Sanskrit & Trika Shaivism (Magyar-Főoldal)

JavaScript letiltva! Ellenőrizd ezt a linket!


 Spandanirṇaya (Spanda Nirnaya) 3. Fejezet (aforizmák 11- 19) - Nem-duális kashmiri Shaivizmus

Normál fordítás


 Bevezetés

Ez a második és utolsó, 9 aforizmát tartalmazó oldal a 19 aforizmából, ami a harmadik Fejezetet alkotja (ami a Vibhūtispanda-tól szól, avagy a Spanda-ból feltáruló természetfeletti erőkről). Ahogy azt biztosan tudod, a teljes mű a Spandakārikā-k 53 aforizmájából és a hozzájuk tartozó kommentárból áll.

Természetesen mellékelem az eredeti aforizmákat, amiket Kṣemarāja kommentál. Nem fogom én magam is kommentálni az eredeti aforizmákat és Kṣemarāja kommentárját sem. Néhány megjegyzésben kifejtem a szükséges jelentéseket, amennyiben szükséges. Ha szeretnél egy részletes kifejtést, keresd fel ezt az oldalt "Scriptures (study)|Spandanirṇaya" a Trika szekcióban.

Kṣemarāja Szanszkritja sötétzöld színnel jelenik meg, míg Vasugupta eredeti aforizmái sötétvörössel. A transzliterációban az eredeti aforizmák színe barna, míg Kṣemarāja kommentárja fekete színnel szedett. A fordításon belül Vasugupta eredeti aforizmái, azaz a Spandakārikā-k, zöld és fekete színnel, valamint Kṣemarāja kommentárja vörös és fekete színnel szerepel.

Olvasd a Spandanirṇaya-t és tapasztald meg a Legmagasabb Ānanda-t vagy Isteni Gyönyört, kedves Śiva.

Minden zárójelben írt és dőlt betűvel szedett szöveget én adtam hozzá a fordításhoz, hogy egy bizonyos kifejezés vagy mondat lényegét érthetőbbé tegyem. Minden dupla kötőjellel tagolt szövegrészt (--...--)hasonló módon én adtam hozzá, további tisztázások végett.

fel


 11. AforizmaMost itt, (Vasugupta)azt mondta, hogy (a yogī, aki)elmeríti a test ismerőjének állapotát az Unmeṣa-ban, ami az egyén saját esszenciális természete, az valójában eléri Annak formáját --az Unmeṣa formáját--, ami a Legmagasabb Ismerő állapota 1 :


Amikor (egy Yogī), úgymond, vágyik arra, hogy lásson minden dolgot, megmaradva (mindazt)áthatván, akkor, mi (értelme van) (erről)többet mondani ? Meg fogja tapasztalni (azt) saját maga !||11||


Miképp abban az esetben , (amikor valaki)látni kívánja gondolat-mentes --meghatározatlan-- tapasztalás által , minek természete Paśyantī , az objektum , melyet látni kíván , láthatóvá válik belül egységben --szó szerint felruházva belső egységgel-- , így , amikor (egy ilyen yogī)szilárd -vagyis nem mozdul samādhi-jából - 'áthat' minden objektumot beleértve (az univerzális megnyilvánulás 36 kategóriáját)-kezdve a föld elemmel (és)végezve Śiva-val -, ahogy az említve lett a (hat)folyamattal foglalkozó fejezetben , a Svacchandatantra-ban, stb. , vagyis, mint Sadāśiva - (kinek tapasztalata)'Én vagyok minden' -, lefedvén --vagyis áthatván-- , az egység tudatosság egy belső kapcsolatával , (ami)egy folyamat, mely először egy, a belső Énhez tartozó gondolat ismétlődő intenzív éberségéből , (és)végül a gondolatmentes éberségből (áll), majd --szó szerint ebben az időben-- , mi (értelme) erről többet kifejteni ? Ő meg fogja tapasztalni saját maga azt , ami a gyümölcse a Nagy Tudó állapotában való elmerülés Gyönyörének , aki elnyeli a tudhatókat egy pillanat alatt (és)ami feltárul --vagyis a Nagy Tudó állapotában való elmerülés Gyönyöre-- a teljes objektív valósággal való egyesülésből 2 ||11||

Magyarázatok átugrása

1 Amikor a yogī elmeríti azonosulását a fizikai testtel az Unmeṣa-ban -két fajta éberség közötti állapot, Kṣemarāja szerint, vagy két gondolat közötti állapot, mások szerint-, vagyis amikor átalakítja azonosulását 'Én vagyok a test' formájában, 'Én vagyok Spanda' azonosulássá. Mivel Spanda Svātantryaśakti (a Szabadság Ereje), eléri az Azzal való teljes azonosulást, ami megfelel a Felszabadulás elérésének.Return

2 Itt Vasugupta arról a yogī-ról beszél, aki a Śāmbhavopāya útján halad (nincs támasz a koncentrációhoz). Arra vágyik, hogy realizálja az egységet saját Énje és minden őt körülvevő objektum között. Hogy ezt elérje, először kiüríti az elméjét a gondolatoktól és belép a Paśyantī-ba, a beszéd állapota, ahol csak 'kontempláció' van jelen, bármiféle megkülönböztetés nélkül, mint pl.: egy egy edény, ez egy kanna, stb. Ez a Paśyantī állapotában történik, ami híján van bármiféle felosztottságnak, lévén a yogī arra vágyik, hogy minden objektumot saját Énjével egységben tapasztaljon. Bizonyosan, mivel ő a Felszabadulás határán van, nincs más mondanivaló. Mindenesetre, a bölcs Kṣemarāja még hozzátesz valamit:

Megemlíti, hogy a 'minden objektum' kifejezés minden objektumra vonatkozik, ami beletartozik a 36 tattva-ba vagy a megnyilvánulás kategóriáiba, ahogy azt a Trika Shaivizmus tételezi. Eme samādhi vagy elmerülés állapotában, a yogī megmarad, mint az Úr Sadāśiva (3. tattva, ami a Paśyantī beszéd székhelye), minek tapasztalata meghatározatlan (vagyis nem felosztott)az 'Én vagyok minden' formájában. Megemíti, hogy eme egység állapot minden objektummal először egy folyamata a belső Énjre való szüntelen éberségnek (egy folyamat, melyben gondolatok használatosak), és végül eme belső tudatosság kiterjedése az egész univerzumra (egy folyamat, ami gondolatok nem használatosak). Amikor ez így történik, nincs haszna erről további kifejtésnek! Meg fogja tapasztalni Paramaśiva-t a végén -kinek Tudása --Paramaśiva Tudása-- elnyel minden (tudható)objektumot azonnal- a Legfőbb Gyönyör formájában, ami a minden objektummal való egység tapasztalatából tárul fel.Return

fel


 12. Aforizma
Megerősítve, hogy ' (A tökéletesen felébredett számára mindig és)szüntelen (jelen van)Annak --vagyis az Énnek-- tapasztalása ' -a Spandakārikā-k I,17-ben-, (Vasugupta)azt mondta, hogy a tökéletesen felébredett számára szüntelen jelen van a Spanda princípiumban való elmerülés állapota, a módszerek csoportjának gyakorlása által, (amik)be lettek mutatva rögtön (eme 12. aforizma bevezetője után); (és)mivel számtalan objektum van, amik Az --a Spanda-- által áthatottak, ő (szintén)emlékezteti (erre)a tanítvány szívét, (és)konklúzióként, (meghatározza az ilyen Spanda-ba)való belépés módszerét 1 :


Látván tudás által, mindazt mi az egyén saját tapasztalásának körében van, ébernek kell maradnia az egyénnek (és)mindent egy helyre tennie --a Spanda-ba--. Következésképpen, nem árthat neki más ||12||


Az egyénnek ébernek kell maradnia -vagyis felruházva isteni nézőponttal, mely a Spanda princípium szilárd megragadásában gyökerezik, ami megnyilvánult - mindig -vagyis a kezdeti, a középső és a végső pozícióiban a Tiszta Tudatosságnak, az ébrenlét, álom és mély-alvás közben, (és ilyen módon)az egyénnek valójában el kell érnie a tökéletesen felébredett állapotot |

Hogyan ? Látván mindazt, ami az egyén saját tapasztalásának körében van -vagyis objektum (ok), (mint)kék, öröm, stb. - tudás által -vagyis külső tapasztalás által - (és)éberként (mindazon objektumokra)a nézőpont szerint, ami be lett mutatva (a Spandakārikā-k második fejezetének negyedik aforizmájában):

"... ezért nincs állapot, mely ne lenne Śiva, (akár)szóban, objektumban (vagy)gondolatban... ..."|

Az egyénnek minden bele kell tennie - (más szavakkal,)az egyénnek mindent úgy kell tekintenie, mint ami egy Azzal --a Spanda-val--, akár csukott szemes állapotban, akár nyitott szemes állapotban - egy helyre - (vagyis,)a Teremtőbe, vagyis Śaṅkara-ba, (aki az egyén saját)esszenciális természete. A jelentés az, hogy szilárdan megragadva a kezdeti és végső szinteket, szintén úgy kell tekintenie a középső szintet, mint (ami)a Tudatosság ízének alvadt állapota |

Így, az egyén nem kerül bajba bármi más valóság által, mert jelen van saját Énjének felismerése mindenben 2 |

Ahogy azt kifejtette az Īśvarapratyabhijñā szerzője --aki Utpaladeva-- (az ő Śivastotrāvalī-jában: XIII, 16):

"Óh Uram, hogyan (lehetne jelen)bármilyen félelem (ezen)a világon, (mely)csordultig telve van saját Énjének nézőpontjával, az örökké boldog számára, aki, a gondolatoktól szabad állapotban --avagy, 'hezitáció nélkül'-- látja eme teljes objektív kört --vagyis az objektumokból álló univerzumot--, (mint)a Te Formád 3 "|

||12|

Magyarázatok átugrása

1 Minden módszer-csoport, melyet egy fejlett yogī használ, hogy elérje a Suprabuddha állapotát (a tökéletesen felébredett állapotát, aki szüntelen realizálja a Spanda-t), be lesz mutatva Vasugupta által eme bevezető után. Vasugupta emellett emlékezteti a tanítvány szívét a számtalan objektumra, amiket áthat a Spanda. Ez az oka annak, hogy a fejlett yogī útja a Śāmbhavopāya, amiben a gyakorló eléri akarata által az egységet minden objektummal, bármiféle támasz nélkül, mely bármire is koncentrálna. Ez teljesen tiszta a kommentár elolvasásából is!Return

2 Emlékezz, hogy Vasugupta és Kṣemarāja egy fejlett yogī-ról beszél, aki a legmagasabb úton (Śāmbhavopāya)jár. A prabuddha vagy részlegesen felébredett (aki kizárólag a három tudatállapot elején és végén tudatos a Spanda-ról)most sürgetve van, hogy éberré váljon a Spanda-ról az ébrenlét, álom és mély-alvás középső állapotaiban is. Miért? Hogy elérje a suprabuddha vagy tökéletesen felébredett állapotát.

És hogyan kell ezt megtenni? Az Akarat Erőt (Icchāśakti)használva. Milyen módon? Látván minden objektumot maga körül, miközben emlékezik a tanítása, amit jelen szöveg a II,4-ben adott, vagyis hogy nincs állapot, mely ne lenne saját Énje, akár szóban, mi egy objektumot határoz meg vagy objektumokról szóló gondolatokban vagy magukban az objektumokban. Úgy kell tekintenie mindezeket a dolgokat, mint amik kizárólag Spanda, ami az egyén saját Énjének esszenciája. Ezt jelenti a mindent egy helyre tevés, a Spanda-ba helyezés, avagy Śakti-ba helyezés, aki egy Śiva-val. Tehát, mindez a kezdeti, középső és végső szakasza a tudatosság három állapotának, csupán csak megalvadása vagy megszilárdulása a Tudatosság Ízének.

Így, az egyén nem lehet kitéve semmiféle gondnak bárki más által, mert a 'más' úgy kerül felismerésre, mint az egyén saját Énje. Ez a jelentés.Return

3 A mindennel való egyesülés folyamata szépen meg van fogalmazva Utpaladeva által a Saṁgrahastotram (konklúzióként szolgáló Himnuszok)névre hallgató, XIII. Fejezet, 16. aforizmájában az ő Śivastotrāvalī-jában. A jelentés tiszta egyszerű olvasás útján is.Return

fel


 13. Aforizma
Miképp ki lett mondva (az előző aforizmában):' Következésképpen nem árthat neki más '. Miután így aggódva: 'Lévén deklarálva lett, hogy az univerzum csupán Śiva, ki hát az a másik, aki az ártó vagy zavart keltő és ki az, akinek árt (vagy)kiben zavart kelt ?'. (Hogy feloldja ezt a kétséget és, hogy)meghatározza a kötöttségek --szó szerint hurkok-- és a kötött, azaz a korlátolt létező --szó szerint kinek nyaka körül hurok van-- valódi természetét, (Vasugupta)azt mondta 1 :


Az, kinek ragyogását elvette Kalā, az élvezett vagy használt --azaz imába zuhant-- az erők csoportja által, melyek a szavak sokaságából származnak. (Ezért,)ő úgy nevezett, mint paśu vagy korlátolt létező ||13||


Itt, ez, mi a ragyogó esszenciális természet, úgymond Śaṅkara --Śiva-- :

"Az Úr, az univerzum oka, lévén (rendkívül)eltökélt, kivitelezi (az univerzum)megnyilvánítását, fenntartását és visszavonását (, valamint az egyén saját esszenciális természetének)elfedését (és)feltárását --szó szerint Kegyelem-- "|

A tiszteletreméltó Svacchandatantra-ként (ismert)szöveg nézőpontja szerint, Ő, lévén át van ölelve Saját Ereje által, mindig kivitelezi az ötréfű aktust. (Ő,)a Szabad létező, meg van meghatározva a kinyilatkoztatott szövegekben (olyan)kifejezésekkel, (mint)Spanda, Lalita, Īśvara, stb 2 |

Az Ő Abszolút Szabadságának Ereje, aki örök (és)természete a Tökéletes Én-tudatosság, úgy nevezett, -különböző (szövegekben)számtalan módon (, mint például)Parā, Matsyodarī, Mahāsattā, Sphurattā, Ūrmi, Sāra, Hṛdaya, Bhairavī, Devī, Śikhā, stb. 3 |

