākpratipāditaṁ saṅkalayannasyopadeśasyotkṛṣṭatvamāha


Iti janmanāśahīnaṁ paramārthamaheśvarākhyamupalabhya|
Upalabdhṛtāprakāśātkṛtakṛtyastiṣṭhati yatheṣṭam||81||


Iti samanantaroktena prakāreṇa yatpratipāditaṁ rahasyaṁ paramārthamaheśvarākhyaṁ tāttvikaṁ maheśvaramupalabhya svātmani dṛḍhapratipattyā samyaganubhūya| Kīdṛgāha janmanāśahīnamiti yenādhigatenotpattimaraṇe na syātām — Iti yāvat| Kṛtakṛtyastiṣṭhati yatheṣṭamiti yogyetatprāpya kartavyatāntarasyābhāvānniṣpannaparapuruṣārtho yatheṣṭaṁ svecchātikramaṁ vinā svātantryeṇa cakrabhramavaddhṛtaśarīrastiṣṭhati kālamativāhayannāste| Kathamāha upalabdhṛtāprakāśāditi| Etadrahasyapariśīlanena sarvāsu daśāsvanubhavitṛtayā prakāśaḥ parisphuraṇaṁ tasmāt — Iti śarīrastho'pi pūrṇānandamayaḥ — Iti yāvat||81||

Acumulando (saṅkalayan) (tudo o que) foi explicado (pratipāditam) antes (prāk), (Abhinavagupta) expressou (āha) (na estrofe 81) a superioridade (utkṛṣṭatvam) do seu ensinamento (asya upadeśasya):


Depois de se dar conta (upalabhya), dessa forma (iti), daquele que é conhecido como (ākhyam) o Verdadeiro (paramārtha) Grande (mahā) Senhor (īśvara) desprovido de (hīnam) nascimento (janma) (e) morte (nāśa), (o Yogī --o Conhecedor do Ser--) que alcançou a Meta Suprema da existência (kṛta-kṛtyaḥ) permanece (em um corpo físico) (tiṣṭhati) conforme desejar (yathā-iṣṭam), por causa da manifestação (prakāśāt) (desse Grande Senhor) como o Estado do Percebedor (upalabdhṛtā)||81||


(A frase "iti... paramārthamaheśvarākhyamupalabhya" significa o seguinte:) "Upalabhya" (upalabhya) (ou) depois de experimentar completamente (samyak anubhūya) por meio de um firme ato de dar-se conta (dṛḍha-pratipattyā) de si mesmo (sva-ātmani). (Quem? "Paramārthamaheśvarākhyam" ou) o Misterioso Segredo (rahasyam) que (yad) (já) foi explicado (pratipāditam) (e) cujo nome (ākhyam) (é) "Paramārthamaheśvara" (paramārtha-mahā-īśvara), (ou) o Verdadeiro (tāttvikam) Grande Senhor (mahā-īśvaram). (Como? "Iti" ou) da forma (prakāreṇa) descrita (uktena) anteriormente (samanantara). Como é (esse Grande Senhor) (kīdṛk)? (Abhinavagupta) disse (āha): "janmanāśahīnam" (janma-nāśa-hīnam iti), (ou) tendo obtido aquele para quem (yena adhigatena) não há (mais) (na... syātām) nascimento e morte (utpatti-maraṇe). Esse é o sentido (iti yāvat).

(A expressão) "kṛtakṛtyastiṣṭhati yatheṣṭam" (kṛta-kṛtyaḥ tiṣṭhati yathā-iṣṭam iti) (significa que,) depois de obter (prāpya) esse (ato de dar-se conta do Grande Senhor) (etad), o Yogī (yogī), na ausência de (abhāvāt) outra obrigação (kartavyatā), (já que) atingiu a Meta Suprema da existência (niṣpanna-para-puruṣa-arthaḥ), continua (tiṣṭhati) mantendo um corpo físico (dhṛta-śarīraḥ). (Em outras palavras,) continua passando (ativāhayan āste) o tempo (kālam) conforme desejar (yathā-iṣṭam)(isto é,) livremente (svātantryeṇa), sem (vinā) ir além (atikramam) dos seus próprios (sva) desejos (icchā), assim como (vat) o giro ou rotação (bhrama) do torno (de um ceramista) (cakra), (que gira e gira livremente, mas nunca abandona o seu eixo)—.