És ezért, az Ő Tökéletes Én-tudatossága Maga -a Ragyogó, aki Anāhata és Anuttara Erőiből áll --az 'a' és 'ha' betűk rendre-- (és)aki (Önmagában)tartalmazza, mint egy edényben, (az összes)betűt 'a'-tól 'kṣa'-ig - (nem más, mint)a Legfőbb Beszéd, ki mindennek Élete, aki mindig feltáruló --mindig aktív-- Nagy Mantra, mi kimondhatatlan, (és)kinek formája vagy természete szimultán --azaz fokozattól mentes-- Éberség, ami mindazonáltal Önmagában tartja a teljes zavartalan sorát a megnyilvánulásnak, feloldódásnak, stb. (és)aki átöleli az erők teljes csoportját, mik a hat folyamat vibrációiból és kitárulásból állnak, amiknek formája magába foglalja a vācya-kat és vācaka-kat -- (jelölt)objektumokat és (jelölő)szubjektumokat-- 4 |

Eme bizonyos (Ereje)a Szerencsés Létezőnek --az Úr--, aki feltárja Magában a mozgását, úgy mond, az univerzális különbözőségnek, itt úgy nevezett, mint Spanda -- (Legfőbb)Vibráció-- megfelelően a jelentésnek (ami a következő frázisból származik): , ami vibrál 5 |

Így, amikor a Szerencsés Létező --az Úr--, játszván azt, hogy elrejti Saját Énjének esszenciális természetét -ami --vagyis saját Énje-- Szép, a Legfőbb Erő (jelenléte)miatt, (melybe)bele van vésve (mint egy Ékszer esetén)az Univerzális Erő, (ha megbocsájtod a szóismétlést)-, vágyik arra, hogy kivitelezze a megnyilvánulást különböző szakaszokban Saját Énjének vásznán, majd az Ő, eme Vimarśa Ereje --az Önmagáról éberré válás Ereje--, bár valójában egy és osztatlan, Akarattá válik -ami (, ez után,)felölti a Tudás és Cselekvés formáját. (Emellett,)a magánhangzók és mássalhangzók osztájaival, melyek megmaradnak Śiva és Śakti-ként -, Ő --a Vimarśa Ereje-- kettőssé válik. (Szintén, )a varga-k vagy betűcsoportok osztályaival és azok --a varga-k vagy betűcsoportok-- részeinek osztályaival --vagyis magukkal a betűkkel--, Ő megvillan kilenc és ötven rétűként. (Végül,)megjelenve a Tudatosság istenségeinek formáiban --szó szerint formáival--, (mik úgy ismertek, mint)Aghorā-k, Ghorā-k és Ghoratarī-k, miknek esszenciája eme Vimarśa (Ereje), Ő (Vimarśa)kivitelezi a Szerencsés Létező --az Úr-- ötrétű aktusának véghezvitelét 6 |

Ahogy meg lett határozva a tiszteletreméltó Mālinīvijayottaratantra-ban -- melyet Mālinīvijayatantra-nak is neveznek (3.5-től egészen a 3.16-ig --kivétel a 3.14, valamint a 3.12 második fele--):

"Az Erő, ami a világ Teremtőjéhez tartozik, úgy mond inherens (Benne). Eme Úrnő eme (Teremtő)Akaratává változik, (amikor)Ő az (univerzum)megnyilvánítására vágyik .

Figyelj, hogyan válik Ő (az Úrnő)sokká, annak ellenére, hogy Ő egy :

Amikor meghatározásként bejelenti, hogy 'Ez a tudható vagy objektum ilyen, (és)nem más !', Ő úgy nevezett, mint a Tudás Ereje, ebben a világban .

Amikor Ő az aktivitás felé orientálódik, (mint)'Legyen mindez hát így ', akkor, ezt téve itt--ebben a világban--, Ő úgy nevezett, mint a Cselekvés (Ereje).

Majd, bár Neki van két (fő)formája, mindazonáltal végtelen változásokon megy át, megfelelően a (vágyott)objektumok karakterisztikájának. (Következésképpen, eme)Úrnő olyan, mint egy gondolat-drágakő --ami birtokosának minden vágyát teljesíti--.

Majd, (amikor eme Úrnő)először felölti az anya kondícióját, Ő felosztódik kétfelé és kilencfelé, és (amikor eme Úrnő feloszlik)ötven felé, (Ő)egy nyaklánc hordójává (válik, mely a Szanszkrit ABC ötven betűjéből áll).

A bīja-ból (és)yoni-ból álló osztállyal, Ő két módon jelenik meg. A magánhangzók úgy tekintendők, mint bīja vagy mag. Ka-val, stb. Ő úgy mond a yoni vagy méh --szó szerint a mássalhangzók yoni-nak tekintendők--. (Ezért,)a varga-k vagy betűcsoportok osztályának megfelelően, (Ő)kilenc módon (jelenik meg).

(És)megfelelően a betűk osztályainak -külön-külön -, Ő úgy ragyog, mint ötven sugár --lévén a Szanszkrit ABC-ben ötven betűből áll--. Ebben (a kontextusban), bīja --magánhangzó-- (és)yoni --mássalhangzó-- úgy nevezett, mint Śiva (és)Śakti .

'A betűk nyolcas csoportjának sora ' úgy ismert, mint Aghorā, stb. rendre. És eme bizonyos (betűk nyolcas csoportjának sorának), a śakti-k vagy erők osztályának megfelelően, van nyolc (istensége, mint)Māheśvarī, stb. .

Emellett, óh szép-arcú !, Ő feloszlik ötven osztályra a Legfőbb Úr által, mint jelzője a Rudra-knak, miknek száma ennek megfelelő --vagyis ötven--. És, hasonlóképp, (Ő megint ötvenrétűvé válik a Nagy Úr által, jelezvén)a śakti-jait (eme Rudra-knak)--vagyis az ünnepelt Rudrāṇī-k-- -miknek számra ennek megfelelő --vagyis ötven--, sorban "||

És így tovább és tovább 7 |

Hasonlóképpen (Mālinīvijayatantra 3.31 - 3.33-ban):

"A ghoratarī-k --szó szerint nagyon félelmetesek--, akik átölelik a Rudra lelkeket --felszabadult lelkeket--, lehajítják az individuális lelkeket, kik ragaszkodnak az objektumokhoz, egyre lentebb és lentebb, bizonyosan aparā-k vagy a nem legfőbbek

A Ghorā-k --szó szerint félelmetesek--, akik, létrehozván, mint az előbb, ragaszkodást a vegyes tettek --jó és rossz tettek egyvelege-- gyümölcseihez, akadályozzák a Felszabadulás útját, parāparā-k --részben legfőbbek, részben nem legfőbbek-- .

Az Aghorā-k --szó szerint nem félelmetesek-- Śiva Erői, , mint az előbb, adományozzák Śiva Állapotának gyümölcsét számos korlátolt individuum --szó szerint rovarok-- számára. Ők joggal nevezettek parā-knak vagy legfőbbeknek Azok Ismerői által --a Legfőbb Princípium Ismerői által-- 8 "||

Így, az élvezet egy tárgyává és áldozatává válván --vagyis használtnak vagy élvezettnek lenni-- annak -vagyis az istenség egy (olyan)csoportjának, (mint)Brāhmī, stb., kiknek formája a kilenc varga --betűcsoport-- (és)ami --az istenségek csoportja-- szavak sokaságából származik --vagyis tárul fel--, ő, (bár)esszenciális természete Śaṅkara, úgy ismert, mint paśu vagy korlátolt létező -így van utalva rá a kinyilvánított szövegekben —|

Egy felvetés: 'Hogyan érte el az Élvező -a Nagy Úr - ezt azt állapotot ?'. Hogy feloldja (eme)problémát, (Vasugupta)kimondta az okot egy jelzős összetétellel: 'Az, kinek ragyogását elvette Kalā 9 '|

(Először is:)Māyā ereje Kalā, (mert)' (sā)kalayati ' -szó szerint kívülre dob -, vagyis (mert)teljesen elválaszt a limitáció által. A jelentés az, hogy a (Nagy Úr kinek)Ragyogását elvette az --Kalā--, megmarad úgy, hogy (Saját)Hatalmát elfedte Saját Māyā-ja 10 |

(Másodszor:)Továbbá, (Kalā egy másik jelentése lehet): Ő, kinek ragyogását elvette - (más szóval,)Ő, kinek jellemzőit, mint Teljesség, Tevőség, stb. elfedte - Kalā (vagy az)erő, mely megerősítése a korlátolt cselekvőségnek --korlátolt cselekvői kapacitásnak-- - (röviden,)Kalā, Vidyā, Kāla, Niyati és Rāga burkai által, miket az jellemez --vagyis az aktivitással kapcsolatos limitáció-- |

Legyen így ! De 'hogyan vált ő az erők csoportja élvezetének tárgyává ?'. Ez a válasz erre (a kérdésre)11 |

Elvették a Kalā-k, vagyis Brāhmī, stb., (melyek)az (olyan)csoportok felett uralkodnak, (amik)'a' betűvel kezdődnek, és az istenségek, melyeket említett a tiszteletreméltó Mālinīvijayatantra, akik a csodás urai ezeknek a betűknek. (Összefoglalva, az, kinek ragyogását elvették)a Kalā-k, akik a betűk, kezdve az 'a' magánhangzóval. Mivel ő nem éri el esszenciális természetének állapotát, még egy pillanatra sem, ő újra és újra örömhöz, bánathoz, stb. van vezetve, úgymond (és)szenved a durva és finom szavak (elméjébe való)behatolása által, amik szüntelen belépnek a változatos tapasztalások különböző (formáiban), amik lehetnek meghatározottak vagy nem meghatározottak. (Ennek eredményeképpen, ő úgy érzi:)'Korlátolt vagyok, nem vagyok teljes, hadd csináljak valamit, veszem ezt, elhagyom azt, stb. Ezért, ő, kinek természete (az, ami)említésre került, lévén az erők csoportja által élvezett, úgy ismert, mint paśu vagy korlátolt létező 12 |

Elveszi Kalā -vagyis a szikra, melynek természete a primordiális tudatlanság --Āṇavamala--, ő korlátolttá (válik), úgymond. Bár, az ő esszenciális természete -ami Śiva - valójában nem ment el (na... tattvatas... gataḥ)sehová, mert annak hiányában, ő maga nem volna képes megnyilvánulni 13 |

A jelentés az, hogy amikor az (ő)ragyogását elveszik a szavak és tapasztalások, melyeket a Kalā-k hoznak létre, mik megjelennek ilyen módon --az említett négy módon--, ő képtelen éberré válni saját magáról, úgy, mint aki (valójában)ő maga 14 ||13||

Magyarázatok átugrása

1 Az, aki így aggódik, nem más, mint a tipikus okos ember, aki kész tönkrezúzni a nem-dualitást a nem-dualitás által. Azt reagálhatom: 'Miért kérdezi mindezt, ha csupán egyetlen Én létezik?'. Nyilvánvaló, hogy a Nagy Úr Játéka. Azt játszha, hogy kötött, végül újra eléri a Felszabadulást. Ez nagyon egyszerűen érthető. Az ostobaságnak nincs vége, tudod, és mindegyikük ráadásul a Nagy Úr szintén. Mindenesetre, Vasugupta nálam kedvesebb és válaszol erre az ostoba kérdésre a 13. aforizma által, és a folyamatban kifejti a kötöttség és a kötött természetét.Return

2 Itt Kṣemarāja idéz egy stanzát a Svacchandatantra-ból, ahogy azt maga el is mondja, de minden igyekezetem ellenére nem találtam meg ezt a stanzát a Svacchandatantra azon verziójában, amivel rendelkezem. Ötletem sincs miért, de talán olyan verziót használt, ami mára elveszett.

A Svacchandatantra eme stanzája, a jól ismert Pañcakṛtya-t vagy ötrétű aktust tanítja, amit Paramaśiva kivitelez. Kṣemarāja azért idézi, hogy megerősítse, Maga az Úr az, aki játssza a megkötést és a megkötöttséget. Őt átöleli Legfőbb Ereje, az Ő Svātantryaśakti-ja vagy Abszolút Szabadságának Ereje, vagyis Ő mindig fel van ruházva Szabadsággal. A szövegekben, Őt különböző nevekkel illetik, amit Kṣemarāja megerősít. Mindenesetre nem értek vele egyet a 'Spanda' név tekintetében, mint Legfőbb Vibráció. Ez a név valójában Śakti-t jelzi. 'Lalita' azt jelenti 'a Szépséges, aki szeret játszani', és megint, ez a név általában Śakti-t jelzi (a 'Lalitā' főnév feminin formájában). Furcsa hiba, szerény véleményem szerint. 'Īśvara' (az Úr)korrekt. És így tovább!Return

3 Az Ő Svātantryaśakti-j (Az Abszolút Szabadság Ereje)vagy szimplán Śakti, sok névvel illetett a szövegekben: Parā (a Legfőbb), Matsyodarī (Hal-hasú, mert Ő telve van Vibrációval), Mahāsattā, (a Nagy Létező, pl.: a Legfőbb Én-tudatosság), Sphurattā (Villanó Tudatosság), Ūrmi (Hullám), Sāra, (esszencia), Hṛdaya (Szív), Bhairavī (Bhairava Ereje), Devī (Úrnő), Śikhā (Láng) ,stb.Return

4 Kṣemarāja kifejtette a Szanszkrit ABC-t és azok kapcsolatát a tattva-kkal és śakti-kkal, miközben kommentál a Śivasūtravimarśinī II, 7-ben. Továbbá, három dokumentumot szántam fordítása teljes kifejtésének: First Steps (4), First Steps (5)és First Steps - 1 (függelék). Így, ennek elolvasásából érthető, hogy Kṣemarāja miért írja le így Śakti-t. Ő mindig aktív, sohasem szűnik meg egyetlen pillanatra sem. Ő a Nagy Mantra (Aham), ami kiejthetetlen. Az olvasó azt gondolhatná, hogy mivel a Nagy Mantra Aham, azért az nem kiejthető. Nem! Ez csupán egy módja a Nagy Mantra jelzésének, de ez a Nagy Mantra egyáltalán nem kimondható abban a formában, ami Ő Maga. Az Aham szó csupán csak ad egy kapaszkodót eme kiejthetetlen Valósághoz, a szavak síkján. Mindenesetre ez az Aham (a szó)sohasem a Nagy Mantra, annak Valójában.

És Ő Akrama vagy fokozatosságtól mentes. Ő azonnali, mert abban a pillanatban, amikor realizálni akarod saját esszenciális természetedet, mint a Nagy Úr, Ő ott van veled Aham-ként. Nincs jelen fejlődési folyamat az Ő nem-duális természetében. Minden vélt fejlődési folyamat, amin egy yogī keresztül meg, az Ő máyikus aspektusában létezik, de nem az Ő Magjában. Ezért van az, hogy ha spirlituális intelligens vagy, nincs szükséged semmiféle speciális praxisra. A Felszabadulás azonnali ha elég intelligens vagy. Ám, sajnos, a legtöbb yogī nem ilyen intelligens és ők ennek következtében a különböző spirituális praxisok óceánjába zuhannak. Ők le vannak tolva az Ő fokozatossággal (krama)teljes aspektusába. Ez az Ő mayikus aspektusa. Ebben az aspektusban jelen van az univerzum zavartalan megnyilvánulása, fennmaradása és visszavonódása.

Végül itt, a 'hat út'-ként ismert témakör teljesen ki lett fejtve általam a következő dokumentumban: Trika: The Six Courses.Return

5  Bár Śakti teljesen mozdulatlan, mint az Ő Ura (Śiva), Ő mégis mozog. Ez nem érthető meg általános elmével, mert ez túl van az elme körén. Emellett, Ő úgy is nevezett, mint Spanda, mert Ő vibrál (a 'spand': vibrálni, 'lüktetni' gyökből).Return

6 Śakti első mozzanata az Ő Icchāśakti-vá (Az Akarat Ereje)való transzformálódása. Abhinavagupta és mások ezt az Erőt a 2. Tattva-ba (Śaktitattva Maga)teszik, ám mások inkább a 3. Tattva-hoz (Sadāśivatattva). Később, úgy mond, lévén nincs idő most ebben a folyamatban, Icchāśakti Jñānaśakti-vá (a Tudás Ereje)és Kriyāśakti-vá (Az Aktivitás Ereje)válik. Abhinavagupta és más szerzők szerint, a Jñānaśakti domináns a 3. tattva-ban, míg mások őt a 4. tattva-val (Īśvaratattva)azonosítják. Emellett, Abhinavagupta és mások szerint a Kriyāśakti a 4. tattva-ban honol, míg más szerzők őt az 5. tattva-ba (Sadvidyātattva)teszik.

Emellett, Śakti, úgy mond dupla vagy kettős, mert Ő magánhangzókká és mássalhangzókká válik. Majd Ő kilencrétűvé és ötvenrétűvé válik (kilenc varga vagy a Szanszkrit ABC betűinek csoportja és az ötven betű, amiket ezek tartalmaznak. Általánosan, nyolc varga vagy betűcsoport létezik, de Kṣemarāja a 'kṣa' betűt (ami általában a nyolcadik csoportban szerepel --a sziszegők vagy Śa-varga--), úgy tekinti, mint aminek saját csoportja van (a kilencedik, aminek Ő az egyetlen tagja). Amikor a Szanszkrit nyelvtant tanulod, olykor láthatod, hogy a 'ha' mássalhangzó nem szerepel a sziszegők csoportjában. Lássuk mindezt egy táblázatban, ami megmutatja a betűk hagyományos sorrendjét:

Magánhangzók
A-varga
a ā i ī u ū e ai o au aṁ aḥ
Mássalhangzók
Első Csoport
Alcsoportok Kemény Puha
Zöngétlen Zöngés Zöngétlen Zöngés Nazális
Ka-varga
ka kha ga gha ṅa
Ca-varga
ca cha ja jha ña
Ṭa-varga
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa
Ta-varga
ta tha da dha na
Pa-varga
pa pha ba bha ma
Második Csoport
Ya-varga
ya ra la va
Harmadik Csoport
Śa-varga
śa ṣa sa ha kṣa

Tehát, ebben az esetben, Kṣemarāja kilenc varga-ról vagy betűcsoportról beszélt, mert úgy tekinti a 'kṣa' betűt, mint ami saját csoportját, a kṣa-csoportot alkotja. Olykor szintén, a 'ha' betű is úgy jelenik meg, mint ami el van szigetelve a Sziszegőktől (Śa-csoport)és saját csoportját formálja. Mindenesetre, sosem hallottam 10 varga-ról, csak 9-ről, mint maximum. Ezért, a varga-k száma 8 vagy 9, annak fényében hová pozicionáljuk a 'kṣa' betűt.

És most, a híres 50-es számmal kapcsolatosan, ami a Szanszkrit ABC betűinek teljes száma. Nézzük igaz e: 16 magánhangzó (nézd a táblázatot felül)és 34 mássalhangzó. Ez pontosan 50! Ám, itt a szomorú hír: Ez csupán ebben az ideális filozófiai keretben igaz, amiben most dolgozunk. Néha láthatod a Szanszkrit nyelvtankönyvekben, hogy a 'kṣa' betű nincs hozzáadva. Miért? Mert tény, hogy az nem egy valódi betű, csak egy összetétel (kombinációja két vagy több mássalhangzónak), mely a 'ka' és a 'sa' betűkből jött létre. Meglepetés! Így, a betűk valódi száma 49.

Emellett, néhány Szanszkrit nyelvész (, mint én is) nem tekinti a 'ḹ'-t (hosszú ḷ)valódi magánhangzónak. Miért? Két okból: (1)Mert azért lett kitalálva, hogy rövid-hosszú párosok kompatibilitása megmaradjon (2), valamint azért, mert lényegében a gyakorlatban sosem használt. Így, ezek a nyelvészek nem tekintik az ABC részének. Ezért, a betűk száma 48.

Továbbá, egyes nyelvészek szerint csupán 9 magánhangzó van (a, i, u, ṛ, ḷ, e, o, ṁ és ḥ --az ABC-ben az ṁ és ḥ, aṁ és aḥ-nak van írva, hogy kiejthetők legyenek--), míg a fennmaradó 7 (ā, ī, ū, ṝ, ḹ, ai és au)csupán kiterjedése az eredeti magánhangzóknak, vagy mondjuk 'ai' és 'au' esetében, azok úgy keletkeznek, hogy 'a'-t adunk az 'e'-hez és 'o'-hoz, így: a + e = ai; a + o = au. És emellett elvetik a 'kṣa' összetételt is. Összességében, csupán 9 magánhangzóról beszélnek és 33 mássalhangzóról. Ez 42 Szanszkrit betűt tesz ki. Igen ez érvényteleníti az '50'-es számot, de az élet nehéz, tudod. A tudás semmilyen terepén nem ilyen egyszerűek a dolgok. Amikor megnézed egy szakértővel, könnyedén találkozhatsz további bonyolításokkal, amik tönkreteszik a napod. OK, de most, tekintsük az 'ideális filozófiai keretet' ahol a Szakszkrit betűk a Trika-n belül tanulmányozottak, és így a Szanszkrit betűk száma 50.

Végül, Kṣemarāja bölcs szerint, Ő (Śakti)hármasság válik, (Aghorā-k (nem félelmetesek), Ghorā-k (félelmetesek)és Ghoratarī-k (nagyon félelmetesek)- és végrehajtják a híres ötrétű aktusát (Pañcakṛtya) az univerzum megnyilvánulásának, fennmaradásának és visszavonódásának, együtt az egyén saját esszenciális természetének elfedésével és annak feltárásával. Ki fogom fejteni ezt a három istennő csoportot a 8. megjegyzésben. Most, ennyi elég.Return

7 Most ki fogom fejteni ezt a bonyolult témakört neked. Előbb azonban el szeretném mondani, hogy a Mālinīvijayatantra egy másik verziójában más található: Meg fogom mutatni az által, hogy mindkét verziót közlöm, azt amit Kṣemarāja idézett és azt is, amit én idézek itt. A végső jelentés nem változik lényegesen. Először Kṣemarāja verziója a Spandanirṇaya-jából. Jelezni fogom a stanzák a megfelelő számozás (mindegyik a Tṛtīyo'dhikāraḥ'-ba vagy 'Harmadik fejezetben' található. Emlékezz, hogy Kṣemarāja átlépte a teljes 14. stanzát, valamint a 12. stanza második felét. Továbbá, az itt említett 16. stanza-nak csak az első felét hozza. OK, kezdjük:

És ha nem tudod olvasni a Devanāgarī-t (Szanszkrit jelek), itt az IAST verzió:

Yā sā śaktirjagaddhātuḥ kathitā samavāyinī|
Icchātvaṁ tasya sā devī sisṛkṣoḥ pratipadyate||5||
Saikāpi satyanekatvaṁ yathā gacchati tacchṛṇu|
Evametaditi jñeyaṁ nānyatheti suniścitam||6||
Jñāpayantī jagatyatra jñānaśaktirnigadyate|
Evaṁ bhavatvidaṁ sarvamiti kāryonmukhī yadā||7||
Jātā tadaiva tadvastu kurvatyatra kriyocyate|
Evameṣā dvirūpāpi punarbhedairanantatām||8||
Arthopādhivaśādyāti cintāmaṇiriveśvarī|
Tatra tāvatsamāpannā mātṛbhāvaṁ vibhidyate||9||
Dvidhā ca navadhā caiva pañcāśaddhā ca mālinī|
Bījayonyātmakādbhedāddvidhā bījaṁ svārā matāḥ||10||
Kādayaśca smṛtā yonirnavadhā vargabhedataḥ|
Pṛthagvarṇavibhedena śatārdhakiraṇojjvalā||11||
Bījamatra śivaḥ śaktiryonirityabhidhīyate||12||
Vargāṣṭakamiti jñeyamaghorādyamanukramāt|
Tadeva śaktibhedena māheśvaryādi cāṣṭakam||13||
Śatārdhabhedabhinnā ca tatsaṅkhyānāṁ varānane|
Rudrāṇāṁ vācakatvena kalpitā parameṣṭhinā||15||
Tadvadeva ca śaktīnāṁ tatsaṅkhyānāmanukramāt||16||

És most azon verzió stanzái, ami nekem van meg. Jelezni fogom a különböző olvasatokat sötétbarnával (és félkövér betűvel), kizárólag az IAST transzliterációban (mivel nem túl pontos művelet kiemelni a Devanāgarī, legalábbis azzal a fonttal, amit használok) :

És most az IAST verziója a megfelelő kiemelésekkel:

Yā sā śaktirjagaddhātuḥ kathitā samavāyinī|
Icchātvaṁ tasya sā devi sisṛkṣoḥ pratipadyate||5||
Saikāpi satyanekatvaṁ yathā gacchati tacchṛṇu|
Evametaditi jñeyaṁ nānyatheti suniścitam||6||
Jñāpayantī jagatyatra jñānaśaktirnigadyate|
Evaṁbhūtamidaṁ vastu bhavatviti yadā punaḥ||7||
Jātā tadaiva tattadvatkurvatyatra kriyocyate|
Evaṁ saiṣā dvirūpāpi punarbhedairanekatām||8||
Arthopādhivaśādyāti cintāmaṇiriveśvarī|
Tatra tāvatsamāpannā mātṛbhāvaṁ vibhidyate||9||
Dvidhā ca navadhā caiva pañcāśaddhā ca mālinī|
Bījayonyātmakādbhedāddvidhā bījaṁ svārā matāḥ||10||
Kādibhiśca smṛtā yonirnavadhā vargabhedataḥ|
Prativarṇavibhedena śatārdhakiraṇojjvalā||11||
Bījamatra śivaḥ śaktiryonirityabhidhīyate||12||
Vargāṣṭakamiha jñeyamaghorādyamanukramāt|
Tadeva śaktibhedena māheśvaryādi cāṣṭakam||13||
Śatārdhabhedabhinnānāṁ tatsaṅkhyānāṁ varānane|
Rudrāṇāṁ vācakatvena kalpitā parameṣṭhinā||15||
Tadvadeva ca śaktīnāṁ tatsaṅkhyānamanukramāt||16||

És most mutatom a fordítást, amit fent készítettem (azon aforizmákét, amiket Kṣemarāja idézett a Spandakārikā-k harmadik fejezete 13. stanzájához írt, jelen kommentárjában). Nem tudom számozni őket, hogy tisztábbá tegyem a dolgot, mert a szöveg a fordításban egyik stanzából a másikba folyik (ez gyakori az irodalomban), vagy a szöveg egyik stanzáról a másikra folytatódik. Ha szöveg izolálható volna minden stanzában, akkor tudnék számozni különösebb gond nélkül. Sajnos jelenleg nem ez a helyzet:

Az Erő, mely a világ Teremtőjéhez tartozik, úgymond inherens (Benne) . Eme Úrnő eme Teremtő Akaratává változik, (amikor) Ő úgy dönt, hogy megnyilvánítja (az univerzumot).

Figyelj, hogyan változik Ő számossá, miközben Ő egy :

Bejelentvén meghatározását annak, hogy 'Ez a tudható vagy objektum ilyen, (és) nem másmilyen !', Ő úgy nevezett, mint a Tudás Ereje ebben a világban .

Amikor Ő az aktivitás felé orientálódik, (mint) 'Legyen hát mindez !', akkor, létrehozván azt a dolgot itt --ebben a világban--, Ő úgy nevezett, mint az Aktivitás (Ereje) .

Így, bár Neki két (fő) formája van, Ő mindazonáltal át megy végtelen változásokon, megfelelően a (vágyott) objektum jellemzőinek. (Következésképpen, eme) Úrnő olyan, mint egy gondolat-drágakő --amikor birtoklójának minden vágyát teljesíti--.

Majd, (amikor az Úrnő) először felölti az anya kondícióját, Ő felosztódik két módon és kilenc módon, és, (amikor egy ilyen Úrnő osztott) ötven részre, (Ő) a fűzér hordójává válik (mely a Szanszkrit ABC ötven betűjéből áll).

A bīja-ból (és) yoni-ból álló osztállyal, Ő megjelenik két módon. A magánhangzók úgy mond a bīja vagy mag. Ka, stb.-vel, Ő úgy mond yoni vagy méh --vagyis a mássalhangzók, yoni-nak vannak tekintve--. (Ezért, ) a varga-k vagy betűcsoportok osztályainak megfelelően, (Ő megjelenik) kilenc módon .