Como (ele pode fazer isso) (katham)? (Abhinavagupta) disse (āha) "upalabdhṛtāprakāśāt" (upalabdhṛtā-prakāśāt iti). Pelo ato de entrar constantemente em contato (pariśīlanena) com esse (etad) Misterioso Segredo (rahasya) --com o Grande Senhor--, (produz-se,) como consequência (tasmāt), uma mostra (prakāśaḥ) (ou) manifestação (parisphuraṇam) (desse Grande Senhor) como o Estado do Percebedor (anubhavitṛtayā) em todos os (outros) estados --em vigília, sonho e sono profundo-- (sarvāsu daśāsu... iti). (Depois dessa Revelação,) ainda que (api) (um tão grande Yogī) permaneça (sthaḥ) em um corpo físico (śarīra), ele está repleto de (mayaḥ) Perfeita (pūrṇa) Alegria (ānanda) (de qualquer forma). Esse é o significado (iti yāvat)||81||


Ainda sem notas explicativas

Ao início


 Estrofe 82

इत्थं स्वात्मानं यः कश्चिज्जीवतां मध्याज्जानानः स सर्वस्तद्रूपः स्यात् — इत्यधिकारिनियमाभावमाह


व्यापिनमभिहितमित्थं सर्वात्मानं विधूतनानात्वम्।
निरुपमपरमानन्दं यो वेत्ति स तन्मयो भवति॥८२॥


इत्थमित्युक्तेन प्रकारेण व्यापिनमनवच्छिन्नचिदानन्दैकघनं शिवमभिहितं युक्त्यागमानुभवपरिशीलनक्रमेणावेदितं यो वेत्ति यः कश्चिदेव प्राणिप्रायो जानाति स सर्वस्त्यक्तसङ्कोचस्तन्मयः शिव एव स्यात् — इति। अत्र स्वात्मज्ञाने नाधिकारिनियमो यतो ये केचन जन्ममरणादिदोषाघ्रातास्तिर्यञ्चोऽपि वा ते सर्वे स्वात्ममहेश्वरप्रत्यभिज्ञानात्तन्मया भवन्ति — इति यच्छब्दस्य परामर्शः। कीदृशं च सर्वात्मानमिति। सर्वेषां प्रमातृप्रमेयाणामात्मा सर्वाणि वा प्रमातृप्रमेयाणि यस्यात्मा तं सर्वोत्तीर्णं सर्वमयमिति यावत्। अत एव विधूतं न्यक्कृतं सर्वदा सर्वत्र चिद्रूपतया स्फुरणान्नानात्वं भेदानन्त्यं येन तमेवमाकाङ्क्षाविरहान्निरुपमो विशेषणरहितः प्रकृष्ट आनन्दो यस्य तमेवंविधम् — इति स्वात्मानं जानानः सर्वः शिवरूपी स्यात् — इति॥८२॥

Itthaṁ svātmānaṁ yaḥ kaścijjīvatāṁ madhyājjānānaḥ sa sarvastadrūpaḥ syāt — Ityadhikāriniyamābhāvamāha


Vyāpinamabhihitamitthaṁ sarvātmānaṁ vidhūtanānātvam|
Nirupamaparamānandaṁ yo vetti sa tanmayo bhavati||82||


Itthamityuktena prakāreṇa vyāpinamanavacchinnacidānandaikaghanaṁ śivamabhihitaṁ yuktyāgamānubhavapariśīlanakrameṇāveditaṁ yo vetti yaḥ kaścideva prāṇiprāyo jānāti sa sarvastyaktasaṅkocastanmayaḥ śiva eva syāt — Iti| Atra svātmajñāne nādhikāriniyamo yato ye kecana janmamaraṇādidoṣāghrātāstiryañco'pi vā te sarve svātmamaheśvarapratyabhijñānāttanmayā bhavanti — Iti yacchabdasya parāmarśaḥ| Kīdṛśaṁ ca sarvātmānamiti| Sarveṣāṁ pramātṛprameyāṇāmātmā sarvāṇi vā pramātṛprameyāṇi yasyātmā taṁ sarvottīrṇaṁ sarvamayamiti yāvat| Ata eva vidhūtaṁ nyakkṛtaṁ sarvadā sarvatra cidrūpatayā sphuraṇānnānātvaṁ bhedānantyaṁ yena tamevamākāṅkṣāvirahānnirupamo viśeṣaṇarahitaḥ prakṛṣṭa ānando yasya tamevaṁvidham — Iti svātmānaṁ jānānaḥ sarvaḥ śivarūpī syāt — Iti||82||

Dessa maneira (ittham), alguém (kaścid) que (yaḥ) conhece (jānānaḥ) o seu próprio Ser (sva-ātmānam), em meio (madhyāt) aos seres limitados (jīvatām), é (saḥ... syāt) da natureza (rūpaḥ) desse (Grande Senhor) (tad) em sua totalidade (sarvaḥ) --ele é completamente o Grande Senhor--. Dessa forma (iti), (Abhinavagupta tacitamente) declarou (āha) (na estrofe 82) a ausência (abhāvam) de requisitos --lit. restrições para ser um "adhikārin" ou alguém que está qualificado para receber conhecimento espiritual-- (adhikāri-niyama) (no que diz respeito ao Conhecimento do Ser):


Aquele (saḥ) que (yaḥ) conhece (vetti) assim (ittham) o Ser (ātmānam) de tudo (sarva), denominado (abhihitam) o Onipresente (vyāpinam), que humilhou o infinito do dualismo (vidhūta-nānātvam) (e) cuja Suprema (parama) Alegria (ānandam) é inigualável (nirupama), é (bhavati) idêntico (mayaḥ) a Ele (tad)||82||