(És) a betűk osztályainak megfelelően -elkülönülően-, Ő ragyog, mint ötven sugár --lévén a Szanszkrit ABC ötven betűből áll--. Ebben a (kontextusban) bīja --magánhangzó-- (és) yoni --mássalhangzó-- úgy nevezett, (mint) Śiva (és) Śakti .

A 'betűk nyolcas csoportja ' úgy ismert, mint Aghorā, stb. sorrendben. És eme bizonyos (betűk nyolcas csoportja), a śakti-k vagy erők osztályainak fényében, nyolc (istenséggel) bír, (mint) Māheśvarī, stb. .

Emellett, óh Szép-arcú !, Ő feloszlott ötven osztályra a Legfőbb Úr által, jelezvén a Rudra-kat, kiknek száma ennyi --azaz ötven--. És ugyanígy, (Ő újra ötven rétűvé válik a Legfőbb Úr által, jelezvén) a śakti-jait (az ilyen Rudra-knak) --vagyis az ünnepelt Rudrāṇī-kat -kiknek száma ennyi --azaz ötven--, rendre ||

És most lefordítom a némileg más jelentéssel bíró verziót (az előzőhöz képest), és ezzel egy időben, jelezni fogom különböző színek és félkövér betűk használatával való kiemeléssel azokat a részeket, ahol különbség van a két verzió között. A jelentés nem tér el lényegesen:

Az Erő, mely a világ Teremtőjéhez tartozik, úgymond inherens (Benne) . Óh Úrnő, Ő eme (Teremtő) Akaratává változik, (amikor) Ő úgy dönt, hogy megnyilvánítja (az univerzumot) .

Figyelj, hogyan változik Ő számossá, miközben Ő egy :

Bejelentvén meghatározását annak, hogy 'Ez a tudható vagy objektum ilyen, (és) nem másmilyen !', Ő úgy nevezett, mint a Tudás Ereje ebben a világban .

Bár , amikor Ő úgy látszik, (mint) 'Legyen ez a dolog hát !', akkor, létrehozván azt --az említett dolgot-- így itt --ebben a világban--, Ő úgy nevezett, mint az Aktivitás (Ereje) .

Így, bár eme bizonyos (Úrnőnek) két (fő) formája van, Ő mindazonáltal át megy számos változásokon, megfelelően a (vágyott) objektum jellemzőinek. (Következésképpen, eme) Úrnő olyan, mint egy gondolat-drágakő --amikor birtoklójának minden vágyát teljesíti--.

Majd, (amikor az Úrnő) először felölti az anya kondícióját, Ő felosztódik két módon és kilenc módon, és, (amikor egy ilyen Úrnő osztott) ötven részre, (Ő) a fűzér hordójává válik (mely a Szanszkrit ABC ötven betűjéből áll).

A bīja-ból (és) yoni-ból álló osztállyal, Ő megjelenik két módon. A magánhangzók úgy mond a bīja vagy mag. Ka, stb.-vel , Ő úgy mond yoni vagy méh --vagyis a mássalhangzók, yoni-nak vannak tekintve--. (Ezért, ) a varga-k vagy betűcsoportok osztályainak megfelelően, (Ő megjelenik) kilenc módon .

(És) minden betű osztályának megfelelően -elkülönülően-, Ő ragyog, mint ötven sugár --lévén a Szanszkrit ABC ötven betűből áll--. Ebben a (kontextusban) bīja --magánhangzó-- (és) yoni --mássalhangzó-- úgy nevezett, (mint) Śiva (és) Śakti .

A 'betűk nyolcas csoportja itt ' úgy ismert, mint Aghorā, stb. sorrendben. És eme bizonyos (betűk nyolcas csoportja), a śakti-k vagy erők osztályainak fényében, nyolc (istenséggel) bír, (mint) Māheśvarī, stb. .

Emellett, óh Szép-arcú !, Ő létrehozott Legfőbb Úr által, jelezvén a Rudra-kat, kiknek száma ennyi, vagyis az ötven különböző osztály (amit Ő felölt a Szanszkrit ABC ötven betűjének formájában). És ugyanígy, (Ő újra ötven rétűvé válik a Legfőbb Úr által, jelezvén) a śakti-jait (az ilyen Rudra-knak) --vagyis az ünnepelt Rudrāṇī-kat -kiknek mennyisége felér ehhez a számhoz --vagyis ötven-- --a Szanszkrit struktúra itt elég zavaros mindenesetre-- - rendre ||

Az utolsó szakasz ezzel a 'tatsaṅkhyānam'-mmal kissé zavaros, de helyes lehet, ha emlékszünk rá, hogy a Szanszkrit számos szövegben rendkívül zavaros, nagyon sokszor. Vagy, lehet egy íráshiba is, és a kifejezés valójában olyan, mint a Kṣemarāja által idézett verzióban, vagyis 'tatsaṅkhyānām', ami sokkal jobbnak tűnik a 'Szanszkrit struktúra' szempontjából, mivel az egyezik a 'śaktīnām'-mmal a (többes szám) Birtokos esetben. OK, folytassuk tovább most és miért ne, hozzáadhatjuk a 14. stanza-t is és a 12. stanza második felét, valamint a 16. stanzát is, csak a jókedv végett. Ahogy láthattad fent a 16. stanza esetében Kṣemarāja tisztán elhagyta azt egy később kiderülő ok miatt, ami fennmaradó fordításom után lesz olvasható. Lássuk.

A teljes 12. aforizma feltárásra kerül most (a második résszel együtt, amit félkövér és zöld betűvel fordítok) :

Ebben a (kontextusban) bīja --magánhangzó-- (és) yoni --mássalhangzó-- úgy nevezett, (mint) Śiva (és) Śakti. És a Śakti-ja --Ereje-- Śambhu-nak , aki --vagyis Śakti-- a Totalitás , úgy dicsőített (a szövegekben), mint a Jelző ||12||

Bár Śiva Ereje Minden, mégis Ő (Śakti) főleg Az, aki jelez (a Szubjektum) és nem az, ami jelezve van (az objektum). Ez az Ő Misztériuma.

És most, a teljes 14. aforizma feltárásra kerül (nincs szükség félkövér és zöld betűkre, mivel ez egy teljes aforizma, nem egy részlet) :

Ők --vagyis a nyolcas betűcsoportok nyolc istensége-- úgy tudott, mint akik (a következők): 'Māheśī --úgy is ismert, mint Māheśvarī-- és Brāhmaṇī -- úgy is ismert, mint Brāhmī--, valamint Kaumārī (és) Vaiṣṇavī ; Aindrī --vagy Indrāṇī-- és Yāmyā --szintén Vārāhī--, (együtt) Cāmuṇḍā-val és Yogīśī-vel --ki úgy is ismert, mint Yogīśvarī vagy Mahālakṣmī '||14||

De, a stanzában megadott sorrend nem valós sorrendje az istenségeknek a vonatkozó varga-k vagy betűcsoportok fényében. A stanzában a szerző (Śiva) olyan sorrendben hozza az úrnők neveit, ami megfelel a versmérték követelményeknek. Mit értek ez alatt? A stanzában magadott sorrend a következő:

 1. Māheśī vagy Māheśvarī
 2. Brāhmaṇī vagy Brāhmī
 3. Kaumārī
 4. Vaiṣṇavī
 5. Aindrī vagy Indrāṇī
 6. Yāmyā vagy Vārāhī
 7. Cāmuṇḍā
 8. Yogīśī vagy Yogīśvarī vagy Mahālakṣmī

De a valódi sorrend így néz ki:

 1. Yogīśī vagy Yogīśvarī vagy Mahālakṣmī
 2. Brāhmaṇī vagy Brāhmī
 3. Māheśī vagy Māheśvarī
 4. Kaumārī
 5. Vaiṣṇavī
 6. Yāmyā vagy Vārāhī
 7. Aindrī vagy Indrāṇī
 8. Cāmuṇḍā

Most pedig, hogy tisztázzuk ezt a bonyolult témakört, megmutatom az istenségeket (helyes sorrendben), együtt a vonatkozó varga-kkal vagy betűcsoportokkal:

Magánhangzók
A-varga
a ā i ī u ū e ai o au aṁ aḥ
Mássalhangzók
Első Csoport
Alcsoportok Kemény Puha
Zöngétlen Zöngés Zöngétlen Zöngés Nazális
Ka-varga
ka kha ga gha ṅa
Ca-varga
ca cha ja jha ña
Ṭa-varga
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa
Ta-varga
ta tha da dha na
Pa-varga
pa pha ba bha ma
Második Csoport
Ya-varga
ya ra la va
Harmadik Csoport
Śa-varga
śa ṣa sa ha kṣa

 Most már teljesen tiszta!

És mi a helyzet a 16. aforizma hiányzó második felével? Követem az előző procedúrát, amit végigvittem az előző, 12. aforizmánál, de azt a verziót használom ami számomra elérhető, vagyis nem azt, amit Kṣemarāja idézett:

Tadvadeva ca śaktīnāṁ tatsaṅkhyānamanukramāt|
Sarvaṁ ca kathayiṣyāmi tāsāṁ bhedaṁ yathā śṛṇu||16||

És ugyanígy, (Ő újra ötven rétűvé válik a Legfőbb Úr által, jelezvén) a śakti-jait (az ilyen Rudra-knak) --vagyis az ünnepelt Rudrāṇī-kat -kiknek mennyisége felér ehhez a Kṣemarāja számhoz --vagyis ötven-- --a Szanszkrit struktúra itt elég zavaros mindenesetre-- - rendre. említeni fogom minden együtt, azok --a śakti-k-- osztályaival ; figyelj ! ||16||

Így, már érted hagyta ki Kṣemarāja az aforizma második felét. Az ötven Rudra ötven neve említve lett a 17. aforizmában. Közölni fogom a neveiket hamarosan, de először ki kell fejtsem ezeket az aforizmának, amiket a bölcs Kṣemarāja idézett (a 3.5-től 3.16-ig) :

Az Úr Ereje inherens Benne, vagyis Ő ’természetesen’ Hozzá tartozik. Nincs ebben semmi mű. Amikor Ő úgy dönt, hogy manifesztálni kívánja az univerzumot, Ő (Śiva) Akarat Erejévé válik, hogy létrehozza az univerzális megnyilvánulást. Majd, Ő a Tudás Erejévé válik, így érezvén: ’Ez a tudható vagy objektum ilyen és nem másmilyen!. Végül, amikor ő próbálja aktualizálni az univerzumot, ami csupán egy idea volt a Legfőbb Én Elméjében, Ő az Ő Cselekvő Erejévé válik. Így érezvén: ’Legyen hát mindez!’.

És eme első mozzanat után, Neki fel kell öltenie a teremtés minden aspektusát. Ilyen módon, Ő dolgok milliárdjaivá válik. Ám, mindenesetre, Ő nem válik soha semmivé, mert Ő maradéktalanul egy az Ő Urával (Paramaśiva). Ő úgy nevezett, mint ’gondolat-drákagő’, mivel teljesíti Mesterének minden vágyát.

Egy magánhangzó úgy nevezett, mint ’bīja’ vagy ’mag’, mert az megtermékenyíti a ’yoni-t’ (szó szerint méh), ami a mássalhangzó. Ez teljesen érthető, amennyiben így tekintesz a mássalhangzókra: Nem tudod kiejteni őket magánhangzó nélkül. Például, ’k’...hogy ejted ki helyesen magánhangzó nélkül? Nem lehetséges helyesen kiejteni egy magánhangzó segítsége nélkül. Mondjuk: ’ka’... most már kiejthető. Így, a magánhangzók magok, amik a mássalhangzókat vagy a méhet termékennyé teszik. Magánhangzók nélkül a mássalhangzók olyanok, mint a meddő nő, képtelenek teremteni.

Śiva a magánhangzó és Śakti a mássalhangzó ebben a sémában. Igen, minden Śiva végül, mert Śiva és Śakti egyek. Ez az egy Valóság feloszlik két részre, de csak azok taulmányozása végett.

A Mālinīvijayatantra egyik idézett aforizmájában ki van mondva, hogy Ő feloszlik kilenc (navadhā) részre. Ez a varga-k vagy betűcsoportok istenségeire vonatkozik, de most kilencnek számoljuk, a Kṣa-varga elkülönítése miatt. Nézd:

A 'kṣa' mássalhangzó elhagyja a Śa-varga-t és megformálja saját 'varga'-ját vagy 'csoportját'
Śa-varga śa ṣa sa ha
Kṣa-varga kṣa

Most a Kṣa-varga alkotja a legújabb 9. varga-t. Amikor Śakti megjelenik ilyen módon, egy új istenség tárul fel: Śiva-Śakti. Eme úrnő válik uralkodójává az A-varga-nak (a magánhangzók csoportja), és a másik úrnő (az, amelyik korábban az A-varga felett honolt), válik uralkodójává az új Kṣa-varga-nak. Nézd az előző sorrendet (amennyiben a Szanszkrit ABC 8 varga-ra van osztva) :

 1. Yogīśī vagy Yogīśvarī vagy Mahālakṣmī (A-varga uralkodója)
 2. Brāhmaṇī vagy Brāhmī (Ka-varga uralkodója)
 3. Māheśī vagy Māheśvarī (Ca-varga uralkodója)
 4. Kaumārī (Ṭa-varga uralkodója)
 5. Vaiṣṇavī (Ta-varga uralkodója)
 6. Yāmyā vagy Vārāhī (Pa-varga uralkodója)
 7. Aindrī vagy Indrāṇī (Ya-varga uralkodója)
 8. Cāmuṇḍā (Śa-varga uralkodója)

De ha a Kṣa-varga (a kilencedik betűcsoport) létrejön, akkor a sorrend némileg megváltozik (kiemeltem félkövérrel a változásokat) :

 1. Śiva-Śakti (A-varga uralkodója)
 2. Brāhmaṇī or Brāhmī (Ka-varga uralkodója)
 3. Māheśī or Māheśvarī (Ca-varga uralkodója)
 4. Kaumārī (Ṭa-varga uralkodója)
 5. Vaiṣṇavī (Ta-varga uralkodója)
 6. Yāmyā or Vārāhī (Pa-varga uralkodója)
 7. Aindrī or Indrāṇī (Ya-varga uralkodója)
 8. Cāmuṇḍā (Śa-varga uralkodója)
 9. Yogīśī or Yogīśvarī or Mahālakṣmī (Kṣa-varga uralkodója)

Most, visszatérve a hagyományos 8 varga-hoz: A nyolcas betűcsoport vagy varga úgy ismert, mint Aghorā-k (nem félelmetesek), Ghorā-k (félelmetesek) és Ghoratarī-k (nagyon félelmetesek), vagyis ez a csoport Aghorā-val kezdődik és folytatódik az istenségek két fennmaradó csoportjával. Bár, ahogy elmondtam az előző megjegyzésben, ki fogom fejteni ezt a három aspektusát az egyetlen Úrnőnek a következő megjegyzésben. És ezen varga-k vagy betűcsoportok mindegyike rendelkezik egy bizonyos uralkodó istenséggel, ahogy az már fentebb mutattam.

Az Úr Ereje a Szanszkrit ABC 50 betűvé válik, mindegyiknek van két speciális uralkodó istensége (Rudra és Rudrāṇī). 16 Rudra vagy és 16 Rudrāṇī a magánhangzók számára és 34 Rudra (plusz 34 Rudrāṇī) a mássalhangzók számára. A Mālinīvijayatantra 3.16 aforizmájának végén, Śiva azt mondta, hogy Ő említeni készül minden Rudra nevét (lásd a stanzát fentebb). Remek, Ő megteszi ezt a 3.17, 3.18 stanzákban, stb. Csak a Rudra-k neveit fogom megadni, mert hölgyeik nevei (a Rudrāṇī-k) könnyedén létrehozható a férfinemű főnév, mely névként működik, átalakításával annak női formájára (pl.: Jaya -à Jayā). Ezek a Rudra-k és feleségeik örökkön felszabadultak, vagyis sosem kaptak Felszabadulást, mert eleve így jöttek létre, a kezdetektől fogva:

Az ötven Rudra csoportja
A 16 magánhangzóhoz kapcsolódóan Amṛta, Amṛtapūrṇa, Amṛtābha, Amṛtadrava, Amṛtaugha, Amṛtormi, Amṛtasyandana, Amṛtāṅga, Amṛtavapu, Amṛtodgāra, Amṛtāsya, Amṛtatanu, Amṛtasecana, Amṛtamūrti, Amṛteśa and Sarvāmṛtadhara
A 34 mássalhangzóhoz kapcsolódóan Jaya, Vijaya, Jayanta, Aparājita, Sujaya, Jayarudra, Jayakīrti, Jayāvaha, Jayamūrti, Jayotsāha, Jayada, Jayavardhana, Bala, Atibala, Balabhadra, Balaprada, Balāvaha, Balavān, Baladātā, Baleśvara, Nandana, Sarvatobhadra, Bhadramūrti, Śivaprada, Sumanāḥ, Spṛhaṇa, Durga, Bhadrakāla, Manonuga, Kauśika, Kāla, Viśveśa, Suśiva and Kopa

OK, gondolom már tisztább ez a bonyolult témakör egy kicsit, részletes kifejtésem után!Return

8 A Mālinīvijayatantra (3.31 - 3.33) stanzacsoportjával kapcsolatosan, van egy másik olvasat, de csupán a 3.31-el kapcsolatosan. Meg fogom ezt mutatni a két verzió (a Kṣemarāja által a Spandanirṇaya-ban idézett és a számomra elérhető) összehasonlításával. Hogy ezt meg tudjam tenni, a korábban használt módszert fogom alkalmazni. Nézzük a Kṣemarāja által idézett verziót, mind Devanāgarī-val és IAST-tal:

Viṣayeṣveva saṁlīnānadho'dhaḥ pātayantyaṇūn|
Rudrāṇūnyāḥ samāliṅgya ghorataryo'parāstu tāḥ||31||
Miśrakarmaphalāsaktiṁ pūrvavajjanayanti yāḥ|
Muktimārganirodhinyastāḥ syurghorāḥ parāparāḥ||32||
Pūrvavajjantujātasya śivadhāmaphalapradāḥ|
Parāḥ prakathitāstajjñairaghorāḥ śivaśaktayaḥ||33||

És most a verzió, amivel én rendelkezem, kiemelve a különbségeket félkövérrel és sötétbarna színnel (csak az IAST verzióban) :

Viṣayeṣveva saṁlīnānadho'dhaḥ pātayantyaṇūn|
Rudrāṇūnyāḥ samāliṅgya ghorataryo'parāḥ smṛtāḥ||31||
Miśrakarmaphalāsaktiṁ pūrvavajjanayanti yāḥ|
Muktimārganirodhinyastāḥ syurghorāḥ parāparāḥ||32||
Pūrvavajjantujātasya śivadhāmaphalapradāḥ|
Parāḥ prakathitāstajjñairaghorāḥ śivaśaktayaḥ||33||

Szerencsére, a különbség mindkét esetben minimális. OK, most a fordítás kerül összehasonlításra félkövér és zöld színek használatával kiemelve a változást:

A ghoratarī-s --szó szerint a legfélelmetesebbek--, azok, akik átölelik a Rudra lelkeket --felszabadult lelkeket--, lehajítják az individuális lelkeket, akik objektumokon csüngnek lentebb és lentebb, bizonyosan aparā-k vagy nem legfőbbek .

A Ghorā-k –szó szerint félelmetesek--, akik, létrehozván, mint korábban, a vegyes tettek –jó és rossz tettek vegyesen-- gyümölcseihez való ragaszkodást, gátolják a Felszabadulás útját, parāparā-k --részben legfőbbek, részben nem legfőbbek-- .

Az Aghorā-k --szó szerint nem félelmetesek--, Śiva Erői adományozzák, mint korábban, Śiva Állapotának gyümölcsét a korlátolt létezők --szó szerint rovarok-- sokaságának. Ők joggal nevezettek parā-knak vagy legfőbbeknek Annak Ismerői által --vagyis a Legfőbb Principium Ismerői által-- ||


A ghoratarī-s --szó szerint a legfélelmetesebbek--, azok, akik átölelik a Rudra lelkeket --felszabadult lelkeket--, lehajítják az individuális lelkeket, akik objektumokon csüngnek lentebb és lentebb, úgymond aparā-k vagy nem legfőbbek .

A Ghorā-k –szó szerint félelmetesek--, akik, létrehozván, mint korábban, a vegyes tettek –jó és rossz tettek vegyesen-- gyümölcseihez való ragaszkodást, gátolják a Felszabadulás útját, parāparā-k --részben legfőbbek, részben nem legfőbbek-- .

Az Aghorā-k --szó szerint nem félelmetesek--, Śiva Erői adományozzák, mint korábban, Śiva Állapotának gyümölcsét a korlátolt létezők --szó szerint rovarok-- sokaságának. Ők joggal nevezettek parā-knak vagy legfőbbeknek Annak Ismerői által --vagyis a Legfőbb Principium Ismerői által-- ||

És most ki fogom fejteni a jelentését ennek a három stanzának. Tág értelemben Śakti három kategóriájáról beszélhetünk:

(1) Aghorā-k (nem félelmetesek) a Nagy Úr azon erői, akik minden létezőt a Felszabadulás felé tolnak. Ők kizárólag Kegyelmet hordoznak, így ők a Parā osztályhoz tartoznak.

(2) Ghorā-k (félelmetesek) a Nagy Úr azon erői, akik csupán megakasztják a Felszabadulás útját az által, hogy a vegyes tettek gyümölcsihez való ragaszkodást létrehozzák. Más szavakkal, blockolják a létezőket abban, hogy elérjék a Felszabadulás útját, a jó és rossz tettek eredményeihez való ragaszkodás által. Ezek a śakti-k csak nehézségeket szülnek. Ők a Parāparā osztályhoz tartoznak.

(3) A Ghoratarī-k (legfélelmetesebbek) a Nagy Úr azon erői, akik segítik (átölelik) a létezőket a Felszabadulás ösvényén, de akadályozzák azokat, akik objektumokhoz ragaszkodnak. Ezek az erők nehézségeket szülnek és oldanak is fel. Ők az Aparā osztályhoz tartoznak.

Nyilvánvaló, hogy mindig csak egy Śakti vagy Erő létezik, ám Ő, valahogyan Önmagát három erőre bontja, hogy a folyamatot megkezdje. Végül, Ő az erők milliárdjaivá osztódik. OK, ez most elég!Return

9 Összességében, ez a limitált létező, aki Śiva, de nem realizálja, hogy Śiva, egy balsors. Ő abszolút ostoba, és e felől nincs kétség. Miért ilyen? Mert ő folyamatosan, valami olyasmi, ami valójában nem is. Így, ostobának néz ki és érzi is magát. Mert próbál az lenni, ami valójában egyáltalán nem ő, teljesen gusztustalan. Egész álló nap ragaszkodik valamihez, még saját hülyeségéhez is. Ezért, ő így nem lehet „ő maga”, még egy másodpercre sem. Társaságában lenni balsors érzéssel társul, merthogy az is. Megoldásai teljesen hamisnak érződnek, mert azonosított azzal, ami NEM ő. Ennek eredményeképpen, benne minden hamis és végül disztustalan. Céljai az életben teljességgel nevetségesek. Bár eredendően Śiva, ő mindazonáltal egy adag szemétből kíván boldogságot szerezni, ami ’objektumokként’ ismert. Emellett szintén próbál boldog lenni az által, hogy más, olyan paśuk-kal társul, mint ő. Így ezt sosem éri el, de ezt nem tudja. Ezen okokból kifolyólag folyamatosan gondban van, de olyan tudatlan, hogy más embereket okol nyomoráért. Vagy olyan ostoba, hogy azt hiszi, testét különböző helyekre cipelvén, majd eléri a spontán boldogságot. Teljesen el van veszve saját tudatlanságában. Egy ilyen paśu maradéktalanul megvetendő, mégis elnyeri helyét a bolondok világában. Mindez a folyamat látszólag a Legfőbb Ént átalakította egy bábuvá, kinek neve ’korlátolt individuum’, mindig kellemetlen. De egy napon, amikor ez az ostoba létező kezdi realizálni, saját Kegyelme által, hogy ő Śiva, akkor ő tisztelendővé válik és hódolatra méltóvá.

Az Úrnői a varga-knak (amit kifejtettem az előző megjegyzésben) szüntelen becsapja ezt a bábuszerű paśu-t, (korlátolt létezőt). A csalás olyan nyilvánvaló, hogy mindenesetre újra és újra ebbe a csapdába szorul. Őt teljesen nyakoncsípte a szavakat formáló betűk sora. Minden nap szavakon csüng és ezért nem meglepő, hogy a szenvedés az ő szüntelen székhelye. De ő esszenciális Śiva! Tehát, hogyan került ilyen nyomorult állapotba? Úgy, hogy elvesztette ragyogását Kalā kezében. De mi a Kalā? Hogy erre választ adjon, Kṣemarāja ad négy lehetséges alternatívát.Return

10 A ’Kalā’ kifejezés első fordítása: Ő Māyā ereje. És eme ereje által, a Nagy Úr képes elveszíteni Saját Ragyogását és megvetendő limitált individuummá válni. Māyā emere ereje nem a Māyātattva (a hatodik kategória), hanem Māyāśakti (a dualitás létrehozásának ereje). A Māyātattva egy végterméke az ő dualitást létrehozó erejének. A ’Māyā’ szó a ’mā’ (mérni) gyökből származik. Māyā az, ami mindent végessé tesz, vagyis Ő fordítja azt, ami végtelen azzá, ami valahogy mérhető.Így ő elveszíti Saját Ragyogását, Māyā eme ereje miatt.Return

11 A ’Kalā’ második fordítása: Ő az egyike a kañcuka-knak vagy Māyā burkainak. Ez a kañcuka hozza létre a végtelen Śiva-ban, hogy ’Ő nem képes tenni egy bizonyos határon túl’. És a Kalākañcuka az is, ami rávesz, vagyis sarkall minden limitált létezőt arra, hogy tetteket hajtson végre. Így, a Kalākañcuka a kezdőpontja a karma törvényének, lévén tettek nélkül ez a törvény nem tud működni. Kifejtem az öt kañcuka-t a Trika 4 dokumentumban. Mindenesetre, egy kérdés még maradt: Hogyan válik az erők csoportjának élvezeti tárgyává? Ez a kérdés választ kap a ’Kalā’ harmadik és negyedik fordításában'.Return

12 A ’Kalā’ harmadik fordítása: Ő az úrnője a varga-knak. Ezen úrnők száma 8 vagy 9, annak fényében, hogy miképp rendezzük sorba a Szanszkrit ABC betűit (, ahogy azt korábban kifejtettem):

Ha a Szanszkrit ABC 8 varga-ba vagy betűcsoportba rendeződik, akkor az uralkodó istenek ilyenek:

 1. Yogīśī vagy Yogīśvarī vagy Mahālakṣmī (A-varga uralkodója)
 2. Brāhmaṇī vagy Brāhmī (Ka-varga uralkodója)
 3. Māheśī vagy Māheśvarī (Ca-varga uralkodója)
 4. Kaumārī (Ṭa-varga uralkodója)
 5. Vaiṣṇavī (Ta-varga uralkodója)
 6. Yāmyā vagy Vārāhī (Pa-varga uralkodója)
 7. Aindrī vagy Indrāṇī (Ya-varga uralkodója)
 8. Cāmuṇḍā (Śa-varga uralkodója)

De, ha az ABC 9 varga-ba rendeződik, akkor az uralkodó istenek így néznek ki:

 1. Śiva-Śakti (A-varga uralkodója)
 2. Brāhmaṇī or Brāhmī (Ka-varga uralkodója)
 3. Māheśī or Māheśvarī (Ca-varga uralkodója)
 4. Kaumārī (Ṭa-varga uralkodója)
 5. Vaiṣṇavī (Ta-varga uralkodója)
 6. Yāmyā or Vārāhī (Pa-varga uralkodója)
 7. Aindrī or Indrāṇī (Ya-varga uralkodója)
 8. Cāmuṇḍā (Śa-varga uralkodója)
 9. Yogīśī or Yogīśvarī or Mahālakṣmī (Kṣa-varga uralkodója)

Így, eme korlátolt individuum ragyogását elvették az uralkodó istenek, melyek úgy összességében minden nyelv szavai fölött honolnak. És őt becsapják ezek a szavak éjjel-nappal. És ha azok a szavak megfelelőek számára, jól érzi magát. Ezzel szemben, ha azok nem kedvezőek számára, rosszul érzi magát. Amikor egy személy ilyen bábu, nyilvánvaló, hogy sosem lehet valójában boldog, a szó abszolút értelmében. Ő csupán folyamatosan el van foglalva a megragadással és elvetéssel. Mi egyebet mondhatna bárki nyomoráról, amit nem mutatott már eleve meg a világ? Fogj egy könyvet, ami az emberi történelemmel foglalkozik és lásd saját magad.Return