(O termo) "Ittham" --lit. assim, dessa forma-- (ittham iti) (significa) da forma (prakāreṇa) mencionada (anteriormente) (uktena). (A expressão) "Vyāpinamabhihitam" --lit. denominado o Onipresente-- (vyāpinam... abhihitam) (implica) àquele que se torna conhecido (āveditam) —por meio do método (krameṇa) baseado em (pariśīlana) raciocínio (yukti), escritura revelada (āgama) (e) experiência (anubhava)— como Śiva (śivam), uma única (eka) massa compacta (ghanam) de ininterruptas (anavacchinna) Consciência (cit) (e) Alegria (ānanda). (A frase) "yo vetti" --lit. aquele que conhece-- (yaḥ vetti) (indica) alguém (kaścid eva), dotado de vida (prāṇi-prāyaḥ), que (yaḥ) conhece (jānāti). (A expressão) "sa tanmayo (bhavati)" --lit. aquele que é idêntico a Ele-- (saḥ... tanmayaḥ) (indica o fato de que essa pessoa,) tendo abandonado (todas as suas) limitações (tyakta-saṅkocaḥ), é (syāt) completamente (sarvaḥ) Śiva (śivaḥ eva... iti).

Não há nenhum (na) requisito (adhikāri-niyamaḥ) com relação a esse Conhecimento (atra... jñāne) sobre o próprio (sva) Ser (ātma). Pois (yatas) todos (te sarve) —quem quer que sejam (ye kecana)— os que estão perfumados pela (āghrātāḥ) falha (doṣa) (conhecida como) nascimento (janma), morte (maraṇa), etc. (ādi), ou (vā) inclusive (api) os animais (tiryañcaḥ), se tornam (bhavanti) idênticos a (mayāḥ) Ele (tad) por meio de um reconhecimento (pratyabhijñānāt) de que o próprio (sva) Ser (ātma) (é) o Grande Senhor (mahā-īśvara). É isso que se infere a partir do uso da palavra "yad" (na estrofe) (iti yad-śabdasya parāmarśaḥ) --"yad" aparece como "yaḥ" (gênero masculino, singular) em "yo vetti" (aquele que conhece)--.

E (ca) como é (o Grande Senhor) (kīdṛśam)? (Abhinavagupta disse) "sarvātmānaṁ" (sarvātmānam iti). Esse é o significado (de "sarvātmānaṁ") (iti yāvat): Aquele (tam) (que,) por transcender (uttīrṇam) tudo (sarva) (e, ao mesmo tempo,) por ser imanente (mayam) em tudo (sarva), (é) o Ser (ātmā) de todos (sarveṣām) os sujeitos e objetos (pramātṛ-prameyāṇām) ou (também) (vā) (Aquele) cujo (yasya) Ser (ātmā) (consiste em) todos (sarvāṇi) os sujeitos e objetos (pramātṛ-prameyāṇi).

Por essa mesma razão (atas eva), (a frase "vidhūtanānātvam" significa) Aquele (tam) por quem (yena) "nānātva" (nānātvam) —o infinito (ānantyam) do dualismo (bheda)(é) sempre (sarvadā) (e) em todo lugar (sarvatra) "vidhūta" (vidhūtam) (ou) humilhado (nyakkṛtam) devido à (Sua) brilhante aparição (sphuraṇāt) na forma de (rūpatayā) Consciência (cit). (E) dessa forma (evam), (a expressão restante, "nirupamaparamānandaṁ", significaria o seguinte:) Aquele (tam) com tais qualidades (evaṁvidham) cuja (yasya) Alegria (ānandaḥ) superior (prakṛṣṭa) (é) "nirupama" (nirupamaḥ) (ou) sem nenhum (rahitaḥ) adjetivo (viśeṣaṇa) --ou seja, impossível de qualificar com adjetivos, ímpar, sem igual, incomparável-- devido à ausência (virahāt) de desejos (ākāṅkṣā). Alguém que conhece (jānānaḥ) assim (iti) o seu próprio Ser (sva-ātmānam) é (syāt) da natureza (rūpī) de Śiva (śiva) em sua totalidade (sarvaḥ... iti)||82||


Ainda sem notas explicativas

Ao início


 Informação adicional

Gabriel Pradīpaka

Este documento foi concebido por Gabriel Pradīpaka, um dos dois fundadores deste site, e guru espiritual versado em idioma Sânscrito e filosofia Trika.

Para maior informação sobre Sânscrito, Yoga e Filosofia Indiana; ou se você quiser fazer um comentário, perguntar algo ou corrigir algum erro, sinta-se à vontade para enviar um e-mail: Este é nosso endereço de e-mail.Voltar a Estrofes 75 a 78 Top  Continuar lendo Estrofes 83 a 86