13 A ’Kalā’ negyedik fordítása: Ő megfosztotta ragyogásától az Āṇavamala (a Teljesség hiányához kapcsolódó tisztátalanság). Āṇavamala az elsődleges tisztátalanság, amiből a többi tisztátalanság szüketik. Kifejtettem a Āṇavamala-t a Trika 4 dokumentumban, szintén.Return

14 És mi a végső következménye annak, hogy elveszítette ragyogását? Hogy nem képes realizálni esszenciális azonosságát Śiva-val, saját Énjével. Ez arra hivatja őt, hogy egy nyomorral teli életet éljen, szüntelen problémák közepette. Ő nem azért van bajban, mert van valaki vagy valami, ami számára rosszat tesz. NEM, azért van bajban, mert ’alszik’ spirituális nézőpontból. Lévén nem képes felismerni, hogy ő valójában Śiva, ő elszenvedi eme tévedésének következményeit szüntelen problémák formájában. Még ha minden OK is kint, nem lehet teljesen boldog. Csupán szikráit éri el a boldogságnak, ami nevetséges. Mivel így van, ő és minden tette, gondolata, érzelme, stb. Egy balsorsnak felel meg. Ha ő nem képes ’ő’ lenni, ami ’ő valójában’, nincs sok értelem és lényeg abban, amit tesz, gondol, érez, stb. A következő aforizmában, Vasugupta és Kṣemarāja kifejtik még részletesebben a paśu-ban lévő kötöttség természetét.Return

fel


 14. AforizmaMost, (Vasugupta) ezt analizálja: 'A kondicionált létező kötött a korlátolt kognitív erők által és (ennek eredményeképpen) teljesen béklyózott 1 :


Az ideák feltárulása, melyek e (paśu-ban vagy korlátolt létezőben) (jelennek meg), (jelzik)a Legmagasabb Halhatatlanság Nektárja ízének eltűnését. Ebből, (a korlátolt létező) függővé válik. Ezen (ideák feltárulása) a Tanmātra-k --minden dolog finom aspektusa-- körében működik ||14||


Az (olyan) ideák -azaz gondolatok feltárulása, (melyek) a világhoz vagy a szövegekhez tartoznak, valamint a gondolatok, melyek különböző objektumokkal kapcsolódó kogníciók, (amik) meg vannak hintve azokkal --az ilyen ideákkal-- -, amik (megjelennek) ebben a paśu-ban vagy korlátolt létezőben, valami olyan, ami feltárul (és) eltűnést hoz. Az --az ideák, stb. feltárulása--, (jelzi) a Hallhatatlanság Legfőbb Nektárja ízének eltűnését (vagy) elsüllyedését --megszűnését--, --Kṣemarāja szerint a 'Parāmṛtarasāpāyaḥ' összetétel jelentése az aforizmában 'Hallhatatlanság Nektárja Legfőbb ízének eltűnése', de szerintem a 'Hallhatatlanság Legfőbb Nektárja ízének eltűnése', mindkét interpretáció (Kṣemarāja-é és az enyém is érvényes) --, vagyis a Tudatosság összetett egysége Gyönyöre folyásának (eltűnését) |

Bár, a Tudatosság Állapota --Śiva Állapot, a Tudatosság összetett egységének Állapota-- létezik a feltáruló ideákban, melyek különböző objektumokkal foglalkoznak, lévén Az bizonyosan nem felismert vagy tapasztalt, (Az) úgy jelzett (vagy ismert) , mint ami nem létezik. Így, ki van mondva hát (az aforizmában, hogy jelen van eltűnése a Hallhatatlanság Legfőbb Nektárja ízének -vagy ahogy Kṣemarāja írja, a Hallhatatlanság Nektárja Legfőbb ízének-) |

És ebből, vagyis az ideák feltárulásából, ő függővé válik --szó szerint olyan állapotba zuhan, amiben nincs szabadság--, (azaz) ő azok --az ilyen ideák-- hatása alá kerül 2 |

Ahogy ki lett mondva a tiszteletreméltó Śivasūtra-k --I,2---ban: "A (korlátolt vagy limitált) tudás kötöttség '|

Szintén (meg lett ez erősítve) a ragyogó Vyāsa bölcs által: 'Gyermekkorban, ő függ apától és anyától '|

(Ahogy)szintén (ki lett mondva) a tiszteletreméltó Madālasā által (a Mārkaṇḍeyapurāṇa XXV, 15-ben) :

"Ne beszélj gyakran anyagi azonosulásaidról (, mint ezek:) Egy kis 'Óh apa ', 'Óh fiú ', egy kis 'Óh anya ', egy kis 'Óh kedves ', egy kis 'Enyém ', (és) egy kis 'Nem enyém 3 '"|

''Az ideák feltárulása, amiknek hatóköre a Tanmātra-k, -amik alapvető jellemzők, akár intenzívek, akár nem -' (azt jelenti 'az ideák feltárulása) miknek hatóköre ilyen, vagyis különböző objektumokból áll '. Ez a jelentés |

Eme (közvetlenül az előbb kifejtettek) által, (Vasugupta) meghatározta, ezt: 'Amíg ez a kiáradása a különböző tudhatóknak (létezik), addig (egy személy) valójában kötöttségben van. Ám, amikor, a fent említett tanítás által, (egy ilyen személy) realizálja, szilárd éberséggel, hogy minden azonos vele vele, akkor (ő) életében felszabadult |

Ahogy meg lett erősítve (jelen szöveg 2. fejezetének 5. aforizmája által): 'Vagy (az) , aki birtokolja eme tudást vagy realizációt ', stb. |

Így, nincs összeférhetetlenség ez (ami ki lett mondva jelen aforizmában, III,14), vagyis ' Az ideák feltárulása, melyek e (paśu-ban vagy korlátolt létezőben) (jelennek meg), (jelzik)a Legmagasabb Halhatatlanság Nektárja ízének eltűnését ', és az --szó szerint együtt azzal, ami-- korábban tételezve lett (jelen szöveg II.4-ben), vagyis 'ezért, nincs állapot mely ne lenne Śiva, (akár) szóban, tárgyban (vagy) gondolatban --cintā-- ', stb. (között) 4 ||14||

Magyarázatok átugrása

1 A limitált individuumban a kognitív erő megköti őt szorosan. Mivel ő elég sok mindent tud mindenről, csak saját Énjéről nem, ezért meg van fosztva belső Gyönyörétől. A tudatlanság eme folyamatának analízisét mutatja be most Vasugupta és Kṣemarāja.Return

2 Az ideák feltárulása, vagyis gondolatok, melyek a világhoz vagy a szövegekhez tartoznak, véget vet a Hallhatatlanság Legfőbb Nektárjának élvezetének. ’Szövegek’ alatt Kṣemarāja nem utalhat a nem-duális Trika szövegekre (Mālinīvijayatantra, Svacchandatantra, Spandakārikā-k, Śivasūtra-k, stb.), annál is inkább a hibás szövegekre. Például Buddhista szövegekre, melyek tele vannak hibás koncepciókkal a Legfőbb Valóságot illetően, Advaitavedānta és a terméketlen Brahma, duális és minősített Vedānta és azok nevetséges elképzelései a Felszabadulásról, mely a különböző helyekre való vándorlásról, stb. szól). Az ideák, melyeket ezek az alacsony rangú szövegek képviselnek, igen hatékonyak még több és több kötöttség létrehozására, és efelől semmi kétség. Ellenben a Trika szövegek telve vannak fénnyel és Kegyelem adományozással. Ez úgy tűnik, mintha a Trika rendszer egy fanatikusa mondaná, de azt ajánlom, hogy nézd meg saját magad azt, amit mondtam. Évekig tartó elemzés vár rád, de végül rá fogsz ébredni, hogy a Trika szövegek mondják az Igazságot rólad, az univerzumról és Isten természetéről.

Eme Isten, akit mi Śiva-nak nevezünk eme Trika rendszerben a Tudatosság és Gyönyör összetett egysége. Ő ilyen, lévén mindenhol jelen van. Úgy értem, hogy mivel minden helyen ott van, Ő nem valójában nem mozoghat, hiszen nincs hely, ahová mehetne. És az Ő Állapota (Śiva Állapota) mindig jelen van minden ideában (jóban vagy rosszban), ami feltárul a korlátolt individuum elméjében. Mindenesetre, mivel ő nem képes realizálni ezt az Állapotot, ezért úgy tűnik, mint ez az Állapot nem létezne. És mindezen önmagáról és minden másról szóló ideák feltárulása miatt, a korlátolt létező nem tökéletesen Szabad. Miért? Mert az Abszolút Szabadság (az ő esszenciális természete) abban a dimenzióban honol, ahol az ideák nem léteznek. Ez ilyen egyszerű!Return

3 A korlátolt tudás kötöttség. Más szavakkal, korlátolt tudás arról, hogy ki vagy valójában. Eme megértésnek hiánya, miszerint te vagy Śiva, valójában kötöttség. És az apán és anyám való függés a gyerekkorban rámjutat arra, hogy ő nem szabad, azaz hogy elvesztette Abszolút Szabadságát és most az anya és az apa gondoskodására szorul. Amikor egy emberi létező megszületik, ő tiszta Śiva. Ám később, Saját Akarata által, ő tudatlanokkal társul (anya és apa), ami ideákat generál arról, hogy ő ki, mi a világ, stb. Például: Én vagy Gabriel és Argentínában születtem. De ez az érzet hamis, mert Śiva egy velem és következésképpen Én mindenhol ott vagyok, és ezért sosem születtem. Számos ostoba idea születik az gyerek elméjében, miután tudatlanokkal társul és ezek az ideák később nagyon nehezen vonhatók csak vissza, amikor az emberi létező elindul a Felszabadulás ösvényén. Minden probléma, amit ez a személy tapasztalni fog, főleg a korábbi, tudatlan szülőkkel való kapcsolatból származik. Ez, valamint társulás tudatlan tanárokkal az iskolában, elegendő lesz ahhoz, hogy e személy kötöttségben legyen élete során. Minden csupán egy kitaláció, mert először is, nem létezik semmi olyan, mint a személy, kinek neve Mr. Gabriel, stb. A tudatlan ideák feltárulása hozta létre az értelmetlenségek abszurd hálózatát, amiből megszabadulni rendkívül nehéz. És eme feltáruló ideákból jön létre függés, mert Śiva meg van győződve arról, hogy Neki szüksége van valakire vagy valamire ahhoz, hogy éljen, boldog legyen stb.

A személy eredendően Śiva. És Śiva-nak nincs anyja, apja, szerelme, stb. És minden Hozzá tartozik. Így, miért mondja, hogy ’enyém’ és ’nem enyém’, amikor Ő mindennek birtokosa? És ha Ő mindennek birtokosa, miért kellene aggódnia azért, hogy elveszít néhány dolgot? Hogyan vált Śiva mindezekké? Az ideák feltárulása által. Ám végül, amikor a személy eléri a Felszabadulást (ha szerencsés!), Ő realizálni fogja, hogy semmi sem történt Śiva-val. Ő megmaradt végig ugyanannak. Így, az Ő kötöttsége szintén hamis. A bölcs Madālasā kifejti mindezt röviden a Mārkaṇḍeyapurāṇa XXV, 15.-ben.Return

4 Minden objektum, amit látsz a Tanmātra-k (tattva-k 27 - 31) kreálmánya. A teremtés maga (az objektumok) a Mahābhūta-kból (tattva-l 32 - 36) állnak, amik közvetlenül származnak a Tanmātra-kból (a mintái --általános jellemzők-- mindannak, mi hallható, érinthető, látható, ízlelhető és szagolható. Kifejtem mindezt a Trika 6 dokumentumban. És minden feltáruló idea, objektumokhoz tartozik. Ez a tudatlanság módszere, ugye? Ezek nem ideák Svātantrya-ról (Abszolút Szabadság), a Nagy Úr Ragyogásáról, stb., NEM. Ezek ideák ’objektumokról’ (az emberek az ’objektumok’ kategóriában benne vannak, mivel fizikai testük és egójuk szintén objektum). Így, a Tanmātra-k uralkodnak egy tudatlan emberen, és a személy szüntelen elfelejti a Szubjektumot, ami nem egy Tanmātra-kból származó termék, hanem mindennek esszenciális Énje.

Míg a különböző objektumok feltárulása létezik, egy személy valójában kötöttségben van. Most, ha látsz sok objektumot magad körül emberek, dolgok formájában, stb. akkor kötöttségben vagy. Ám amikor, a tanításokon keresztül, melyeket tanulmányozunk, realizálod, hogy egy vagy azokkal az objektumokkal, ezért életedben felszabadult vagy (jīvanmukta). A tőled különböző dolgok szüntelen feltárulása rámutat kötöttségedre. De abban a pillanatban, amikor azok az objektumok veled egyként kerülnek tapasztalásra, a kötöttségnek vége. Ahogy jelen szövegben ki lett mondva a II.5-ben: ’ Vagy aki birtokolja e tudást vagy realizációt (és) szüntelen egyesülve van (a Legmagasabb Énnel), úgy látja az egész világot, mint (isteni) játék. Az életében felszabadult, nincs kétség (efelől)

Ezért abszolút helyesen állítható, hogy a tény ellenére, miszerint nincs állapot, mely nem lenne Śiva, ezzel egy időben az egyén elveszti Śiva Állapotának Gyönyörét az ideák feltárulása miatt. Nincs ellentmondás itt a nem-dualitás és dualitás tekintetében, lévén az első egy tényszerű Igazság, míg utóbbi csupán Śiva Játéka. OK, Gondolom mostmár teljesen tiszta.Return

fel


 15. AforizmaEgy felvetés: 'Ha az ideák feltárulása ebben (a korlátolt létezőben) (jelzi) csökkenését a Halhatatlanság Legfőbb Nektárja ízének, akkor hogyan mondható, hogy ő használt vagy élvezett az erők csoportja által ?'. (Vasugupta most) feloldja (ezt) a kétséget 1 :


Az erők szüntelen készek, hogy elfedjék vagy eltakarják az esszenciális természetét eme (korlátolt létezőnek) , mert nem létezik az ideák feltárulása a szavak belső keveredése nélkül ||15||


A 'ca' szó kifejez egyfajta kétséget, mely bevezet --szó szerint összegyüjt vagy akkumulál-- egy másik állítást, ami azt --vagyis eme kétséget-- feloldja|

A már eleve kifejtett - erők szüntelen készek, hogy elfedjék vagy eltakarják e korlátolt létező esszenciális természetét --azaz Śiva-t --, (más szavakkal, azok) eszközei vagy okai annak, lévén megakadályozzák megfelelő realizációját --szó szerint felismerését-- (egy ilyen esszenciális természetét), mely kiterjed vagy kiárad, mint (mindennek) szubsztrátuma vagy kivonata. Amíg nincs jelen felismerés benne, annak, hogy saját esszenciális természete a Halhatatlanság Legfőbb Nektárjának íze, addig ezek (az erők) valójában szüntelen készek, hogy elfedjék vagy eltakarják az ő saját esszenciális természetét 2 |

Mert, az ő esetében --a korlátolt individuum esetében--, az ideák feltárulása -ami egy folyása a meghatározott és nem meghatározott kognícióknak -, nem jön létre a finom, belső szavak suttogása nélkül és a durva szavakkal való azonosulás (nélkül) -mint például, 'Én tudom ezt ', stb. - -Így, még az állatok esetében is (jelen van) egy tiszta, nem konvencionális jelzés. És mindenkiben jelen van (szintén) a gondolkodó erő, mely kapcsolódik a hangokkal, mely láthatóvá válik a fej biccentése által a belső egyetértés formájában. Emellett, egy gyermekkel kapcsolatosan, az első felfogása --vagyis megértése-- a hétköznapi gesztusoknak nem volna lehetséges az előnyök és hátrányok belső meghatározásához tartozó gondolkodó erő --éberség-- hiánya végett |

A gondolat vagy idea, mely a durva szavak keverékéből áll, bizonyított mindenki tapasztalata által 3 ||15||

Magyarázatok átugrása

1 A felvető tudni szeretné a kapcsolatot az ’az ideák feltárulása elveszi a korlátolt individuumban a Legfőbb Nektár tapasztalatát’ és ’az erők csoportja használja vagy élvezi őt’ között. Vasugupta kifejti ezt a 15. aforizma által.Return

2 Kṣemarāja szerint, a ’ca’ szó egyfajta pótlékként működik itt (mint egy szó, ami annak ellenére, hogy hozzátesz a jelentéshez, sosem kerül fordításra, és ’aggódást’ fejez ki. Bár, ez az aggódás vagy kétség feloldásra kerül az aforizma fennmaradó részében található állítással: ’Mivel nem létezik ideák feltárulása a szavak keveredése nélkül’. Meghatározva az utat, az ideák feltárulnak, a kétség, melyet a ’ca’ jelez, feloldódik. Óh igen, ez elég finom dolog. Mindenesetre, véleményem szerint, ’ca’ valójában hangsúlyozza a kifejezést, mint: ’Az erők szüntelen készek, hogy elrejtsék vagy eltakarják a korlátolt létező esszenciális természetét (valójában) ’. OK, ez csupán vélemények különbözőségéről szól.

Mindezen erők, (mint Brāhmī, Māheśvarī, Kaumārī, stb.) már ki lettek fejtve. Ők mindig azon munkálkodnak, hogy elrejtsék esszenciális természetedet (Śiva Létedet). Bár akármilyen erősen próbálok, nagyon bonyolult számodra teljes realizációja annak, aki valójában vagy. Ez a borzasztó nehézség ezeknek az erőknek szüntelen működésében rejlik. Nagyon nehéz legyőzni őket. Kizárólag csupán Saját Kegyelme által leszel képes győzni végül, ami felér a Felszabadulás elérésével. De Számára ahhoz, hogy teljes Kegyelmét adományozza neked szükséges, hogy meg legyen elégedve veled. Így, a valódi gond az, hogy miképp tegyük elégedetté az Urat. Tapasztalatom szerint egyetlen módja van ennek: A teljes életedet Neki kell adnod, szentelned. Valóban nem olcsó! Az állításom trükkös, mint Ő Maga, mivel nem tudod a teljes életedet Neki szentelni az Ő Kegyelme nélkül. Így ez egy bonyolult kör, amiből az Ő Kegyelme által tudsz újra kiszabadulni.

Ezek az erők folyamatosan akadályoznak, amíg véglegesen fel nem ismered, hogy Śiva Te Vagy. Még a legnagyobb odaadás közben is, ha jelen van a dualitás közted és Közte, akkor ezek az erők továbbra is rászednek. Az egyetlen mód ezt kivédeni, annak realizációja, miszerint tény, hogy Ő Te Vagy. Az ezektől a trükkös erőktől való Végső Felszabadulás elérésének kulcsa, ebben az egyszerű tanításban rejlik, mely a Közted és Közte lévő azonosságról beszél.Return

3 És az ideák eme feltárulása nem jöhet létre a finom és durva szavak keveredése nélkül. Az előbbi mindig belső, utóbbi mindig külső. Ez még állatokban is megtörténik, amikben nem-konvencionális jelek vannak. A konvencionális jeleket vagy megjelöléseket a nyelv hozza létre, például: ’Tíz szám az alapja a mennyiségek kifejezésének’. Ám mindne állat rendelkezik speciális hangokkal, melyeket csak ők értenek meg, akik az adott fajhoz tartoznak. Mindazonáltal, mindezek a hangok nem értelmezhetőek a szavak ereje nélkül, amik léteznek az állatban. Ha ez a helyzet az állatokkal, akkor az emberekkel méginkább. A kisgyermek képes felfogni egyszerű gesztusokat a szülei arcán, eme jelen lévő gondolkodó erő miatt, amik a szavak keveredésére alapszanak. Majd, a gyermek megtanulja miképp hozzon létre saját szavakat. Mindenesetre ez nem volna lehetséges a szavak belső ereje nélkül, amik mindehhez segítséget adnak. Ez a témakör nem igényel további diskurzust, mert igen egyszerűen megérthető. Mindenki tapasztalhatja bármelyik pillanatban.Return

fel


 16. AforizmaHogy összefoglalja a jelentését (az előző) három stanzában elmondottaknak, (és) megerősítse az említett egységét --nem dualitását-- a temérdek --szó szerint ilyen mértékű-- objektív realitásnak --objektumok sokaságának-- (és) a Spanda alapvető princípiumának, (Vasugupta) meghatározza, a 'kötöttséget és Felszabadulást', mint Annak --a Spanda princípiumnak-- nem-felismerése és Annak felismerése (rendre) 1 :


E bizonyos Ereje vagy Śakti-ja Śiva-nak, minek természete az aktivitás, a paśu-ban vagy kondicionált létezőben áll (és) megköti (őt) . (Habár, amikor Śakti) ismert vagy realizált, mint ami (az említett paśu-ban) útként áll az egyén saját Énje felé, (akkor) sikert eredményez ||16||


(Ő úgy nevezett, mint) 'Az', mert Ő került kifejtésre az (előző) három stanzában, (és Ő úgy nevezett, mint) 'Ez' (lévén) Ő megjelenik (eme univerzum) formájában ami véget ér az objektív realitásban --objektivitásban--. (Ő, ) a Legfőbb Tiszteletreméltó Úrnő Maga -a Spanda princípium - (mi) Śiva-hoz tartozik, -aki --vagyis Śiva-- Tudatosság (és) az egyén saját esszenciális természete -, az Aktivitás Ereje -mivel Ő hozza létre az univerzumban a különbözőség állapotait -, az előzőekben meghatározott nézőpont szerint, (melyek) léteznek Śiva-ban, akkor, amikor Ő magára ölti a korlátolt létező állapotát. Ő (Śakti) meghinti őt --a korlátolt létezőt--, aki azonosított az életenergiával és finom testtel, az Én-ség egy cseppjével, minek esszenciája --vagyis a csepp esszenciája-- a (korlátozott) tevőség. (Eme korlátolt létezőben), aki (immáron eme limitált) állapot (hatása alatt áll) , (és) aki nem ismeri fel (saját Énjét) --szó szerint nem felismerés--, Ő , 'bandhayitrī'-vé -- Az, aki megköt-- válik, mert Ő elrejti (az ő) esszenciális természetét és mert Ő az oka a problémának (, mely úgy ismert), mint elhagyás vagy eldobás, megragadás, stb 2 |

Habár, amikor az Aktivitás Ereje úgy ismert a yogī által, mint ami azonos Azzal , vagyis (mint ami azonos) a Legfőbb Erővel, mint az út -mely módszer - az egyén saját Énje (felé) , kinek esszenciája Śiva, a tanítás szerint, mely ki lett mondva a tiszteletreméltó Vijñānabhairava (20. aforizmájában) :

"Amikor abban, aki belépett Śakti állapotába , kontempláció van jelen (Śiva és Śakti) nem-különbözőségének (teljes) érzetén , akkor eme (létező) --vagyis egy ilyen tanítvány-- Śiva-vá válik , (lévén) ki lett monva itt --a kinyilvánított szövegekben--, hogy (Śakti) Śiva arca 3 "|

vagy, amikor a meghatározott és meghatározatlan (ideák az ő elméjében --az a yogī elméjében--) szétterjedése közben is, a teljes objektív realitás tapasztalt általa, mint ami egy része saját Énjének , aki Śiva , akkor Ő (Śakti) létrehozza a legfőbb realizációt, mely csordultig telve van számára a legfőbb Gyönyörrel 4 ||16||

Magyarázatok átugrása

1 Most Vasugupta azt mondja, hogy kötöttség és Felszabadulás egyszerűen nem felismerése a Spanda princípiumnak és felismerése a Spanda princípiumnak, rendre. Ha nem ismered fel ezt a Princípiumot az egész univerzumban, akkor kötött vagy ’egy másiK’ által. Ám, az isteni Tudás által, realizálod, hogy az egész univerzum nem egyéb, mint a Spanda princípium, akkor úgy mond felszabadult vagy.Return

2 A ’Seyam’ (sā iyam) kifejezés az aforizmában azt jelenti: ’Ez a bizonyos’, és együtt kell fordítani (és nem úgy, mint két különálló szó). Mindenesetre Kṣemarāja, játszván ezen névmások (vagyis sā =’at’ --női nemben-- és iyam = ’ez’ --szintén női nemben-- szó szerinti jelentésével, ad egy extra kifejtést az által, hogy a szavakat külön értelmezi: Ő (Śakti) úgy nevezett, mint ’Az’, mert Ő eleve meg lett határozva az előző három stanzában, ám Ő úgy is nevezett, mint ’Ez’, lévén Ő most itt van előtted a teljes objektív realitás formájában.

Ő a Legfőbb Úrnő és az Aktivitás Ereje, mely a Nagy Úrhoz tartozik, aki az egyén saját Énje. Ő még azon a szinten is létezik, amikor Śiva limitált individuummá válik. Ő meghinti őt --a kondicionált létezőt-- az Én-tudatosság egy cseppjével, melynek esszenciája a korlátolt cselekvés. Így, Ő létezik ebben a korlátolt individuumban, mint az Én-tudatosság egy cseppje. Ezért érzi a korlátolt individuum, hogy ’Én vagyok Gabriel’, ’Én vagyok John’, ’Én teszem ezt’, ’Az az enyém’, stb. Minden telve van korlátozással az ő életében. Így, Ő elrejti az ő esszenciális természetét és nyomja előre az eldobás és megragadás nyomorult aktivitása felé (pl.: nem szeretem ezt, de azt igen), stb.Return

3 Mindazonáltal, amikor a yogī ismerő Őt, mint út saját Énjéhez, vagy amikor, még elméje működése közben is (mely tele van meghatározott és nem meghatározott ideákkal), képes tapasztalni, hogy az egész objektív realitás csupán egy darabja az ő saját Énjének, akkor Ő (Śakti) megszűnik vakítónak lenni és a legmagasabb realizáció adományozójává válik.

Kṣemarāja idézte a 20. aforizmát a Vijñānabhairava-ból, hogy rámutasson, Ő az út az egyén saját Énje felé. Most le fogom fordítani neked Kṣemarāja/Śivopādhyāya kommentárját ehhez a fontos aforizmához. Van egy némileg más olvasat: Śaktyavasthāṁ praviṣṭasya ---> Śaktyavasthāpraviṣṭasya. A jelentés ugyanaz:

"Amikor valaki belép Śakti állapotába, ott jelen van egy kontempláció (maradéktalanul telve Śiva és Śakti) nem különbözőségével, majd eme (létező) --egy ilyen tanítvány-- Śiva-vá válik, (lévén) ki van mondva itt --a kinyilvánított szövegekben--, hogy Śiva arca ||20||"

Amikor (yadā) egy korlátolt individuum (aṇuḥ), aki tanítva van (upadeśyaḥ), belép (praviśati) az állapotba (avasthām), minek természete (rūpām) a Legfőbb Śakti (parā-śakti) -vagyis (amikor ő,) a később kifejtésre kerülő (vakṣyamāṇa) módszeren keresztül (upāyaiḥ), teljes elmerülést ér el (az állapotban, melynek természete a Legfőbb Śakti,) (samāviśati) abban a pillanatban (tadā) benne (asya), Śiva és Śakti egysége által (śakteḥ śiva-abhedāt), jelen van (bhavati) egy kontempláció (maradéktalanul telve Śiva és Śakti) nem különbözőségével (nirvibhāgena bhāvanā) ; majd (tadā) ő (saḥ) azzá válik (bhavati eva), aki elérte Śakti erejét (labdha-śākta-balaḥ) -vagyis azzá, kinek esszenciális természete (sva-rūpaḥ) a rendkívül dicső (praśastatama) Śiva (śiva) -. (Miért?) Mert (yatas) ez (iyam) a Śakti (śaktiḥ), (mi) Śiva-hoz tartozik (śivasya) itt (iha) -a kinyilvánított szövegekben (āgameṣu) -, úgy mond (ucyate) egy arc (mukham) -azaz kapu (dvāram), mely belépési (praveśa) módként szolgál (upāya) - Śiva-ba (śaivī) ||20||

A 'nirvibhāgena bhāvanā' kifejezés (egy kontempláció, maradéktalanul telve Śiva és Śakti nem különbözőségével) egy állapot, ahol jelen van a Śivaśaktisāmarasya (ahol nincs különbség Śiva és Śakti között). Például, a hétköznapi ébrenléti állapotban, látsz magad körül objektumokat. Ebben a pillanatban, az objektumok Śakti és az, aki néz (Te!) Śiva. Ők tehát ketté válnak. Igen, igen, ez csak egy játék, de mégis így néz ki. Továbbá, léteznek pontok, amiken keresztül be tudsz lépni az állapotba, ahol jelen van a sāmarasya (egység) Śiva-nak és Śakti-nak. Az Āṇavopāya-ban, a pont a prāṇa és apāna között (belégzés/kilégzés és kilégzés/belégzés között). Śāktopāya-ban, a pont pramāṇa (észlelés) és prameya (tapasztalt objektumok) között van. Śāmbhavopāya-ban ez a pont a Tudás és Cselekvés között (Jñāna és Kriyā között). Végül az Anupāya-ban, ez Prakāśa (Śiva) és Vimarśa (Śakti). Ezek a pontok nyilvánvalóan Śakti-hoz tartoznak. És miért ilyen fontos belépni ezeken a pontokon keresztül egy állapotba, ahol Śiva és Śakti nem különbözik egymástól (Śivaśaktisāmarasya) ? Mert eme Śivaśaktisāmarasya nem egyéb, mint Paramaśiva Maga. Paramaśiva realizációja után, nem marad más realizálandó. Ez a jelentés.

És nem tudom lefordítani a 20. aforizma kommentárját a Vijñānabhairavakaumudī-ból, egy egyszerű oknál fogva: Ānandabhaṭṭa, a szerző, úgy döntött, hogy ír egy nagyon hosszú magyarázó kommentárt a 17-21-ig terjedő aforizmákhoz. Olyan módon írta, hogy bonyolult elválasztani belőle a kommentár azon részét, ami a 20. aforizmához tartozik. Szomorú!Return

4 És ez a módszer a Śāmbhavopāya-hoz tartozik: Tapasztalni még az elme teljes aktivitása közben is, mely tele van ideákkal, ohgy az egész univerzum maradéktalanul egy önmagával. Ez Śāmbhavopāya, mert nincs támasz benne, vagyis nincs koncentráció semmin.

Összességében, amikor a yogī eléri ezt az attitűdöt és gyorsan mozog a minden dolog egységének irányába, ő eléri a Legmagasabb Állapotot (Śiva Állapotát).Return

fel


 17-18. AforizmaÍgy, kifejtvén, miképp kötött itt a korlátolt létező és (hogyan) válik felszabadulttá , a módszerek gyakorlása által, melyekről később fogunk beszélni, (Vasugupta) megismétli (saját, ) a kötöttség természetével (kapcsolatos meghatározását) , hogy azt feloldja :


Teljesen megállítva és leigázva a Puryaṣṭaka által, ami az (öt) Tanmātra-ból --azaz finom elemek-- tárul fel (és) az elmében, egóban (és) intellektusban honol, az alárendelt (korlátolt létező vagy paśu) az ideák feltárulását tapasztalja, melyek abból (Puryaṣṭaka-ból) származnak, (ezen ideákból származó öröm és fájdalom) élvezetével (együtt) . Ő születésről születésre vándorol, a (Puryaṣṭaka) folytonossága miatt. Ezért, (megtesszük) a kifejtését e transzmigrációt feloldó oknak ||17-18||


Ő tapasztalja --szó szerint élvezi-- (az öröm és fájdalom) élvezetét, (mely) feltárul a Puryaṣṭaka-ból --finom test-- |

Mivel jelen van feltárulása az öröm, stb. tapasztalatának, az ideákkal kapcsolatosan, ezért , az ideák feltárulása miatt , ő egy alárendelt korlátolt létezővé (válik) , vagyis a szavak belső keveredésének aktivitásán keresztül , ő minden pillanatban le van igázva , Brāhmī, stb. úrnők által. Ő nem szabad , mint egy tökéletesen felébredett létező |

A Puryaṣṭaka folytonossága miatt , a különöző felgyülemlett tendenciák benne feltárulnak újra és újra (és ennek eredményeképpen) ő vándorol ; (dióhéjban,) testeket kapván , amik alkalmas helyek a tapasztalások élvezetére, ő felölti és eldobja (testeket) |

És mivel (így) van , ezért megtesszük a Puryaṣṭaka által teljesen megállított vagy leigázott (létező) transzmigrációja feloldódása vagy megsemmisülése -ami intenzív - okának - (vagyis)a megfelelő és könnyű módjának - azonnali kifejtését -vagyis beszélni (kezdünk róla) , a Puryaṣṭaka-ban jelenlévő tisztátalanságok kiírtásának módszere által . Hasonlóképpen, 'sampracakṣmahe' --szó szerint kifejtjük (Jelen Időben) -- (ami szintén jelenthet egyszerű Múlt Időt a) 'mi magunk kifejtettük' (formájában), (eme könnyű módszert) ebben a fejezetben |

(Pāṇini's Aṣṭādhyāyī 3.3.131 szerint,) a Jelen Idő használható: 'Mint egyszerű múlt vagy jövőidő --szó szerint hasonlóan a Jelen Időhöz-- vagy, mint Jelen Idő 1 ||18||

Magyarázatok átugrása

1 Minden felgyülemlett benyomása a múltbéli tetteknek a finom testben (Puryaṣṭaka) és az okozati testben (Kāraṇaśarīra) honol. A benyomások, amik aktívak az aktuális életben az előbbiben, míg a benyomások, melyek nem aktívak az aktuális életben, az utóbbiban vannak tárolva. Kifejtettem ezt a témakört korábban, amikor a karma-k több típusáról beszéltem.

Ahogy az egyén örömöt és fájdalmat ér el az ideákkal kapcsolatosan, bizonyossá válik, hogy az ideák (és a hozzájuk való belső ragaszkodás) az, ami őt egy kondicionált létezővé teszi, tele ostobasággal és nyomorúsággal. És ezek az ideák a szavak keveredéséből tárulnak fel. Így végül a szavak azok, amik ilyen nyomorulttá tezik őt. Összességében a betűk csoportja felett uralkodó istenségek (Brāhmī, Mahālakṣmī, Kaumārī, stb.) megvezetik őt és ennek következtében ő nem olyan szabad, mint a suprabuddha (a tökéletesen felébredett) .

És mivel eme Puryaṣṭaka vagy finom test továbbra is létezik, a különböző felgyülemlett benyomások benne aktiválódnak újra és újra. Eredményeként ennek a tudatlan folyamatnak, ő testeket kap, amik alkalmasak számára, hogy megtapasztalhassa az ilyen tendenciák gyümölcseit. Röviden, ő vándorol testből testbe. Ez a Saṁsāra, egy valódi betegség.

Ennek a betegségnek a gyógyszere azonnal átadatik (a következő aforizmában). Ez egy ilyen Puryaṣṭaka-ban létező tisztátalanságok feloldásáról szól. A 'sampracakṣmahe' szó (kifejtjük), a híres Szanszkrit nyelvész Pāṇini által megfogalmazott szabály szerint, két féle módon interpretálható: ’Kifejtettük’ (vagyis kifejtettük a módját, eme Saṁsāra-ként ismert betegség gyógyításának). Emellett, ugyanazon szabály szerint, 'sampracakṣmahe' jelezhet közeli jövőt is: ’Ki fogjuk fejteni’. Ez egy másik interpretációja lehet a szónak az aforizmában. Így, most a 19. aforizma érkezésével, Vasugupta le fogja írni eme Saṁsāra-ként ismert betegség megszűntetésének helyes módját. Return

fel


 19. Aforizma és a III. Fejezet végeMiközben mindezt kifejti, (Vasugupta) összefoglalja jelentését annak, ami ki lett mondva az első aforizmában --I,1-ben-- 1 :


De , amikor szilárdan áll egy helyben --azaz a Spanda princípiumban-- , akkor irányítva az eltűnését és megjelenését ennek (a Puryaṣṭaka-nak) , (az ex-korlátolt létező) a (valódi) élvezővé válik (és) következésképpen, ő (ugyancsak) a (Śakti-k vagy erők) csoportjának Urává lesz ||19||


Habár , amikor ő, gyakorolván az említett módszereket, amiket a Legfőbb Princípiumba való elmerüléssel kapcsolatos tanítások tartalmaznak , szilárdan helyet foglal egyetlen helyen, -vagyis a Spanda princípiumban, ami a Tökéletes Én-tudatosság -, azaz, (amikor) ő mélyen elmerül a samādhi-ban (és következésképpen) Azzal --Spanda-val-- eggyé válik, akkor, irányítva eltűnését és megjelenését 'annak' -vagyis a Puryaṣṭaka-nak, (melyre) rá lett mutatva a korábbi aforizmákban -, (és szintén) azon keresztül --az ő, Spanda-ban való szilárd megnyugvása aktusán keresztül--, (irányítva eltűnését és megjelenését) az univerzumnak, a csukott szemes és nyitott szemes samādhi által - (és emellett) az első aforizmában --I,1-- tételezett nézőpontnak megfelelően, ő --az ex-korlátolt létező--, létrehozván az univerzum visszavonását és megnyilvánulását, (saját) esszenciális természete, ami Śaṅkara, által, a (valódi) élvezővé válik ; (és) lenyelvén az élvezet minden objektumát --vagyis a 36 kategóriát--, kezdve a föld elemmel és végezve "Śiva-val" a felismerés módszerén keresztül, ő megragadja az eleve létező Legfőbb Tudó Állapotát 2 |

És következésképpen ő (szintén) az Úrrá vagy Birtokosává válik , az erők csak śakti-k csoportjának --vagyis saját Énje sugarai sokaságának -, amik ki lettek fejtve az első aforizmában --I,1-- |

A jelentés az, hogy ő valójában eléri a Nagy Úr állapotát ebben a bizonyos testben --szó szerint eme bizonyos testen keresztül-- |

Így, bemutatván a Nagy Valóságot -ami olyan, mint egy edény (mely mindent tartalmaz) - (eme könyv) elején és végén , a ragyogó Mester, Vasugupta , feltárja fenségét eme szövegnek , mint annak esszenciája -vagyis (mint esszenciája) Śaṅkara teljes titkos doktrínájának . Jöjjön jólét mindenki számára !3 ||19||

Itt ér véget a harmadik fejezet, (melynek neve) a Spanda-ból származó természetfeletti erők vagy képességek, a tiszteletreméltó Spandanirṇaya-ban ||3||

Magyarázatok átugrása

1  Miközben ezt kifejti, a Spandakārikā-k szerzője (Vasugupta) összefoglalja a teljes jelentését jelen szöveg I.1 aforizmájának:

"Dicsőítjük e Śaṇkara-t --Śiva egy jelzője--, ki az erők ragyogó csoportjának forrása vagy oka, (és) ki szemét kinyitván és becsukván, az univerzum kiárad és eltűnik||1||"

Így, a 19. aforizma az utolsó a szövegben, mivel az utolsó két aforizmáját a IV. Fejezetnek Kṣemarāja adta (a kommentárhoz) --IV,1 Kallaṭa-hoz tartozik valójában, a IV,2-t pedig Kṣemarāja Vasugupta-nak tulajdonítja--. Röviden, a teljes Spandakārikā szöveg 51 aforizmából áll, amiket Vasugupta írt, de Kallaṭa az ő Vṛtti-jében (kommentár) hozzáadott egy stanzát maga által, mint az 52. Továbbá, Kṣemarāja hozzáadta még ezt a bizonyos stanzát az ő Spandanirṇaya-jához (a IV. Fejezetben.) valamint még egyet, amit szerint Vasugupta írt. Tehát a Spandanirṇaya 52 stanzát tartalmaz. Ezért, teljesen érvényes megerősíteni, hogy ez a 19. stanza a harmadik fejezetből, a Spandakārikā-k utolsó stanzája. Így, ez összefoglalja jelen szöveg első stanzáját (I,1).Return

2 Mindenesetre, ha egy limitált létező gyakorolja a módszereket, mik ebben a szövegben voltak tanítva (vagyis az Unmeṣa módszert), szilárdan marad egy helyben (a Spanda princípiumban, aki Śakti vagy Én-tudatosság), majd, kontrollálván a finom test és az azzal azonosított univerzum feltárulását és visszavonódását, az ex-limitált létező a Valódi Élvezővé válik (a valódi Játszóvá), vagyis a Śaṅkara-vá, amit jelen szöveg I,1-ben írt le. És, a felismerés módszerén keresztül, lenyelvén (vagyis realizálván az eredendő egységet) minden objektumát az élvezetnek, mik úgy ismertek, mint tattva-k, az elsőtől az utolsóig, ő megragadja az örökkön létező Állapotát a Legfőbb Tudónak. Ő immáron nem játszott a śakti-k csoportja által, hanem ő válik a valódi Játszóvá, ahogy azt korábban állítottam.Return

3 Ő Śaṅkara-vá válik, a Függetlenségévé a śakti-k csoportjának, melyek saját Énje sugarainak sokaságát alkotják. Ő eléri a Nagy Úr állapotát, mi közben testében marad, vagyis ő egy jīvanmukta. Így, Vasugupta, bemutatván a Nagy Valóságot, amit teljességében tartalmaz a szöveg az elejétől kezdve (I,1) egészen a szöveg végéig (III,19), feltárja rendkívüli fontosságát eme könyvnek, mint ami a Trika Shaivizmus esszenciája!

Így eme szöveg, amit Vasugupta írt, véget ért. A következő negyedik fejezet tartalmazza a stanzát, amit a ragyogó Kallaṭa írt, valamint a stanzát, amit Vasugupta írt, Kṣemarāja szerint, ahogy azt már írtam. Jöjjön jólét minden létező számára, akik életüket a Nagy Úr Paramaśiva imádatára és szolgálatára áldozzák!Return

fel


 További Információ

Gabriel Pradīpaka

Ezt a dokumentumot Gabriel Pradīpaka, a website egyik társalapítója készítette, aki spirituális guru és aki a Szanszkrit nyelv és a Trika filozófiai rendszerben jártas.

Szanszkrit, Yoga és indiai filozófiával kapcsolatosan, vagy ha csupán hozzászólni, kérdezni szeretnél, esetleg hibára felhívni a figyelmet, bátran lépj kapcsolatba velünk: Ez az e-mail címünk.